Laden...

Kamers voor het notariaat

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOplossen zonder rechter > Tuchtrechtspraak > Kamers voor het notariaat

Als u van mening bent dat een notaris (toegevoegd notaris of kandidaat-notaris) zich niet aan de regels heeft gehouden, kunt u een klacht indienen bij een kamer voor het notariaat.

Kamers voor het notariaat

De tuchtrechters van de kamers voor het notariaat geven een oordeel, kort gezegd, over de vraag of een notaris heeft gehandeld conform de regels die voor zijn beroep gelden (‘zoals een notaris betaamt’).

 

Wie kan een klacht indienen?

Een ieder die enig redelijk belang heeft (dat hoeft geen financieel belang te zijn) kan een zogenoemd klaagschrift indienen bij de kamer voor het notariaat om te klagen over het handelen (of nalaten) van een notaris. Bijstand van een advocaat is niet verplicht. Voordat de kamer voor het notariaat de klacht in behandeling neemt, moet de klager wel eerst (op tijd) een griffierecht betalen. Bovendien moet de klager de klacht binnen 3 jaar nadat hij kennisnam van het handelen van de notaris indienen.

 

Waarom klagen?

De kamer kan alleen een oordeel uitspreken over klachten die verband houden met de notariële ambts- of beroepsuitoefening. De kamer is niet bevoegd te oordelen over juridische geschillen en heeft ook niet de mogelijkheid om een notaris te veroordelen tot het vergoeden van door een klager mogelijk geleden schade. Evenmin behoort het tot de taak van de kamer een uitspraak te doen over een eventuele aansprakelijkheid van een notaris. Daarvoor kunt u terecht bij de civiele rechter.

 

Waaraan moet een klaagschrift voldoen?

De kamers voor het notariaat kennen regels voor hun werkwijze. In dat reglement, hieronder gepubliceerd, vindt u de regels die op de klachtenprocedure bij de kamers van toepassing zijn. Het klaagschrift, dat niet meer dan 5 bladzijden groot mag zijn, dient te vermelden:

 • de voorletter(s), de naam, het adres, de woonplaats en - voor zoveel mogelijk – het telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
 • de voorletter(s), de naam, het kantooradres en de vestigingsplaats van de notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris (hierna: de notaris) tegen wie de klacht is gericht;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht en de gronden waarop de klacht berust, voor zoveel nodig onderbouwd met bewijsstukken.

 

Waar kunt u de klacht indienen?

Het klaagschrift kan per post of e-mail worden ingediend. Er zijn 4 kamers voor het notariaat. Bij welke kamer u een klacht moet indienen, is afhankelijk van de provincie waar de notaris werkzaam is (of is geweest, indien hij niet langer werkzaam is in het notariaat). De adresgegevens vindt u hieronder.

 • Kamer voor het notariaat in het ressort Amsterdam
  Deze kamer is bevoegd om klachten te behandelen tegen notarissen in de provincie Noord-Holland, met uitzondering van het Gooi.
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam
  Telefoon: 088 361 14 34
  E-mailadres: kamer.notariaat.rb-ams@rechtspraak.nl
    
 • Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden
  Deze kamer is bevoegd om klachten te behandelen tegen notarissen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en het Gooi.
  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem
  Telefoon: 088 361 15 21
  E-mailadres: kvhn.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl
    
 • Kamer voor het notariaat in het ressort Den Haag
  Deze kamer is bevoegd om klachten te behandelen tegen notarissen in de provincie Zuid-Holland.
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag
  Telefoon: 088 361 22 21 (en dan keuze 3).
  E-mailadres: kamer.notariaat.rb-sgr@rechtspraak.nl
    
 • Kamer voor het notariaat in het ressort Den Bosch
  Deze kamer is bevoegd om klachten te behandelen tegen notarissen in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.
  Postbus 70584
  5201 CZ Den Bosch
  Telefoon: 088 362 09 04
  E-mailadres: kvhn.denbosch@rechtspraak.nl

 Hoe is het verloop van de klachtzaak?

>Alles uitklappen
 • Voordat de kamer de klacht in behandeling neemt, heft de secretaris van de kamer een griffierecht, zoals bepaald ingevolge Artikel 99 lid 2 van de Wet op het notarisambt (wet-en-regelgeving-notariaat.nl). U dient het bedrag aan griffierecht binnen 4 weken na de dag van verzending van de mededeling dat dit bedrag is verschuldigd te betalen. Na afloop van deze termijn krijgt u nog 2 weken de gelegenheid om het griffierecht alsnog te betalen. Indien u het griffierecht ook niet binnen deze nadere termijn betaalt, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Er volgt dan een beslissing van de voorzitter van de kamer.

 • Indien het griffierecht op tijd is betaald, neemt de kamer de klacht in behandeling door deze voor een reactie aan de notaris te zenden. De notaris heeft 3 weken de tijd om te reageren in zijn verweerschrift.

 • In een enkel geval bepaalt de voorzitter van de kamer dat er een extra schriftelijke ronde in de klachtzaak plaatsvindt, de repliek (dat is de reactie van klager op het verweerschrift van de notaris) en de dupliek (de reactie van de notaris op de repliek van klager).

 • Als de schriftelijke behandeling van de klachtzaak is geëindigd, krijgt u daarvan bericht van de kamer. De zaak ligt dan ter beoordeling bij de voorzitter, die bepaalt of de zaak door de kamer op zitting zal worden behandeld of dat de zaak zich leent voor een voorzittersbeslissing.

 • Er vindt niet altijd een zitting plaats. Een klacht kan worden afgedaan als partijen er toch samen uitkomen (minnelijke schikking). In dat geval trekt een klager zijn klacht in. Dat gebeurt vaak na een gesprek van partijen met de voorzitter van de kamer.
  Ook is het mogelijk dat de voorzitter oordeelt dat de klacht (kennelijk) niet-ontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht is. De klacht wordt dan afgewezen.

 • Als u het niet eens bent met een voorzittersbeslissing, dan kunt u binnen 14 dagen na verzending van die beslissing schriftelijk in verzet gaan, onder motivering van de redenen. De kamer zal dan het verzet beoordelen. U dient de kamer te berichten of u over het verzet door de kamer gehoord wilt worden.

 • Op de zitting hoort de kamer u en de notaris over de klacht. De zitting is openbaar, tenzij de kamer anders beslist. De kamer bepaalt de datum en het tijdstip van de zitting.

 • Als de kamer het verzet ongegrond verklaart, dan is dat een beslissing waartegen u niet in beroep kunt gaan.

 • Als de kamer het verzet gegrond verklaart behandelt de kamer de klacht inhoudelijk op een zitting.

 • Binnen 6 weken na de zitting neemt de kamer een beslissing over de klacht, die aan partijen per aangetekende post wordt toegezonden.

 • De kamer kan de klacht niet-ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. Als de kamer de klacht (gedeeltelijk) gegrond verklaart, kan de kamer de volgende maatregelen opleggen:

  Aan een notaris:

  • waarschuwing
  • berisping
  • geldboete
  • openbaarmaking van de maatregel van waarschuwing, berisping of geldboete
  • ontzegging van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toegevoegd notaris, voor bepaalde of onbepaalde duur
  • schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten hoogste zes maanden
  • ontzetting uit het ambt

  Aan een toegevoegd notaris of kandidaat-notaris:

  • waarschuwing
  • berisping
  • geldboete
  • openbaarmaking van de maatregel van waarschuwing, berisping of geldboete
  • ontzegging van de bevoegdheid om waar te nemen, voor bepaalde of onbepaalde duur
  • ontzegging om als toegevoegd notaris op te treden, voor bepaalde of onbepaalde duur
  • schorsing van de waarnemer in de uitoefening van het ambt
  • intrekking van de benoeming tot waarnemer

  De kamer kan een klacht ook gegrond verklaren zonder aan de notaris een maatregel op te leggen.

 • Als een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de notaris het door u betaalde griffierecht te vergoeden. Als de kamer daarbij ook een maatregel oplegt, kan de kamer de notaris daarnaast veroordelen in de (overige) kosten van klager en de kosten van de behandeling van de zaak bij de kamer. Meer over de kostenveroordeling kunt u lezen in de hieronder gepubliceerde richtlijn kostenveroordeling.

 • U kunt bij het gerechtshof van Amsterdam in beroep gaan tegen de beslissing van de kamer voor het notariaat. Het hof moet uw beroepschrift binnen 30 dagen na de dagtekening van de brief met de beslissing hebben ontvangen. Verder moet u griffierecht betalen voordat het gerechtshof uw beroepschrift in behandeling neemt. Kijk voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift op de pagina notariszaken van het gerechtshof van Amsterdam.

Wrakingsprocedure en klachtenregeling

Wrakingsverzoek

Iedereen heeft recht op een onpartijdige tuchtrechter. Als u de indruk heeft dat een lid van de kamer voor het notariaat vooringenomen is, kunt u verzoeken dit lid te laten vervangen. Dit heet een wrakingsverzoek.

Een wrakingsverzoek kan schriftelijk worden gedaan, of mondeling tijdens de zitting. In het laatste geval noteert de secretaris van de kamer uw verzoek en schorst de voorzitter van de kamer de zitting. Een wrakingskamer dient dan uw verzoek te beoordelen. De regels die gelden voor de wrakingsprocedure staan vermeld in het wrakingsprotocol kamers voor het notariaat.

Klachtenregeling

Als u het niet eens bent met de manier waarop de kamer voor het notariaat (of een medewerker) zich tegenover u heeft gedragen, kunt u een klacht indienen. Dit doet u door schriftelijk, per post of per e-mail, een klaagschrift in te dienen bij de secretaris van de kamer. Het klaagschrift mag niet gaan over de beslissing van de zaak. Het klaagschrift moet door u zijn ondertekend en in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer
 2. De datum van verzending van het klaagschrift
 3. Een omschrijving van de toedracht
  (inclusief datum/tijdstip)

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact