Laden...

Dagvaardingsprocedure beginnen civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Rechtszaak beginnen tegen een particulier of organisatie > Dagvaardingsprocedure beginnen civiele rechter

Heeft u een conflict met een particulier of organisatie? In een dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de civiele rechter over het conflict. De procedure begint met een dagvaarding. Hierin legt u (de eiser) uit wat het conflict is en wat u van de andere partij wilt. U bent de eiser. De tegenpartij (gedaagde) kan reageren.

 Hoe start u een dagvaardingsprocedure bij de civiele rechter?

>Alles uitklappen
 • Uw advocaat neemt contact op met een gerechtsdeurwaarder uit het register van de vereniging van gerechtsdeurwaarders (kbvg.nl). Uw advocaat en deurwaarder schrijven de dagvaarding, zorgen voor uitreiking aan de andere partij (betekenen) en sturen deze naar de rechtbank. In de dagvaarding staat onder meer: 

  • de datum van de betekening 
  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats 
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder 
  • de naam en de woonplaats van de andere partij 
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden) 
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt 
  • locatie kantonrechter 
  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting
  • naam en adres van uw advocaat 
  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding

  Bewijsstukken 

  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Uw advocaat kan deze bij de dagvaarding voegen. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).
 • De gedaagde kan na ontvangst van de dagvaarding:

  • contact opnemen met uw advocaat. Als u het op tijd samen eens wordt, kan uw deurwaarder de procedure intrekken.
  • met een advocaat per brief (verweerschrift) reageren bij de rechter, als de gedaagde het niet eens is met uw eis. Hij kan ook een tegeneis indienen, als hij ook iets van u wil eisen via de rechter.
  • besluiten niet te reageren. Dan stelt de rechter meestal u in het gelijk.
  Zie ook de pagina voor de gedaagde: 'Reageren op een dagvaarding bij de civiele rechter'.

  Van de eventuele reactie van de gedaagde ontvangt u bericht.

 • Ook de rechtbank ontvangt de dagvaarding en zorgt dat de civiele rechter uw dagvaarding op de rolzitting behandelt. De rechter kijkt tijdens deze zitting of de dagvaarding goed is uitgebracht en de gedaagde heeft gereageerd. 

  • De gedaagde heeft niet gereageerd: dan spreekt de rechter 2 weken later het verstekvonnis uit. Een verstekvonnis is een uitspraak van de rechter waar een van beide partijen niet bij aanwezig was. 
  • De gedaagde heeft wel gereageerd: de rechter beslist hoe de procedure verder gaat: 
   • een schriftelijke ronde, of 
   • een mondelinge behandeling tijdens een zitting 

  Eiser en gedaagde en hun advocaten hoeven bij de rolzitting niet aanwezig te zijn. Na de rolzitting krijgt uw advocaat een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de procedure verder verloopt.

 Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • Reactie eiser

  Als eerste mag u als eiser reageren op de reactie (de conclusie van antwoord) van de gedaagde. Uw advocaat doet dit door een brief te sturen aan de rechter. Deze brief heet een conclusie van repliek. De termijn voor het indienen van een conclusie van repliek is 6 weken, tenzij er een inhoudelijk tussenvonnis is gewezen dan wordt de termijn verkort naar 4 weken. (Zie ook artikel 2.7 van het procesreglement.). Heeft u meer tijd nodig, dan kan uw advocaat een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  De gedaagde kan in een brief aan de rechter weer reageren op uw stuk. Deze brief heet een conclusie van dupliek. De termijn voor het indienen van een conclusie van dupliek is 6 weken, tenzij er een inhoudelijk tussenvonnis is gewezen dan wordt de termijn verkort naar 4 weken. (Zie ook artikel 2.7 van het procesreglement.) Heeft de gedaagde meer tijd nodig, dan kan hij een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de gedaagde uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • U en de gedaagde krijgen een uitnodiging voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? U stuurt deze stukken dan naar de rechter en naar de tegenpartij. De stukken moeten minimaal 2 weken voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen. Als u niet verschijnt, kan dit ertoe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Als u komt, kunt u eventuele vragen van de rechter beantwoorden.

  Getuige

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de gedaagde welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de eiser en de gedaagde in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u dat beiden wilt, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen. Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en de gedaagde ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en de gedaagde moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de gedaagde naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als u de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 6 weken na de zitting. Uw advocaat krijgt het vonnis toegestuurd. 

  Oordeel

  Als de rechter de vordering toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat, als de winnende partij die had ingeschakeld. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat de gedaagde niet reageerde in de procedure? De gedaagde kan in verzet tegen dit vonnis. Dit doet hij door u te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet de gedaagde binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Ook de gedaagde mag in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de gedaagde mag in cassatie.

De civiele rechter behandelt: 

 • conflicten over geldbedragen (geldvorderingen) van meer dan € 25.000
 • conflicten waarbij uw eis niet in geld uit te drukken is. Bijvoorbeeld als u en de andere partij het niet eens zijn of er een overeenkomst bestaat. Of als u wilt dat de tegenpartij iets doet (bijvoorbeeld een boom omhakken) of ergens mee stopt (bijvoorbeeld bij erge overlast). 

Advocaat is verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden.
 • Besluit u een procedure te starten bij de civiele rechter, dan bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Hierboven leest u hoe u met een advocaat een dagvaardingsprocedure kunt beginnen. 

 

Kosten rechtszaak bij de civiele rechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de civiele rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiel.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact