Laden...

Ontbindingsprocedure werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Ontbindingsprocedure werkgever

Bereiken werkgever en werknemer geen overeenstemming over het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan kan een van beide partijen, meestal de werkgever, naar de kantonrechter stappen voor een ontbindingsprocedure. Tegen een ontslag op staande voet kan de werknemer een zaak starten bij de kantonrechter.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Ontbindingsprocedure werkgever

Als werkgever kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U kunt zich in deze verzoekschriftprocedure laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, dit is niet verplicht.

Wilt u de werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen of is de werknemer langdurig arbeidsongeschikt? Dan gaat u niet naar de kantonrechter maar volgt u de UWV-procedure (uwv.nl) 

 

 De verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de verzoekschriftprocedure door de rechtbank een brief te sturen waarin u vraagt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.


  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • naam, adres en vestigingsplaats van uw bedrijf
  • naam, adres en woonplaats van uw werknemer
  • wat u vraagt en waarom
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde
  • de data waarop u en de andere partij (en eventueel zijn gemachtigde) niet naar de zitting kunnen komen

  Dateer en onderteken het verzoekschrift. Als u een advocaat of gemachtigde heeft, dan doet hij dit.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld van de arbeidsovereenkomst, salarisspecificaties en beoordelingen. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift met de bewijsstukken in meervoud naar de rechtbank. Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter en 1 voor uw werknemer. Stuur ook een exemplaar rechtstreeks naar uw werknemer (of zijn gemachtigde), dit mag per e-mail. 

  Stuur het verzoekschrift naar de rechtbank die de plaats waar de betrokken werknemer gewoonlijk werkt in het werkgebied heeft.

  Vermeld op de envelop: t.a.v. team kanton, afdeling verzoekschriften. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Alle rechtbanken

 • Zowel u als werkgever als de werknemer krijgen een bevestiging van de ontvangstdatum en een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief. 
  De werknemer ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met uw verzoek om ontslag met de bijlagen. 

 • Aanwezigen zitting

  Als u niet op de zitting verschijnt, leidt dit er vrijwel altijd toe dat de rechter uw verzoek afwijst. Als verzoeker krijgt u als eerste het woord. U licht uw verzoek toe. Daarna mag de werknemer, als verweerder, zijn reactie geven. Vervolgens komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

   

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of een medewerker, bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Informanten

  Tijdens deze zitting worden over het algemeen geen getuigen gehoord. Als u op de zitting toch informanten wil laten horen, moet u tijdig vóór de zitting daarvoor toestemming vragen aan de rechter.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.

   

  Geen reactie van werknemer

   

  Controle adres

  Als de werknemer geen verweer voert op uw verzoekschrift en ook niet op de zitting verschijnt, moet u als verzoeker de kantonrechter een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie of het handelsregister overhandigen. Dit ter controle van het adres. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan de datum waarop de uitnodiging voor de zitting is verstuurd.

  Opnieuw uitnodigen

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  • de kantonrechter roept de werknemer/verweerder opnieuw op per aangetekende brief
  • de verzoeker roept de werknemer/verweerder zelf opnieuw op door een deurwaarder te vragen de uitnodiging aan hem te overhandigen (met een deurwaardersexploot, de kosten daarvan zijn voor de verzoeker)

  Ontbinding volgens verzoekschrift

  Verschijnt de werknemer/verweerder ook na de herhaalde oproep niet, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden zoals in het verzoekschrift gevraagd. Deze beslissing krijgen de partijen na een aantal weken toegestuurd.

   

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking (oplossing buiten de rechter om) of een uitspraak van de rechter.

  Wanneer is er sprake van een schikking?

  De rechter vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt en stelt partijen vervolgens in de gelegenheid om buiten de rechtszaal (‘op de gang’) samen tot een oplossing (schikking) te komen. 

  Als het partijen lukt om tot een oplossing komen, wordt de schikking op papier gezet. Het is een bindende afspraak, die beide partijen moeten nakomen. 

  Als het partijen niet lukt om tot een oplossing te komen, doet de rechter zelf uitspraak over de zaak.


 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak:

  • als u, als verzoeker, de procedure intrekt
  • eventueel als u via mediation een akkoord bereikt
  • eventueel wanneer u een schikking treft met uw werknemer 

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat uiterlijk binnen 4 weken na de zitting. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking

  Afwijzing, geen ontbinding

  Als de kantonrechter het verzoek afwijst, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. De rechter kan bepalen dat u dan (een gedeelte van) de kosten moet betalen die de werknemer / verweerder heeft gemaakt (proceskosten). De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

  Toewijzing: ontbinding

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, staat in de beschikking:

  • dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden
  • de reden voor de ontbinding
  • de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • of er een financiële vergoeding wordt toegekend. Bijvoorbeeld de transitievergoeding en eventueel een aanvullende billijke vergoeding (vergoeding als de werkgever een ernstig verwijt te maken valt) en zo ja, hoe hoog
  • wie de proceskosten moet betalen 

   

  Einddatum

  De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst nooit ontbinden met terugwerkende kracht. Hij houdt gewoonlijk rekening met de opzegtermijn.

   

  Vergoeding

  Moet u als werkgever een billijke vergoeding betalen en wilt u dat niet? De kantonrechter geeft u de kans uw verzoek alsnog in te trekken. In de beschikking staat hoeveel dagen u daarvoor heeft. Als u het verzoek intrekt, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. De rechter bepaalt dan alleen wie de proceskosten betaalt.

   

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 

Kosten

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst moet de zaak binnen 5 weken na binnenkomst in behandeling worden genomen. Daarna volgt in principe binnen 4 weken na de zitting de uitspraak.

 

 

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact