Laden...

Kort geding (spoedprocedure) beginnen bij de civiele rechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Rechtszaak beginnen tegen een particulier of organisatie > Kort geding (spoedprocedure) beginnen bij de civiele rechter

Heeft u een conflict met een particulier of organisatie? En heeft u een snelle uitspraak van de rechter nodig, omdat u een spoedeisend belang heeft? In een kort geding (spoedprocedure) vraagt u de civiele rechter om een snelle (voorlopige) beslissing over uw conflict.

De rechter geeft in een kort geding nooit een definitief oordeel. Daarom kan hij bijvoorbeeld geen overeenkomsten ontbinden of vernietigen.

 Hoe start u een kort geding bij de civiele rechter?

>Alles uitklappen
 • Een advocaat en gerechtsdeurwaarder schrijven de dagvaarding, zorgen voor uitreiking van de dagvaarding aan de andere partij (betekening) en sturen deze naar de rechtbank

  Voorbereiden 

  Als voorbereiding op de procedure maakt uw advocaat een conceptdagvaarding. 

  Conceptdagvaarding 

  In de conceptdagvaarding staat onder meer: 

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats 
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder 
  • de naam en de woonplaats van de andere partij 
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden) 
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt 
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft 
  • locatie rechter 
  • naam en adres van uw advocaat 
  Bewijsstukken 
  Heeft u bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen? Uw advocaat kan deze bij de conceptdagvaarding voegen. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).
 • Uw advocaat stuurt de conceptdagvaarding, met eventuele bewijsstukken, naar de rechtbank. De rechtbank geeft hem de datum en tijd van de zitting door. Daarna reikt een deurwaarder de dagvaarding, met de zittingsdatum, uit aan de andere partij. Is de andere partij bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder niet nodig

 • De gedaagde (of zijn advocaat als hij deze inschakelt) kan na ontvangst van de dagvaarding

  • contact opnemen met uw deurwaarder. Als zij het op tijd samen eens worden, kan uw deurwaarder de procedure intrekken. 
  • reageren bij de rechter, als de gedaagde het niet eens is met uw eis. Dit kan hij mondeling doen tijdens de zitting. Hij kan daarnaast: 
   • voorafgaand aan de zitting bewijsstukken naar u en de rechtbank sturen. Of met een advocaat een tegeneis indienen, als hij ook iets van u wil eisen via de rechter. 
   • besluiten niet naar de zitting te komen. Dan stelt de rechter meestal u in het gelijk in een verstekvonnis. 

  Van de eventuele reactie van de gedaagde ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

 Hoe verloopt de procedure verder?

>Alles uitklappen
 • U en de gedaagde krijgen een uitnodiging voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kan uw advocaat contact opnemen met de griffie. Wat u in deze situatie precies kunt doen, vindt u in het Landelijk procesreglement kort gedingen rechtbanken, hoofdstuk 9 (op deze pagina)

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Uw advocaat stuurt deze stukken dan zo snel mogelijk naar de rechter en naar de tegenpartij. De stukken moeten minimaal 24 uur (één werkdag) voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen. Als u niet verschijnt, kan dit ertoe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Als u komt, kunt u eventuele vragen van de rechter beantwoorden.

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met u en de gedaagde welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de eiser en de gedaagde in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als u dat beiden wilt, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en de gedaagde ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en de gedaagde moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de gedaagde naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als u de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  De rechter kan schriftelijk of mondeling tijdens de zitting uitspraak doen. De dag en het tijdstip van de schriftelijke uitspraak laat de rechter tijdens de zitting aan partijen weten. Meestal doet de rechter twee weken na de zitting schriftelijk uitspraak. Alleen als het noodzakelijk is, kan deze periode korter of langer zijn.

  Voorlopig oordeel 

  Het vonnis van de rechter in een kort geding is altijd een voorlopig oordeel. Dit betekent dat de uitspraak anders kan worden door een beslissing in een ‘gewone’, uitgebreide procedure bij de rechter (bodemprocedure). U of de andere partij kan een bodemprocedure starten.

  Motivering

  Als de rechter de vordering in kort geding toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat, als de winnende partij die had ingeschakeld. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag. Dit heet een kostenveroordeling.

 • Na het vonnis hebben de partijen 3 mogelijkheden: zij leggen zich bij het vonnis neer, starten een uitgebreide bodemprocedure of zij gaan in hoger beroep.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Zowel u als de gedaagde kunnen na het kort geding de bodemprocedure starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de civiele rechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.
 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat de gedaagde niet reageerde in de procedure? De gedaagde kan in verzet tegen dit vonnis. Dit doet hij door u te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet de gedaagde binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk. De gedaagde is verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de rechter, kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Ook de gedaagde mag in hoger beroep gaan. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Ook de gedaagde mag in cassatie.

Kort geding bij de civiele rechter

Advocaat is verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden.
 • Besluit u een procedure te starten bij de civiele rechter, dan bent u verplicht een advocaat in te schakelen.
 • Hierboven leest u hoe u met een advocaat een kort geding kunt beginnen.

 

Kosten rechtszaak bij de civiele rechter

Kijk voor meer informatie over de kosten van een rechtszaak bij de civiele rechter op de pagina's kosten rechtszaak en griffierecht civiel recht.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact