Meerderjarigheidsverklaring

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Gezag over kind > Meerderjarigheidsverklaring

Een minderjarig kind mag sommige beslissingen niet zelf nemen. Daarom staat het kind onder gezag, bijvoorbeeld van één of beide ouders. Vaak krijgen ouders het gezag automatisch, maar soms moet u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechtbank of via een formulier.

De procedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Meerderjarigheidsverklaring

Om ouderlijk gezag uit te oefenen over uw kind moet u in principe 18 jaar of ouder zijn. Bent u een moeder van 16 of 17 jaar dan beslist de kinderrechter of hij een meerderjarigheidsverklaring uitspreekt. Hij doet dit als het in belang is van moeder en kind. Minderjarige vaders kunnen geen meerderjarigheidsverklaring aanvragen.

Verzoekschriftprocedure

Een meerderjarigheidsverklaring kunt u via een verzoekschriftprocedure aanvragen. Het is verplicht om een advocaat in te schakelen.

Ook de Raad voor de Kinderbescherming kan voor een minderjarige moeder zo'n verzoek indienen.

 De verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de procedure door een verzoek voor het verkrijgen van ouderlijk gezag in te dienen bij de rechtbank. Dit heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker in deze procedure. Voor deze procedure is een advocaat verplicht.

  Verzoekschrift gezag

  In het verzoekschrift zet u waarom u het gezag over het kind wilt uitoefenen. Uw advocaat stelt het verzoek op, stelt vast welke aanvullende stukken hij moet meesturen en dient het verzoek in bij de rechtbank.

  Belanghebbenden informeren

  De rechter bepaalt wie belanghebbenden in de procedure zijn. De rechter informeert deze belanghebbenden over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag.

 • Als een verzoek tot gezamenlijk - of eenhoofdig - gezag is ingediend, krijgt de andere ouder of krijgen andere belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op dit verzoek. De rechtbank verstuurt een kopie van het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag aan de andere belanghebbenden. Als u van de rechtbank zo'n kopie heeft ontvangen zij er 3 mogelijkheden: u bent het niet eens met het verzoek, u ziet af van verweer of u reageert niet. 

  Niet eens met verzoek

  Bent u het niet eens met het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag? U kunt schriftelijk of mondeling reageren (verweren).

  Schriftelijk verweer

  In een verweerschrift maakt u duidelijk met welke onderdelen van het verzoek u het niet eens bent en waarom. Een advocaat stelt het verweerschrift op en dient het in bij de rechtbank. U heeft tot aan de zitting de tijd om het verweerschrift in te dienen.

  Mondeling verweer

  U kunt ook alleen mondeling verweer voeren tijdens de zitting. U heeft hier geen advocaat voor nodig.

  Afzien van verweer

  Gaat u niet tegen het verzoek om ouderlijk gezag in? Met een zogenoemde referteverklaring laat u weten dat u de beslissing aan de rechter overlaat. U verklaart daarmee dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen, dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt. Voor een referteverklaring is een advocaat verplicht.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan roept de rechtbank u op voor de zitting. U ontvangt de oproep thuis. Komt u niet naar de zitting, dan behandelt de rechter het verzoek zonder uw inbreng. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over het verzoek tot gezamenlijk of eenhoofdig gezag toegestuurd.

 • Geen zitting

  Er is meestal geen zitting als:

  • er geen bezwaar is tegen het verzoek én
  • de rechter geen vragen meer heeft

  De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat of thuis als u geen advocaat heeft ingeschakeld. In alle andere gevallen is er wel een zitting.

  Wel zitting

  De rechtbank roept ongeveer 6 weken van tevoren alle betrokkenen op voor een zitting. U krijgt bericht waar en wanneer de zitting wordt gehouden. Tijdens de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt mondeling toe te lichten.

  Niet openbaar

  Zittingen over verzoeken over gezag zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt wie er aanwezig mogen zijn. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn.

  Kindgesprek minderjarig kind

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar via een brief op voor een kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. Ouders mogen daar niet bij zijn. In het gesprek vraagt de rechter naar de mening van het kind. Een kind is niet verplicht om te komen en mag in plaats daarvan ook een brief sturen.

 • De rechter doet na ongeveer 4 weken schriftelijk uitspraak. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat omdat u alleen mondeling heeft gereageerd, dan ontvangt u de beschikking thuis.

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan het verzoek ouderlijk gezag toe- of afwijzen.

  Toewijzen

  De rechter wijst het verzoek toe als hij oordeelt dat:

  • aan de voorwaarden is voldaan
  • er geen bezwaar is tegen het verzoek om gezag
  • het gezag in het belang is van het kind

  Afwijzen

  In de andere gevallen wijst de rechter het verzoek af.

  Tussenbeschikking

  Is de zaak nog niet helemaal afgerond, omdat er bijvoorbeeld nog onderzoek gedaan moet worden, dan geeft de rechter een tussenbeschikking. De rechter houdt de zaak aan. Dat betekent dat hij pas uitspraak doet als hij alle informatie heeft die nodig is om te kunnen beslissen. De uitspraak volgt daarna.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum