Laden...

Kort geding kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksKantonrechter > Procedures > Kort geding kantonrechter

In een spoedprocedure (kort geding) vraagt u de kantonrechter om een snelle (voorlopige) beslissing. De rechter geeft in een spoedprocedure nooit een definitief oordeel. Daarom kan hij bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen. Het is bij de kantonrechter niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

U start een procedure: u bent eiser

Heeft u met spoed een voorlopige beslissing nodig in een conflict met een particulier of organisatie? En kan de kantonrechter uw zaak behandelen? Dan kunt u een spoedprocedure starten met een dagvaarding (lees hieronder bij stap 1). Hierin legt u uit wat het conflict is en wat u van de tegenpartij eist.

U kreeg een dagvaarding: u bent gedaagde

Is een persoon of organisatie (eiser) een spoedprocedure tegen u gestart? Dan leest u in de dagvaarding wat deze partij van u eist. Lees hieronder bij stap 2 wat u kunt doen.

 

De spoedprocedure (kort geding) bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • U start de spoed-dagvaardingsprocedure door de andere partij op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Juridisch advies

  Voordat u een procedure start, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u de stappen om zelf een procedure te starten.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder uit het register van de vereniging van gerechtsdeurwaarders (kbvg.nl). De deurwaarder kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.

  Spoedprocedure aanvragen bij de rechtbank

  Als voorbereiding op de procedure maakt u een conceptdagvaarding en vult u een aanvraagformulier in.

  Conceptdagvaarding opstellen

  In de conceptdagvaarding staat onder meer:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • locatie kantonrechter
  • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde
  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Aanvraagformulier invullen

  U vult het aanvraagformulier kort geding kanton in:

  • Selecteer in het formulier eerst de rechtbank. Hoofdregel is dat de zaak wordt behandeld door de rechtbank die de woon- of vestigingsplaats van de tegenpartij (gedaagde) in het werkgebied heeft. Afhankelijk van het onderwerp van uw zaak kan dit ook nog een andere rechtbank zijn.
  • Op het formulier vult u de data in waarop u niet naar de zitting kunt komen, indien mogelijk ook de verhinderdata van de andere partij.

  Stuur de conceptdagvaarding met bewijsstukken, in drievoud, en het ingevulde aanvraagformulier naar het adres van de rechtbank dat op het formulier staat.

  Rechtbank plant de zitting in

  De rechtbank geeft aan u de datum en tijd van de zitting door, telefonisch of per e-mail. Laat deze datum zo snel mogelijk aan de andere partij weten.

  De dagvaarding uitreiken aan de andere partij

  De datum en tijd van de zitting vult u op de conceptdagvaarding in. De dagvaarding is nu klaar om aan de andere partij uit te reiken. Alleen een deurwaarder mag een dagvaarding uitreiken (betekenen). De termijn waarbinnen de uitreiking moet gebeuren, heeft u eerder bij de datum en tijd van de zitting doorgekregen.

  Is de andere partij bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder aan de andere partij niet nodig.

  Na de dagvaarding

  Van een eventuele reactie van de andere partij, ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het Landelijk procesreglement kort geding kantonzaken:


 • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Juridisch advies

  Wilt u juridisch advies over uw situatie? Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u wat u als gedaagde zelf kunt doen.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding, erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de deurwaarder besluiten de procedure in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  U kunt uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding.

  Wilt u daar verwijzen naar schriftelijke stukken? Stuur deze dan zo spoedig mogelijk, in tweevoud, naar de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De stukken moeten daar minimaal 24 uur voor de zitting binnen zijn. Tegelijkertijd stuurt u deze stukken naar de andere partij. 

  Tegenvordering

  Wilt u in deze procedure een tegenvordering indienen? Dan moet u uw vordering minimaal 24 uur voor de zitting schriftelijk bekendmaken aan de kantonrechter en de andere partij(en). Tijdens de zitting dient u de vordering (eis in reconventie) in. U schrijft de vordering op en geeft het stuk, in tweevoud, aan de kantonrechter.

  Procesreglement

  Meer informatie vindt u in het Landelijk procesreglement kort geding kantonzaken. • Aanwezigheid eiser

  Het is voor u als eiser niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Uw mondelinge toelichting en antwoord op vragen kunnen in uw voordeel werken.

  Aanwezigheid gedaagde

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de kantonrechter geen rekening met uw standpunt. U heeft dan verstek laten gaan. De kantonrechter bepaalt tijdens de zitting een datum voor de uitspraak (verstekvonnis). Hierin:

  1. stelt de kantonrechter meestal de eiser in het gelijk.
  2. kan de kantonrechter u veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser.

  Meldt u zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Andere aanwezigen bij zitting


  Advocaat of andere gemachtigde

  Laat u zich bij de mondelinge behandeling vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze gemachtigde dan een schriftelijke volmacht mee. Heeft u een advocaat, dan is geen volmacht nodig.

  Gemachtigde

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Andere geïnteresseerden

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De kantonrechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Zitting bijwonen


  De mondelinge behandeling

  De eiser krijgt als eerste het woord tijdens de mondelinge behandeling. Hij vertelt wat hij wil en waarom. Dan mag de gedaagde hierop reageren. De kantonrechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de kantonrechter, als beide partijen dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  3 methoden van conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen:

  1. Schikking

  De kantonrechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de kantonrechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen het proces-verbaal. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u toegestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  2. Uitspraak van de kantonrechter

  De kantonrechter kan een oordeel geven over de zaak. Dit doet hij in een uitspraak (vonnis). Tijdens de zitting zegt hij dan wanneer de uitspraak volgt. Meestal is dat 2 weken na de zitting.

  3. Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation naast rechtspraak. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak:

  • als de deurwaarder de procedure intrekt, of
  • als u een schikking treft, of
  • als u via mediation een akkoord bereikt

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Dat is meestal binnen 2 weken na de zitting. De uitspraak krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze de uitspraak.

  Wat staat in de uitspraak?


  Voorlopig oordeel

  De uitspraak van de kantonrechter in deze procedure is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de kantonrechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft.

  Motivering

  Als de kantonrechter de vordering in de spoedprocedure toewijst, staat in de uitspraak waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de kantonrechter de vordering afwijst, leest u in de uitspraak wat daarvoor de reden is.

  Kostenveroordeling

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en eventueel de kosten van een advocaat. De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

  Kostenveroordeling


 • Na de uitspraak heeft u als eiser of gedaagde 3 mogelijkheden:

  1. De uitspraak accepteren als einduitspraak

  Na een spoedprocedure bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat eiser en gedaagde de uitgebreide procedure achterwege laten. Zij accepteren dan de uitspraak in de spoedprocedure als definitief oordeel.

  2. Een uitgebreide procedure starten

  U kunt als eiser of gedaagde na de spoedprocedure een uitgebreide procedure bij de kantonrechter starten. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kantonrechter in de spoedprocedure.

  3. Hoger beroep / verzet

  • Hoger beroep: als u wilt dat een hogere rechter de rechtszaak opnieuw behandelt. Lees hieronder of u in hoger beroep kunt gaan.
  • Verzet: als u in verzet wilt gaan tegen een verstekvonnis. U kunt hieronder verder lezen.

 • Verzet

  Heeft de kantonrechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet aanwezig was bij de zitting? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de kantonrechter de zaak in kort geding.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met de uitspraak (vonnis) van de kantonrechter en gaat uw zaak over een bedrag van meer dan € 1.750? U kunt in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten rechtszaak bij kantonrechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de kantonrechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht kanton.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.