Laden...

Mentorschap aanvragen, wijzigen of beëindigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Mentorschap > Mentorschap aanvragen, wijzigen of beëindigen

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan.

Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht.Een advocaat is niet verplicht.

Mentorschap aanvragen, wijzigen of beëindigen

Mentorschap kunt u aanvragen (verzoek tot instelling van mentorschap), wijzigen of beëindigen door een verzoek te dienen bij de kantonrechter. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag mentorschap indienen:

  Betrokkene, familie, gezaghebbende

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad (dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is, of de stiefouder) 
  • de niet-professionele bewindvoerder van de betrokkene, als er al een onderbewindstelling loopt

  Professionals

  • de professionele bewindvoerder van de betrokkene, als er al een onderbewindstelling loopt
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie

  U kunt mentorschap aanvragen voor iemand die geen burgerservicenummer heeft. Met de geboortedatum van de betrokkene kan de rechtbank het verzoek om mentorschap in behandeling nemen.

 • Wie tot niet-professionele mentor benoemd wil worden moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon of rechtspersoon (zoals een stichting) moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn
  • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
  • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan


  Meer informatie voor professionele mentoren

 • U start de procedure door een aanvraagformulier met bijlagen te sturen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U bent de verzoeker.

  Mentorschap kunt u tegelijk aanvragen met bewind. Dit doet u als u de financiële en niet-financiële belangen wilt beschermen.

  Aanvragen mentorschap

  Met het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap (pdf, 751,5 KB) vraagt u mentorschap aan en meldt u de reden.

  Voer de volgende stappen uit:

  Let op! Als u een (zorg)instelling bent, vermeldt u waarom de familie het verzoek niet indient. Het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap (pdf, 751,5 KB) moet u volledig invullen; een verwijzing naar bijlagen is onvoldoende.

  Verder stuurt u een aantal bijlagen mee met uw verzoek tot instelling mentorschap. Lees meer over deze bijlagen.

  Bijlage bereidverklaring

  Op het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap vermeldt u wie u voorstelt als mentor. In het algemeen volgt de kantonrechter de voorkeur van de betrokkene (dat kan dus iemand anders zijn dan de verzoeker). De voorgestelde mentor vult ook een verklaring in dat hij bereid is de taak te vervullen. U voegt deze ondertekende bereidverklaring (pdf, 632,8 KB) bij het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap

  Bijlage akkoordverklaring

  Op het formulier Verzoek tot instelling van mentorschap vermeldt u of er, en wie, de belanghebbende familieleden zijn:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn:
  • ouders of, als die er niet zijn:
  • meerderjarige broers en zussen

   

  Als zij het eens zijn met de aanvraag, vraagt u hen een akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) te tekenen. Hierdoor stemmen zij in met de maatregel en met de voorgestelde mentor. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen. Als zij het niet eens zijn, kunnen zij hun reactie mondeling geven tijdens de zitting of schriftelijk voor de zitting.

  Laatste stap: formulier en bijlagen opsturen naar de rechtbank

  U stuurt het ingevulde formulier Verzoek tot instelling mentorschap en de bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van deze rechtbank.

 • Het is mogelijk om van mentor te wijzigen of een tweede mentor te laten benoemen. Hiervoor schrijft u een brief/verzoekschrift aan de kantonrechter. Hierin moet staan:

  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de huidige mentor
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de persoon voor wie een mentorschap is uitgesproken
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)

   

  Stuur met het verzoekschrift ook de bereidverklaring (pdf, 632,8 KB) van de voorgestelde nieuwe (of tweede) mentor mee en de akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) van de belanghebbende(n). Als de huidige mentor een professionele mentor is, stuurt u ook zijn reactie op het verzoek mee.

 • Is het ingestelde mentorschap (inmiddels) een te lichte maatregel, omdat de betrokkene meer bescherming nodig heeft? 

   

  Meer informatie over de bijlages die u moet meesturen vindt u op de procedurepagina bewind of de procedurepagina curatele.

 • In de uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting. De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de:

  • verzoeker
  • betrokkene
  • voorgestelde mentor
  • belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij dat niet wil of de belanghebbenden al akkoord zijn met het verzoek)


  Het kan ook zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het Formulier verzoek tot instelling van mentorschap staan vermeld.

  Andere datum

  Bent u verhinderd? Dan kunt u contact opnemen met de griffie. Wanneer u als verzoeker - zonder een reden door te geven - niet bij de zitting aanwezig bent, dan kan uw verzoek worden afgewezen.

 • Heeft u een afschrift van het verzoek ontvangen en wilt u daarop reageren? U kunt uw mening schriftelijk geven, maar dat hoeft niet. U mag ook mondeling reageren tijdens de zitting. 

  In uw schriftelijke reactie moet staan:

  • uw naam, adres en de datum van ondertekening
  • het zaaknummer dat in de uitnodiging voor de zitting staat
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten


  Reactie opsturen

  U stuurt uw ondertekende reactie naar de rechter. Voeg eventueel bijlagen toe ter ondersteuning van uw verhaal. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter aan de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde mentor en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen, bijvoorbeeld over de reden voor het verzoek.

  Huisbezoek

  Is het voor de betrokkene onmogelijk om naar de zitting te komen, dan kan de kantonrechter hem thuis of in de instelling horen. Geef dit aan op Verzoek tot instelling van mentorschap of neem hierover contact op met de griffie. Leg uit waarom de betrokkene niet kan komen.

  Aanwezigen zitting

  De zitting is niet openbaar. Alleen alle belanghebbenden mogen bij de zitting aanwezig zijn. De betrokkene kan aan de rechter vragen of anderen aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling.

 • Beschikking

  De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Hij kan het verzoek tot instelling van mentorschap toewijzen of afwijzen.

  De uitspraak heet een beschikking. Bij de benoeming van een mentor volgt de kantonrechter over het algemeen de voorkeur van de betrokkene. Wijkt hij daarvan af, dan vermeldt hij de reden in de beschikking. De verzoeker en de betrokkene krijgen de beschikking zo snel mogelijk na de zitting toegestuurd.

  Toewijzing mentorschap

  Als de kantonrechter de aanvraag toewijst, gaat het mentorschap in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment behartigt de mentor de niet-financiële belangen van de betrokkene en beslist de mentor in overleg met de betrokkene over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

  Tijdelijke beschermingsmaatregel

  De kantonrechter kan beslissen dat het mentorschap slechts voor een bepaalde periode geldt. De mentor en de anderen die bevoegd zijn een aanvraag in te dienen kunnen ook verlenging vragen. Dit verzoek doet u met een brief (verzoekschrift). De kantonrechter beslist binnen 2 maanden. Tegen de afwijzing van de verlenging is geen hoger beroep mogelijk.

  Vergoeding mentor

  De kantonrechter bepaalt op verzoek een vergoeding voor de mentor.

  Publicatie mentorschap

  Mentorschap wordt niet openbaar gemaakt.

  Niet eens met de uitspraak

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter en u bent verzoeker, betrokkene of belanghebbende, dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 • Beëindigingsverzoek

  Bent u de mentor of betrokkene of bent u bevoegd om de maatregel aan te vragen? Dan kunt u de kantonrechter om opheffing van de maatregel vragen. Bijvoorbeeld als de betrokkene zijn eigen belangen weer kan behartigen of als voortzetting van de maatregel niet zinvol is. De kantonrechter kan ook op eigen initiatief de maatregel opheffen.

  Zitting en beslissing

  U dient een schriftelijk verzoek in. In het algemeen roept de kantonrechter verzoeker, de betrokkene, de mentor en eventuele andere belanghebbenden op voor een zitting. Hierna beslist hij of hij de maatregel opheft en of hij een andere maatregel instelt. Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter dan kunt u in hoger beroep gaan.

  Automatische beëindiging

  De maatregel eindigt automatisch:

  • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd.
  • door het overlijden van de betrokkene; de mentor dient de kantonrechter zo spoedig mogelijk te informeren over het overlijden van de betrokkene.

Kosten

Voor het aanvragen, het verzoek tot het instellen, van mentorschap betaalt u griffierechten. Als u het mentorschap wenst te beëindigen of wilt wijzigen in de maatregel bewind of curatele, bent u ook griffierechten verschuldigd. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Voor het verzoek tot ontslag of de benoeming van een mentor betaalt u geen griffierechten. Let wel: de benoeming van een mentor is niet hetzelfde als het aanvragen van mentorschap. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Doorlooptijd

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik mentorschap aan?

U vult het aanvraagformulier (pdf, 720,1 KB) in en stuurt dit met de gevraagde bijlagen naar de kantonrechter.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum