Laden...

Kamer voor gerechtsdeurwaarders

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Amsterdam > Regels en procedures > Kamer voor gerechtsdeurwaarders

De kamer voor gerechtsdeurwaarders

Deze pagina bevat informatie over de kamer voor gerechtsdeurwaarders (hierna verder: de kamer). De informatie is bedoeld als praktische informatievoorziening. Het kan zijn dat, omwille van de duidelijkheid, regelingen samengevat en/of onvolledig worden weergegeven. In geval van strijdigheid van de weergave geldt te allen tijde de wettelijke bepalingen of de regeling die op grond van een wettelijke bevoegdheid is gegeven. In geval van twijfel wordt u aangeraden uw vraag aan de secretaris voor te leggen.

Deze informatie is van toepassing op klachten die na 1 juli 2016 zijn ingediend.

Daarnaast is per 1 januari 2018 de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen inwerking getreden. Een van de belangrijke wijzigingen is dat vanaf die datum voor het in behandeling nemen van een klacht een griffierecht verschuldigd is van € 50,00. Klager ontvangt daarvoor een nota van het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). Indien het griffierecht niet wordt voldaan, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Wat doet de kamer?

De kamer toetst bij haar ingediende klachten aan de tuchtrechtelijke norm zoals deze is neergelegd in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Een gerechtsdeurwaarder is aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens de gerechtsdeurwaarderswet gegeven bepaling, of ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt.

De kamer kan alleen een oordeel uitspreken over klachten die verband houden met de ambts- of beroepsuitoefening. De kamer is niet bevoegd te oordelen over juridische geschillen en heeft ook niet de mogelijkheid om een gerechtsdeurwaarder te veroordelen tot het vergoeden van door een klager mogelijk geleden schade. Ook behoort het niet tot de taak van de kamer een uitspraak te doen over een eventuele aansprakelijkheid van een gerechtsdeurwaarder. Daarvoor kunt u terecht bij de civiele rechter.

Klachtenformulier voor Kamer van Gerechtsdeurwaarders (pdf, 774,7 KB)

Door wie kan een klacht worden ingediend?

Als klager dient u een rechtstreeks belang te hebben bij het indienen van de klacht. U kunt niet klagen in het algemeen belang. U heeft geen bijstand nodig van een advocaat of gemachtigde. Als u klaagt voor een ander moet de ander u daarvoor wel (schriftelijk) gemachtigd hebben. Voordat de kamer uw klacht in behandeling neemt, moet u als klager eerst (en tijdig) griffierecht betalen.

 

De termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend.

Het indienen van de klacht is aan een termijn gebonden. Als de klacht wordt ingediend na drie jaren na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen of kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de gerechtsdeurwaarder waarop de klacht betrekking heeft, wordt de klacht door de voorzitter niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing tot niet-ontvankelijkverklaring zal achterwege blijven als blijkt dat de gevolgen van het handelen of nalaten redelijkerwijs pas nadien bekend zijn geworden. In dat geval verloopt de termijn voor het indienen van een klacht een jaar na de datum waarop de gevolgen als bekend geworden zijn aan te merken.

 

Waaraan moet een klachtschrift voldoen?

Het klachtschrift, dat niet meer dan 40 pagina’s (inclusief bijlagen) mag bevatten, dient tenminste te vermelden:

 • de voorletter(s), de naam, het adres, de woonplaats en - voor zoveel mogelijk – het telefoonnummer en e-mailadres van de klager;
 • de voorletter(s), de naam, het kantooradres en de vestigingsplaats van de gerechtsdeurwaarder) tegen wie de klacht is gericht;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht en de gronden waarop de klacht berust, voor zoveel nodig onderbouwd met bewijsstukken.

In het Reglement omtrent de werkwijze van de kamer voor gerechtsdeurwaarders (pdf, 110,4 KB) vindt u de overige regels die op een klachtenprocedure bij de kamer van toepassing zijn. Digitale verzending van uw klachtschrift dient per PDF-bestand plaats te vinden.

 

 Het verloop van de klachtenprocedure bij kamer voor gerechtsdeurwaarders

>Alles uitklappen
 • Voordat de kamer de klacht in behandeling neemt, heft de secretaris van de kamer een griffierecht, zoals bepaald ingevolge artikel 37 lid 3 van de Gerechtsdeurwaarderswet. U dient het bedrag aan griffierecht binnen 4 weken na de dag van verzending van de mededeling dat dit bedrag is verschuldigd te betalen. Na afloop van deze termijn krijgt u nog 2 weken de gelegenheid om het griffierecht alsnog te betalen. Indien u het griffierecht ook niet binnen deze nadere termijn betaalt, wordt de klacht niet in behandeling genomen. Er volgt dan een beslissing van de voorzitter van de kamer.
 • Indien het griffierecht op tijd is betaald, neemt de kamer de klacht in behandeling door het klachtschrift voor een reactie aan de gerechtsdeurwaarder te zenden. De gerechtsdeurwaarder heeft 30 dagen de tijd om daarop te reageren in zijn verweerschrift.

  De gerechtsdeurwaarder kan, onder opgave van reden,  om een uitstel van het termijn verzoeken. Als dat gebeurt dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

 • Na de ontvangst van het verweerschrift gaat de zaak ter beoordeling naar de voorzitter. De voorzitter zal dan bepalen of de zaak door de kamer op een zitting zal worden behandeld, of dat de zaak zich leent voor een voorzittersbeslissing.
 • De voorzitter kan na summier onderzoek op basis van de door klager en de gerechtsdeurwaarder ingezonden stukken oordelen dat de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is. Als dat het geval is dan zal de voorzitter de klacht in een met redenen omklede beslissing afwijzen.
 • Als u het niet eens bent met de voorzittersbeslissing, dan kunt u tegen deze beslissing in verzet gaan bij de kamer. De regels voor het indienen van verzet zijn als volgt.

  Het verzet dient binnen veertien dagen na de dag van verzending van de beslissing schriftelijk te worden ingediend bij de kamer. Let op! De wet geeft hier slechts voornoemd korte termijn voor. Het verzet is eerst tijdig gedaan indien het verzetschrift binnen die termijn (dit is uiterlijk op de laatste dag daarvan) door de kamer is ontvangen!

  U dient gemotiveerd aan te geven met welke overwegingen van de voorzitter u het niet eens bent. In verzet kunnen geen nieuwe nog niet eerder aan de orde gestelde klachtonderdelen worden aangevoerd.

  Het verzet wordt behandeld op een zitting van de kamer waarvoor u en de gerechtsdeurwaarder worden opgeroepen.

  U bent niet opnieuw griffierecht verschuldigd als u in verzet gaat.

 • Op de zitting hoort de kamer u en de gerechtsdeurwaarder over de klacht. De zitting is openbaar, tenzij de kamer anders beslist.
 • Binnen 6 weken na de zitting neemt de kamer een beslissing over de klacht. De beslissing zal aan partijen worden toegezonden.
 • De beslissing van de kamer op een klacht strekt tot ongegrondverklaring, gegrondverklaring of niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar.

  Indien de kamer de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart, kan zij de navolgende maatregelen opleggen:

  • een waarschuwing;
  • een berisping;
  • een geldboete van ten hoogste € 20.500,00;
  • de ontzegging van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toegevoegd-gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder, voor bepaalde of onbepaalde duur;
  • de schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten hoogste één jaar;
  • de ontzetting uit het ambt met bepaling van een termijn waarbinnen betrokkene niet tot waarnemer kan worden benoemd of aan een gerechtsdeurwaarder kan worden toegevoegd. Deze termijn bedraagt maximaal tien jaren.

  De kamer kan de klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.

  Als de kamer het verzet ongegrond verklaart, dan is dat een beslissing waartegen u niet in beroep kunt gaan.

 • Als een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt verklaard, dient de gerechtsdeurwaarder het door u betaalde griffierecht te vergoeden. Als de kamer daarbij ook een maatregel oplegt, kan de kamer de gerechtsdeurwaarder daarnaast veroordelen in de (overige) kosten van klager en de kosten van de behandeling van de zaak bij de kamer.

  Verwezen wordt naar de richtlijn kostenveroordeling kamer voor gerechtsdeurwaarders die separaat wordt gepubliceerd.

  Tot het vergoeden van het griffierecht aan u wordt pas overgegaan na het onherroepelijk worden van de beslissing. Dat betekent dat de termijn waarin hoger beroep kan worden aangetekend, namelijk binnen 30 dagen na de dagtekening van de brief waarbij een kopie van de beslissing aan u is verzonden, moet zijn verstreken.

 • Tegen een beslissing van de kamer staat hoger beroep open bij het Gerechtshof Amsterdam. U kunt dit doen binnen dertig dagen na de dagtekening van de brief waarbij aan u een kopie van de beslissing is gezonden. Ook bij het gerechtshof mag u verschijnen zonder advocaat of gemachtigde. Verder moet u griffierecht betalen voordat het gerechtshof uw beroepschrift in behandeling neemt.

  Het hoger beroep wordt behandeld door een meervoudige kamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het gerechtshof behandelt de zaak opnieuw in volle omvang. De beslissing van het gerechtshof is onherroepelijk.

Wrakingsverzoek

Iedereen heeft recht op een onpartijdige tuchtrechter. Als u de indruk heeft dat een lid van de kamer voor gerechtsdeurwaarders vooringenomen is, kunt u verzoeken dit lid te laten vervangen. Dit heet een wrakingsverzoek.

Een wrakingsverzoek kan schriftelijk worden gedaan, of mondeling tijdens de zitting. In het laatste geval noteert de secretaris van de kamer uw verzoek en schorst de voorzitter van de kamer de zitting. Een wrakingskamer dient dan uw verzoek te beoordelen. De regels die gelden voor de wrakingsprocedure staan vermeld in het wrakingsprotocol kamer voor gerechtsdeurwaarders (pdf, 148,6 KB).

 

Klachtenregeling

Als u het niet eens bent met de manier waarop de kamer voor gerechtsdeurwaarders (of een medewerker) zich tegenover u heeft gedragen, kunt u een klacht indienen. Dit doet u door schriftelijk, per post of per e-mail, een klaagschrift in te dienen bij de secretaris van de kamer. Het klaagschrift mag niet gaan over de beslissing van de zaak. Het klaagschrift moet door u zijn ondertekend en in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 1. Uw naam, adres en telefoonnummer
 2. De datum van verzending van het klaagschrift
 3. Een omschrijving van de toedracht
  (inclusief datum/tijdstip)
Volledige klachtenregeling  (pdf, 139 KB)

Contact met de kamer

Het correspondentieadres:
Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
E-mail: kamervoorgerechtsdeurwaarders@rechtspraak.nl

Het bezoekadres:
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 280
1076 AV Amsterdam


Meer informatie

De beslissingen van de kamer voor gerechtsdeurwaarders worden gepubliceerd op tuchtrecht.overheid.nl

De beslissingen van het gerechtshof Amsterdam worden gepubliceerd in het uitsprakenregister.

De Gerechtsdeurwaarderswet (officielebekendmakingen.nl)

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (kbvg.nl)