Laden...

Verzoekschriftprocedure werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Verzoekschriftprocedure werknemer

Als werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie.

Procedures bij de kantonrechter vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). De UWV-procedure valt onder het bestuursrecht. In beide gevallen is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Verzoekschriftprocedure werknemer

In een verzoekschriftprocedure vraagt u aan de kantonrechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om de opzegging te vernietigen of een financiële vergoeding vast te stellen. De werkgever kan hierop reageren (in verweer gaan). U kunt zich in deze verzoekschriftprocedure laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, maar dit is niet verplicht.

 Verzoekschrift kantonrechter werknemer

>Alles uitklappen
 • U start de verzoekschriftprocedure door de kantonrechter een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker.

  Let op: verzoekt u de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden? Lees meer over de verzoekschriftprocedure ontbinding arbeidsovereenkomst door werknemer.

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u in ieder geval:

  • uw voornamen, naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van uw werkgever
  • wat u vraagt en waarom
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

  U kunt ook de data vermelden waarop u en de andere partij niet naar de zitting kunnen komen. U dateert en ondertekent het verzoekschrift. Als u een advocaat of gemachtigde heeft, dan doet hij dit.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift, met bijlagen, in meervoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Welke kantonrechter

  U stuurt het verzoekschrift met de bewijsstukken in meervoud, naar de rechtbank die de vestigingsplaats van de werkgever of de plaats waar u gewoonlijk werkt in het werkgebied heeft.

  Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter en 1 voor uw werkgever. Vermeld op de envelop: t.a.v. team kanton, afdeling griffie. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Werkgebieden rechtbanken

 • Zowel u als werknemer als uw werkgever krijgen een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Uw werkgever en/of belanghebbende ontvangen bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

 • Is uw werkgever het niet eens met het verzoek? Dan kan hij een verweerschrift indienen. Hij kan zijn reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

  Een verweerschrift indienen werkt als volgt. 

  Inhoud verweerschrift

  In het verweerschrift wordt vermeld:

  • voornamen, naam, adres en woonplaats / vestigingsplaats
  • reactie op het verzoekschrift, met argumenten

  Het verweerschrift moet gedateerd en ondertekend worden.

  Eigen verzoek

  De verweerder mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Dit tegenverzoek moet wel verband houden met het verzoek in het verzoekschrift. 

  Bewijsstukken

  De verweerder maakt kopieën van de stukken waarnaar in het verweerschrift wordt verwezen, nummert deze en voegt ze bij. Bijvoorbeeld overeenkomsten of schriftelijke getuigenverklaringen. 

  Verweerschrift opsturen

  De verweerder stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in meervoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter en 1 voor elke verzoeker. De stukken moet daar minimaal 10 dagen voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. De stukken kunnen ook worden afgegeven bij de centrale balie van de rechtbank.

  Mondeling verweer 

  De verweerder mag zijn reactie ook mondeling op de zitting geven.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. Als verzoeker krijgt u als eerste het woord. U licht uw verzoek toe. Daarna mag uw werkgever (de verweerder) zijn reactie geven. Vervolgens komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Getuigen

  Tijdens deze zitting worden over het algemeen geen getuigen gehoord. Als u op de zitting toch getuigen wil laten horen, moet u tijdig vóór de zitting daarvoor toestemming vragen aan de rechter.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Geen reactie van werkgever

  Controle adres

  Als er geen verweer is gekomen op het verzoekschrift en de werkgever / verweerder ook niet op de zitting verschijnt, moet u als verzoeker de kantonrechter een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie of het handelsregister overhandigen. Dit ter controle van het adres. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan de datum waarop de uitnodiging voor de zitting is verstuurd.

  Opnieuw uitnodigen

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  • de kantonrechter roept de werkgever / verweerder opnieuw op per aangetekende brief
  • de verzoeker roept de werkgever / verweerder zelf opnieuw op door een deurwaarder te vragen de uitnodiging aan hem te overhandigen (met een deurwaardersexploot, de kosten daarvan zijn voor de verzoeker)
  Werkgever verschijnt niet na herhaalde oproep

  Verschijnt de werkgever / verweerder ook na de herhaalde oproep niet, dan kan de kantonrechter besluiten het verzoek toe te wijzen. Deze beslissing krijgen de partijen na een aantal weken toegestuurd.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen met uw werkgever uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen. Het is mogelijk om de afspraken, zoals de hoogte van de vergoeding vast te leggen in een uitspraak van de kantonrechter (beschikking).

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met uw werkgever naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict over het ontslag. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als u, als verzoeker, de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft met uw werkgever

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.


   

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 4 weken na de zitting. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Oordeel

  Als de rechter het verzoek toewijst, staat in de beschikking waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter het verzoek afwijst, leest u in de beschikking wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kosten rechtszaak

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Cassatieberoep

Kosten verzoekschriftprocedure werknemer

Aan deze verzoekschriftprocedure zijn kosten verbonden. Als u het verzoekschrift indient, betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt. Als u de rechtszaak verliest, kan de rechter beslissen dat u de proceskosten van de andere partij moet betalen, zoals de kosten voor juridische hulp.

Doorlooptijd verzoekschriftprocedure werknemer

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst moet de zitting volgens de wet plaatsvinden binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

 

Vraag en antwoord

Kan ik als werknemer nog naar de kantonrechter na ontslag via het UWV?

Ja, u kunt een verzoek indienen om uw arbeidsovereenkomst te herstellen. Of bijvoorbeeld omdat uw werkgever onwillig is om een financiële vergoeding te betalen.

Wat kost een ontbindingsprocedure?

Dient u het verzoek in, dan betaalt u griffierechten. Schakelt u een advocaat in, dan betaalt u daar ook voor. Mogelijk heeft u recht op een toevoeging (rechtsbijstand.nl).

Hoe lang duurt een ontbindingsprocedure?

De zitting moet volgens de wet binnen 5 weken na het indienen van het verzoekschrift plaatsvinden. Daarna volgt meestal binnen 4 weken de uitspraak.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedures niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.