Laden...

Aanvragen wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) > Aanvragen wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Komt u er met de hulp van uw schuldhulpverlener niet uit met uw schuldeisers? En komt er geen minnelijke schuldenregeling tot stand? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de wettelijke schuldsanering. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Aanvragen wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Willen niet alle schuldeisers een minnelijke schuldenregeling (nibud.nl) afspreken? Dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de Wsnp. U bent niet verplicht een advocaat in te schakelen.

 

Voor wie is de Wsnp bedoeld?

 • een natuurlijk persoon (een mens, in de volksmond een 'particulier')
 • een natuurlijk persoon die ook eigenaar is van een eenmanszaak
 • een natuurlijk persoon die met een andere vennoot eigenaar is van een vennootschap onder firma
 • een natuurlijk persoon die ook beherend vennoot is in een commanditaire vennootschap

De Wsnp is niet van toepassing op rechtspersonen, zoals een BV. 

 

Voorwaarden voor toelating tot de Wsnp

 • U bent niet meer in staat om uw schulden te betalen.
 • U heeft geprobeerd uw schulden af te lossen via schuldhulpverlening en u heeft een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat dit is mislukt of niet mogelijk is.
 • U bent de afgelopen 3 jaar ‘te goeder trouw’ geweest ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van uw schulden. U heeft bijvoorbeeld geen verwijtbare schulden gemaakt, zoals boetes vanwege een verkeersovertreding of onverantwoorde leningen. En u heeft zich ingespannen om uw schulden te voldoen.
 • Heeft u verslavings- of psychosociale problemen, dan kunt u in principe alleen toegelaten worden als een hulpverlener bevestigt dat u deze problemen minimaal 1 jaar onder controle heeft.
 • U heeft geen schulden die voortkomen uit misdrijven.
 • U zult de verplichtingen van de Wsnp nakomen en zich inspannen om zo veel mogelijk te verdienen.

 

Extra mogelijkheid: verzoek dwangakkoord

U kunt tegelijk met uw verzoek Wsnp een verzoek dwangakkoord indienen. Hierin vraagt u de rechter om de schuldeisers te dwingen tot een minnelijke schuldenregeling. Bij toewijzing gaat de minnelijke regeling alsnog van start. Wijst de rechter het dwangakkoord af? Dan beoordeelt hij uw verzoek Wsnp.

Niet elke mislukte minnelijke schuldenregeling is geschikt voor een verzoek dwangakkoord. Vraag uw schuldhulpverlener hiernaar. Hij besluit hierover.

Regels en verplichtingen tijdens de Wsnp

Als u wordt toegelaten tot de Wsnp, bent u verplicht:

 • de Wsnp-bewindvoerder gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie te geven.
 • geen nieuwe schulden aan te gaan of te laten ontstaan.
 • te voldoen aan uw sollicitatie- en inspanningsplicht.
 • zoveel mogelijk inkomsten te verwerven en het gedeelte dat uitkomt boven het vrij te laten bedrag af te dragen aan de boedelrekening.

 

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Stel met uw schuldhulpverlener een verzoekschrift op voor toelating tot de Wsnp, eventueel gecombineerd met een verzoek dwangakkoord. Voeg bij het verzoekschrift:

  • een verklaring van de schuldhulpverlener over de mislukte minnelijke schuldenregeling (het schuldhulpverleningstraject).
  • stukken waaruit uw schulden, inkomsten en bezittingen blijken.

  U ondertekent het verzoekschrift zelf als schuldenaar. 

  • bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Uw partner moet medeondertekenen.
  • staat u onder curatele? Uw curator moet medeondertekenen.

  Zie voor uitgebreide informatie over het indienen van een verzoek en de documenten die u moet meesturen het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken en de Modelverzoeken (bureauwsnp.nl)

  Kunt u door een bedreigende situatie niet wachten tot de rechter op uw verzoekschrift heeft beslist? Bijvoorbeeld omdat er een ontruiming van uw woning dreigt of u dreigt te worden afgesloten van gas, water of licht? Neem direct contact op met uw schuldhulpverlener over het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening Wsnp.

   

   

 • Oproep voor de zitting

  Na een paar weken krijgt u van de rechtbank een oproep voor de zitting. Hierin leest u wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Mogelijk kan er uitstel verleend worden.

  Verschijnen op de zitting

  • als u niet naar de zitting komt, kan de rechter uw verzoek afwijzen.
  • bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Als u beiden een verzoek doet, dan moet u beiden verschijnen. Kan een (huwelijks)partner niet aanwezig zijn, dan moet een originele volmacht van hem of haar worden overlegd.
  • staat u onder bewind of curatele? Dan moet ook uw bewindvoerder of curator op de zitting aanwezig zijn.

  De zitting is niet openbaar. Als u daar prijs op stelt, mag u iemand meenemen ter ondersteuning.

  Mondelinge behandeling

  Tijdens de zitting stelt de rechter u vragen om te controleren of u aan alle voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot de Wsnp-regeling.

 • De rechter besluit of hij u toelaat tot de Wsnp. Tijdens de zitting vertelt hij wanneer u het vonnis krijgt toegestuurd. Meestal is dat binnen 1 of 2 weken.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst, laat hij u toe tot de wettelijke schuldsanering. Hij benoemt daarbij een Wsnp-bewindvoerder. Deze ziet erop toe dat u zich houdt aan de verplichtingen van de schuldsaneringsregeling. De rechter benoemt ook een rechter-commissaris die toezicht houdt op de Wsnp-bewindvoerder.

  Afwijzing

  Als de rechter het verzoek afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u ook in hoger beroep gaan bij het gerechtshof, binnen 8 dagen na het vonnis. Daarvoor heeft u wel een advocaat nodig.

 • Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw verzoek tot toelating. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen met een beroepschrift.

  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Meer over cassatieberoep

 

Registratie en publicatie Wsnp

De griffie van de rechtbank:

 

Kosten procedure schuldsanering

Voor de procedures rondom de Wsnp betaalt u geen griffierechten. Mogelijk heeft u wel andere kosten, zoals een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedure schuldsanering

Een verzoek wordt meestal binnen 2 tot 3 maanden behandeld. Tijdens de zitting vertelt de rechter u wanneer u het vonnis krijgt toegestuurd. Doorgaans is dat binnen 1 of 2 weken.

 Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact