Laden...

Hoger beroep strafzaak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter in uw strafzaak? Dan kunt u in veel gevallen in hoger beroep gaan. Een hogere rechter behandelt uw zaak dan opnieuw.

U moet in principe binnen 2 weken na de uitspraak in beroep gaan. Hetzelfde geldt voor het Openbaar Ministerie. U kunt een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht.

 De procedure hoger beroep voor strafzaken bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U kunt in hoger beroep gaan binnen 2 weken na de uitspraak van de rechtbank (of binnen 2 weken nadat u voor de eerste keer kennis krijgt van die uitspraak). Het Openbaar Ministerie heeft ook 2 weken na de uitspraak de tijd om in hoger beroep te gaan.

  Wanneer kunt u wel/niet in hoger beroep gaan

  Als u veroordeeld bent voor een misdrijf, kunt u altijd in hoger beroep. Als u veroordeeld bent voor een overtreding, kunt u alleen in hoger beroep wanneer u bent veroordeeld tot een geldboete hoger dan 50 euro of een andere straf of maatregel.
  Heeft de rechter bij het vonnis 2 of meer geldboetes opgelegd voor overtredingen? Dan moet het totaalbedrag hiervan hoger dan 50 euro zijn.

  Hoe hoger beroep instellen?

  U kunt op verschillende manieren hoger beroep instellen:
  In persoon
  Meld bij de centrale balie van de rechtbank die uw zaak behandeld heeft, dat u in hoger beroep wilt. Daar wordt een appèlakte opgemaakt.

  Machtigen
  U kunt zelf hoger beroep instellen maar ook iemand machtigen om dit namens u te doen, bijvoorbeeld uw advocaat. De voorwaarden hiervoor leest u op de achterkant van de dagvaarding.

  Volmacht
  U mag de griffier bij de rechtbank per brief een volmacht geven om hoger beroep voor u in te stellen. De griffier ontvangt dan ook voor u de oproep voor de zitting en stuurt u deze toe.

  Zit u gevangen?
  Wanneer u gevangen zit, kunt u een schriftelijke verklaring afleggen dat u hoger beroep wilt instellen. Deze verklaring moet u overhandigen aan het hoofd van de instelling, waar u verblijft. Hij of zij zet vervolgens de vereiste procedure in gang.

  Hoger beroep onderbouwen
  Het is belangrijk dat u bij het instellen van hoger beroep duidelijk vermeldt waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. Als u niet schriftelijk of mondeling redenen voor het hoger beroep opgeeft kan het hof u namelijk niet-ontvankelijk verklaren. Het grievenformulier is een hulpmiddel om aan te geven waarom u in beroep gaat. Let op: met dit formulier stelt u geen beroep in.

  Grievenformulier (pdf, 636,6 KB)

 • Zowel u als de officier van justitie kunnen in hoger beroep gaan.

  Wie gaat er in hoger beroep?

  U gaat in hoger beroep

  Als u als enige in hoger beroep gaat, ontvangt u van de advocaat-generaal een dagvaarding om op de zitting in hoger beroep te verschijnen. In de dagvaarding staan de datum en locatie.


  U en de officier van justitie gaan beiden in hoger beroep

  Als de officier van justitie ook in hoger beroep gaat, ontvangt u van de advocaat-generaal een dagvaarding met daarin de datum en locatie van de zitting.


  De officier van justitie gaat in hoger beroep

  Als de officier van justitie als enige in hoger beroep gaat, moet hij dat aan u laten weten (aanzeggen). Zo heeft u alsnog de kans om ook in hoger beroep te gaan. Ook als de officier van justitie als enige in beroep gaat, ontvangt u van de advocaat-generaal een dagvaarding met de daarin de datum en locatie van de zitting in hoger beroep.

  Hoger beroep intrekken

  U kunt totdat de zaak door de bode op de gang uitgeroepen is, uw hoger beroep intrekken.

  Uitstel zitting aanvragen

  Als u niet aanwezig kunt zijn op de zitting, kunt u of uw advocaat om uitstel vragen bij de griffie van het gerechtshof. U moet hier wel een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld ziekte.

  Protocol

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben met elkaar een aanhoudingenprotocol ontwikkeld. Daarin wordt beschreven waarmee de rechter rekening houdt als u een verzoek om uitstel van de zitting doet. Vraag het uitstel zo snel mogelijk aan. Het hof is niet verplicht de zitting uit te stellen. Houd daar rekening mee. Het hof kan de zaak ook behandelen zonder u.

  Bericht over wel/geen uitstel

  Een paar dagen voor de zitting krijgt u of uw advocaat via de griffie van het gerechtshof telefonisch of per mail bericht. Soms beslist het hof pas op de zitting. Als u wilt weten hoe er op uw verzoek is beslist, kunt u daarover ook zelf contact opnemen met het gerechtshof.

