Laden...

Curatele stoppen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Curatele stoppen

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Curatele stoppen

Curatele stopt alleen vanzelf bij tijdelijke curatele, als de curatele overgaat in mentorschap en/of bewind of als de betrokkene overlijdt. In alle andere gevallen kunt u in een verzoek de rechter vragen de curatele te stoppen. De rechter kan dit ook zelf aan de curator en de betrokkene voorstellen.

Als de betrokkene overlijdt, moet de curator dit zo snel mogelijk aan de rechter doorgeven. Dit kan schriftelijk of telefonisch.

 Curatele stoppen

>Alles uitklappen
 • Iedereen die een aanvraag voor curatele mag indienen, kan de rechter vragen om de curatele te stoppen. Bijvoorbeeld als de betrokkene weer zelf zijn financiën, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen. Of als doorgaan met curatele niet zinvol is. De persoon die het verzoek tot opheffing van de curatele indient, is de verzoeker.

 • Particuliere curator

  Als particuliere curator kunt u het verzoek:

  • digitaal indienen via Mijn CBM als u daarvan gebruik maakt (log in met uw eigen DigiD, niet met de DigiD van de persoon voor wie u curator bent), of meld u aan voor Mijn CBM, of
  • per post: maak een brief (verzoekschrift) en zet daarin:
  • ul>
  • naam, adres en woonplaats van de betrokkene
  • naam, adres en woonplaats van de curator(en)
  • naam, adres en woonplaats van de belanghebbende(n)
  • dat u vraagt om de curatele te stoppen en waarom u dat vraagt
  • uw naam, handtekening en de datum waarop u het verzoek schrijft

  Stuur het verzoek naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont.

  Betrokkene, ander persoon of instelling

  U kunt een brief (verzoekschrift) naar de rechtbank sturen zoals hierboven beschreven als u een van deze personen bent of de brief namens een instelling stuurt:

  • de betrokkene (de persoon die een curator heeft)
  • de echtgenoot of andere partner
  • familieleden (bloedverwanten) tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag over de betrokken persoon heeft. Bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog jonger is dan 18 jaar (minderjarig)
  • namens de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie.

  Professionele curator

  Als professionele curator kunt u het verzoek:

  • digitaal indienen, of
  • per post zoals hierboven beschreven voor de particuliere curator.
 • De rechter roept de volgende personen op voor een mondelinge behandeling van het verzoek (zitting):

  • de betrokkene
  • de curator(en)
  • belanghebbende(n) als die er zijn

  Tijdens de zitting bespreekt de rechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna doet hij uitspraak. Hij beslist of hij akkoord gaat met het verzoek of het verzoek afwijst.

  • Gaat de rechter akkoord met het verzoek? Dan stopt de curatele. De curator(en) moet(en) eindrekening en verantwoording afleggen. Bewaar de administratie over de curatele 5 jaar voor de kantonrechter (voor andere organisaties zoals de Belastingdienst kan dit anders zijn, vraagt u het daar na).
  • Wijst de rechter het verzoek af? Dan loopt de curatele gewoon door.

  Beschikking

  De rechter zet de uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. De rechtbank stuurt de beschikking zo snel mogelijk na de zitting naar:

  • de betrokkene
  • de curator(en)
  • de belanghebbende(n)

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan. 

 • In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister

  Als de rechter de curatele stopt, dan maakt de administratie van de rechtbank dit bekend in het Centraal curatele- en bewindregister (het CCBR). De administratie van de rechtbank beëindigt de registratie in het CCBR op de dag nadat de curatele is gestopt. Is de curatele geregistreerd in het kadaster of het handelsregister? Dan beëindigt de curator deze registraties. 

Kosten procedure curatele stoppen

Voor het stoppen van curatele betaalt u griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Schakelt u een advocaat in, dan brengt dit ook kosten met zich mee.

Doorlooptijd procedure curatele stoppen

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

Lees meer over contact via WhatsApp

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact