Laden...

Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst door werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst door werknemer

Als werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie.

Procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). De UWV-procedure valt onder het bestuursrecht. In beide gevallen is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Procedure ontbinding arbeidsovereenkomst door werknemer

Als werknemer kunt u de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. U kunt zich in deze verzoekschriftprocedure laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

 

  

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • U start de verzoekschriftprocedure door de rechtbank een brief te sturen waarin u vraagt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

   

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van uw werkgever
  • uw werklocatie
  • uw functie, datum indiensttreding en salaris 
  • wat u vraagt en waarom
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde
  • de data waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen

  Dateer en onderteken het verzoekschrift. Als u een advocaat of gemachtigde heeft, dan doet hij dit.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld van de arbeidsovereenkomst, salarisspecificaties en beoordelingen. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift ontslag met de bewijsstukken in meervoud, naar de rechtbank die de vestigingsplaats van de werkgever of de plaats waar u gewoonlijk werkt in het werkgebied heeft.

  Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter en 1 voor uw werkgever. Vermeld op de envelop: t.a.v. team kanton, afdeling griffie. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.
  Werkgebieden rechtbanken 

 • Zowel u als werknemer als uw werkgever krijgen een bevestiging van de ontvangstdatum en een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.  Uw werkgever ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

 • Uw werkgever kan het niet eens zijn met het ontbindingsverzoek. In dat geval heeft uw werkgever de mogelijkheid om in verweer te gaan. De werkgever is in dat geval de verweerder.

  De werkgever moet ervoor zorgen dat het verweerschrift minimaal 10 dagen voor de zitting bij de kantonrechter binnen is. Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. De werkgever kan zijn reactie ook mondeling geven tijdens de zitting.

   

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift zet de werkgever in ieder geval:

  • voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • reactie op het verzoekschrift, met argumenten

  Het verweerschrift moet gedateerd en ondertekend worden.                 

  Eigen verzoek

  De werkgever mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen.

  Bewijsstukken

  De werkgever maakt kopieën van bewijsstukken die zijn verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld van brieven of beoordelingen. Hij kan ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

   

  Verweerschrift opsturen

  De werkgever stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in meervoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter en 1 voor elke verzoeker. De stukken moet daar minimaal 10 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. De stukken kunnen ook afgegeven worden bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Als verzoeker krijgt u als eerste het woord. U licht uw verzoek toe. Daarna mag uw werkgever, de verweerder, zijn reactie geven. Vervolgens komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

   

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of andere gemachtigde? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden over het algemeen geen getuigen gehoord. Als u op de zitting toch getuigen wil laten horen, moet u tijdig vóór de zitting daarvoor toestemming vragen aan de rechter.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.   

  Geen reactie van werkgever

  Controle adres

  Als er geen verweer is gekomen op het verzoekschrift en de werkgever / verweerder ook niet op de zitting verschijnt, moet u als verzoeker de kantonrechter een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie of het handelsregister overhandigen. Dit ter controle van het adres. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan de datum waarop de uitnodiging voor de zitting is verstuurd.

  Opnieuw uitnodigen

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  • de kantonrechter roept de werkgever / verweerder opnieuw op per aangetekende brief
  • de verzoeker roept de werkgever / verweerder zelf opnieuw op door een deurwaarder te vragen de uitnodiging aan hem te overhandigen (met een deurwaardersexploot, de kosten daarvan zijn voor de verzoeker)

  Ontbinding volgens verzoekschrift

  Verschijnt de werkgever / verweerder ook na de herhaalde oproep niet, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden zoals in het verzoekschrift gevraagd. Deze beslissing krijgen de partijen na een aantal weken toegestuurd.

   


   

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen met uw werkgever uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen. Het is mogelijk om de geregelde ontbinding en eventuele vergoeding vast te leggen in een uitspraak van de kantonrechter (beschikking). 

  Mediation

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict, bijvoorbeeld bij ontslag op staande voet, en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met uw werkgever naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak over ontslag zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak:

  • als u, als verzoeker, de procedure intrekt
  • eventueel als u via mediation een akkoord bereikt
  • eventueel wanneer u een schikking treft met uw werkgever

   


   

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 4 weken na de zitting. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

   


   

  Toewijzing: ontbinding

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, staat in de beschikking:

  • dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden
  • de reden voor de ontbinding
  • de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • of er een financiële vergoeding wordt toegekend. Bijvoorbeeld een transitievergoeding of (aanvullende) billijke vergoeding en zo ja, hoe hoog
  • wie de proceskosten moet betalen

   

   

  Einddatum

  De kantonrechter houdt rekening met de opzegtermijn, maar trekt de tijd die de ontbindingsprocedure duurde daar vanaf. Er blijft minimaal 1 maand over.

   

   

   

  Vergoeding

  Krijgt u als verzoekende werknemer niet de door u verzochte billijke vergoeding? De kantonrechter geeft u de kans uw verzoek alsnog in te trekken. In de beschikking staat hoeveel dagen u daarvoor heeft. Als u het verzoek intrekt, blijft de arbeidsovereenkomst bestaan. De rechter bepaalt dan alleen wie de proceskosten betaalt.

   


   

  Afwijzing: geen ontbinding

  Als de kantonrechter het verzoek afwijst, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. De rechter kan bepalen dat de verzoeker dan (een gedeelte van) de kosten moet betalen die de verweerder heeft gemaakt (proceskosten). Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van een advocaat of gemachtigde. De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Meer over Hoger beroep


   

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Meer over Cassatierechtspraak

 

Kosten ontbinding arbeidsovereenkomst

Aan de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst zijn kosten verbonden. Als u het verzoekschrift indient, betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt. Als u de rechtszaak verliest, kan de rechter beslissen dat u de proceskosten van de andere partij moet betalen, zoals de kosten voor juridische hulp.

Doorlooptijd ontbinding arbeidsovereenkomst

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst moet de zitting volgens de wet plaatsvinden binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

 

 

Vraag en antwoord

Kan ik als werknemer nog naar de kantonrechter na ontslag via het UWV?

Ja, u kunt een verzoek indienen om uw arbeidsovereenkomst te herstellen. Of bijvoorbeeld omdat uw werkgever onwillig is om een financiële vergoeding te betalen.

Wat kost een ontbindingsprocedure?

Dient u het verzoek in, dan betaalt u griffierechten. Schakelt u een advocaat in, dan betaalt u daar ook voor. Mogelijk heeft u recht op een toevoeging (rechtsbijstand.nl).

Hoe lang duurt een ontbindingsprocedure?

De zitting moet volgens de wet binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift plaatsvinden. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedures niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.