Laden...

Curatele aanvragen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Curatele aanvragen

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Curatele aanvragen

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Dit kan nodig zijn als de betrokkene zijn persoonlijke zaken en geldzaken niet zelf kan regelen. Heeft u een kind met een verstandelijke beperking? Vanaf 3 maanden voordat uw kind 18 wordt, kunt u curatele aanvragen.

Curatele aanvragen - in het kort 

 1. Een verzoeker verstuurt aanvraagformulier en bijlagen naar de rechter.
 2. De rechtbank verstuurt de uitnodigingen voor de zitting.
 3. Belanghebbende familieleden die niet akkoord zijn, kunnen een verweerschrift opsturen.
 4. De zitting: de rechter behandelt het verzoek met:
  • de verzoeker
  • de persoon voor wie de curatele bedoeld is (de betrokkene)
  • de voorgestelde curator(en)
  • belanghebbende(n) (die verweer voeren)
 5. De rechter doet uitspraak: hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek. 
 6. Iedereen die op de zitting was, krijgt per post de uitspraak toegestuurd.
 7. Hoger beroep kan binnen 3 maanden na de uitspraak worden ingediend.

 

 Curatele aanvragen

>Alles uitklappen
 • De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot curatele indienen:

  • de persoon voor wie de curatele bedoeld is (de betrokkene)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
  • de bewindvoerder of mentor van de betrokkene
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie

  De persoon die de aanvraag voor curatele indient is de verzoeker. De persoon voor wie de beschermingsvorm curatele is bedoeld, heet de betrokkene. De betrokkene kan ook de verzoeker zijn.

 • De particuliere curator moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn (dit geldt in principe alleen voor professionele hulpverleners)
  • onderdeel zijn van de leiding of het personeel van de organisatie die de betrokkene verzorgt of begeleidt.
  • zelf een betrokkene zijn voor wie curatele, bewind (zie onderstaande uitzondering) of mentorschap is ingesteld
  • failliet zijn
  • in de wettelijke schuldsanering zitten
  • de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn 

  Uitzondering bewind

  Wil iemand particuliere curator worden, maar staat hij zelf onder bewind? Dan mag hij wel particuliere curator worden, als hij aan 2 voorwaarden voldoet:

  • Hij behoort tot de kring van personen die curatele mag aanvragen (zie uitleg bij ‘wie kan de aanvraag indienen’ boven aan de pagina).
  • Hij verricht zijn taken samen met een tweede curator. En deze tweede curator mag als enige beslissen over de financiële zaken van de betrokkene.

  1 of 2 curatoren

  De rechter kan ook in andere gevallen 2 curatoren benoemen, bijvoorbeeld beide ouders. Bij de aanvraag moet u zeggen wie u voorstelt als curator(en).

  Professionele curatoren

  Naast particuliere curatoren zijn er ook professionele curatoren. Zij moeten voldoen aan wettelijke eisen (rijksoverheid.nl) voordat de rechter hen kan benoemen.

 • U vult als verzoeker het formulier verzoek tot ondercuratelestelling (pdf, 724,8 KB) in. Gebruik hierbij eventueel de toelichting (pdf, 189,4 KB). Vermeld of het om een spoedsituatie gaat. 

  Stuur het aanvraagformulier en onderstaande bijlagen naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont. Of geef ze af bij de informatiebalie van deze rechtbank.

  Bijlage bereidverklaring voorgestelde curator(en)

  U stelt in het aanvraagformulier 1 of 2 curatoren voor. De rechter volgt meestal de voorkeur van de betrokkene. U laat de voorgestelde curator of curatoren een bereidverklaring ondertekenen (pdf, 152,5 KB). Als ouder(s) de curator(en) willen worden, hoeven zij geen bereidverklaring te ondertekenen.

  Bijlage akkoordverklaring belanghebbenden

  In het aanvraagformulier zet u de gegevens van familieleden van de betrokkene:

  • partner en kinderen of, als die er niet zijn: ouders en broers en zussen. Let op: alleen de meerderjarige belanghebbende mag een akkoordverklaring ondertekenen.  

  De familieleden die u in het formulier noemt, zijn belanghebbenden.

  Vraag de belanghebbende(n) of zij het eens zijn met de curatele en de voorgestelde curator(en).

  • Belanghebbende(n) zijn akkoord - Laat hen een akkoordverklaring (pdf, 596,3 KB) ondertekenen. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen.
  • Belanghebbende(n) zijn niet akkoord - Zij kunnen tijdens de zitting uitleggen waarom zij het niet eens zijn met het verzoek. Of zij melden dit in een brief aan de rechter, nadat ze een uitnodiging voor de zitting hebben gekregen.

  Bijlage medische verklaring

  Het is handig als u een verklaring van een deskundige meestuurt, waaruit de rechter kan opmaken waarom curatele nodig is. Bijvoorbeeld:

  • een verklaring van een arts of behandelaar over de medische en psychische conditie van de betrokkene
  • een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg
  • een verklaring van een verslavingskliniek 

  Heeft u zo’n verklaring niet, dan kunt u het verzoek toch indienen.

 • In de uitnodiging staat waar en wanneer de zitting plaatsvindt. De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging aan de:

  • verzoeker
  • betrokkene
  • voorgestelde curator(en)
  • belanghebbende(n)

  De rechter kan besluiten de belanghebbende(n) niet uit te nodigen als:

  • de belanghebbende(n) de akkoordverklaring heeft/hebben ondertekend
  • de betrokkene in het aanvraagformulier vraagt om de belanghebbende(n) niet te informeren

  Het kan ook zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het aanvraagformulier staan vermeld.

  Kunt u niet naar de zitting komen? 

  Kunt u om medische redenen niet naar de zitting komen, neem dan contact op met de rechtbank. De contactgegevens staan in de uitnodiging.

  Het is mogelijk dat de rechter al bij het bekijken van de aanvraag tot curatele vindt dat de zitting op de verblijfplaats van de betrokkene moet plaatsvinden. Dan staat dit in de uitnodiging.

  Kunt u om een andere dan een medische reden niet naar de zitting komen, neem ook dan contact op met de rechtbank. Bent u als verzoeker en/of betrokkene niet bij de zitting en heeft u zich niet afgemeld? Dan kan de rechter uw aanvraag tot curatele afwijzen.

  Belanghebbenden zijn niet verplicht om naar te zitting te komen. Belanghebbenden zijn de partner en de kinderen of, als die er niet zijn, de ouders en de broers en zussen. Let op: alleen de meerderjarige belanghebbende wordt uitgenodigd voor een zitting.

 • Bent u belanghebbende? U kunt een akkoordverklaring (pdf, 596,3 KB) invullen en ondertekenen als u dit nog niet heeft gedaan bij de aanvraag. U kunt ook naar de rechter een brief sturen met uw reactie op het verzoek. Zet in de brief:

  • uw naam, adres en de datum van ondertekenen
  • het nummer dat in de uitnodiging voor de zitting staat
  • uw reactie op het verzoek. Geef aan waarom u het eens of oneens bent met het verzoek.
  • uw handtekening

  Als er stukken zijn die uw verhaal duidelijk maken, stuur die dan mee als bijlagen.

  Reactie opsturen

  Stuur de brief met de bijlagen of de akkoordverklaring naar de rechtbank. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de informatiebalie van de rechtbank.

 • De zitting is niet openbaar. Bij de zitting mogen alleen de volgende personen aanwezig zijn:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de voorgestelde curator(en)
  • de belanghebbende(n) die een uitnodiging voor de zitting hebben ontvangen

  De betrokkene kan aan de rechter vragen of anderen bij de zitting aanwezig mogen zijn. Bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling die hem verzorgt of begeleidt. Dit kan hij per brief aanvragen voor de zitting. Of hij vraagt het aan de gerechtsbode/rechter voordat hij de zittingszaal ingaat.

  Wat vraagt de rechter tijdens de zitting?

  De rechter behandelt het verzoek voor curatele mondeling tijdens een zitting. Hij vraagt aan iedereen hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen. Zo kan hij erachter komen of de betrokkene echt niet voor zijn persoonlijke zaken en geldzaken kan zorgen. En of de betrokkene in staat is zijn wil te bepalen

  Verder legt de rechter aan de voorgestelde curator(en) uit wat de taken en verplichtingen zijn. En hij vraagt of de voorgestelde curator(en) hem goed hebben begrepen. Ook vraagt de rechter aan de betrokkene of hij begrijpt wat curatele betekent.

 • De rechter beoordeelt of curatele nodig is. Hij kan:

  • met het verzoek akkoord gaan
  • het verzoek afwijzen
  • een lichtere vorm van hulp instellen: bewind en/of mentorschap
  • beslissen dat de curatele voor een bepaalde periode geldt
  • een tijdelijk (provisioneel) bewindvoerder aanstellen in afwachting van de beslissing op het curateleverzoek

  De rechter zal zijn beslissing altijd uitleggen en op papier zetten

  Beschikking

  De rechter zet zijn beslissing op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt deze zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de verzoeker
  • de betrokkene
  • de voorgestelde curator(en)
  • de belanghebbende(n) 

  Gaat de rechter akkoord met het verzoek? Dan benoemt hij meestal de curator(en) waar de betrokkene een voorkeur voor heeft. De curatele gaat in op de dag van de uitspraak. Vanaf dat moment is de betrokkene handelingsonbekwaam. Dat heeft direct grote gevolgen. De rechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de curator(en).

  Provisionele bewindvoerder

  Is er in een eerdere (spoed)procedure een tijdelijke (provisionele) bewindvoerder aangesteld? Dan vervalt deze benoeming zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan.

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? En bent u

  • verzoeker
  • betrokkene
  • belanghebbende 

  dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep starten.

Publicatie curatele

De griffie registreert de beschikking in het openbare Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR) en publiceert de beschikking in de Staatscourant (officielebekendmakingen.nl). Personen onder curatele zijn verder terug te vinden in:

Hier zorgt de curator voor.

 

Kosten procedure aanvraag curatele

Voor het aanvragen van curatele betaalt u griffierechten. Schakelt u daarnaast een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd aanvraagprocedure

De mondelinge behandeling (zitting) van de rechtszaak is meestal binnen 2 maanden nadat u het verzoek heeft ingediend. U ontvangt de uitspraak van de rechter zo snel mogelijk daarna.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact