Laden...

Regels en procedures CRvB

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Centrale Raad van Beroep > Regels en procedures

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges:

>Alles uitklappen
 • 1.1 De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) en de gerechtsbesturen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de afhandeling van (hoger) beroepen ingesteld bij de betrokken gerechten. 

  1.2 Het is aan de voorzitter van de ABRvS dan wel het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb als verwerkingsverantwoordelijke om te beslissen op verzoeken om toepassing van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde privacy-rechten. 

  1.3 De voorzitter van de ABRvS dan wel het gerechtsbestuur van de CRvB en het CBb betrekken daarbij de functionaris voor gegevensbescherming (FG). 

  1.4 Voor het indienen van AVG-verzoeken wordt op de website van de Raad van State respectievelijk de Rechtspraak een formulier ter beschikking gesteld. 

  1.5 In de beslissing op het verzoek wordt melding gemaakt van de mogelijkheid daartegen een klacht in te dienen en op welke wijze dit dient te geschieden.

 • 2.1 De voorzitter van de ABRvS en de gerechtsbesturen van de CRvB en het CBb stellen gezamenlijk de AVG-commissie bestuursrechtelijke colleges (commissie) in.

 • 3.1 De commissie adviseert de voorzitter van de ABRvS dan wel het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb over de afdoening van klachten ten behoeve van een (nadere) beslissing op het desbetreffende verzoek om toepassing van de in de AVG genoemde privacy-rechten. 

  3.2 De commissie heeft daarbij tot taak te beoordelen of bij de verwerking van de persoonsgegevens van de klager inbreuk is gemaakt op de AVG. 

  3.3 De commissie kan onderzoeken of aan de klacht op informele wijze tegemoet kan worden gekomen. 

  3.4 De commissie kan aan de voorzitter van de ABRvS dan wel het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb een algemeen advies uitbrengen over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt en daarover aanbevelingen doen. 

  3.5 De commissie stelt een jaarverslag op, waarin melding wordt gemaakt van het aantal klachten, de aard van de klachten en de bevindingen van de commissie.

 • 4.1 De commissie wordt samengesteld uit leden van de drie colleges. De voorzitter van de ABRvS en de gerechtsbesturen van de CRvB en het CBb wijzen ieder een lid en een plaatsvervangend lid aan. De leden zijn staatsraad respectievelijk (senior) raadsheer.

 • 5.1 Over klachten wordt geadviseerd door de commissie in enkelvoudige (één lid) of meervoudige samenstelling (drie leden). 

  5.2 Klachten die kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond zijn, kunnen met een verkort advies en/of enkelvoudig worden afgedaan. Enkelvoudige afdoening geschiedt door een lid dat niet werkzaam is bij het gerecht waarop de klacht betrekking heeft.

  5.3 De commissie stelt de betrokken verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid schriftelijk op de klacht te reageren. De reactie wordt doorgezonden aan de klager. 

  5.4 De commissie kan de klager horen op een hoorzitting of op andere wijze, zoals telefonisch. Als de klager wordt uitgenodigd voor een hoorzitting, wordt ook (een vertegenwoordiger van) de verwerkingsverantwoordelijke uitgenodigd. 

  5.5 De commissie kan zich mondeling of schriftelijk laten informeren door de FG en/of deze om advies vragen. De commissie kan zich ook mondeling of schriftelijk laten informeren door de gezamenlijke FG's van de Rechtspraak, de Hoge Raad, de Raad van State en het Openbaar Ministerie en/of deze om advies vragen. 

  5.6 De commissie kan schriftelijk informatie inwinnen bij de verwerkingsverantwoordelijke en bij degene(n) die de verwerking heeft/hebben uitgevoerd.

 • 6.1 De klacht wordt ingediend met gebruikmaking van een klachtformulier, dat op de website van de Raad van State respectievelijk de Rechtspraak ter beschikking wordt gesteld. 

  6.2 De klacht wordt ondertekend en bevat ten minste: - de naam en het adres van de klager, - de dagtekening, - een omschrijving van de klacht over de verwerking van persoonsgegevens, en - de redenen waarom de klager meent dat een of meer van zijn in de AVG genoemde privacy-rechten is/zijn of wordt/worden geschonden. 

  6.3 Bij de klacht wordt zo mogelijk overgelegd de beslissing van de verwerkingsverantwoordelijke waarop de klacht betrekking heeft. 

  6.4 De klager kan worden gevraagd aan te geven wat hij met de klacht wil bereiken.

 • 7.1 De commissie adviseert de voorzitter van de ABRvS dan wel het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb schriftelijk. 

  7.2 Indien een hoorzitting is gehouden of de klager op een andere manier is gehoord, gaat het advies vergezeld van een verslag van het horen. 3. 

  7.3 De commissie brengt haar advies uit uiterlijk drie maanden na de dag waarop de klacht is binnengekomen. 

  7.4 Indien de (nadere) beslissing van de voorzitter van de ABRvS dan wel het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de beslissing de reden voor afwijking vermeld. 

  7.5 Het advies wordt aan de klager bekendgemaakt uiterlijk bij toezending van de (nadere) beslissing van de voorzitter van de ABRvS dan wel het gerechtsbestuur van de CRvB of het CBb. 

 • 8.1 Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de Raad van State respectievelijk van de Rechtspraak. Tevens wordt openbaar gemaakt welke (plaatsvervangende) leden deel uitmaken van de commissie. 

  8.2 Deze regeling is vastgesteld door de voorzitter van de ABRvS en de gerechtsbesturen van de CRvB en het CBb op 31 mei 2018. 

  8.3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2018 en werkt terug tot en met 25 mei 2018. 

  8.4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwerking persoonsgegevens bestuursrechtelijke colleges.

Adviezen AVG-commissie