Laden...

Uitgebreide procedure concurrentiebeding (ex-)werkgever

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Concurrentiebeding en relatiebeding > Uitgebreide procedure concurrentiebeding (ex-)werkgever

Een (ex-)werkgever en een (ex-)werknemer kunnen een conflict krijgen over een concurrentiebeding of een relatiebeding.

Is het conflict niet op te lossen in gesprek of met mediation, dan is het mogelijk de rechter om een oordeel te vragen.

De procedures vallen onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is wel verstandig deskundige hulp te vragen omdat het arbeidsrecht vaak lastig is.

Uitgebreide procedure concurrentiebeding (ex-)werkgever

Heeft u een conflict met uw (ex-)werknemer over een concurrentiebeding of relatiebeding? En is mediation niet gelukt of niet mogelijk? U kunt een uitgebreide procedure (bodemprocedure) bij de rechter starten. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht).

Advocaat mag, maar is niet verplicht

 • Voordat u een procedure begint, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u welke organisaties u juridisch advies aanbieden.

 • U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht bij de kantonrechter.

 • Hieronder ziet u de stappen om zelf (met de hulp van een deurwaarder) een procedure te beginnen.


 De uitgebreide procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Loopt er al een procedure over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld over de ontbinding of een financiële vergoeding? Dien bij diezelfde rechter een verzoekschrift in voor het starten van de uitgebreide procedure. De rechter kan dan beide zaken behandelen.

  Loopt er nog geen zaak over de arbeidsovereenkomst? Neem contact op met een deurwaarder (kbvg.nl). U heeft een deurwaarder nodig, omdat hij degene is die voor u een dagvaarding mag overhandigen aan uw (ex-)werknemer. Een dagvaarding is een oproep aan uw (ex-)werknemer om naar de zitting bij de rechter te komen.

  De deurwaarder zet in de dagvaarding onder meer:

  • wie uw (ex-)werknemer is en waarom u hem oproept
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • wat u vraagt
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van dit arbeidsconflict

  Verzamel bewijsdocumenten

  Maak kopieën van documenten die uw verhaal ondersteunen, bijvoorbeeld brieven, mails en (arbeids)overeenkomsten. Nummer deze en voeg ze bij. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).


 • Uw (ex-)werknemer kan reageren op de oproep om naar de zitting te komen.

  Is hij het met u eens?

  Het kan zijn dat uw (ex-)werknemer nog voor de zittingsdatum laat weten het met u eens te zijn. Had u een deurwaarder ingeschakeld, geef het dan ook zo snel mogelijk aan hem door. Hij kan de procedure intrekken. Uw (ex-)werknemer kan hiermee voorkomen dat hij uw proceskosten moet betalen als u van de rechter gelijk zou krijgen.

  Is hij het niet met u eens?

  Blijft uw (ex-)werknemer het oneens met u, dan kan hij dit in een brief aan de rechter laten weten met daarbij bewijzen. De brief heet conclusie van antwoord. Uw (ex-)werknemer mag de rechter eenmaal 4 weken uitstel vragen om meer tijd te hebben voor het schrijven van de brief. Hij mag zijn standpunt ook vertellen tijdens de zitting en eventuele bewijsdocumenten aan de rechter geven.

  Laat hij niets weten?

  Uw (ex-)werknemer kan ervoor kiezen niets te doen. Als de rechtbank geen bericht van hem heeft gekregen op de datum van de zitting die in de dagvaarding staat, dan gaat de rechter ervan uit dat hij niet wil reageren op wat er in de dagvaarding staat. De rechter doet dan uitspraak. In de meeste gevallen stelt de rechter de eiser in het gelijk (dit bent u). Dit betekent dat uw (ex-)werknemer de opgelegde boete of schadevergoeding aan u moet betalen. Het bedrag staat in de brief waarin de uitspraak van de rechter staat (beschikking genoemd).


 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd, heet een rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Aanwezigen rolzitting

  Voor u als (ex-)werkgever, de eiser, is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft uw (ex-)werknemer als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft hij ook niet te komen. Hij komt wel naar de rolzitting als hij:

  • zijn schriftelijke reactie wilt overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wil vragen voor zijn schriftelijke reactie
  • mondeling wil reageren op de dagvaarding

  Gedaagde niet aanwezig

  Is uw (ex-)werknemer niet aanwezig op de rolzitting en heeft hij ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct dat hij binnen 2 weken uitspraak doet: een verstekvonnis.

  Verstekvonnis

  Bij een verstekvonnis is de kans groot dat u als eiser gelijk krijgt. Uw (ex)werknemer moet dan aan de eis voldoen en daarbij ook uw proceskosten betalen. Dit zijn het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en eventueel (deels) de kosten van de advocaat.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u een brief met de datum voor het verstekvonnis toegestuurd.

  Reageert uw (ex-)werknemer alsnog voordat de rechter uitspraak doet? Dan ‘zuivert’ hij het verstek en gaat de procedure door.

  Gang van zaken

  Tijdens de rolzitting worden alle zaken opgenoemd die op de rol (agenda) staan. Hoort de gedaagde (uw (ex-)werknemer) zijn naam, dan roept hij ‘ja’ en loopt hij naar de rechter. Hij vertelt kort zijn verhaal, waarin hij ingaat op de vraag waarom hij vindt dat hij als (ex-)werknemer niet verplicht is zich aan het concurrentiebeding of relatiebeding te houden. Hij overhandigt dan ook eventueel (kopieën van) bewijsstukken. Soms vraagt de rechter hem zijn verhaal nog op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Openbaar

  Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Verdere procedure

  De rechter bepaalt op de rolzitting hoe de procedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.


 • Heeft uw (ex-)werknemer gereageerd op de dagvaarding of heeft hij zich binnen 2 weken vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank gemeld? Dan beslist de rechter of er eerst nog een schriftelijke ronde komt of dat er een zitting volgt. U krijgt hierover een brief.

  Conclusie van repliek en conclusie van dupliek

  Volgt er een schriftelijke ronde, dan mag u binnen 4 weken een brief aan de rechter sturen waarin u reageert op de reactie (het verweer) van uw (ex-)werknemer. Uw brief heet een conclusie van repliek. U kunt de rechter ook per brief vragen om uitstel als u meer tijd nodig heeft.

  Uw (ex-)werknemer mag de rechter binnen 4 weken een brief sturen om te reageren. Heeft uw (ex-)werknemer meer tijd nodig, dan mag hij de rechter per brief vragen om uitstel.

  Uitspraak, tussenvonnis of zitting

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • doet uitspraak (eindvonnis)
  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen
  • besluit dat er een zitting met een inhoudelijke behandeling komt

 • U en uw (ex-)werknemer krijgen een uitnodiging voor de inhoudelijke behandeling van uw zaak tijdens een zitting. Schikt de datum u niet, dan kunt u dit de griffie laten weten via de contactgegevens in de brief.

  Schriftelijke informatie

  U kunt nieuwe schriftelijke informatie naar de rechter en uw (ex-)werknemer sturen. Deze moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om naar de zitting te komen. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Komt er namens u een juridisch adviseur of een medewerker zoals een personeelsfunctionaris naar de zitting? Geef deze persoon dan een schriftelijke volmacht mee.

  Het is niet gebruikelijk, maar wel mogelijk dat de rechter tijdens de zitting getuigen vragen wil stellen.

  In principe is de zitting openbaar en mag iedereen deze bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Tijdens de zitting vertelt u als eiser als eerste wat u wilt en waarom. Heeft u een advocaat, dan mag hij namens u spreken. U mag ook iemand machtigen die namens u spreekt, bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een medewerker zoals een personeelsfunctionaris.

  Uw (ex-)werknemer (de gedaagde) mag reageren op wat u, uw advocaat of uw gemachtigde zegt en ook verwijzen naar de eventueel aan de rechtbank en u gestuurde documenten.

  De rechter stelt vragen aan u als eiser en aan de gedaagde. Het is niet gebruikelijk, maar wel mogelijk dat er ook getuigen zijn aan wie de rechter vragen wil stellen.

  Schikking, mediation of uitspraak

  De rechter vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt en welke oplossing het beste past. De rechter kan:

  • een voorlopig oordeel geven, de zitting onderbreken en u en uw (ex-)werknemer de gelegenheid geven buiten de rechtszaal te overleggen over een mogelijke oplossing (schikking). Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing bedacht voor het conflict over het concurrentiebeding, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en uw (ex-)werknemer ondertekenen dit en u krijgt een kopie ervan thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en uw (ex-)werknemer moeten die afspraak nakomen
  • voorstellen dat u en uw (ex-)werknemer kijken of het met mediation lukt om tot een oplossing te komen
  • besluiten dat hij een uitspraak doet (vonnis), meestal is dit binnen 4 weken na de zitting.


 • Is er geen schikking of oplossing gevonden via mediation, dan doet de rechter uitspraak. De rechtbank laat de uitspraak per brief weten aan u of uw advocaat of gemachtigde als u die heeft. De uitspraak kan zijn:

  • het concurrentiebeding of relatiebeding blijft in stand: de rechter kan uw (ex-)werknemer verplichten de activiteiten te staken waarmee hij het beding overtreedt. Ook kan hij uw (ex-)werknemer verplichten een boete of schadevergoeding aan u te betalen wegens overtreding van het beding.
  • het concurrentiebeding of relatiebeding wordt geschorst of vernietigd. In een spoedprocedure kan de rechter het beding schorsen. Het wordt dan tijdelijk buiten werking gesteld. Totdat er in de uitgebreide procedure een oordeel is, kan uw (ex-)werknemer dan bijvoorbeeld bij uw concurrent of klant blijven werken. De schorsing kan ook gedeeltelijk zijn. Uw ex-werknemer mag bijvoorbeeld niet werken in een bepaalde regio of geen klanten of relaties van u benaderen.
   In de uitgebreide procedure kan de rechter een beding vernietigen.
   Komt er na de spoedprocedure geen uitgebreide procedure, dan blijft het bij het vonnis in de spoedprocedure.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Proceskosten zijn onder meer de griffierechten en de kosten van een advocaat. Lees meer over kostenveroordeling. • Verzet

  Heeft de rechter in de procedure over het concurrentiebeding of relatiebeding een verstekvonnis uitgesproken, omdat uw (ex-)werknemer niet reageerde in de procedure? Hij kan in verzet tegen dit vonnis door u binnen 4 weken te dagvaarden voor dezelfde rechter. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter het arbeidsconflict alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de rechter, dan kunt u tot 3 maanden daarna in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. U heeft een advocaat nodig. Lees meer over hoger beroep.

  Cassatie

  Doet het gerechtshof uitspraak en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig. Lees meer over cassatie.

In de rechtszaal (video)

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Kosten

U betaalt een vergoeding voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Er kunnen extra kosten aan een rechtszaak verbonden zijn, bijvoorbeeld advocaatkosten.

Doorlooptijd

De zitting in de spoedprocedure vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

De zitting in de uitgebreide procedure kan 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.
Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact