Laden...

Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep

Contact 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur
Receptie: maandag tot en met vrijdag: 8:30-17:00 uur

Gesloten op feestdagen en bijzondere sluitingsdata.

Bezoekadres

Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Route via Google Maps (google.com)

Telefoonnummer

Heeft u algemene vragen over de Rechtspraak, financiële vragen of heeft u digitale ondersteuning nodig? Neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC)

  • 088 361 61 61

Heeft u een specifieke vraag over een lopende procedure? Neem dan contact op met de Centrale Raad van Beroep.

  • 088 362 11 11

Organisatie

Mailen met de CRvB

Om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen, verzendt de Rechtspraak mail via een beveiligd platform.
Veilig mailen met de CRvB start via onderstaande knop.
Start veilig mailcontact met de CRvB (zivver.com)

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Benieuwd wat de Centrale Raad van Beroep doet?Zittingen

De Centrale Raad van Beroep behandelt zaken, waar dat mogelijk is, tijdens een fysieke zitting. In principe zijn de zittingen openbaar, behalve in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over medische gegevens. Dan kan de rechter beslissen dat de zitting niet voor iedereen toegankelijk is. De Centrale Raad van Beroep behandelt ook rechtszaken via alternatieve werkwijzen: schriftelijk (zonder zitting), telefonisch of via een videoverbinding.

Hoe verloopt een zittingsdag?

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces worden door partijen en door de rechter bepaalde regels in acht genomen. Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Nieuwe start na Oostenrijkse schuldsanering voor Nederlandse oud-student met studieschuld Nieuwe start na Oostenrijkse schuldsanering voor Nederlandse oud-student met studieschuld https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Nieuwe-start-na-Oostenrijkse-schuldsanering-voor-Nederlandse-oud-student-met-studieschuld-.aspxUtrecht18-1-2023 23:00:00<p>Een in Wenen wonende Nederlandse oud-student heeft een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tijdens de periode dat hij zijn studieschuld moet aflossen doorloopt hij een Oostenrijks schuldsaneringstraject. De oud-student stelt dat door het schuldsaneringstraject ook zijn Nederlandse studieschuld is geschrapt en vraagt DUO om een herberekening van zijn studieschuld en de aflossing daarvan. DUO wijst zijn verzoek af en de rechtbank geeft DUO gelijk. Maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt dat DUO een nieuw maandbedrag moet vaststellen en daarbij rekening moet houden met de Nederlandse faillissementswetgeving. Daardoor valt de studieschuld van de oud-student een stuk lager uit. Het is voor het eerst dat de CRvB oordeelt in een zaak als deze. <br><br></p>
Gewijzigd beoordelingskader bij nieuwe ziekmelding na Eerstejaars Ziektewet-beoordeling Gewijzigd beoordelingskader bij nieuwe ziekmelding na Eerstejaars Ziektewet-beoordeling https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Gewijzigd-beoordelingskader-bij-nieuwe-ziekmelding-na-Eerstejaars-Ziektewet-beoordeling-.aspxUtrecht22-12-2022 23:00:00​Als een verzekerde zich opnieuw ziek meldt, nadat eerder bij een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling het recht op ziekengeld is beëindigd en de verzekerde daarna niet meer heeft gewerkt, moet het UWV deze ziekmelding toetsen aan gewijzigde voorwaarden. <p><strong>Als een verzekerde zich opnieuw ziek meldt, nadat eerder bij een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWb) het recht op ziekengeld is beëindigd en de verzekerde daarna niet meer heeft gewerkt, moet het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers verzekeringen) deze ziekmelding toetsen aan gewijzigde voorwaarden. Dit is het resultaat van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de zaak van een werknemer zonder werkgever (een zogenaamde vangnetter). Daarmee komt de CRvB terug van zijn eerdere rechtspraak. De CRvB oordeelt dat voortaan geschiktheid voor ten minste drie van de eerder bij de EZWb geselecteerde (deel)functies nodig is om ziekengeld op basis van de Ziektewet (ZW) te kunnen weigeren.</strong><br></p>
Heroverweging van definitieve boeten; conclusie raadsheer advocaat-generaal WattelHeroverweging van definitieve boeten; conclusie raadsheer advocaat-generaal Wattelhttps://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Heroverweging-van-definitieve-boeten-conclusie-raadsheer-advocaat-generaal-Wattel.aspxUtrecht6-12-2022 23:00:00<p>Een definitief geworden besluit van een bestuursorgaan moet desondanks heroverwogen worden als er nieuwe feiten (nova) zijn of als weigering van heroverweging 'evident onredelijk' is. De president van de Centrale Raad van Beroep heeft raadsheer-AG Wattel <a href="/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-van-Beroep-vraagt-conclusie-over-toetsingskader-in-geval-van-verzoek-om-terug-te-komen-van-bestuurlijke-boete.aspx">om advies gevraagd</a> over de invulling van het criterium 'evident onredelijk' bij een boete opgelegd door een bestuursorgaan die definitief is geworden zonder dat er een rechter naar heeft gekeken. Hij deed dat in een zaak waarin het UWV een boete van € 3.571 niet wilde herzien die was opgelegd aan een WAO-gerechtigde met niet-aangeboren hersenletsel die zijn inlichtingenplicht jegens het UWV had geschonden. Het UWV weigerde heroverweging omdat er volgens hem geen nova waren en het ook niet evident onredelijk was om de boete te handhaven.<br></p><p>Aan het verzoek ligt mede de vraag ten grondslag of het recht op een eerlijk proces bij een criminal charge (artikel 6 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)) toelaat dat het criterium 'evident onredelijk' voor de toepassing van artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht (Awb) op verzoeken om heroverweging van definitieve bestuursbesluiten ook wordt toegepast bij boetebesluiten die definitief zijn geworden zonder rechterlijk toezicht.</p><p><br></p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.