Laden...

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM

 Mededelingen voor (aspirant-)uitvoerders

>Alles uitklappen
 • Op de website kunt u aanvraagformulieren voor een VOG vinden. Door een wijziging moet u de gegevens van paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 voortaan zelf invullen. Het is ook van belang dat u bij de aanvraag van een VOG een bijlage meestuurt. Die bijlage zit achter het aanvraagformulier en vervangt de ondertekening bij paragraaf 2.5. Hier vindt u het formulier met de bijlage.

 • Vanaf 19 mei 2022 is het mogelijk om als assistent-mentor werkzaam te zijn. De opleidingseisen die gelden voor een assistent-mentor kunt u hier vinden. Hierop heeft de Expertgroep een aanvullende bepaling afgesproken. Iemand die werkzaam is als assistent-bewindvoerder en assistent-mentor dient bij een minimaal 24-urige werkweek tenminste 3 jaar werkervaring op te doen om aan de opleidingseis voor een bewindvoerder, mentor en curator te voldoen. Bij een minimaal 36-urige werkweek volstaat tenminste 2 jaar werkervaring. Het is belangrijk dat u in beide functies gemiddeld even veel uren werkervaring heeft opgedaan.

 • Als professionele uitvoerder mag u vanaf 1 januari 2022 per persoon voor wie u bewind of curatele voert éénmaal per jaar € 10 in rekening brengen voor extra bankkosten (€ 20 bij een economische eenheid, ongeacht het aantal bankrekeningen). Vermeld het bedrag in de rekening en verantwoording onder de post 'bankkosten' (niet als beloning) en specificeer het in een bijlage.

  Stopt het bewind/de curatele gedurende het jaar, omdat de maatregel wordt opgeheven, dan mag u toch het volledige bedrag van € 10 in rekening brengen. Bij een ontslag/benoeming mag de opvolgende uitvoerder de bankkosten pas in het erop volgende kalenderjaar in rekening brengen.

  Het genoemde bedrag is een totaalbedrag. Bij de Belastingdienst kunt u navragen of u over deze extra bankkosten btw in rekening moet brengen en afdragen. Als dat het geval is, dan mag er geen btw worden doorbelast bovenop de € 10.

  De expertgroep CBM besloot tot de tijdelijke regeling met ingang 2020. Deze regeling geldt totdat een nieuwe beloningsregeling is ingevoerd. De jaarlijkse indexering van de bestaande beloningsregeling heeft geen invloed op deze tijdelijke regeling.

  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende rechtbank.

Professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

Kwaliteitseisen professionals

U kunt namens uw organisatie een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Doorloop de hieronder beschreven stappen bij 'Toelatingsverzoek indienen'.

Aan welke opleidings- en werkervaringseisen moet ik voldoen? Hoe dien ik een handhavingsverzoek in? Hoe kan ik in contact komen met een medewerker van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM? Het antwoord op deze en andere vragen kunt u vinden bij Veelgestelde vragen over het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Beoordeling

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan de kwaliteitseisen voldoet. Of u vervolgens daadwerkelijk in een zaak tot professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wordt benoemd, bepaalt de daarvoor bevoegde kantonrechter.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Wel zijn er kosten verbonden aan de aanvraag van de benodigde Verklaring Omtrent het Gedrag, het inschakelen van een accountant voor een rapport feitelijke bevindingen en het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Vennoot of maat

Iedere vennoot of maat die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden of blijven, moet hiervoor een verzoek indienen en als zijnde natuurlijk persoon individueel getoetst worden. De reden hiervan is dat een vennootschap/maatschap een rechtsvorm is, geen rechtspersoon. De kantonrechter neemt in de benoemingsbeschikking op dat de vennoot/maat handelt onder de naam van de vennootschap/maatschap.

 

 

Toelatingsverzoek indienen

U kunt een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden als u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet.

>Alles uitklappen
 • Beoordeel of u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet. Een overzicht van de opleidings- en werkervaringseisen vindt u bij Veelgestelde vragen. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek (pdf, 683,5 KB) indient, laten toetsen door de kantonrechter. Hoe dit werkt, leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 643 KB).

  Voor een opleidingstoets hanteert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een streeftermijn van vier weken.

 • Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de Checklist toelating (pdf, 1,6 MB). U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  De onderdelen 1, 2.1, 2.2 en 2.3 dient u zelf in te vullen. Bij onderdeel 1 vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Bij onderdeel 2.1 vult u de gegevens van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM in. Bij onderdeel 2.2. kunt u het veld ‘Overige’ aankruisen en verwijzen naar het Besluit Kwaliteitseisen CBM. Bij onderdeel 2.3 mag u ‘Nee’ invullen (tenzij er vanuit uw kant nog bijzondere omstandigheden te vermelden zijn).
  Het is ook van belang dat u bij de aanvraag van een VOG een bijlage meestuurt. Die bijlage zit achter het aanvraagformulier en vervangt de ondertekening bij paragraaf 2.5.

  Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP (justis.nl) kunt u downloaden op de website van de dienst Justis. Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of de dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging.

  Bij het doel van de aanvraag kunt u aangeven dat u moet voldoen aan de wettelijke eis conform het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

 • Stuur de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).
 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

  Wanneer u aan de kwaliteitseisen voldoet, worden alle rechtbanken daarvan op de hoogte gesteld. Het is aan de toezichthoudende rechtbank om te beoordelen of zij u benoembaar achten in individuele zaken.

Handhavingsverzoek indienen

Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moeten jaarlijks aantonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voert de handhavingscontrole uit.

Het handhavingsverzoek moet op tijd worden ingediend bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Als het verzoek niet is ingediend op de handhavingsdatum, dan kan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM niet vaststellen of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Het gevolg hiervan is dat de rechtbanken u niet zullen benoemen in zaken.

>Alles uitklappen
 • Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de Checklist handhaving (pdf, 276,2 KB). U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).

  Als vennoot/maat mag u een gezamenlijke jaarrekening met uw vennoten/maten indienen als het eigen vermogen per individuele curator, beschermingsbewindvoerder of mentor is uitgesplitst. Als de overige vennoten/maten over een eigen, afzonderlijke jaarrekening beschikken, moet u een eigen jaarrekening indienen.

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  De onderdelen 1, 2.1, 2.2 en 2.3 dient u zelf in te vullen. Bij onderdeel 1 vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Bij onderdeel 2.1 vult u de gegevens van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM in. Bij onderdeel 2.2. kunt u het veld ‘Overige’ aankruisen en verwijzen naar het Besluit Kwaliteitseisen CBM. Bij onderdeel 2.3 mag u ‘Nee’ invullen (tenzij er vanuit uw kant nog bijzondere omstandigheden te vermelden zijn). Het is ook van belang dat u bij de aanvraag van een VOG een bijlage meestuurt. Die bijlage zit achter het aanvraagformulier en vervangt de ondertekening bij paragraaf 2.5. 

  Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP kunt u vinden op dienst Justis.

  VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP (justis.nl) kunt u downloaden op de website van de dienst Justis. Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of de dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging.

  Bij het doel van de aanvraag kunt u aangeven dat u moet voldoen aan de wettelijke eis conform het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

 • Stuur de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

  Wanneer u niet aan de kwaliteitseisen voldoet, ontvangen alle rechtbanken daarvan bericht. De kantonrechter kan u dan ontslaan in de zaken waarin u op dat moment curator, beschermingsbewindvoerder of mentor bent.

Omzetting rechtsvorm indienen

Wanneer de rechtsvorm van uw organisatie wijzigt, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv, kan dit gevolgen hebben voor uw aanstelling als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor. Daarom moet u dat melden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit werkt als volgt.

>Alles uitklappen
 • Stuur de stukken voor de omzetting van de rechtsvorm (pdf, 704,6 KB) in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA 's-Hertogenbosch).

 • Stuur de stukken voor de omzetting van de rechtsvorm in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 8 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

 

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Contactgegevens

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op:

Telefoon: 088 361 11 06
E-mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Postadres: Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te 's-Hertogenbosch

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Klachten

Het Landelijk kwaliteitsbureau CBM heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u:

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM.