Laden...

Spoedprocedure concurrentiebeding werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Concurrentiebeding en relatiebeding > Spoedprocedure concurrentiebeding werknemer

Een (ex-)werkgever en een (ex-)werknemer kunnen een conflict krijgen over een concurrentiebeding of een relatiebeding.

Is het conflict niet op te lossen in gesprek of met mediation, dan is het mogelijk de rechter om een oordeel te vragen.

De procedures vallen onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is wel verstandig deskundige hulp te vragen omdat het arbeidsrecht vaak lastig is.

Spoedprocedure concurrentiebeding werknemer

Heeft u een conflict met uw (ex-)werkgever over een concurrentiebeding of relatiebeding? En is mediation niet gelukt of niet mogelijk? Als u een snelle beslissing van de rechter nodig heeft, kunt u een spoedprocedure starten, kort geding geheten. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Een advocaat is niet verplicht.

 Het kort geding bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Zo start u het kort geding:

  Maak een conceptdagvaarding

  Schrijf een brief met daarin:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de naam en de woonplaats van uw (ex-)werkgever
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • naar welke rechtbank u gaat (dit is de rechtbank die de woonplaats of werkplek van uw (ex-)werkgever in zijn werkgebied heeft)
  • naam en adres van uw advocaat
  • welke schade u lijdt als gevolg van dit arbeidsconflict

  Deze brief heet conceptdagvaarding.

  Verzamel bewijsdocumenten

  Maak kopieën van documenten die uw verhaal ondersteunen, bijvoorbeeld brieven, mails en (arbeids)overeenkomsten. Nummer deze en voeg ze bij. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Vul het aanvraagformulier in

  Vul het aanvraagformulier kort geding kantonrechter in. Voor de duidelijkheid:

  • kies in het formulier de rechtbank die u ook in de conceptdagvaarding heeft gezet
  • de eisende partij bent u
  • u kunt de data invullen waarop u niet naar de zitting kunt komen. Vermeld indien mogelijk ook de verhinderdata van de andere partij.

  Stuur de conceptdagvaarding, de bewijsdocumenten en het aanvraagformulier op

  Print de conceptdagvaarding, de bewijsdocumenten en het ingevulde aanvraagformulier tweemaal en stuur ze naar het adres dat op het formulier staat.

  Datum en tijd zitting doorgeven

  De rechtbank geeft u telefonisch of per e-mail de datum en tijd van de zitting door. Geeft u deze zo snel mogelijk door aan uw (ex-)werkgever.

  Komt uw (ex-)werkgever niet?

  Heeft uw (ex-)werkgever gezegd niet naar de zitting te komen, neem dan contact op met een deurwaarder (kbvg.nl). U heeft een deurwaarder nodig, omdat hij degene is die voor u een dagvaarding mag overhandigen aan uw (ex-)werkgever. Hoe snel deze dagvaarding overhandigd moet zijn, laat de rechtbank u weten als u de datum en tijd van de zitting hoort.


 • Uw (ex-)werkgever kan reageren op de oproep om naar de zitting te komen.

  Is hij het eens met u?

  Het kan zijn dat uw (ex-)werkgever nog voor de zittingsdatum laat weten het met u eens te zijn. Had u een deurwaarder ingeschakeld, geef het dan ook zo snel mogelijk aan hem door. Hij kan de procedure intrekken. Uw (ex-)werkgever kan hiermee voorkomen dat hij uw proceskosten moet betalen als u van de rechter gelijk zou krijgen.

  Is hij het niet eens met u?

  Blijft uw (ex-)werkgever het oneens met u, dan kan hij dit in een brief aan de rechter laten weten met daarbij bewijzen. Uw (ex-)werknemer mag de rechter eenmaal 4 weken uitstel vragen om meer tijd te hebben voor het schrijven van de brief. Hij mag zijn standpunt ook vertellen tijdens de zitting en eventuele bewijsdocumenten aan de rechter geven.

  Laat hij niets weten?

  Uw (ex-)werkgever kan ervoor kiezen niets te doen. Als de rechtbank geen bericht van hem heeft gekregen op de datum van de zitting die in de dagvaarding staat, dan gaat de rechter ervan uit dat hij niet wil reageren op wat er in de dagvaarding staat. De rechter doet dan uitspraak. In de meeste gevallen stelt de rechter de eiser in het gelijk (dit bent u). Dit betekent dat uw (ex-)werkgever de opgelegde boete of schadevergoeding aan u moet betalen. Het bedrag staat in de brief waarin de uitspraak van de rechter staat (beschikking genoemd).


 • Is de procedure niet ingetrokken, dan vindt de zitting plaats. Deze is in principe openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Tijdens de zitting vertelt u als eiser als eerste wat u wilt en waarom. Uw (ex-)werkgever (de gedaagde) mag hierop reageren en ook verwijzen naar de eventueel aan de rechtbank en u gestuurde documenten. In een kort geding laat de rechter over het algemeen geen getuigen aan het woord.

  Schikking, mediation of uitspraak

  De rechter stelt vragen aan u als eiser en aan de gedaagde, vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt en welke oplossing het beste past. De rechter kan:

  • een voorlopig oordeel geven, de zitting onderbreken en u en uw (ex-)werkgever of de gelegenheid geven buiten de rechtszaal te overleggen over een mogelijke oplossing (schikking). Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal.
  • Heeft u samen een oplossing bedacht voor het conflict over het concurrentiebeding, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en uw (ex-)werkgever ondertekenen dit en u krijgt een kopie ervan thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en uw (ex-)werkgever moeten die afspraak nakomen
  • voorstellen dat u en uw (ex-)werkgever kijken of het met mediation lukt om tot een oplossing te komen
  • uitspraak te doen (vonnis), meestal is dit binnen 2 weken na de zitting. De rechter kan ook mondeling uitspraak doen.

  Gedaagde niet aanwezig?

  Komt uw (ex-)werkgever (de gedaagde) niet naar de zitting? Dit heet verstek laten gaan. De rechter bepaalt een datum wanneer hij uitspraak doet, verstekvonnis genoemd. Meldt uw (ex-)werkgever zich vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank, dan ‘zuivert’ hij het verstek. Uw (ex-)werkgever moet de rechtbank een brief sturen met daarin een voorstel voor een datum voor een nieuwe zitting en de data waarop u en hij verhinderd zijn.


 • Is het niet gelukt om tot een schikking te komen, eventueel met mediation? Dan doet de rechter uitspraak. De brief waarin deze staat, het vonnis, krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Was uw (ex-)werkgever niet aanwezig bij de zitting en heeft hij zich niet gemeld vóór de datum van de uitspraak? In dit zogenoemde verstekvonnis houdt de rechter geen rekening met het standpunt van uw (ex-)werkgever. De kans is groot dat de rechter u als eiser in het gelijk stelt.

  Wat kan de rechter beslissen?

  • het concurrentiebeding of relatiebeding blijft in stand: de rechter kan u verplichten de activiteiten te staken waarmee u het beding overtreedt. Ook kan hij u verplichten een boete of schadevergoeding aan uw (ex-)werkgever te betalen wegens overtreding van het beding.
  • het concurrentiebeding of relatiebeding wordt geschorst of vernietigd. In een spoedprocedure kan de rechter het beding schorsen. Het wordt dan tijdelijk buiten werking gesteld. Totdat er in de uitgebreide procedure een oordeel is, kunt u dan bijvoorbeeld bij een concurrent of klant van uw ex-werkgever blijven werken. De schorsing kan ook gedeeltelijk zijn. U mag bijvoorbeeld niet werken in een bepaalde regio of geen klanten of relaties van uw ex-werkgever benaderen.
   In de uitgebreide procedure kan de rechter een beding vernietigen.
   Komt er na de spoedprocedure geen uitgebreide procedure, dan blijft het bij de beslissing in de spoedprocedure.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Proceskosten zijn onder meer de griffierechten en de kosten van een advocaat. Lees meer over kostenveroordeling.


 • Na het vonnis heeft u 3 mogelijkheden: u accepteert het vonnis, start een uitgebreide procedure of gaat in hoger beroep. Ook uw (ex-)werkgever heeft deze mogelijkheden.

  Vonnis accepteren

  Na een kort geding bent u niet verplicht een uitgebreide procedure te starten. Het komt vaak voor dat het kortgedingvonnis wordt geaccepteerd als definitief oordeel.

  Uitgebreide procedure starten

  Als u een uitgebreide procedure start, ook bodemprocedure genoemd, behandelt de rechter uw zaak als een nieuwe zaak. U maakt opnieuw een dagvaarding met de deurwaarder en u volgt de hele procedure. De rechter kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter. Tot het oordeel in de uitgebreide procedure geldt het kortgedingvonnis. Start u geen uitgebreide procedure, dan accepteert u de beslissing in de spoedprocedure als definitief oordeel van de rechter.


 • Verzet

  Heeft de rechter in de procedure over het concurrentiebeding of relatiebeding een verstekvonnis uitgesproken, omdat uw (ex-)werkgever niet reageerde in de procedure? Hij kan in verzet tegen dit vonnis door u binnen 4 weken te dagvaarden voor dezelfde rechter. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter het arbeidsconflict alsnog in kort geding.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de rechter in kort geding, dan kunt u tot 4 weken daarna in hoger beroep gaan. Dit is een nieuwe, versnelde, behandeling van uw zaak bij het gerechtshof. U heeft een advocaat nodig. Lees meer over hoger beroep.

  Cassatie

  Doet het gerechtshof uitspraak en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig. Lees meer over cassatie.

Kosten procedures concurrentiebeding

Aan de procedures over een concurrentiebeding zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw situatie betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak voor de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedures concurrentiebeding

De zitting in de spoedprocedure vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

De zitting in de uitgebreide procedure kan 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.
Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.