Laden...

Beroepsprocedure Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) > Beroepsprocedure Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Wie zichzelf door ouderdom, ziekte of beperking niet zelfstandig kan redden, kan de gemeente vragen om ondersteuning. Denk aan huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning, dagbesteding, vervoer of opvang buitenshuis. Wijst de gemeente uw verzoek (gedeeltelijk) af, dan kunt u bezwaar maken tegen die beslissing. Als de gemeente uw bezwaar ongegrond verklaart, kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

De beroepsprocedure Wmo valt onder het bestuursrecht. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Digitaal beroepschrift  Digitaal hogerberoepschrift

Beroepsprocedure Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft de gemeente uw verzoek om ondersteuning bij zorg, zoals thuiszorg of mantelzorg, afgewezen? En is uw bezwaar daartegen ongegrond verklaard? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden. 
 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de bestuursrechter. 
 • Hieronder ziet u de stappen om zelf een procedure te beginnen.

 

 De beroepsprocedure Wmo bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure Wmo te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank.

  Digitaal indienen Wmo

  U kunt uw beroepschrift Wmo digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat (afwijzing voor zorg zoals persoonsgebonden budget (pgb), thuiszorg of mantelzorg)
  • waarom u het niet eens bent de beslissing van de gemeente
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

   

  Dateer en onderteken het beroepschrift Wmo. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in de beslissing op uw bezwaar.

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:   

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen (argumenten voor zorg zoals pgb, thuiszorg of mantelzorg)

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de gemeente dat u een beroepsprocedure bent gestart.

   

 • De gemeente is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan de gemeente om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de documenten die de gemeente heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende documenten indienen, zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de gemeente.

  U kunt tot 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten indienen. Zo hebben de rechter en de gemeente of het zorgkantoor voldoende tijd om de documenten te lezen.

   

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting wille
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Uitnodiging zitting

  U en de gemeente ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de gemeente.

  Wel/Niet openbaar

  In principe zijn alle zittingen openbaar, behalve familiezaken, sommige belastingzaken en zaken over minderjarigen. Daarnaast kan de rechter besluiten een zaak (deels) besloten te behandelen.

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. De gemeente krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit kan betekenen dat:
  • het besluit van de gemeente wordt geschorst
  • u alsnog de gevraagde ondersteuning krijgt
  • de gemeente een nieuw besluit moet nemen op uw bezwaar, met inachtneming van de uitspraak.
  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven

  Soms wordt het besluit van de gemeente vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat er inhoudelijk niets verandert en de gemeente geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Schadevergoeding

  Heeft u schade geleden door het bestreden besluit van de gemeente en geeft de rechter u gelijk? Dan kunt u hiervoor een schadevergoeding eisen bij het mislopen van financiële ondersteuning voor pgb, thuiszorg of mantelzorg.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de gemeente blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan de gemeente de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit besluit van de gemeente kunt u opnieuw een beroepsprocedure starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

   

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. Dat geldt ook voor de gemeente. 

  U gaat in hoger beroep door een hogerberoepschrift in te dienen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het adres staat op de uitspraak van de rechtbank. Het hogerberoepschrift moet binnen 6 weken na de uitspraak binnen zijn.

  Komt u door de beslissing van de gemeente acuut in de problemen? U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

  Digitaal indienen

  U kunt uw hogerberoepschrift digitaal indienen bij de CRvB met het hoger beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in hoger beroep komt
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar de CRvB. Het adres staat in de uitspraak die u of uw advocaat heeft ontvangen.

   

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:   

  • de uitspraak van de rechter waartegen u in hoger beroep komt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen over het mislopen van pgb, thuiszorg of mantelzorg.

  Verweerschrift indienen

  Als het bestuursorgaan hoger beroep heeft ingesteld, stuurt de CRvB u daarvan een afschrift. Ook krijgt u een uitnodiging om een verweerschrift in te dienen. Dit kan digitaal.

  Aanvullende stukken indienen

  De CRvB stuurt kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen.

  Zitting

  In principe is er altijd een zitting. 3 raadsheren (rechters in hoger beroep) behandelen de zaak. In principe zijn alle zittingen openbaar, behalve familiezaken, sommige belastingzaken en zaken over minderjarigen. Daarnaast kan de rechter besluiten een zaak (deels) besloten te behandelen.

  Vereenvoudigde behandeling

  De CRvB kan beslissen een zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond) of omdat het hogerberoepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk).

  Tussenuitspraak CRvB

  De CRvB kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen. De gemeente krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de CRvB of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

  Uitspraak CRvB

  De CRvB doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de CRvB meer tijd nodig, dan hoort u dat tijdig. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De CRvB is de hoogste rechter in deze zaak. Er is geen cassatieberoep mogelijk.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de CRvB te schrijven: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen.

  De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure Wmo duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Komt u door de beslissing van de gemeente acuut in de financiële problemen of dreigt er een andere voor u onhoudbare situatie te ontstaan? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

 


Vraag en antwoord

Wat kost een beroepsprocedure Wmo?

U betaalt griffierecht. Kiest u ervoor een advocaat of mediator in te schakelen, dan moet u ook daarvoor betalen. Mogelijk komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van een advocaat of mediator. Als u gelijk krijgt, moet de gemeente de kosten (deels) vergoeden. Meer over de kosten.

Hoe lang duurt de beroepsprocedure Wmo?

De beroepsprocedure Wmo duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Hoe overbrug ik die tijd zonder in de problemen te komen?

Als u acuut in de problemen komt, kunt u de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan ook al tijdens uw bezwaarprocedure bij de gemeente.

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact