Kwaliteitseisen professioneel curator, beschermingsbewindvoerder, mentor

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

Kwaliteitseisen professionals

U kunt als natuurlijk persoon, rechtspersoon of eenmanszaak een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Doorloop de hieronder beschreven stappen bij 'Toelatingsverzoek indienen'. Bekijk ook de veelgestelde vragen.

Beoordeling

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet. Of u vervolgens daadwerkelijk in een zaak tot professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wordt benoemd, bepaalt de daarvoor bevoegde kantonrechter.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Wel zijn er kosten verbonden aan de aanvraag van de benodigde Verklaring Omtrent het Gedrag, het inschakelen van een accountant voor een rapport feitelijke bevindingen en het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Vennoot of maat

Iedere vennoot of maat die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden of blijven, moet hiervoor een verzoek indienen en als zijnde natuurlijk persoon individueel getoetst worden. De reden hiervan is dat een vennootschap/maatschap een rechtsvorm is, geen rechtspersoon. De kantonrechter kan in de benoemingsbeschikking opnemen dat de vennoot of maat handelt onder de naam van de vennootschap/maatschap.

 

 

Toelatingsverzoek indienen

U kunt een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden als u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet.

>Alles uitklappen
 • Beoordeel of u aan de volgende opleidings- en werkervaringseisen voldoet. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek (pdf, 692,8 KB) indient door de kantonrechter laten toetsen. Hoe dit werkt leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 660,9 KB).

  Professioneel curator of beschermingsbewindvoerder

  Als professioneel curator of beschermingsbewindvoerder:

  heeft u een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e). Zie ook punt 8 in de checklist toelating (pdf, 692,8 KB). Ook heeft u een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator

  of

  heeft u een havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) en een verklaring van een (oud-)werkgever waarin staat dat u ten minste 2 jaar in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator

  of

  heeft u een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet)

  Professioneel mentor

  Als professioneel mentor beschikt u over ten minste een diploma van een passende beroepsopleiding mbo-4 volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e). Zie ook punt 8 in de checklist toelating (pdf, 692,8 KB). Er bestaat geen wettelijk overzicht van passende opleidingen en er kunnen nog aanvullende opleidings- en werkervaringseisen gelden.

  Beschermingsbewindvoerdertaken

  Onder verantwoordelijkheid van de professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor mag een medewerker beschermingsbewindvoerdertaken uitvoeren als hij of zij beschikt over ten minste een havo-, vwo- of passende mbo-4-diploma. Onder beschermingsbewindvoerdertaken vallen alle dossierinhoudelijke handelingen.

  Uitvoerend medewerker

  De medewerker die werkzaam is als curator of beschermingsbewindvoerder beschikt ten minste over een diploma van een passende hbo-opleiding volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 1.1, onder d van die wet) of een diploma van een passende mbo-4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e), havo- of vwo-diploma (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs) en een verklaring van een (oud-)werkgever waaruit blijkt dat de medewerker ten minste twee jaar in loondienst taken van een bewindvoerder of curator heeft verricht onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele curator of bewindvoerder.
  De medewerker die werkzaam is als mentor beschikt ten minste over een diploma van een passende mbo4-opleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e).
  Na indiensttreding van een nieuwe medewerker die optreedt als curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor verzoekt u het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM deze medewerker te toetsen aan de opleidingseisen. Hoe dit werkt leest u in de Checklist nieuwe medewerker (pdf, 657,5 KB).

  Ondersteunend medewerker

  De medewerker die dossier-gerelateerde werkzaamheden uitvoert beschikt ten minste over een mbo-4 diploma van een passende beroepsopleiding volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen d en e) of een afgeronde opleiding havo of vwo (artikel 7 of 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs). Die persoon mag werkervaring opdoen onder verantwoordelijkheid van een door de kantonrechter benoemde professionele bewindvoerder of curator.
  Bij de eerste handhavingscontrole na indiensttreding van een nieuwe medewerker met dossier-gerelateerde werkzaamheden toetst het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM deze medewerker aan de opleidingseisen.

  Een medewerker die enkel ondersteunende taken heeft zoals een telefoniste die alleen personen doorverbindt, wordt niet gezien als iemand met beschermingsbewindvoerdertaken. In geval van twijfel kunt u bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een beschrijving indienen van de taken van die medewerker ter controle.

 • Doorloop de Checklist toelating (pdf, 734,1 KB) en dien deze in met de gevraagde stukken die u heeft gescand en de positieve uitkomst van de opleidingstoets als u deze heeft laten doen. U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist is aangegeven (voorbeeld: janssen-2015-2).

  Zoals in de checklist staat, is een van de gevraagde stukken de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze mag op het moment van uw toelatingsverzoek niet ouder zijn dan 6 maanden. De kosten voor het aanvragen van een VOG kunt u vinden op de website van dienst Justis (justis.nl).

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP kunt u vinden op dienst Justis.

  VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP kunt u downloaden op de website van de dienst Justis (justis.nl). Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of de dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging. Meer informatie vindt u op de website van dienst Justis (justis.nl).

 • Stuurt u de ingevulde formulier(en) en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).
 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Zodra een medewerker uw verzoek in behandeling neemt, ontvangt u hierover per e-mail bericht. Als uw verzoek is voorzien van alle benodigde stukken, streeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar om uw verzoek binnen 16 weken te behandelen.
  Het Landelijk Kwaliteitsbureau streeft ernaar uw verzoek voor uw opleidingstoets of toets nieuwe medewerker binnen 4 weken te behandelen. Als uw verzoek onvolledig is, krijgt u bericht waarin staat welke stukken u nog moet indienen.

  U krijgt daarna een van de volgende berichten:

  • u voldoet aan de kwaliteitseisen
  • u dient de in het bericht vermelde stappen te ondernemen om aan de kwaliteitseisen te voldoen
  • uw verzoek geeft aanleiding om een gesprek met u te voeren, waarvoor u een uitnodiging krijgt
  • u voldoet niet aan de kwaliteitseisen

  Wanneer u aan de kwaliteitseisen voldoet, worden alle rechtbanken en kantonrechters daarvan op de hoogte gebracht.

Handhavingsverzoek indienen

Personen en organisaties die werkzaam zijn als professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor, krijgen jaarlijks bericht over de plicht om aan te tonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Dit heet handhaving. Het is belangrijk om het handhavingsverzoek op tijd in te dienen bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Bent u te laat, dan wordt uw benoeming ingetrokken.

>Alles uitklappen
 • Doorloop de Checklist handhaving (pdf, 667,1 KB) en dien deze in met de gevraagde stukken die u heeft gescand. U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist is aangegeven (voorbeeld: janssen-2015-2).

  Als vennoot of maat mag u een gezamenlijke jaarrekening met uw vennoten of maten indienen als het eigen vermogen per individuele curator, beschermingsbewindvoerder of mentor is uitgesplitst. Als de overige vennoten over een eigen, afzonderlijke jaarrekening beschikken, moet u een eigen jaarrekening indienen.

  Elke 5 jaar moet u een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen. De kosten voor het aanvragen van een VOG kunt u vinden op de website van dienst Justis (justis.nl).

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP kunt u vinden op dienst Justis.

  VOG Rechtspersonen (VOG RP)

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP kunt u downloaden op de website van de dienst Justis (justis.nl). Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging. Meer informatie vindt u op de website van dienst Justis (justis.nl).

 •  

  1. Stuur uw ingevulde formulier(en) en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

   

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM neemt verzoeken in behandeling op volgorde van binnenkomst. Zodra uw verzoek in behandeling is, ontvangt u hierover per e-mail bericht.

  Als uw verzoek is voorzien van alle benodigde stukken, streeft het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar om uw verzoek binnen 12 weken te behandelen. Als uw verzoek onvolledig is, krijgt u bericht waarin staat welke stukken u nog moet indienen. U krijgt daarna een van de volgende berichten.

  • u voldoet aan de kwaliteitseisen, waarmee u weer voor een jaar benoemd bent tot professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor
  • u dient nog de in het bericht vermelde stappen te ondernemen om aan de kwaliteitseisen te voldoen uw verzoek geeft aanleiding om een gesprek met u te voeren, waarvoor u een uitnodiging krijgt
  • u voldoet niet aan de eisen

  Wanneer u niet aan de kwaliteitseisen voldoet, ontvangen alle rechtbanken en kantonrechters daarvan bericht. De kantonrechter kan u dan ontslaan in de zaken waarin u op dat moment nog curator, beschermingsbewindvoerder of mentor bent.

Omzetting rechtsvorm doorgeven

Wanneer de rechtsvorm van uw organisatie wijzigt, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv, kan dit gevolgen hebben voor uw aanstelling als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor. Daarom moet u dat melden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit werkt als volgt.

>Alles uitklappen
 • Neem telefonisch of per e-mail contact op met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Afhankelijk van de wijziging(en) zal het Landelijk Kwaliteitsbureau u vragen een wijzigingsverzoek en een aantal stukken in te dienen. Stuur uw verzoek en stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA 's-Hertogenbosch).

 • ​Stuur uw melding over de omzetting van de rechtsvorm in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA 's-Hertogenbosch).

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM neemt verzoeken in behandeling op volgorde van binnenkomst. Zodra uw melding in behandeling is, ontvangt u hierover per e-mail bericht. Als het verzoek volledig is, streeft het Landelijk kwaliteitsbureau ernaar om het binnen 8 weken te behandelen en u te berichten over de uitkomst. Wanneer de melding niet volledig is ontvangt u bericht waarin staat welke stukken u nog moet indienen.

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Contactgegevens

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op:

Telefoon: 088 - 361 11 06
E-mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Postadres: Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te 's-Hertogenbosch

Het Landelijk Kwaliteitsbureau is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Klachten

Het Landelijk kwaliteitsbureau CBM heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u:

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM.

Veelgestelde vragen

Aan welke opleidings- en werkervaringseisen moet ik voldoen? Hoe dien ik een handhavingsverzoek in? Hoe kanik in contact komen met een medewerker van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM? Het antwoord op deze en andere vragen kunt u lezen op onze pagina Veelgestelde vragen landelijk kwaliteitsbureau CBM