Laden...

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Regels en procedures > Kamer voor gerechtsdeurwaarders

Rechtbank Amsterdam

Dit document bevat informatie over de kamer voor gerechtsdeurwaarders (hierna verder: de kamer). De informatie is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven. In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepalingen of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de secretaris voor te leggen.

Deze informatie is van toepassing op klachten die na 1 juli 2016 zijn ingediend.

Daarnaast treedt per 1 januari 2018 inwerking de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen. Een van de belangrijke wijzigingen is dat vanaf die datum voor het in behandeling nemen van een klacht een griffierecht verschuldigd is van € 50,00. Klager ontvangt daarvoor een nota van het Landelijk Dienstencentrum voor de rechtspraak (LDCR). Indien het griffierecht niet wordt voldaan, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

De Kamer

De kamer bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, en tien plaatsvervangende leden, onder wie twee of meer plaatsvervangend voorzitters. Daarvan zijn negen leden lid van de rechtelijke macht en zes leden gerechtsdeurwaarders. De leden van de kamer worden benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid. De kamer is gevestigd te Amsterdam op hetzelfde adres als de rechtbank Amsterdam. Een door het bestuur van de rechtbank Amsterdam voor het verrichten van de werkzaamheden die bij of krachtens de wet aan de griffier zijn opgedragen aangewezen gerechtsambtenaar, is secretaris van de kamer. Met toestemming van de voorzitter kan hij zich doen vervangen door een andere gerechtsambtenaar.

Wat doet de kamer?

De kamer toetst bij haar ingediende klachten aan de tuchtrechtelijke norm zoals deze is neergelegd in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Een gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt.

Wat is het doel van het tuchtrecht?

Het tuchtrecht heeft in de eerste plaats tot doel, kort gezegd, in het algemeen belang een goede wijze van beroepsbeoefening te bevorderen. Het tuchtrecht komt tot gelding in een tuchtprocedure waarin, in het algemeen naar aanleiding van een klacht van een belanghebbende, wordt onderzocht of een beroepsbeoefenaar in overeenstemming met de tuchtrechtelijke norm heeft gehandeld. Als dit niet het geval is, wordt de klacht gegrond verklaard en kan een maatregel worden opgelegd. Het doel van een tuchtprocedure is dus niet om klager genoegdoening te verschaffen, ook al kan dit wel het feitelijke resultaat zijn als zijn klacht gegrond wordt verklaard.

Het behoort niet tot de taak van de kamer een uitspraak te doen over een eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder of schadevergoedingen toe te kennen. Daartoe strekkende vorderingen dienen bij de burgerlijke rechter te worden ingediend.

Door het indienen van een klacht worden eventueel door een gerechtsdeurwaarder te nemen executiemaatregelen niet opgeschort.

Wat is het onderwerp van de klacht?

Niet uitputtend opgesomd:

 • onzorgvuldig handelen door de gerechtsdeurwaarder
 • verificatie adresgegevens bij dagvaarden
 • de beslagvrije voet
 • overtredingen van de beroeps- en gedragsregels
 • niet voortvarend handelen door gerechtsdeurwaarder
 • niet correct bejegenen van cliënten door de gerechtsdeurwaarder
 • niet tijdig afdragen van geïncasseerde gelden

Door wie kan een klacht worden ingediend?

Als klager dient u een rechtstreeks belang te hebben bij het indienen van de klacht. U kunt niet klagen in het algemeen belang.

Klachten kunnen (niet uitputtend opgesomd) worden ingediend door:

 • de debiteur van de gerechtsdeurwaarder
 • de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder
 • bedrijven
 • een andere gerechtsdeurwaarder
 • de Minister van Justitie en Veiligheid
 • de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders te ‘s-Gravenhage
 • het Bureau Financieel Toezicht te Utrecht

Termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend

Het indienen van de klacht is aan een termijn gebonden. Indien de klacht wordt ingediend na verloop van drie jaren na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder waarop de klacht betrekking heeft, wordt de klacht door de voorzitter niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring blijft achterwege indien de gevolgen van het handelen of nalaten redelijkerwijs pas nadien bekend zijn geworden. In dat geval verloopt de termijn voor het indienen van een klacht een jaar na de datum waarop de gevolgen redelijkerwijs als bekend geworden zijn aan te merken (artikel 37 lid 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet).

Regels voor het indienen van een klacht bij de kamer en de procedure

Verwezen wordt naar het Reglement omtrent de werkwijze van de kamer voor gerechtsdeurwaarders (pdf, 179,6 KB) (nadere uitwerking van de artikelen 37, 39, 40 en 41 van de Gerechtsdeurwaarderswet) dat separaat wordt gepubliceerd.

In aanvulling daarop, verloopt de klachtprocedure in grote lijnen als volgt.

Als het griffierecht is voldaan, wordt de betrokken gerechtsdeurwaarder een kopie van de klacht gezonden en wordt om een reactie op de klacht verzocht.

Na ontvangst van die reactie kan de voorzitter op basis van de door klager en de gerechtsdeurwaarder ingezonden stukken, in een met redenen omklede beslissing de klacht afwijzen. Dat doet hij als hij van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is.

Tegen de beslissing van de voorzitter kan verzet worden ingesteld. In verzet kunnen geen nieuwe nog niet eerder aan de orde gestelde klachtonderdelen worden aangevoerd (vaste rechtspraak van het Gerechtshof Amsterdam).

Als er geen voorzittersbeslissing wordt gegeven, wordt de klacht voor behandeling op een zitting van de kamer geplaatst.

De beslissing van de kamer

De beslissing van de kamer op een klacht strekt tot niet-ontvankelijkverklaring, ongegrondverklaring of gegrondverklaring van het bezwaar.

Indien de kamer het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, kan zij de navolgende maatregelen opleggen:

 • een waarschuwing;
 • een berisping;
 • een geldboete van ten hoogste € 20.500,00;
 • de ontzegging van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder, voor bepaalde of onbepaalde duur;
 • de schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten hoogste één jaar;
 • de ontzetting uit het ambt met bepaling van een termijn waarbinnen betrokkene niet tot waarnemer kan worden benoemd of aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd. Deze termijn bedraagt maximaal tien jaren.

De kamer kan de klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.

De maatregel van een geldboete kan gelijktijdig worden opgelegd met een andere maatregel. Bij de beslissing tot oplegging van een maatregel kan worden bepaald dat deze wordt openbaar gemaakt op een daarbij voorgeschreven wijze, indien enig door artikel 34, eerste lid, Gerechtsdeurwaarderswet beschermd belang dat vordert.

Tot de tenuitvoerlegging van een maatregel wordt eerst overgegaan na het onherroepelijk worden van de beslissing of op een in de beslissing bepaald later tijdstip.

In het geval dat een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de gerechtsdeurwaarder het door de klager betaalde griffierecht aan klager te vergoeden.

Als de kamer daarbij aan de gerechtsdeurwaarder ook nog een maatregel oplegt, kan de kamer de gerechtsdeurwaarder daarnaast veroordelen in de (overige) kosten van klager en de kosten van de behandeling van de zaak bij de kamer.

Verwezen wordt naar de richtlijn kostenveroordeling kamer voor gerechtsdeurwaarders die separaat wordt gepubliceerd.

Hoger beroep

Tegen een beslissing van de kamer staat hoger beroep open bij het gerechtshof Amsterdam. U kunt dit doen binnen dertig dagen na de dagtekening van de brief waarbij aan u een kopie van de beslissing is gezonden. Ook bij het gerechtshof mag u verschijnen zonder advocaat of gemachtigde en ook daar bent u griffiegeld verschuldigd. Het hoger beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer van het gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof behandelt de zaak opnieuw in volle omvang. De beslissing van het gerechtshof is onherroepelijk.

Adresgegevens

Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220 (Ingang Fred Roeskestraat)
1076 AV Amsterdam

Kamer voor gerechtsdeurwaarders
postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Meer informatie

De beslissingen van de kamer voor gerechtsdeurwaarders worden gepubliceerd op tuchtrecht.overheid.nl

De beslissingen van het gerechtshof Amsterdam worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

De Gerechtsdeurwaarderswet (officielebekendmakingen.nl)

De Koninklijke Beroepsorganisatie
van Gerechtsdeurwaarders
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR Den Haag
Tel: 070-890 35 30

De voorzittersbeslissing

De voorzitter kan na summier onderzoek op basis van de door klager en de gerechtsdeurwaarder ingezonden stukken, in een met redenen omklede beslissing de klacht afwijzen. Dat doet hij als hij van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is.

U bent het niet eens met de beslissing van de voorzitter van de Kamer

Als u het niet eens bent met de beslissing van de voorzitter van de Kamer, kunt u tegen deze beslissing in verzet gaan bij de Kamer. De regels voor het indienen van verzet zijn als volgt:

 • Verzet dient binnen veertien dagen na de dag van verzending van de beslissing schriftelijk te worden ingediend bij de Kamer. Let op! De wet geeft hier slechts een korte termijn voor, namelijk binnen veertien dagen na dagtekening van de brief van de secretaris waarbij de beslissing wordt verzonden. Het verzet is eerst tijdig gedaan indien het verzetschrift binnen die termijn (dit is uiterlijk op de laatste dag van daarvan) door de Kamer is ontvangen! U dient gemotiveerd aan te geven met welke overwegingen van de voorzitter u zich niet kunt verenigen. In verzet kunnen geen nieuwe nog niet eerder aan de orde gestelde klachtonderdelen worden aangevoerd (vaste rechtspraak van het Gerechtshof Amsterdam).
 • Het verzet wordt behandeld op een zitting van de Kamer waarvoor u wordt opgeroepen. Na zes weken volgt een beslissing. Een beslissing van de Kamer waarbij zij het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard heeft, is onherroepelijk. U kunt tegen deze beslissing niet in hoger beroep gaan.
 • Als het verzet gegrond wordt verklaard, dan vervalt de voorzittersbeslissing. De Kamer zal de klacht dan opnieuw behandelen en uitspraak doen. Tegen die beslissing kunt u wel in hoger beroep gaan bij het gerechtshof te Amsterdam.

Zaken die rechtstreeks naar de kamer worden verwezen

Die zaken worden behandeld op een zitting van de Kamer. Na de behandeling op de zitting geeft de Kamer een schriftelijke beslissing op de klacht op een aan de partijen meegedeelde datum. De beslissingen van de Kamer zijn met redenen omkleed en worden in het openbaar uitgesproken. De termijn waarop door de Kamer uitspraak wordt gedaan ligt in het algemeen op zes weken na behandeling van de klacht op een zitting.

De Kamer kan een klacht ongegrond of gegrond verklaren. Als de Kamer een klacht gegrond verklaart, kan de Kamer dit doen zonder of met oplegging van een maatregel.

Indien de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, kan zij de navolgende maatregelen opleggen:

 • een waarschuwing;
 • een berisping;
 • een geldboete van ten hoogste € 20.500,00;
 • de ontzegging van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toegevoegd gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder, voor bepaalde of onbepaalde duur;
 • de schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten hoogste één jaar;
 • de ontzetting uit het ambt met bepaling van een termijn waarbinnen betrokkene niet tot waarnemer kan worden benoemd of aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd. Deze termijn bedraagt maximaal tien jaren.

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan het bezwaar ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.

De maatregel van een geldboete kan gelijktijdig worden opgelegd met een andere maatregel. Bij de beslissing tot oplegging van een maatregel kan worden bepaald dat deze wordt openbaar gemaakt op een daarbij voorgeschreven wijze, indien enig door artikel 34, eerste lid, Gerechtsdeurwaarderswet beschermd belang dat vordert.

Tot de tenuitvoerlegging van een maatregel wordt eerst overgegaan na het onherroepelijk worden van de beslissing of op een in de beslissing bepaald later tijdstip.

Tegen een beslissing van de Kamer staat hoger beroep open bij het Gerechtshof Amsterdam. U kunt dit doen binnen dertig dagen na de dagtekening van de brief waarbij aan u een kopie van de beslissing is gezonden. Ook bij het gerechtshof mag u verschijnen zonder advocaat of
gemachtigde en ook daar bent u (nog) geen griffiegeld verschuldigd. Het hoger beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof behandelt de zaak opnieuw in volle omvang. De beslissing van het gerechtshof is onherroepelijk.

Contact met de Kamer

Het correspondentieadres van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders is:

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u het secretariaat van de Kamer bellen op 088-361 72 68 of e-mailen naar kamervoorgerechtsdeurwaarders@rechtspraak.nl

Meer informatie

De beslissingen van de Kamer worden gepubliceerd op de website van de overheid (overheid.nl)

De beslissingen in hoger beroep worden door het Gerechtshof te Amsterdam gepubliceerd op deze website, www.rechtspraak.nl. Voor informatie over hoe te zoeken zie op de website: Hulp bij zoeken.

De Gerechtsdeurwaarderswet (officielebekendmakingen.nl).

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (kbvg.nl)

Adres:
KBvG
Prinses Margrietplantsoen 49
2595 BR DEN HAAG
tel 070-890 35 30

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Ten behoeve van een juiste procesvoering worden uw gegevens (naam, adres, woonplaats,eventueel telefoonnummer) verwerkt in een geautomatiseerd systeem. De stukken (met daarin deze gegevens) die u in het kader van de klacht heeft ingediend worden doorgezonden naar de beklaagde.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat uw stukken door de Kamer in handen worden gesteld van het Bureau Financieel Toezicht of aan deskundigen (voor zover door de Kamer benoemd).

Praktische informatievoorziening

Deze pagina bevat informatie over de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. De informatie is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven. In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepaling of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de secretaris voor te leggen.

Deze informatie is van toepassing op klachten die na 1 juli 2016 zijn ingediend.

 

Zie ook: