Laden...

Spoedprocedure concurrentiebeding werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Concurrentiebeding > Spoedprocedure concurrentiebeding werkgever

Een concurrentiebeding is een afspraak (beding) in het arbeidscontract. Daarin staat dat de werknemer direct na het einde van het dienstverband niet mag werken voor een concurrent. Als de ex-werkgever het nieuwe werk van de ex-werknemer concurrerend vindt, kan er een conflict ontstaan. Zowel ex-werkgever als ex-werknemer kunnen dan een procedure starten bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht.

Spoedprocedure concurrentiebeding werkgever

Wilt u als werkgever een snelle beslissing van de rechter dat uw ex-werknemer zich aan het concurrentiebeding moet houden? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) starten bij de kantonrechter. Ook kunt u ervoor kiezen om een spoedprocedure te starten bij de civiele rechter.

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht) en is een dagvaardingsprocedure. Bij de kantonrechter is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Heeft de rechter in een ontslagprocedure geoordeeld dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld? Dan kan hij zijn ex-werknemer niet houden aan het afgesproken concurrentiebeding.

 De spoedprocedure concurrentiebeding bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start het kort geding door uw ex-werknemer op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden) in het arbeidsconflict over het concurrentiebeding. Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de werkgever uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Voorbereiden

  Als voorbereiding op de procedure maakt u een conceptdagvaarding en vult u een aanvraagformulier in.

  Conceptdagvaarding

  In de conceptdagvaarding staat onder meer:

  • wie u dagvaardt en waarom
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • wat u vraagt
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van dit arbeidsconflict


  Aanvraagformulier

  U vult het formulier ‘Aanvraag kort geding kantonrechter’ in. Kies in het formulier de rechtbank die de woonplaats of de werkplek van de ex-werknemer in zijn werkgebied heeft. Op het formulier kunt u de data invullen waarop u niet naar de zitting kunt komen. Vermeld indien mogelijk ook de verhinderdata van de andere partij.

  Opsturen

  Stuur de conceptdagvaarding met bewijsstukken, in tweevoud, en het ingevulde aanvraagformulier naar het adres dat op het formulier staat.

  Datum zitting

  De rechtbank geeft u de datum en tijd van de zitting door, telefonisch of per e-mail. Laat deze datum zo snel mogelijk aan de andere partij weten.

  Dagvaarding uitreiken

  De datum en tijd van de zitting vult u op de dagvaarding in. U vraagt een deurwaarder de dagvaarding uit te reiken aan de andere partij (betekenen). De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, heeft u eerder bij de datum en tijd van de zitting doorgekregen. Is de andere partij bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder niet nodig.

  Na de dagvaarding

  Van een eventuele reactie van de andere partij, ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

 • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding, erkent u de vordering in het arbeidsconflict? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de deurwaarder besluiten de procedure in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  U kunt uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Wilt u tijdens de zitting verwijzen naar schriftelijke stukken? Stuur deze dan zo spoedig mogelijk, in tweevoud, naar de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De stukken moeten daar minimaal 24 uur voor de zitting binnen zijn. Tegelijkertijd stuurt u deze stukken naar de andere partij. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst, waarin het concurrentiebeding is opgenomen, en correspondentie tussen werkgever en ex-werknemer.

 • In de procedure over een arbeidsconflict krijgt de eiser als eerste het woord. Hij vertelt wat hij wil en waarom. Dan mag de gedaagde hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter, als beide partijen dit goed vinden, hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met uw standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  U heeft als gedaagde verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser.

  Alsnog reageren

  Meldt u zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter zowel met de werkgever als de ex-werknemer welke oplossingsmethode het beste past bij het arbeidsconflict: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing bedacht voor het conflict over het concurrentiebeding, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Werkgever en ex-werknemer ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich bij een conflict over het concurrentiebeding op de juridische aspecten en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het arbeidsconflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een procedure over een concurrentiebeding eindigt zonder uitspraak:

  • als de deurwaarder de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft


  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de kantonrechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Dat is meestal binnen 2 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Voorlopig oordeel

  Het vonnis van de kantonrechter in deze arbeidsrechtelijke procedure is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft.

  Mogelijke beslissingen rechter

  Concurrentiebeding blijft in stand

  De rechter kan de ex-werknemer verplichten:

  • concurrerende activiteiten te staken
  • een voorschot op de boete aan de werkgever te betalen, wegens overtreding van het concurrentiebeding

  Schorsing concurrentiebeding

  De rechter kan besluiten:

  • het concurrentiebeding helemaal te schorsen (tijdelijk buiten werking stellen)
  • het concurrentiebeding gedeeltelijk te schorsen (de ex-werknemer mag bijvoorbeeld niet werken in een bepaalde regio of geen klanten benaderen van zijn oude werkgever)


  Kosten tegenpartij betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

 • Na het vonnis hebben werkgever en ex-werknemer 3 mogelijkheden: zij leggen zich bij het vonnis neer, starten een uitgebreide bodemprocedure concurrentiebeding of zij gaan in hoger beroep.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u niet verplicht een vervolgprocedure te starten. Het komt vaak voor dat de bodemprocedure concurrentiebeding achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Zowel de eiser als de gedaagde kunnen na het kort geding concurrentiebeding de normale, langere bodemprocedure concurrentiebeding starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.
  Dagvaardingsprocedure concurrentiebeding

 • Verzet

  Heeft de rechter in de procedure over het concurrentiebeding een verstekvonnis uitgesproken, omdat u als tegenpartij (gedaagde) niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter het arbeidsconflict alsnog in kort geding.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter in kort geding kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

Kosten spoedprocedure

Aan deze spoedprocedure zijn kosten verbonden.

Doorlooptijd spoedprocedure

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) concurrentiebeding start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kost een spoedprocedure?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een spoedprocedure?

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

 


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.