Laden...

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksCiviel > Curatele, bewind en mentorschap > Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Mededelingen voor (aspirant-)uitvoerders

Nieuw

>Alles uitklappen
 • De gepubliceerde opleidingslijst voor een ondersteunend medewerker is de afgelopen periode door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM onder de loep genomen en herzien. De Expertgroep CBM heeft per 13 september 2021 akkoord gegeven voor de herziene opleidingslijst. Dit betekent dat vanaf nu alle geaccrediteerde mbo-4 opleidingen volstaan om aan de opleidingseis van een ondersteunend medewerker te kunnen voldoen.

 • De gepubliceerde opleidingslijst voor (aspirant) bewindvoerders is de afgelopen periode door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM onder de loep genomen en voor een deel herzien. De Expertgroep CBM heeft akkoord gegeven voor de herziene opleidingslijst. 

  De aanleiding hiervoor is dat het LKB steeds vaker ziet dat de inhoud van opleidingen (al dan niet met dezelfde naam) verschilt per opleidingsinstituut. Dat betekent dat als u een opleiding heeft die niet op de lijst staat, altijd een toets nodig is. 

  De opleidingslijst zal dus beperkt blijven tot opleidingen waarbij geen twijfel bestaat over de passendheid ervan. Voor opleidingen die niet vallen onder de direct passende opleidingen geldt dat (aspirant) bewindvoerders de diploma’s daarvan altijd door het LKB moeten laten toetsen aan de hand van het vakkenpakket.

 • Als professionele bewindvoerder mag u sinds 2020 per persoon voor wie u bewind voert eenmaal per jaar € 6 in rekening brengen voor extra bankkosten (€ 12 bij een economische eenheid, ongeacht het aantal bankrekeningen). Vermeld het bedrag in de rekening en verantwoording onder de post ‘bankkosten’ (niet als beloning) en specificeer het in een bijlage.

  Stopt het bewind gedurende het jaar, dan mag u toch het volledige bedrag van € 6 in rekening brengen. Een eventuele opvolgende bewindvoerder mag dit in het erop volgende kalenderjaar doen.

  Het genoemde bedrag is een totaalbedrag. Bij de Belastingdienst kunt u navragen of u over deze extra bankkosten btw in rekening moet brengen en afdragen. Heeft u over 2020 btw berekend over het totaalbedrag, dan hoeft u geen correctie uit te voeren.

  De expertgroep CBM besloot tot de tijdelijke regeling nadat de brancheverenigingen BPBI en NBPB de expertgroep het signaal over de verhoging van de bankkosten gaven. De verhoging kan volgens de brancheverenigingen oplopen tot € 12 per rekening. Volgens de expertgroep hebben de bewindvoerders geen andere keuze dan de verhoging te betalen. Daarnaast heeft de minister in de Regeling beloning geen rekening gehouden met deze verhoging.

  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende rechtbank.

 • Het LKB maakt vanaf heden gebruik van een nieuwe eigen verklaring. Deze verklaring is te vinden onder het kopje ‘te gebruiken documenten’.

 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) verstuurt tot nader bericht geen e-mails via Zivver. Het LKB kan wel e-mails via Zivver ontvangen. Dat betekent dat u als bewindvoerder, curator en/of mentor gewoon gebruik kunt blijven maken van Veilig mailen (via Zivver).

 • De uitkomst van uw opleidingstoets is voortaan 6 maanden geldig. Als u een aanvullende cursus dient te volgen, wordt deze termijn verlengd met de benodigde periode voor het volgen van die aanvullende cursus. Mocht u na afloop van de geldigheidsduur een toelatingsverzoek indienen, dan wordt uw opleiding mogelijk opnieuw aan de dan geldende opleidingseisen getoetst.

 • De functieaspecten waaraan een VOG getoetst dient te worden zijn uitgebreid voor (aspirant) bewindvoerders, curatoren en mentoren. De vooraf ingevulde formulieren kunt u hier vinden. Alle nieuwe uitvoerders en medewerkers zijn verplicht om gebruik te maken van deze formulieren. Bestaande uitvoerders en medewerkers dienen van deze formulieren gebruik te maken als de huidige VOG is verlopen (5 jaar of ouder).

Professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor worden

Kwaliteitseisen professionals

U kunt namens uw organisatie een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Doorloop de hieronder beschreven stappen bij 'Toelatingsverzoek indienen'. Bekijk ook de veelgestelde vragen.

Beoordeling

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan de kwaliteitseisen voldoet. Of u vervolgens daadwerkelijk in een zaak tot professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wordt benoemd, bepaalt de daarvoor bevoegde kantonrechter.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van het verzoek om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden. Wel zijn er kosten verbonden aan de aanvraag van de benodigde Verklaring Omtrent het Gedrag, het inschakelen van een accountant voor een rapport feitelijke bevindingen en het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Vennoot of maat

Iedere vennoot of maat die professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor wil worden of blijven, moet hiervoor een verzoek indienen en als zijnde natuurlijk persoon individueel getoetst worden. De reden hiervan is dat een vennootschap/maatschap een rechtsvorm is, geen rechtspersoon. De kantonrechter neemt in de benoemingsbeschikking op dat de vennoot/maat handelt onder de naam van de vennootschap/maatschap.

 

 

Toelatingsverzoek indienen

U kunt een verzoek indienen om professioneel curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden als u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet.

>Alles uitklappen
 • Beoordeel of u aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoet. Een overzicht van de opleidings- en werkervaringseisen vindt u bij Veelgestelde vragen. Twijfelt u of u aan de eisen voldoet, dan kunt u dit voordat u een toelatingsverzoek (pdf, 678,1 KB) indient, laten toetsen door de kantonrechter. Hoe dit werkt, leest u in de checklist opleidingstoets (pdf, 727,4 KB).

 • Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de Checklist toelating (pdf, 674,3 KB). U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP (justis.nl).

  VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP (justis.nl) kunt u downloaden op de website van de dienst Justis. Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of de dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging.

  Bij het doel van de aanvraag kunt u aangeven dat u moet voldoen aan de wettelijke eis conform het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP (justis.nl).

 • Stuur de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).
 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst. Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

  Wanneer u aan de kwaliteitseisen voldoet, worden alle rechtbanken daarvan op de hoogte gesteld. Het is aan de toezichthoudende rechtbank om te beoordelen of zij u benoembaar achten in individuele zaken.

  Voor een opleidingstoets of een toets nieuwe medewerker hanteert het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM een streeftermijn van 4 weken.

Handhavingsverzoek indienen

Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moeten jaarlijks aantonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voert de handhavingscontrole uit.

Het handhavingsverzoek moet op tijd worden ingediend bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Als het verzoek niet is ingediend op de handhavingsdatum, dan kan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM niet vaststellen of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Het gevolg hiervan is dat de rechtbanken u niet zullen benoemen in zaken.

>Alles uitklappen
 • Lever de ingevulde checklist en alle documenten in die zijn genoemd in de Checklist handhaving (pdf, 666,4 KB). U dient daarbij de in de checklist beschreven volgorde aan te houden en de bijlagen te benoemen met uw naam, het jaartal en het bijbehorende nummer zoals in de checklist aangegeven (voorbeeld: janssen-2019-2).

  Als vennoot/maat mag u een gezamenlijke jaarrekening met uw vennoten/maten indienen als het eigen vermogen per individuele curator, beschermingsbewindvoerder of mentor is uitgesplitst. Als de overige vennoten/maten over een eigen, afzonderlijke jaarrekening beschikken, moet u een eigen jaarrekening indienen.

  VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)

  U vindt onder ‘Te gebruiken documenten’ (zie elders op deze pagina) per hoedanigheid een vooraf ingevuld aanvraagformulier voor een VOG NP.

  U hoeft alleen onderdeel 1 in te vullen. Hier vult u de gegevens in van de persoon die de VOG aanvraagt. Dat bent u waarschijnlijk zelf. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet u indienen bij Burger-/Publiekzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het is niet mogelijk om de VOG NP digitaal aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een VOG NP zijn altijd voor uw rekening.

  Meer informatie over (de aanvraag van) een VOG NP kunt u vinden op dienst Justis.

  VOG Rechtspersonen (VOG RP)

  Als uw organisatie een rechtspersoon is (een eenmanszaak, VOF en maatschap zijn geen rechtspersonen) dient u een VOG voor de rechtspersoon mee te sturen. Hiervoor gelden geen functieaspecten.

  Daarnaast dient u voor elke natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt een VOG NP mee te sturen. Meer informatie over de aanvraag van een VOG Natuurlijke Personen, ziet u hierboven onder het kopje ‘VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen’. Het aanvraagformulier voor een VOG RP kunt u downloaden op de website van de dienst Justis (justis.nl). Mocht u vragen hebben bij het invullen van het aanvraagformulier verwijzen wij u naar de toelichting achter het aanvraagformulier of dienst Justis (justis.nl).
  Een VOG RP kan alleen worden aangevraagd door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon, bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder, die hiertoe bevoegd is op grond van statuten of een verleende machtiging. Meer informatie vindt u op de website van dienst Justis (justis.nl).

  Bij het doel van de aanvraag kunt u aangeven dat u moet voldoen aan de wettelijke eis conform het Besluit Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. 

 • Stuur de ingevulde checklist en bijbehorende stukken in pdf-formaat via e-mail naar het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl) of - als u hieraan de voorkeur geeft - per post (Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

   

 • Na ontvangst van uw verzoek krijgt u een ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven dat het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ernaar streeft uw verzoek binnen 16 weken te behandelen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM behandelt verzoeken op volgorde van binnenkomst.

  Als tijdens de inhoudelijke behandeling blijkt dat uw verzoek niet volledig en/of niet duidelijk is, ontvangt u daar bericht over. Mogelijk is uw verzoek aanleiding om een gesprek met u aan te gaan, waarvoor u dan een uitnodiging krijgt.

  Wanneer u niet aan de kwaliteitseisen voldoet, ontvangen alle rechtbanken daarvan bericht. De kantonrechter kan u dan ontslaan in de zaken waarin u op dat moment curator, beschermingsbewindvoerder of mentor bent.

Omzetting rechtsvorm indienen

Wanneer de rechtsvorm van uw organisatie wijzigt, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv, kan dit gevolgen hebben voor uw aanstelling als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor. Daarom moet u dat melden bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit werkt als volgt.

>Alles uitklappen
 

Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Contactgegevens

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden bij de veelgestelde vragen? Neem contact met ons op:

Telefoon: 088 361 11 06
E-mail: kwaliteitsbureauCBM@rechtspraak.nl

Postadres: Rechtbank Oost-Brabant, Toezicht, Cluster Landelijk Kwaliteitsbureau CBM, Postbus 90138, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Bezoekadres: Leeghwaterlaan 8, 5223 BA te 's-Hertogenbosch

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Klachten

Het Landelijk kwaliteitsbureau CBM heeft een klachtenregeling. Bent u ontevreden over de gang van zaken binnen het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de rechtbank. Bijvoorbeeld als u:

 • te lang moet wachten op de afhandeling van uw zaak
 • vindt dat u niet correct te woord bent gestaan
 • niet tevreden bent over de bereikbaarheid van de medewerkers van het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM.

U kunt geen klacht indienen over de inhoud en motivering van de uitkomst van de kwaliteitscontrole CBM.

Veelgestelde vragen

Aan welke opleidings- en werkervaringseisen moet ik voldoen? Hoe dien ik een handhavingsverzoek in? Hoe kan ik in contact komen met een medewerker van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM? Het antwoord op deze en andere vragen kunt u vinden bij Veelgestelde vragen over het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.