Laden...

Beroepsprocedure persoonsgebonden budget (pgb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Onderwerpen > Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Heeft uw gemeente of zorgkantoor een beslissing genomen over uw lopende pgb of op uw aanvraag voor een pgb?

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u hiertegen bezwaar maken. Wijst de gemeente of het zorgkantoor uw bezwaar vervolgens af, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Deze procedure valt onder het bestuursrecht. U bent daarom niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Digitaal beroepschrift Digitaal hogerberoepschrift

Beroepsprocedure persoonsgebonden budget (pgb)

Is uw bezwaar tegen een beslissing van de gemeente of het zorgkantoor over uw pgb afgewezen? U kunt een beroepsprocedure starten bij de rechter. In het bezwaarschrift kunt u de gemeente of het zorgkantoor overigens ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 

Krijgt u een pgb onder de zorgverzekeringswet? Dan kunt u voor klachten terecht bij uw zorgverzekeraar en de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden.

 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter.

 • Hieronder ziet u de stappen om zelf (met de hulp van een deurwaarder) een procedure te beginnen.


 De beroepsprocedure pgb bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure pgb te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de gemeente of het zorgkantoor.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift aangaande pgb digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift aangaande pgb opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente of het zorgkantoor. U kunt denken aan het niet onderkennen van autisme, ADHD of de nodige thuiszorg.
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het beroepschrift. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in de beslissing op uw bezwaar.

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen. Denk hier aan doktersadviezen en bevindingen, bijvoorbeeld bij autisme of ADHD. Bewijs voor noodzakelijke thuiszorg.

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de gemeente of het zorgkantoor dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • De gemeente of het zorgkantoor is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de gemeente of het zorgkantoor om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen. 

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de documenten die zijn ingediend. U kunt zelf ook aanvullende documenten indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de gemeente of het zorgkantoor.

  U kunt tot 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten indienen. Zo hebben de rechter en de gemeente of het zorgkantoor voldoende tijd om de documenten te lezen.


 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de gemeente of het zorgkantoor.

  Niet openbaar

  Rechtszaken over een pgb zijn niet openbaar om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Er mag zonder uw toestemming geen publiek tijdens de zitting aanwezig zijn als het gaat om medische gegevens.

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. De gemeente of het zorgkantoor krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit kan betekenen dat:

  • u het aangevraagde pgb krijgt
  • het pgb niet of slechts gedeeltelijk wordt ingetrokken
  • u het teruggevorderde bedrag niet (geheel) hoeft terug te betalen 

  De rechter kan de gemeente of het zorgkantoor de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Hij kan eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven of zelf een nieuw besluit nemen. 

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven


  Soms wordt het besluit van de gemeente of het zorgkantoor vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de gemeente of het zorgkantoor geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Schadevergoeding

  Heeft de gemeente of het zorgkantoor ten onrechte uw uitkering geweigerd of (deels) ingetrokken en heeft u hierdoor schade geleden? Dan kunt u hiervoor een schadevergoeding eisen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de gemeente of het zorgkantoor blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet meer eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan de gemeente of het zorgkantoor de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit van de gemeente of het zorgkantoor kunt u opnieuw een beroepsprocedure pgb starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan. Hetzelfde geldt voor de gemeente of het zorgkantoor.

  U gaat in hoger beroep door een hogerberoepschrift in te dienen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het adres staat op de uitspraak van de rechtbank. Het hogerberoepschrift moet binnen 6 weken na de uitspraak binnen zijn.

  Komt u door de beslissing van de gemeente of het zorgkantoor acuut in de problemen? U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

  Digitaal indienen

  U kunt uw hogerberoepschrift digitaal indienen bij de CRvB. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Hogerberoepschriftformulier

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in hoger beroep komt
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar de CRvB. Het adres staat in de uitspraak die u of uw advocaat heeft ontvangen.

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:

  • de uitspraak van de rechter waartegen u in hoger beroep komt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen. Denk hier aan doktersadviezen en bevindingen, bijvoorbeeld bij autisme of ADHD. Bewijs voor noodzakelijke thuiszorg.

  Verweerschrift indienen

  Als het bestuursorgaan hoger beroep heeft ingesteld, stuurt de CRvB u daarvan een afschrift. Ook krijgt u een uitnodiging om een verweerschrift in te dienen. Dit kan digitaal.

  Aanvullende stukken indienen

  De CRvB stuurt kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen.

  Zitting

  In principe is er altijd een zitting. 3 raadsheren (rechters in hoger beroep) behandelen de zaak. Net als bij de rechtbank is de zitting van rechtszaken over een pgb niet openbaar.

  Vereenvoudigde behandeling

  De CRvB kan beslissen een zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond) of omdat het hogerberoepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk).

  Tussenuitspraak CRvB

  De CRvB kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. De gemeente of het zorgkantoor krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de CRvB of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

  Uitspraak CRvB

  De CRvB doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de CRvB meer tijd nodig, dan hoort u dat tijdig. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de CRvB te schrijven: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen.

  De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid.

Komt u door de beslissing van de gemeente of het zorgkantoor acuut in de problemen? U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure pgb duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.


 

Vraag en antwoord

Kan de rechter mij ongelijk geven en de pgb verder verlagen?

De rechter kan het beroepschrift ongegrond verklaren en u in het ongelijk stellen. De hoogte van de pgb blijft hetzelfde. De rechter kan de pgb niet verlagen.

Mijn pgb is ingetrokken, vervalt dit als ik een rechtszaak start?

Nee. Als u hierdoor acuut in de problemen komt, kunt u de rechter wel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan ook al tijdens uw bezwaarprocedure bij de gemeente of het zorgkantoor.

Wat kost een beroepsprocedure pgb?

U betaalt griffierecht. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat of mediator. Als u gelijk krijgt, moet de gemeente of het zorgkantoor de kosten (deels) vergoeden.

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact