Laden...

Procedure ontbinding geregistreerd partnerschap

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontbinding geregistreerd partnerschap > Procedure ontbinding geregistreerd partnerschap

Uw geregistreerd partnerschap beëindigen? Ga naar de rechter als u kinderen jonger dan 18 jaar heeft. Ook gaat u naar de rechter als u het niet eens bent over de beëindiging of over de regelingen die bij de beëindiging horen. In andere gevallen regelt u de ontbinding met een advocaat of notaris. 

Deze procedure valt onder het civiel recht. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Procedure ontbinding geregistreerd partnerschap

 De procedure ontbinding geregistreerd partnerschap bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Advocaat

  U bent verplicht om een advocaat in te schakelen. Bent u het met elkaar eens over hoe u de zaken wilt regelen, dan heeft u maar 1 advocaat nodig. Zo niet, dan hebben u en uw partner ieder een eigen een advocaat nodig.

  Overeenkomst

  Samen met uw advocaat stellen uw partner en u een overeenkomst (convenant) op. In zo’n onderlinge regeling legt u alle afspraken over de beëindiging van het partnerschap vast. Dat zijn bijvoorbeeld afspraken over geld, spullen, uw huis, pensioenregelingen, partneralimentatie. Een convenant is niet verplicht.

  Ouderschapsplan

  Heeft u minderjarige kinderen, dan is het verplicht een ouderschapsplan (rijksoverheid.nl) op te stellen. In het plan leggen u en uw partner vast hoe u als u uit elkaar bent beide zorg gaat dragen voor de opvoeding en verzorging van de kinderen en de kosten daarvan.

  Wat staat er in het ouderschapsplan?

  Over welke onderwerpen u in ieder geval afspraken moet maken is wettelijk bepaald (rijksoverheid.nl). U mag samen bepalen welke aanvullende afspraken u over uw minderjarige kinderen in het ouderschapsplan wilt vastleggen.

  Bespreek het met uw kinderen

  Betrek uw kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan. De afspraken gaan hen aan. De rechter zal u vragen hoe u uw kinderen bij het plan heeft betrokken.

 • U en uw partner zijn het eens

  U hoeft alleen naar de rechter als u minderjarige kinderen heeft. Hiervoor dient uw advocaat een ‘gezamenlijk verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap’ in. Bij dat verzoek zit ook:

  • uw ontbindingsovereenkomst (onderling getroffen regeling). Dit is niet verplicht.
  • uw ouderschapsplan (verplicht als u minderjarige kinderen heeft)


  U en uw partner zijn het niet eens

  Bent u het samen niet eens over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap of de financiële of praktische gevolgen ervan? In dat geval kan 1 van beide partners zelf via een advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit is een eenzijdig verzoek.

  Uw partner ontvangt een kopie van het eenzijdig verzoekschrift.

 • Heeft uw partner een verzoek ingediend om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen? U heeft 3 mogelijkheden:


  Niet eens met verzoek beëindiging partnerschap

  Bent u het niet eens met het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap of met bijgaande verzoeken (nevenverzoeken) zoals alimentatie of een zorgregeling of omgangsregeling? U heeft vanaf het moment van ontvangst 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen.

  Meer tijd nodig

  Wilt u meer tijd om uw verweerschrift in te dienen? Uw advocaat kan bij de rechter om uitstel vragen.
  Woont u in het buitenland of heeft u een onbekende woon- of verblijfplaats? U krijgt 3 maanden de tijd om een verweerschrift in te dienen.

  Afzien van verweer met een referteverklaring

  Met een referteverklaring laat u weten dat u de beslissing aan de rechter overlaat. U verklaart dan dat u de kopie van het verzoek heeft ontvangen. U verklaart daarmee ook dat u geen verweerschrift indient en behandeling op een rechtszitting niet nodig vindt. De verweertermijn hoeft nu niet meer afgewacht te worden.

  Geen reactie

  Reageert u helemaal niet? Dan beslist de rechter over het ontbindingsverzoek en alle bijgaande verzoeken, zoals alimentatie of zorgregeling/omgangsregeling. U krijgt dan na een aantal weken de beslissing van de rechter over de ontbinding van het geregistreerd partnerschap toegestuurd.

  Advocaat nodig

  Als u uitstel wilt vragen of een verweerschrift of referteverklaring wilt indienen, heeft u een advocaat nodig.

  Snelle voorlopige beslissing voor praktische regelingen

  Heeft u een snelle beslissing nodig over de verzorging van de kinderen, of over het tijdelijke gebruik van de gezamenlijke woning en u komt er samen niet uit? Uw advocaat kan de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een aparte procedure.

  De rechtbank roept u beiden op voor een zitting, waarna de rechter zo snel mogelijk een beslissing laat weten. De beslissing is voorlopig.  

 • Gaat u uit elkaar, dan moet u ook al uw spullen en financiële zaken verdelen en verrekenen. Wat u precies moet verdelen en verrekenen hangt af van wat u bij het aangaan van uw geregistreerd partnerschap hebt afgesproken.

  Rechter laten beslissen

  U maakt samen afspraken over de verdeling en verrekening met hulp van uw advocaat. Komt u er niet uit, dan kunt u ook de rechtbank vragen om te beslissen over de verdeling. De rechter behandelt de verdeling en verrekening dan tegelijk met het verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap.

  Later afwikkelen

  Wilt u pas in een later stadium procederen over de verdeling en verrekening, bijvoorbeeld over een bijzondere collectie die u samen heeft opgebouwd, dan is het ook mogelijk een aparte procedure te starten. Daar moet u wel apart voor betalen.

 • Er is een zitting als:

  Verzoek en verweer
  • 1 van beide partners een verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap heeft ingediend (eenzijdig verzoek) en de andere partner een verweerschrift heeft ingediend
  Kinderen jonger dan 18 jaar 
  • u kinderen jonger dan 18 jaar heeft en uit het ouderschapsplan of het kindgesprek blijkt dat een zitting nodig is volgens de rechter.

  Oproep zitting

  Is er een zitting? Dan krijgen u en uw partner een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer (datum en tijd) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Tijdens de zitting krijgen u en uw partner allebei de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Als daar aanleiding toe is, bespreekt de rechter ook het ouderschapsplan met u. 

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.


  Kindgesprek minderjarige kinderen

  De rechtbank roept kinderen van 12 tot 18 jaar per brief op voor een kindgesprek. De rechtbank stuurt ook een folder toe met uitleg over het kindgesprek. Zo’n gesprek met de rechter duurt ongeveer 10 minuten. De ouders mogen daar niet bij zijn. Een kind is niet verplicht om te komen. In plaats daarvan een brief sturen kan ook.
  De rechter vraagt kinderen van 16 en 17 jaar tijdens het kindgesprek ook naar hun mening over de kinderalimentatie.

  Geen publiek

  Tijdens de zitting mag er geen publiek aanwezig zijn. Procedures over ontbinding van geregistreerd partnerschap zijn niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd de zitting mogen bijwonen.


 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak als uw partner en u de procedure intrekken. Dit gebeurt als u toch besluit samen te blijven. 

  Uitspraak

  De rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Na hoeveel weken dat is, hangt af van het verloop van de zaak. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken u ongeveer moet rekenen.

  Ontbindingsbeschikking

  Via uw advocaat ontvangt u de beslissing van de rechtbank. Dit is de ontbindingsbeschikking.

 • Hoger beroep

  Is een van u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U of uw (ex-)partner kan tegen de uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof. Dat moet binnen 3 maanden nadat u de uitspraak (beschikking) heeft ontvangen. In de beschikking staat wanneer die 3 maanden ingaan. De advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Is een van u het niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? U of uw (ex)partner kan tegen de uitspraak van het gerechtshof in cassatieberoep bij de Hoge Raad. Een advocaat moet het cassatieberoep instellen.

 • Als de rechter uitspraak heeft gedaan in uw zaak, krijgen u en uw ex-partner de beslissing toegestuurd, de ontbindingsbeschikking. Die beschikking moet u binnen 6 maanden laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is gesloten. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar. 

  De datum waarop uw ontbonden geregistreerd partnerschap in het register staat is belangrijk. U heeft hem nodig voor bijvoorbeeld partneralimentatie, pensioen of een ander huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

Deze procedure duurt minimaal 6 weken tot meer dan 1 jaar. De duur hangt ervan af of u het met elkaar eens bent over de praktische en financiële gevolgen van het einde van de relatie. Hoe sneller u afspraken kunt maken, hoe korter de procedure.

 Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een gemeenschappelijk en een eenzijdig verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap?

Bij een procedure Ontbinding geregistreerd partnerschap op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw (ex-)partner 1 verzoekschrift in. U bent het over alle afspraken eens. Een eenzijdig verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap is een verzoek van 1 van beide partners aan de rechtbank om het geregistreerd partnerschap te beëindigen.

Wanneer heb ik een geregistreerd partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen? 

Bent u na 1 januari 2018 als partners geregistreerd? Dan heeft u een geregistreerd partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen. Behalve als u partnerschapsvoorwaarden opstelt. Partnerschapsvoorwaarden zijn hetzelfde als huwelijkse voorwaarden. Meer informatie over beperkte gemeenschap van goederen op de pagina echtscheiding.

Hebben mijn partner en ik allebei een advocaat nodig? 

Heeft of denkt u geen conflict te krijgen over de beëindiging en alle afspraken en regelingen die daaruit voortkomen? Dan kunt u samen 1 advocaat nemen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact