Laden...

Beroepsprocedure handhaving en sancties

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Handhaving en sancties > Beroepsprocedure handhaving en sancties

Bestuursorganen zijn belast met de uitvoering van wetten en kunnen sancties opleggen om de naleving daarvan te bevorderen. Zoals het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of het aankondigen van bestuursdwang. Als uw bezwaar tegen de aan u opgelegde sanctie is afgewezen, kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Beroepsprocedure handhaving en sancties

Is uw bezwaar tegen een opgelegde sanctie of een beslissing over uw handhavingsverzoek afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook vragen om in te stemmen met een rechtstreeks beroep.

 De beroepsprocedure handhaving en sancties bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, door de rechtbank ontvangen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van het bestuursorgaan.

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Let op: het digitale beroepschriftformulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen of voor gemachtigden van rechtspersonen. Bedrijven als een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en organisaties als een stichting of vereniging dienen hun stukken op papier in. Een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kan het digitale formulier wel gebruiken. Zij kunnen inloggen met hun DigiD.

   

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan
  • wat de beslissing volgens u moet zijn


  Dateer en onderteken het beroepschrift. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in de beslissing op uw bezwaar.
  Welke rechtbank?


  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen


  Partijen informeren

  De rechtbank informeert het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • Het bestuursorgaan is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan het bestuursorgaan om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van het bestuursorgaan. Eventuele belanghebbenden kunnen ook stukken indienen.

  Zie ook: Digitaal aanvullende stukken indienen

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de stukken te lezen.

   

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling


  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)


  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, tenzij u opgeroepen bent. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor het bestuursorgaan en eventuele belanghebbenden. 

  Openbaar

  De zitting van een beroepsprocedure handhaving en sancties is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.
  Zitting bijwonen

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen, moet u dat uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter.
  Meer over getuigen

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Mediation naast rechtspraak


  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen. Het bestuursorgaan krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. De rechter kan:

  • het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak.
  • eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven
  • zelf een nieuw besluit nemen

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven


  Soms wordt het besluit van het bestuursorgaan vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en het bestuursorgaan geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Schadevergoeding

  Heeft het bestuursorgaan ten onrechte:

  • een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opgelegd
  • een last onder bestuursdwang tenuitvoergelegd
  • of uw verzoek tot handhavend optreden geweigerd?


  En heeft u hierdoor schade geleden? Dan kunt u een verzoek tot schadevergoeding indienen.
  Schadevergoeding overheid


  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van het bestuursorgaan blijft gehandhaafd.

   

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de bestuursrechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan het bestuursorgaan de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit nieuwe besluit van het bestuursorgaan kunt u opnieuw een beroepsprocedure handhaving en sancties starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak van de rechter. Ook het bestuursorgaan kan in hoger beroep gaan.
  Meer over hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak (raadvanstate.nl)

Zodra de sanctie is opgelegd, zoals een last onder bestuursdwang, treedt deze in werking. U kunt dit voorkomen door een bezwaar- of beroepschrift in te dienen en de rechter te vragen een voorlopige voorziening te treffen.

 

Kosten

Aan de beroepsprocedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd

De beroepsprocedure handhaving en sancties (zoals een bestuurlijke boete of dwangsom) duurt minimaal 3 maanden en kan oplopen tot 1 jaar.

Vraag en antwoord

Ik heb een sanctie opgelegd gekregen, kan ik in beroep gaan?

Als u bezwaar heeft gemaakt en dit bezwaar is ongegrond verklaard kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter.

Wat kost een beroepsprocedure handhaving en sancties?

Als u de rechtszaak start, betaalt u griffierecht. Als u gelijk krijgt, moet het bestuursorgaan de door u gemaakte proceskosten (deels) vergoeden. Meer over de kosten

Hoelang duurt een beroepsprocedure wanneer mij een sanctie is opgelegd?

De beroepsprocedure duurt minimaal 3 maanden. Meer over de doorlooptijd

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.