  Doorlooptijd

  De doorlooptijd van een hoger beroep in een strafzaak kan verschillen. Het streven is dat de rechtbank het dossier van uw strafzaak uiterlijk 3 maanden na het indienen van het hoger beroep doorgestuurd heeft naar het hof. Zaken van minderjarige verdachten en gedetineerde verdachten krijgen voorrang Nadat uw zaak tijdens de zitting behandeld is, doet het hof binnen 2 weken uitspraak.

  Verschillen rechtbank en gerechtshof

  De rechters heten bij het gerechtshof raadsheren. Het Openbaar Ministerie wordt vertegenwoordigd door een advocaat-generaal niet door een officier van justitie.

 • Bij een hoger beroep in een strafzaak is er altijd een zitting. Het gerechtshof kan geen strafzaken zonder een zitting afdoen.
  De zitting is voor een groot deel vergelijkbaar met de zitting bij de kantonrechter of de rechtbank. Het grootste verschil is dat de voorzitter u zal vragen waarom u in hoger beroep bent gegaan. Uw hele zaak kan opnieuw worden behandeld, tenzij u aangeeft dat u het alleen maar over de opgelegde straf wilt hebben, omdat u de strafbare feiten bekent.

  Voor aanvang van de zitting

  Op de dag van de zitting meldt u zich bij de (centrale) balie van het gerechtshof. Die vertelt u waar u op de gang kunt wachten tot uw zaak begint. Als uw zaak aan de beurt is, roept de bode uw naam en zaak. Iedereen gaat naar binnen en neemt plaats.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de voorzitter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Komt u niet, dan kunt u de verdediging aan uw advocaat overlaten. Hiervoor moet u uw advocaat machtigen.

  Verstek

  Als u niet verschijnt, niet reageert op de dagvaarding en ook niet uw advocaat machtigt, kan het hof uw zaak bij verstek (buiten uw aanwezigheid) behandelen. U kunt wel een brief schrijven om uw mening aan het hof te laten weten. Het hof kan u alsnog verplichten om te verschijnen.

  Getuigen en deskundigen

  Getuigen en deskundigen worden alleen nogmaals gehoord als het hof denkt dat dit in het belang van de verdediging is of als het hof dit noodzakelijk vindt. Nieuwe getuigen en deskundigen zullen meestal wel worden gehoord. In bepaalde gevallen kunnen ook meegebrachte getuigen en deskundigen gehoord worden.

  Reclassering

  Soms is er ook behoefte aan een nieuw onderzoek door de reclassering, bijvoorbeeld over hoe uw levensomstandigheden nu zijn.

  Tolk

  Als u niet goed Nederlands spreekt of begrijpt of als u doof of slechthorend bent, kan er door de advocaat-generaal of de rechter een tolk geregeld worden die u kosteloos bijstaat. U moet dit bij voorkeur ruim voor de zittingsdatum aangeven.

  Slachtoffer en benadeelde partij

  Als het slachtoffer heeft aangegeven daar prijs op te stellen, wordt hij/zij geïnformeerd over de zittingsdatum. Ook mag het slachtoffer de zitting bijwonen.

  Schadevergoeding

  Als een slachtoffer schade heeft geleden kan hij/zij een schadevergoeding vragen. De vordering als benadeelde partij moet al bij de eerste rechter zijn ingediend. Op de zitting in hoger beroep kan het slachtoffer de vordering toelichten. In hoger beroep mag de vordering niet worden uitgebreid. Mogelijk beslist het hof dat u die schadevergoeding (deels) moet betalen.

  Spreekrecht

  In zeden- en geweldszaken hebben de slachtoffers (of de nabestaanden) de bevoegdheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Zij kunnen op de zitting toelichten welke gevolgen het strafbaar feit voor hen heeft gehad. Soms heeft het slachtoffer in plaats daarvan een schriftelijke slachtofferverklaring opgemaakt. Deze wordt tijdens de zitting voorgelezen. Soms kunnen ook anderen het spreekrecht uitoefenen.

  Zitting bijwonen

  Openbaar

  De zitting is in principe openbaar. U mag bijvoorbeeld familieleden of vrienden meenemen. Het kan zijn dat er pers aanwezig is.

  Leeftijdsbeperking

  Iedereen ouder dan 12 jaar mag openbare zittingen van de strafrechter bijwonen. De voorzitter van het hof kan aan iemand tot 18 jaar de toegang weigeren als hij het ongepast vindt dat deze de zaak bijwoont.

  Achter gesloten deuren

  Soms vindt de zitting achter gesloten deuren plaats. Dan hebben anderen geen toegang tot de zitting. Dit heeft meestal te maken met kwetsbaarheid en privacy. Bijvoorbeeld als u als verdachte minderjarig bent. De uitspraak is altijd in het openbaar, ook als de behandeling plaatsvond achter gesloten deuren.

  Inhoudelijke behandeling

  Nadat het hof heeft vastgesteld dat alle vormen in het vooronderzoek goed zijn nageleefd en het de zaak mag behandelen, zal het hof 4 vragen moeten beantwoorden:

  Is het ‘wettig en overtuigend’ bewezen dat u het feit gepleegd heeft?

  Deze vraag beantwoordt het hof aan de hand van:
  - wettige bewijsmiddelen
  zoals de aangifte, getuigenverklaringen, deskundigenverklaringen en beeldmateriaal dat het hof zelf bekeken heeft.
  - de eigen overtuiging
  de raadsheren moeten op grond van de bewijsmiddelen ervan overtuigd zijn dat u het feit heeft begaan heeft. Zijn zij dat niet, dan wordt u vrijgesproken.

  Is het feit strafbaar?

  Als het feit bewezen is, zal het hof moeten nagaan of het ook strafbaar is. Alle strafbare feiten zijn vastgelegd in de wet. Alleen als de hele omschrijving van het strafbare feit in de aanklacht (tenlastelegging) is overgenomen, is er sprake van een strafbaar feit. In bijzondere omstandigheden kan het begrijpelijk zijn dat u zich niet strikt aan de wet heeft gehouden. Het feit is dan niet strafbaar.

  Bent u strafbaar?

  U bent geen strafbare dader als het plegen van de daad u niet is aan te rekenen. Misschien kon u er niets aan doen dat u gehandeld heeft zoals u handelde. In bijzondere omstandigheden kan het begrijpelijk zijn dat u zich niet strikt aan de wet heeft gehouden. U bent dan niet strafbaar.

  Welke straf krijgt u opgelegd

  Als het hof heeft vastgesteld dat u het strafbare feit heeft begaan en daarvoor strafbaar bent, zal het bepalen of u een straf en/of maatregel krijgt opgelegd.

  Oriëntatiepunten

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben in de loop der jaren zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. In veel oriëntatiepunten worden ook omstandigheden genoemd waardoor de straf hoger of lager uitvalt. De rechter is niet gebonden aan deze oriëntatiepunten. De rechter zal in elke zaak rekening houden met de bijzondere omstandigheden van het geval.

  Verloop zitting

  De inhoudelijke behandeling verloopt als volgt:

  1. De bode roept uw naam en zaak, iedereen neemt plaats in de zittingszaal. 
  2.  De voorzitter controleert de persoonsgegevens en geeft een korte uitleg over uw rechten tijdens de zitting, zoals het recht om niet te antwoorden op vragen die worden gesteld.
  3. De advocaat-generaal leest de tenlastelegging voor. Hierin staat waarvan u wordt verdacht.
  4. Onderzoek door het hof (vragen aan u als verdachte, horen van getuigen/deskundigen en behandelen van de stukken. U mag als verdachte aan getuigen/deskundigen ook vragen stellen
  5. Behandeling van een eventuele vordering voor een schadevergoeding van een benadeelde partij (slachtoffer). De benadeelde mag ook een mondelinge toelichting geven.
  6. In sommige gevallen mag een slachtoffer spreekrecht uitoefenen. Het slachtoffer mag dan aan het hof – los van een eventueel verzoek tot schadevergoeding – toelichten welke gevolgen het strafbare feit voor hem/haar heeft gehad.
  7. Behandeling van persoonlijke omstandigheden van u als verdachte
  8. De advocaat-generaal geeft zijn standpunt over uw zaak (requisitoir) en zegt welke straf hij eist.
  9. Daarna houdt uw advocaat of u zelf een pleidooi. Dit is uw verdediging.
  10. De advocaat-generaal mag ingaan op het pleidooi.
  11. U of uw advocaat mag reageren op wat de advocaat-generaal heeft gezegd. U mag als verdachte zelf geen vragen stellen aan de advocaat-generaal. Wel mag u het aangeven als iets niet duidelijk is.
  12. Als verdachte krijgt u het laatste woord.
  13. Na het laatste woord sluit de voorzitter het onderzoek af. De voorzitter geeft aan wanneer de uitspraak zal worden gedaan.
 • Het gerechtshof doet in principe binnen 2 weken na de zitting een uitspraak (arrest). Soms doet het hof direct uitspraak. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  Let op: ook als alleen u in hoger beroep bent gegaan, betekent dit niet dat het hof geen hogere straf kan opleggen dan de rechtbank.

 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. U doet dan een verzoek aan de Hoge Raad om de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over, maar toetst of het recht en de procesregels goed zijn uitgelegd en toegepast.


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.