Centrale Raad van Beroep

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie en contact > Organisatie > Centrale Raad van Beroep
Uitsnede gebouw Centrale Raad van Beroep

Bezoekadres

Bezoekadres
Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
> Routebeschrijving

Telefoonnummer
088 362 1111

Openingstijden
Maandag-vrijdag: 8.30-17.00 uur

Bezoekinformatie
> Bezoekinformatie

U heeft een klacht
> Klachtenbureau

Over de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

 


 

Zittingen

Zittingroosters

De zittingen vinden plaats op weekdagen.

Zitting bijwonen

De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.

De rechter kan besluiten om een zaak (deels) achter gesloten deuren te behandelen. Of alleen bepaalde personen toe te laten. Daarnaast kan de rechter de toegang tot de zaal beperken als de publieke belangstelling erg groot is. Ook kan hij iemand bevelen de zaal te verlaten.

Regels en procedures

Bij het voeren van een proces horen zowel door partijen als door de rechter bepaalde regels in acht te worden genomen.
Dit procesrecht is voor procedures bij de Centrale Raad van Beroep geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast hanteert de Centrale Raad van Beroep de richtlijnen van de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 (officielebekendmakingen.nl).

 

Nieuws Centrale Raad van Beroep  Nieuws Centrale Raad van Beroep

 

 

Schending inzagerecht en blokkeringsrecht20-11-2016 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 16 november 2016 dat nu appellante het niet mogelijk wenst te maken dat een medisch advies over haar gezondheidssituatie ter kennis wordt gebracht aan CIZ, er voor de Raad geen aanleiding bestaat zich te laten voorlichten door een deskundige over het antwoord op de vraag of CIZ zijn besluit op een deugdelijk en juist medisch advies heeft gebaseerd.</p>
Onderzoek studiefinanciering door een bevoegde controleur en een zzp-er betekent onbevoegd onderzoek9-11-2016 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 3 november 2016 dat een onderzoek naar de feitelijke woon- en leefsituatie van appellanten verricht door een werknemer van SVLand en een door dat bedrijf ingeschakelde zzp’er een onbevoegd onderzoek is. Dat betekent dat de resultaten van het door deze derde verrichte onderzoek bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de bestreden besluiten buiten beschouwing dienen te blijven.</p>
Geen automatische uitsluiting bijstand EU-burger in de eerste drie maanden van verblijf8-11-2016 23:00:00<p>De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 28 oktober 2016 dat de automatische uitsluiting van het recht op bijstand van onderdanen van een andere EU-lidstaat die werkzoekende zijn gedurende de eerste drie maanden van verblijf niet in strijd is met het EU-recht, maar wel in strijd met artikel 1 van het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand. </p>

Vraag en antwoord

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken. De CRvB behandelt ook de hogerberoepszaken van militaire ambtenaren.

Hoe dien ik een klacht in over de Centrale Raad van beroep?

Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de Centrale Raad van Beroep kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

Ben ik verplicht te verschijnen bij de behandeling van mijn zaak?

U mag zelf beslissen of u de behandeling van uw zaak wilt bijwonen, tenzij in de brief staat dat u verplicht bent om aanwezig te zijn (oproeping). Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.