Laden...

Spoedprocedure concurrentiebeding (ex-)werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Concurrentiebeding en relatiebeding > Spoedprocedure concurrentiebeding (ex-)werkgever

Een (ex-)werkgever en een (ex-)werknemer kunnen een conflict krijgen over een concurrentiebeding of een relatiebeding.

Is het conflict niet op te lossen in gesprek of met mediation, dan is het mogelijk de rechter om een oordeel te vragen.

De procedures vallen onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is wel verstandig deskundige hulp te vragen omdat het arbeidsrecht vaak lastig is.

Spoedprocedure concurrentiebeding (ex-)werkgever

Heeft u een conflict met uw (ex-)werknemer over een concurrentiebeding of relatiebeding? En is mediation niet gelukt of niet mogelijk? Als u een snelle beslissing van de rechter nodig heeft, kunt u een spoedprocedure starten, kort geding geheten. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden.

 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter.

 • Hieronder ziet u de stappen om zelf (met de hulp van een deurwaarder) een procedure te beginnen.


 Het kort geding bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Zo start u het kort geding:

  Maak een conceptdagvaarding

  Schrijf een brief met daarin:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de naam en de woonplaats van uw (ex-)werknemer
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • naar welke rechtbank u gaat (dit is de rechtbank die uw woonplaats of werkplek in zijn werkgebied heeft)
  • naam en adres van uw advocaat
  • welke schade u lijdt als gevolg van dit arbeidsconflict

  Deze brief heet conceptdagvaarding.

  Verzamel bewijsdocumenten

  Maak kopieën van documenten die uw verhaal ondersteunen, bijvoorbeeld brieven, mails en (arbeids)overeenkomsten. Nummer deze en voeg ze bij. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Vul het aanvraagformulier in

  Vul het aanvraagformulier kort geding kantonrechter in. Voor de duidelijkheid:

  • kies in het formulier de rechtbank die u ook in de conceptdagvaarding heeft gezet
  • de eisende partij bent u
  • u kunt de data invullen waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen

  Stuur de conceptdagvaarding, de bewijsdocumenten en het aanvraagformulier op

  Print de conceptdagvaarding, de bewijsdocumenten en het ingevulde aanvraagformulier tweemaal en stuur ze naar het adres dat op het formulier staat.

  Datum en tijd zitting doorgeven

  De rechtbank geeft u telefonisch of per e-mail de datum en tijd van de zitting door. Geef deze zo snel mogelijk door aan uw (ex-)werknemer.

  Komt uw (ex-)werknemer niet?

  Heeft uw (ex-)werknemer gezegd niet naar de zitting te komen, neem dan contact op met een deurwaarder (kbvg.nl). Hij reikt een dagvaarding uit aan uw (ex-)werknemer. Van de rechtbank hoort u hoe snel deze dagvaarding overhandigd moet zijn. • Uw (ex-)werknemer kan reageren op de oproep om naar de zitting te komen.

  Is hij het met u eens?

  Het kan zijn dat uw (ex-)werknemer nog voor de zittingsdatum laat weten het met u eens te zijn. Had u een deurwaarder ingeschakeld, geef het dan ook zo snel mogelijk aan hem door. Hij kan de procedure intrekken. Uw (ex-)werknemer kan hiermee voorkomen dat hij uw proceskosten moet betalen als u van de rechter gelijk zou krijgen.

  Is hij het niet met u eens?

  Blijft uw (ex-)werknemer het oneens met u, dan kan hij dit in een brief aan de rechter laten weten met daarbij bewijzen. Uw (ex-)werknemer mag de rechter eenmaal 4 weken uitstel vragen om meer tijd te hebben voor het schrijven van de brief. Hij mag zijn standpunt ook vertellen tijdens de zitting en eventuele bewijsdocumenten aan de rechter geven.

  Laat hij niets weten?

  Uw (ex-)werknemer kan ervoor kiezen niets te doen. Als de rechtbank geen bericht van hem heeft gekregen op de datum van de zitting die in de dagvaarding staat, dan doet de rechter uitspraak. In de meeste gevallen stelt de rechter de eiser in het gelijk (dit bent u) en de rechter kan beslissen dat uw (ex-)werknemer boete of schadevergoeding aan u moet betalen. Het bedrag staat in de brief waarin de uitspraak van de rechter staat (beschikking genoemd).


 • Is de procedure niet ingetrokken, dan vindt de zitting plaats. Deze is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Tijdens de zitting vertelt u als eiser als eerste wat u wilt en waarom. Heeft u een advocaat, dan mag hij namens u spreken. U mag ook iemand machtigen die namens u spreekt. Uw (ex-)werknemer (de gedaagde) mag reageren op wat u, uw advocaat of uw gemachtigde zegt en ook verwijzen naar de eventueel aan de rechtbank en u gestuurde documenten. In een kort geding laat de rechter over het algemeen geen getuigen aan het woord.

  Schikking, mediation of uitspraak

  De rechter stelt vragen aan u als eiser en aan de gedaagde, vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt en welke oplossing het beste past. De rechter kan:

  • een voorlopig oordeel geven, de zitting onderbreken en u en uw (ex-)werknemer de gelegenheid geven buiten de rechtszaal te overleggen over een mogelijke oplossing (schikking). Heeft u samen een oplossing bedacht voor het conflict over het concurrentiebeding, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en uw (ex-)werknemer ondertekenen dit en u krijgt een kopie ervan thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en uw (ex-)werknemer moeten die afspraak nakomen
  • voorstellen dat u en uw (ex-)werknemer kijken of het met mediation lukt om tot een oplossing te komen
  • uitspraak te doen (vonnis), meestal is dit binnen 2 weken na de zitting. De rechter kan ook een mondeling vonnis uitspreken.

  Gedaagde niet aanwezig?

  Komt uw (ex-)werknemer (de gedaagde) niet naar de zitting? Dit heet verstek laten gaan. De rechter bepaalt een datum wanneer hij uitspraak doet, verstekvonnis genoemd. Meldt uw (ex-)werknemer zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank, dan ‘zuivert’ hij het verstek. Uw (ex-)werknemer moet de rechtbank een brief sturen met daarin een voorstel voor een datum voor een nieuwe zitting en de data waarop u en hij verhinderd zijn.


 • Is het niet gelukt om tot een schikking te komen, eventueel met mediation? Dan doet de rechter uitspraak. De brief waarin deze staat, het vonnis, krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Was uw (ex-)werknemer niet aanwezig bij de zitting en heeft hij zich niet gemeld vóór de datum van de uitspraak? In dit zogenoemde verstekvonnis houdt de rechter geen rekening met het standpunt van uw (ex-)werknemer. De kans is groot dat de rechter u als eiser in het gelijk stelt.

  Wat kan de rechter beslissen?

  • het concurrentiebeding of relatiebeding blijft in stand: de rechter kan uw (ex-)werknemer verplichten de activiteiten te staken waarmee hij het beding overtreedt. Ook kan hij uw (ex-)werknemer verplichten een boete of schadevergoeding aan u te betalen.
  • het concurrentiebeding of relatiebeding wordt geschorst of vernietigd. In een spoedprocedure kan de rechter het beding schorsen. Het wordt dan tijdelijk buiten werking gesteld. Totdat er in de uitgebreide procedure een oordeel is, kan uw (ex-)werknemer dan bijvoorbeeld bij uw concurrent of klant blijven werken. De schorsing kan ook gedeeltelijk zijn. Uw ex-werknemer mag bijvoorbeeld niet werken in een bepaalde regio of geen klanten of relaties van u benaderen.
   In de uitgebreide procedure kan de rechter een beding vernietigen.
   Komt er na de spoedprocedure geen uitgebreide procedure, dan blijft het bij de beslissing in de spoedprocedure.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Proceskosten zijn onder meer de griffierechten en de kosten van een advocaat. Lees meer over kostenveroordeling.


 • Na het vonnis heeft u 3 mogelijkheden: u accepteert het vonnis, start een uitgebreide procedure of gaat in hoger beroep. Ook uw (ex-)werknemer heeft deze mogelijkheden.

  Vonnis accepteren

  Na een kort geding bent u niet verplicht een uitgebreide procedure te starten. Het komt vaak voor dat het kortgedingvonnis wordt geaccepteerd als definitief oordeel.

  Uitgebreide procedure starten

  Als u een uitgebreide procedure start, ook bodemprocedure genoemd, behandelt de rechter uw zaak als een nieuwe zaak. U maakt opnieuw een dagvaarding met de deurwaarder en u volgt de hele procedure. De rechter kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter. Tot het oordeel in de uitgebreide procedure geldt het kortgedingvonnis. Start u geen uitgebreide procedure, dan accepteert u de beslissing in de spoedprocedure als definitief oordeel van de rechter.


 • Verzet

  Heeft de rechter in de procedure over het concurrentiebeding of relatiebeding een verstekvonnis uitgesproken, omdat uw (ex-)werknemer niet reageerde in de procedure? Hij kan in verzet tegen dit vonnis door u binnen 4 weken te dagvaarden voor dezelfde rechter. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter het arbeidsconflict alsnog in kort geding.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de rechter in kort geding, dan kunt u tot 4 weken daarna in hoger beroep gaan. Dit is een nieuwe, versnelde, behandeling van uw zaak bij het gerechtshof. U heeft een advocaat nodig. Lees meer over hoger beroep.

  Cassatie

  Doet het gerechtshof uitspraak en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig. Lees meer over cassatie.

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De zitting in de spoedprocedure vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

De zitting in de uitgebreide procedure kan 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.
Juridisch advies

Een advocaat inschakelen is niet altijd verplicht. Het mag wel altijd. Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:

Instagram Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.