Laden...

Beroepsprocedure arbeidszaken ambtenaren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Arbeidszaken ambtenaren > Beroepsprocedure arbeidszaken ambtenaren

Arbeidsconflicten van ambtenaren gaan vaak over arbeidsvoorwaarden, ontslag, disciplinaire maatregelen, plichtsverzuim, schorsing of de afhandeling van een dienstongeval. Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever? En komt u er samen niet uit? U kunt het conflict voorleggen aan de rechter.

Beroepsprocedure arbeidszaken ambtenaren

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingegaan. Alleen als u niet onder deze wet valt, kunt u onderstaande beroepsprocedure volgen.

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden. 
 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de bestuursrechter. 
 • Hieronder ziet u de stappen om zelf een procedure te beginnen.

 

Beroepsprocedure starten

Bent u:

 • medewerker van politie of defensie
 • rechter of officier van justitie
 • gerechtsdeurwaarder of notaris
 • politieke ambtsdrager, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders

Voor u is er niets veranderd. U kunt dus nog wel in bezwaar bij uw eigen werkgever en een beroepsprocedure starten bij de bestuursrechter. U kunt in uw bezwaarschrift uw werkgever ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep.

 De beroepsprocedure bij de bestuursrechter tegen uw werkgever bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Bent u het niet eens met de beslissing van uw werkgever? En wijst hij uw bezwaar hiertegen af? Dan kunt u een beroepsprocedure starten bij de bestuursrechter.

  Om de beroepsprocedure arbeidszaken ambtenaren te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het bestuursorgaan, uw werkgever.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen, maar u kunt hiervoor ook een deskundige of advocaat inschakelen. 

  U vermeldt in het beroepschrift:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van uw werkgever (bijvoorbeeld door een tegenstrijdigheid in de cao voor gemeenten)
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Zet een datum en een handtekening onder aan het beroepschrift. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in de beslissing op uw bezwaar. Adressen rechtbanken

  Mee te sturen documenten

  Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt of
  • eventuele documenten (zoals brieven, e-mails of foto’s) waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert uw werkgever dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • Uw werkgever, het bestuursorgaan (rijkoverheid, provincie, gemeente, waterschap) dat uw bezwaar heeft afgewezen, is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan uw werkgever om een verweerschrift te schrijven en om alle documenten van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de documenten die uw werkgever heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende documenten indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van uw werkgever. 

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de documenten te lezen.

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de documenten zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de documenten overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Uitnodiging zitting

  U en uw werkgever ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. U kunt de rechter vertellen wat uw standpunten zijn. Hetzelfde geldt voor de andere partij(en), zoals uw werkgever.

  U kunt een gemachtigde meenemen naar de zitting die namens u het woord voert. U kunt ook zelf een advocaat inschakelen, maar dat hoeft niet.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren. Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).
  Getuige in een rechtszaak

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. U wordt daarbij samen begeleid door een onafhankelijk mediator. De rechter kijkt of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt. Mediation naast rechtspraak

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. Uw werkgever krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  De rechter stelt u in het gelijk (het beroep is gegrond)

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan uw werkgever de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Hij kan eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven of zelf een nieuw besluit nemen.

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven


  Soms wordt het besluit van uw werkgever vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en uw werkgever geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Schadevergoeding

  Heeft uw werkgever een onterechte beslissing genomen en heeft u hierdoor schade geleden? Dan kunt u hiervoor een schadevergoeding eisen.

  De rechter geeft u geen gelijk (het beroep is ongegrond)

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van uw werkgever blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan uw werkgever de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit besluit van uw werkgever kunt u opnieuw een beroepsprocedure starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan. Hetzelfde geldt voor uw werkgever. 

  U gaat in hoger beroep door een hogerberoepschrift in te dienen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het adres staat op de uitspraak van de rechtbank. Het hogerberoepschrift moet binnen 6 weken na de uitspraak binnen zijn.

  Komt u door de beslissing van uw werkgever acuut in de financiële problemen? U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

  Digitaal indienen

  U kunt uw hogerberoepschrift digitaal indienen bij de CRvB. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. U kunt hiervoor ook een deskundige zoals een advocaat inschakelen, maar dat hoeft niet.

  U vermeldt in het hogerberoepsschrift:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in hoger beroep komt
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank (bijvoorbeeld door een tegenstrijdigheid in de cao voor gemeenten)
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Zet een datum en een handtekening onder aan het hogerberoepschrift. Stuur het naar de CRvB. Het adres staat in de uitspraak die u of uw advocaat heeft ontvangen.

  Mee te sturen documenten

  Stuur de documenten die belangrijk zijn voor de rechter mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:

  • de uitspraak van de rechter waartegen u in hoger beroep komt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Verweerschrift indienen

  Als uw werkgever hoger beroep heeft ingesteld, stuurt de CRvB u daarvan een afschrift. Ook krijgt u een uitnodiging om een verweerschrift in te dienen. Dit kan digitaal. Digitaal verweerschrift indienen

  Aanvullende documenten indienen

  De CRvB stuurt kopieën van de documenten die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook digitaal aanvullende documenten indienen.

  Zitting

  In principe is er altijd een zitting. Net als bij de rechtbank is de zitting meestal openbaar.

  Vereenvoudigde behandeling

  De CRvB kan beslissen een zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat de documenten overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond) of omdat het hogerberoepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk).

  Tussenuitspraak CRvB

  De CRvB kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. Uw werkgever krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de CRvB of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

  Uitspraak CRvB

  De CRvB doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de CRvB meer tijd nodig, dan hoort u dat tijdig. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de CRvB te schrijven: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen.

  De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van ambtenarenzaken.

Komt u door de beslissing van uw werkgever acuut in de financiële problemen of dreigt er een andere voor u onhoudbare situatie te ontstaan? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure arbeidszaken ambtenaren duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

 Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact