Veelgestelde vragen rechtbank Noord-Holland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Noord-Holland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland. Gemeenten locatie Alkmaar (officielebekendmakingen.nl)
  Gemeenten locatie Haarlem (officielebekendmakingen.nl)

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.
  Meer over Akte non-verzet


  U kunt de akte per post, fax of mail aanvragen bij:

  Locatie Alkmaar:

  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Fax: 088 - 36 10122
  E-mail: nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl 


  Locatie Haarlem:

  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  Fax: 088 - 36 10142
  E-mail: nonverzet.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl

  Nadat u de nota heeft betaald, krijgt u de akte zo spoedig mogelijk toegezonden.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.
  Meer over verklaring non-faillissement

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Noord-Holland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland. 

  U kunt de akte per fax of mail aanvragen bij:

  Afdeling Insolventies
  Fax: 088 – 36 10157
  E-mail: nonfailliet.rb-nho@rechtspraak.nl

  Nadat u de nota heeft betaald, krijgt u de akte non-failliet zo snel mogelijk toegezonden.

 • Deponeren

  U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Noord-Holland door ze op te sturen naar of af te geven bij de informatiebalie van de locatie Haarlem of Alkmaar. Deze zullen worden ingeschreven. Na betaling van het griffierecht krijgt u de akte inschrijving toegestuurd.

  Opvragen

  Bij de rechtbank Noord-Holland gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen. U kunt dat persoonlijk of schriftelijk opvragen bij de informatiebalie van de locatie Haarlem (Appelaar) of Alkmaar. Geef bij uw aanvraag aan of u het document wilt afhalen of dat u het per post wilt krijgen.

  • Per post: U krijgt een nota toegestuurd. Zodra de nota is voldaan krijgt u het document toegestuurd.
  • Afhalen: U krijgt bericht wanneer het document voor u klaar ligt. Zodra u bij de informatiebalie heeft betaald, krijgt u het document mee.

  Houd u rekening met een verwerkingstijd, omdat de rechtbank het document op moet vragen bij het archief.

  Meer over algemene voorwaarden 
  Contact

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.
  Meer over afschrift huwelijkse voorwaarden


  Het is alleen mogelijk om een afschrift op te vragen bij de rechtbank Noord-Holland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Noord-Holland.
  Werk- en rechtsgebied rechtbank Noord-Holland
  Werk- en rechtsgebied per rechtbank
    
  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of mail) opvragen bij de rechtbank Noord-Holland. Het afschrift wordt binnen 2 weken opgestuurd.

  Locatie Haarlem

  Rechtbank Noord-Holland
  Familie en jeugd
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  E-mail: administratie.familie.rb-nho@rechtspraak.nl

  Locatie Alkmaar

  Rechtbank Noord-Holland
  Familiegriffie
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  E-mail: info.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.
  Meer over legaliseren van documenten

  Contact

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat persoonlijk of schriftelijk (per post/fax) aanvragen bij de Informatiebalie van de locatie Haarlem (Appelaar) of locatie Alkmaar. Vermeld bij een schriftelijke aanvraag uw adres en het land waarvoor het document bestemd is.

  Aan de balie betaalt u meteen en krijgt u het gelegaliseerde document direct mee.
  Doet u het schriftelijk dan wordt het document u toegezonden nadat u de nota voor het verschuldigd griffierecht heeft betaald.

 • Bij de familie-unit van de Rechtbank kunt u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking aanvragen, mits de echtscheiding is uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar of Haarlem.

  Is uw echtscheiding niet uitgesproken bij de rechtbank Noord-Holland, maar bij een andere rechtbank, dan kunt u via de pagina Rechtbanken zoeken.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

  U vraagt een afschrift schriftelijk aan bij de desbetreffende locatie waar de echtscheiding is uitgesproken. Adresgegevens van de rechtbank Noord-Holland (voorheen Rechtbank Alkmaar en Rechtbank Haarlem):

  Locatie Alkmaar:
  Rechtbank Noord-Holland
  Sectie familie en jeugd
  Postbus 251
  1800 BG Alkmaar

  Locatie Haarlem:
  Rechtbank Noord-Holland
  Sectie familie en jeugd
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

  De uitspraak moet hebben plaatsgevonden ná 1989. Beschikking van 1989 of eerder kunt u opvragen bij het Rijksarchief voor Noord-Holland, 023 - 517 27 00 / Fax: 023 - 517 27 20 / Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem.

  In het verzoek vermeldt u:

  • indien bekend het zaaknummer
  • achternaam, voorletters en geboortedata van de (gewezen) echtgenoten
  • datum of, indien geen exacte datum bekend, jaar van echtscheiding
  • uw eigen adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • reden van aanvraag
  • aangeven of een grosse of een afschrift nodig is
  • Als u het afschrift nodig heeft voor het buitenland dient u dit ook aan te geven.

  Bij uw verzoek voegt u een kopie van uw identiteitsbewijs en van het uittreksel van de inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand. U kunt dit uittreksel aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

  De sectie familie- en jeugdrecht beoordeelt of aan uw verzoek voldaan kan worden.

  Aan het verzoek zijn geen kosten verbonden.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • ​Post kunt u afgeven bij de Informatiebalie op de locatie Alkmaar en de locatie Appelaar (Haarlem). Indien u dit wenst krijgt u een bewijs van afgifte.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Noord-Holland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.
  Meer informatie over klacht indienen.
  Klachtenregeling van rechtbank Noord-Holland (pdf, 50,9 KB).

   

  U kunt de klacht digitaal of schriftelijk indienen. 

  Rechtbank Noord-Holland
  T.a.v. het gerechtsbestuur
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Meer over mediation naast rechtspraak

   

  Mediationbureau

   

  Mediatorlijst Noord-Holland

  De mediatorlijst (rechtsbijstand.nl) is een overzicht van mediators die gekwalificeerd zijn voor mediation naast rechtspraak. Dat wil zeggen dat ze gecertificeerd zijn door het Mediators federatie Nederland (mfnregister.nl), voorheen het Nederlands Mediation Instituut (gecertificeerdemediators.nl). Op de mediatorlijst staat ook met welke soort zaken ze veel ervaring hebben, wat hun achtergrond is en welk tarief er wordt gehanteerd.

 • ​Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Noord-Holland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.
  Meer over tolken en vertalers

 • Aan het einde van de Wsnp volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen hun komst van tevoren telefonisch aankondigen via 088-361 11 70. Het dossier ligt dan klaar op de afgesproken dag. Bij het bezoek aan de Informatiebalie kunnen zij zich met legitimatie en een kenmerk/insolventienummer melden bij de bode/portier op de Jansstraat 81 te Haarlem tussen 09.00 en 15.30 uur (ook voor de Alkmaarse zaken, deze liggen in Haarlem).

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd. ​

 

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.
  Meer over zitting bijwonen

  Groepsbezoek

  Groepen (tussen de 10 en 20 personen) die een zitting willen bijwonen of een rondleiding of voorlichting willen hebben, kunnen zich aanmelden via de website van ProDemos (prodemos.nl).

  Wilt u als docent met uw klas de rechtbank bezoeken? Bekijk dan ook het lesmateriaal ter voorbereiding op uw bezoek. Houd er daarnaast rekening mee dat er per 15 leerlingen minimaal 1 volwassen begeleider meegaat en dat de leerlingen minimaal vierdejaars zijn.
  Rechtspraak in de klas

  Bent u geen docent, maar wilt u wel met meer dan 5 personen een bezoek brengen aan een openbare zitting van de rechtbank Noord-Holland? Neem dan contact op met de afdeling communicatie van rechtbank Noord-Holland via het emailadres: groepsbezoek.rb-nho@rechtspraak.nl.

 • ​Dat is afhankelijk van het soort zaak. Een groot deel van de zaken is openbaar. Bekijk welke zaken openbaar zijn en welke niet.
  Meer over zitting bijwonen

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over procedures vindt u onder Uw situatie. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Noord-Holland kunt u contact opnemen.