Laden...

Hoger beroep Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Hoger beroep > Hoger beroep Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Bij hoger beroep behandelt een hogere rechter een zaak opnieuw. Voor zaken over sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenrecht gaat u in hoger beroep bij de CRvB. U kunt een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht.

Sommige zaken kunnen niet wachten tot de uitspraak in het hoger beroep omdat er onherstelbare gevolgen dreigen. In die gevallen kunt u de CRvB vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 

 Het hoger beroep bij de CRvB bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U gaat in hoger beroep door een hogerberoepschrift in te dienen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechtbank.

  Is de termijn korter dan 6 weken, dan staat dat vermeld in de uitspraak waartegen u hoger beroep instelt.

  Digitaal indienen

  U kunt uw hogerberoepschrift digitaal indienen bij de CRvB met het hogerberoepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Hogerberoepschriftformulier

  Schriftelijk indienen

  U kunt ook zelf een hogerberoepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank
  • wat de beslissing volgens u moet zijn
  • als u schade heeft geleden: welke schadevergoeding u eist (dit verzoek kunt u ook nog na het hoger beroep indienen)

  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar de CRvB.
  Adres CRvB

  Mee te sturen documenten:

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de CRvB mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:

  • de uitspraak waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto's waarmee u uw standpunt onderbouwt
  • een vertaling van documenten in een vreemde taal

  Procederen met gesubsidieerde rechtsbijstand

  Als u met gesubsidieerde rechtsbijstand (dit heet ‘een toevoeging’) procedeert, stuur dan het toevoegingsbewijs naar de Centrale Raad van Beroep

  Gemachtigde

  Wilt u zich laten bijstaan door een gemachtigde? Laat dit weten aan de Centrale Raad van Beroep

  Voldoet het beroepschrift niet aan de eisen?

  U wordt uitgenodigd om fouten te herstellen. Hiervoor krijgt u 4 weken de tijd.

  Partijen informeren

  De CRvB informeert het bestuursorgaan en eventuele belanghebbende dat u een hogerberoepsprocedure bent gestart. Is het bestuursorgaan in hoger beroep gegaan, dan krijgt u daarvan bericht.

  Reageren of alsnog zelf in hoger beroep

  Heeft het bestuursorgaan hoger beroep ingesteld? U heeft 2 mogelijkheden. U kunt:

  • reageren op het hoger beroep met een verweerschrift
  • zelf alsnog binnen 6 weken hoger beroep instellen (incidenteel hoger beroep)
 • Heeft het bestuursorgaan hoger beroep ingesteld? U kunt een verweerschrift indienen. De termijn daarvoor is 4 weken. Bent u de hogerberoepsprocedure gestart? Dan mag het bestuursorgaan een verweerschrift indienen.
  Digitaal verweerschrift

  Reageren met incidenteel hoger beroep

  Had u hoger beroep kunnen instellen, maar heeft u dat niet gedaan? U kunt incidenteel hoger beroep instellen binnen 6 weken nadat u de gronden van het hoger beroep van uw tegenpartij heeft ontvangen.
  U schrijft een brief waarin u alsnog eigen gronden tegen de aangevallen uitspraak aanvoert. Dat is uw incidenteel hogerberoepschrift.

   

 • De CRvB stuurt u kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift. Eventuele belanghebbenden kunnen ook stukken indienen.

   

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

   

   

 • Voorafgaand aan de mondelinge behandeling tijdens de zitting doet de CRvB een vooronderzoek. U en het bestuursorgaan krijgen daarover bericht. De CRvB mag:

  • u en/of het bestuursorgaan oproepen
  • getuigen oproepen
  • schriftelijke inlichtingen inwinnen of stukken opvragen
  • een medisch onderzoek laten verrichten door een deskundige
  • een onderzoek ter plaatse instellen
 • Zaakstoedeling: welke zaak gaat naar welke rechter?

  Waarom wordt uw zaak behandeld door drie rechters (meervoudige kamer) of door één rechter (enkelvoudige kamer)? En hoe wordt bepaald welke rechter uw zaak behandelt? Daar zijn regels voor. Die regels gaan over de toedeling van zaken en zijn belangrijk om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechters te waarborgen.

  In de Code zaakstoedeling hebben alle gerechten in Nederland regels gemaakt voor de toedeling van zaken aan rechters binnen hun organisatie. Deze code geldt ook voor de Centrale Raad van Beroep.

  De hoofdregels voor de toedeling van zaken binnen de Centrale Raad van Beroep staan in het bestuursreglement (officielebekendmakingen.nl) van de Centrale Raad van Beroep. Specifieke regels zijn vastgelegd in de regeling zaakstoedeling (officielebekendmakingen.nl), die als bijlage aan het bestuursreglement is toegevoegd.

  De Centrale Raad bestaat uit drie werkstromen:

  • de werkstroom AVI (Ambtenaren en Pensioenen, Sociale voorzieningen en Internationale Kamer) behandelt onder meer zaken over ambtenarenrecht, voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en zaken waarin internationale rechtsvragen spelen;
  • de werkstroom Bijstand behandelt onder meer zaken over de Participatiewet en regelingen die daarop zijn gebaseerd;
  • de werkstroom Sociale verzekeringen behandelt onder meer zaken over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), de Ziektewet en de Werkloosheidswet.

  Zaken worden in behandeling genomen door een meervoudige vooronderzoekskamer van de werkstroom waar deze zaken worden behandeld. De toedeling van zaken vindt in de werkstroom in beginsel aselect plaats.

  Vereenvoudigde behandeling

  Als de Centrale Raad van Beroep van oordeel is dat hij kennelijk onbevoegd is of dat het (hoger) beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is, kan zonder zitting uitspraak gedaan. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u binnen zes weken verzet instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

  Uitspraak zonder zitting

  Als alle partijen daarvoor toestemming hebben gegeven, kan de Centrale Raad van Beroep uitspraak doen zonder dat er een zitting komt. Ook een partij kan verzoeken de zaak zonder een zitting af te doen. Als de andere partijen het daar mee eens zijn kan de Centrale Raad van Beroep uitspraak doen, zonder dat er een zitting komt.

  Meervoudige, enkelvoudige en grote kamers

  De (hoger)beroepszaken worden in beginsel inhoudelijk behandeld door drie rechters (meervoudige kamer). Zaken kunnen ook worden behandeld door een enkelvoudige kamer (één rechter) De centrale vraag daarbij is of de (rechts)vragen in die zaak de behandeling door een of door drie rechters vereisen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of   de rechtsvraag principiële betekenis heeft, of de feiten in een zaak duidelijk en overzichtelijk, of juist heel complex zijn en of er ingewikkelde bewijskwesties spelen. Een rechtsvraag heeft bijvoorbeeld principiële betekenis als de uitkomst van belang kan zijn voor andere, soortgelijke zaken. Ook de vraag of het gaat om een onderwerp waarover veel of juist weinig rechtspraak beschikbaar is, is belangrijk bij de keuze. Dat laatste kan het geval zijn als het gaat om nieuwe wetten of regels.

  Voorlopige voorzieningen worden altijd enkelvoudig behandeld. Zaken waarin aspecten van rechtseenheid of rechtsvorming spelen kunnen meervoudig of door een grote kamer worden behandeld.

  Een grote kamer (raadvanstate.nl) is een kamer van vijf rechters die wordt samengesteld uit rechters van verschillende rechtscolleges (bijvoorbeeld naast de Centrale Raad van Beroep de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven). Behandeling van een zaak in een grote kamer kan wenselijk zijn als het gaat om vragen van rechtsvorming of rechtseenheid die bij alle deelnemende rechtscolleges spelen.

 • Wel/geen zitting

  Uw hogerberoepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de CRvB van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de CRvB kiest voor een vereenvoudigde behandeling
  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de CRvB kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het hogerberoepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen ongeveer 6 weken van tevoren een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) de zitting plaatsvindt. De zittingen worden gehouden in Utrecht bij de CRvB.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, tenzij u opgeroepen bent. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden.

  U mag uw gemachtigde (advocaat of rechtshulpverlener) of een familielid of kennis meenemen om u bij te staan. Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat van tevoren laat weten.

  Openbaar

  De zittingen van de CRvB zijn in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Alleen als het gaat om een medisch geschil, wordt de zaak meestal achter gesloten deuren behandeld.

  Getuige en deskundige

  De CRvB kan getuigen of deskundigen oproepen. Zij zijn verplicht te komen. Als een van de partijen een getuige of deskundige wil meenemen of oproepen, moeten zij dat uiterlijk 10 dagen van tevoren schriftelijk meedelen.

  Schorsing van de zitting

  Het kan zijn dat tijdens de zitting duidelijk wordt dat er nog onderzoek nodig is. De CRvB kan besluiten om de zitting op dat moment niet voort te zetten. De CRvB schorst dan het onderzoek ter zitting en bepaalt dat het vooronderzoek wordt hervat.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • De CRvB doet binnen 6 weken na de zitting uitspraak. U krijgt de uitspraak toegestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De CRvB kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dat betekent niet altijd dat de inhoud van het overheidsbesluit wijzigt. Het kan zijn dat de CRvB beslist dat het besluit niet zo genomen had mogen worden, maar dat de argumenten om bijvoorbeeld een uitkering niet toe te kennen overeind blijven.

  Schadevergoeding

  Heeft u schade geleden door het overheidsbesluit? U kunt een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de CRvB. De CRvB kan het bestuursorgaan veroordelen tot het vergoeden van (een deel van) de schade.

  Kosten terug

  Als de rechter u in het gelijk stelt, moet het bestuursorgaan de proceskosten die u heeft gemaakt vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Hieronder vallen onder meer de kosten voor een advocaat. Daarnaast worden de griffierechten die u heeft betaald vergoed.

  Ongegrond

  De CRvB geeft u geen gelijk. De beslissing van het bestuursorgaan blijft gehandhaafd.

  Bent u het er niet mee eens

  Geen hogere nationale rechter

  De CRvB heeft als hoogste rechter gesproken. Er is geen hogere nationale rechter. In sommige gevallen is het mogelijk tegen de uitspraak beroep in cassatie in te stellen. Als dat zo is, staat dat onder de uitspraak vermeld.

  Internationale rechter

  In sommige gevallen kunt u naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (denederlandsegrondwet.nl).

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de CRvB te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de CRvB positief over uw verzetschrift, dan wordt uw hoger beroep alsnog op een zitting behandeld.

Kosten

Bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) betaalt de partij die het hoger beroep heeft ingediend griffierechten.

Doorlooptijd

De Centrale Raad van Beroep streeft ernaar om een hoger beroep binnen 1 jaar (of sneller) te behandelen. Door het grote aantal lopende zaken bij de CRvB lukt dit niet altijd.


 

 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact