Laden...

Hoger beroep College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Hoger beroep > Hoger beroep College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Bij hoger beroep behandelt een hogere rechter een zaak opnieuw. Voor bepaalde economische onderwerpen en in tuchtzaken kunt u in hoger beroep gaan bij het CBb. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. 

Sommige zaken kunnen niet wachten tot in het hoger beroep is beslist, vanwege een spoedeisend belang. In die gevallen kunt u de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

 Het hoger beroep bij het CBb bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • De procedure start met het indienen van een hogerberoepschrift. U of het bestuursorgaan kan in hoger beroep gaan. Het hogerberoepschrift moet uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het nieuwe besluit of de uitspraak in beroep door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ontvangen zijn. De datum van bekendmaking staat op het besluit of de uitspraak.

  Is de termijn korter dan 6 weken, dan staat dat vermeld in het besluit of de uitspraak waartegen u hoger beroep instelt.

  Digitaal indienen

  Een hogerberoepschrift kunt u digitaal indienen bij het CBb. Gebruik daarvoor het hogerberoepschriftformulier. Bent u particulier, dan heeft u hier een DigiD voor nodig

  Schriftelijk indienen

  U kunt ook zelf een hogerberoepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Uw hogerberoepschrift bevat in elk geval:

  • uw naam en adres
  • waarom u het niet eens bent met het besluit of de uitspraak
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar het CBb.

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de CBb mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:

  • een afschrift van het besluit of de uitspraak waartegen u hoger beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt onderbouwt

  Partijen informeren

  Het CBb informeert het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden dat u een hogerberoepsprocedure bent gestart. Is het bestuursorgaan in hoger beroep gegaan, dan krijgt u daarvan bericht.

 • Heeft het bestuursorgaan hoger beroep ingesteld? U kunt een verweerschrift indienen. De termijn daarvoor is 4 weken. Bent u de hogerberoepsprocedure gestart? Dan mag het bestuursorgaan een verweerschrift indienen.

 • Het CBb stuurt u kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan. Eventuele belanghebbenden kunnen ook stukken indienen.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

 • Voorafgaand aan de mondelinge behandeling tijdens de zitting doet het CBb een vooronderzoek. De partijen krijgen daarover bericht. Het CBb mag:

  • partijen oproepen
  • getuigen oproepen
  • schriftelijke inlichtingen inwinnen of stukken opvragen bij partijen en anderen 
  • een onderzoek ter plaatse instellen
 • Wel/geen zitting

  Uw hogerberoepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • het CBb van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • het CBb kiest voor een vereenvoudigde behandeling
  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • het CBb kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het hogerberoepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, tenzij u opgeroepen bent. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden.

  U mag uw gemachtigde (advocaat of rechtshulpverlener) of iemand anders meenemen om u bij te staan. Als u niet komt, stelt de rechter het op prijs dat u dat tevoren laat weten.

  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen ongeveer 6 weken van tevoren een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) de zitting plaatsvindt. De zittingen worden gehouden in Den Haag bij het CBb.

  Openbaar

  De zittingen van het CBb zijn in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. Het CBb kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.

  Getuige en deskundige

  Het CBb kan getuigen of deskundigen oproepen om op de zitting te verschijnen. Zij zijn verplicht te komen. Als een van de partijen een getuige of deskundige wil meenemen of oproepen, moeten zij dat uiterlijk 10 dagen van tevoren schriftelijk aanvragen.

  Schorsing van de zitting

  Het kan zijn dat tijdens de zitting duidelijk wordt dat er nog onderzoek nodig is. Het CBb kan besluiten om de zitting op dat moment niet voort te zetten. Het CBb schorst dan het onderzoek ter zitting en bepaalt dat het vooronderzoek wordt hervat.

  Mediation

  Het CBb bekijkt tijdens de zitting of de zaak geschikt is voor mediation. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Het CBb doet uitspraak binnen 6 weken na de dag van de zitting. Heeft het College meer tijd nodig, dan krijgt u daarvan tijdig bericht. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. Het CBb kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  Het CBb stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Het College neemt zelf een nieuw besluit. Soms wijst het College de zaak terug naar de rechtbank, met de opdracht beroep opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Het College kan eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven.

  Schadevergoeding

  Heeft u schade geleden door het overheidsbesluit? U kunt een verzoek tot schadevergoeding indienen bij het CBb. Het CBb kan het bestuursorgaan veroordelen tot het vergoeden van (een deel van) de schade.

  Ongegrond

  Het CBb geeft u geen gelijk. Het besluit van de rechtbank blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Geen hogere nationale rechter

  Het CBb heeft als hoogste rechter zich uitgesproken. U kunt niet naar een hogere nationale rechter.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van het CBb nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar het CBb te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt het College positief over uw verzetschrift, dan wordt uw hoger beroep alsnog tijdens een zitting behandeld.

   Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact