Laden...

Reageren op een dagvaarding bij de civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Dagvaarding gekregen > Reageren op een dagvaarding bij de civiele rechter

Is een persoon of organisatie (eiser) een rechtszaak tegen u gestart bij de civiele rechter (sector of afdeling civiel)? Dan leest u in de dagvaarding wat deze partij van u eist. Bijvoorbeeld dat u iets verandert, ergens mee stopt of een schadevergoeding betaalt.

Eens met de dagvaarding, wat nu?

Bent u het eens met de eis in de dagvaarding? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de advocaat van de eiser. Als u het op tijd samen eens wordt, kan de deurwaarder besluiten de procedure in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt. 

Niet eens met de dagvaarding, wat nu? 

Bent u het niet eens met de eis? Dan kunt u dit de rechter laten weten. Dit heet ook wel reageren bij de rechter. U bent bij de civiele rechter verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen. Eist u ook iets van de eiser? Dan kan uw advocaat een tegeneis indienen.

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat kan de civiele rechter een brief sturen met uw reactie. U hoeft dan niet naar de rolzitting te komen. Uw brief heet een conclusie van antwoord

  Brief opstellen 

  In de brief reageert u op de inhoud van de dagvaarding. U geeft hierin ook aan welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. Uw advocaat kan u helpen bij het opstellen van uw conclusie van antwoord

  Optie: een tegenvordering indienen 

  Heeft u een eigen vordering op de partij die de rechtszaak is gestart (eiser)? Neem deze tegenvordering dan op in de conclusie van antwoord. Uw vordering heet een eis in reconventie (de eis in de dagvaarding is de eis in conventie). Uw advocaat kan u helpen bij het opstellen van de eis in reconventie

  Bewijsstukken indienen 

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en laat ze uw advocaat aan de conclusie van antwoord toevoegen. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring). 

  Opsturen 

  Uw advocaat stuurt uw conclusie van antwoord naar de rechtbank. Het moet daar uiterlijk op de dag vóór de rolzitting binnen zijn. 

  Uitstel vragen voor uw schriftelijke reactie 

  Heeft u meer tijd nodig om uw reactie te schrijven? U kunt in principe geen uitstel krijgen om te reageren. Hierop zijn twee uitzonderingen. Vraag ernaar bij uw advocaat.

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Een rolzitting is een wekelijkse zitting in civiele dagvaardingszaken, waarbij procedurele beslissingen worden genomen. 

  Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De rechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of u heeft gereageerd op de dagvaarding en beslist hoe de procedure verder gaat. 

  Aanwezigen rolzitting 

  Partijen en hun advocaten zijn niet aanwezig bij een rolzitting

  Verdere procedure 

  De civiele rechter bepaalt hoe de procedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting. Na de rolzitting krijgt uw advocaat een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de procedure verder verloopt.

 

Wat gebeurt er als u niets doet? 

Heeft u met uw advocaat niet (of niet op tijd) per brief op de dagvaarding gereageerd? De rechter stelt meestal de eiser in het gelijk in een verstekvonnis. Als u er op tijd bij bent, kunt u dit nog ongedaan maken. 

Het verstekvonnis 

De rechter bepaalt tijdens de rolzitting, die in uw dagvaarding genoemd wordt, direct dat hij 4 weken later uitspraak doet: een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal in een verstekvonnis de eiser in het gelijk. En hij veroordeelt u tot het betalen van de proceskosten van de eiser

Een verstekvonnis voorkomen 

Meldt u zich met uw advocaat vóór het moment waarop de rechter het verstekvonnis uitspreekt alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure toch voortgezet. 

Het verstekvonnis zuiveren 

Heeft de rechter eenmaal verstekvonnis uitgesproken? U kunt met uw advocaat in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen na de uitspraak van het verstekvonnis. Uw advocaat kan u helpen bij het opstellen van de verzetdagvaarding. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

 

Hoe verloopt de procedure verder? 

Tijdens de rolzitting bepaalt de rechter hoe de procedure verder gaat. Er komt een schriftelijke ronde of een zitting:


>Alles uitklappen
 • Reactie eiser

  Als eerste mag de eiser reageren op uw conclusie van antwoord. De advocaat van de eiser doet dit door een brief te sturen aan de rechter. Deze brief heet een conclusie van repliek. De termijn voor het indienen van een conclusie van repliek is 6 weken, tenzij er een inhoudelijk tussenvonnis is gewezen dan wordt de termijn verkort naar 4 weken. (Zie ook artikel 2.7 van het procesreglement). Heeft de eiser meer tijd nodig, dan kan zijn advocaat een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  Als gedaagde kunt u via uw advocaat in een brief aan de rechter weer reageren op het stuk van eiser. Deze brief heet een conclusie van dupliek. De termijn voor het indienen van een conclusie van dupliek is 6 weken, tenzij er een inhoudelijk tussenvonnis is gewezen dan wordt de termijn verkort naar 4 weken. (Zie ook artikel 2.7 van het procesreglement). Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de eiser uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • U en de eiser krijgen een uitnodiging voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kan uw advocaat contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Uw advocaat stuurt deze stukken dan naar de rechter en naar de tegenpartij. De stukken moeten minimaal 2 weken voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen. Als u niet verschijnt, kan dit ertoe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Als u komt, kunt u eventuele vragen van de rechter beantwoorden.

  Getuige

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de eiser welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter. 

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de eiser en de gedaagde in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u en de eiser dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en de eiser ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en de eiser moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de eiser naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak
  • als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

   Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 6 weken na de zitting. Uw advocaat krijgt het vonnis toegestuurd.

  Oordeel

  Als de rechter de vordering toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. De eiser mag ook in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de eiser mag in cassatie.

 

Kosten rechtszaak bij de civiele rechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de civiele rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiel.

 

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact