Laden...

Ontslagprocedures werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Ontslag > Ontslagprocedures werknemer

Bereiken werkgever en werknemer geen overeenstemming over het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan kan een van beide partijen, meestal de werkgever, naar de kantonrechter stappen voor een ontbindingsprocedure. Tegen een ontslag op staande voet kan de werknemer een zaak starten bij de kantonrechter.

De verzoekschriftprocedures vallen onder het burgerlijk recht (civiel recht). Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Ontslagprocedures werknemer

Start uw werkgever een ontbindingsprocedure? Dan kunt u hiertegen in verweer gaan. Daarnaast zijn er procedures die u zelf kunt starten. Bijvoorbeeld tegen een ontslag op staande voet. 

U kunt zich in deze verzoekschriftprocedures laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, dit is niet verplicht.

Vraagt uw werkgever een ontslagvergunning aan bij UWV (wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid)? Dan ontvangt u van UWV bericht over de ontslagaanvraag van uw werkgever. U kunt in verweer gaan bij UWV (uwv.nl)

 

 

 Als verweerder reageren op het ontbindingsverzoek van uw werkgever

>Alles uitklappen
 • Verweerschrift opstellen 

  Als u het niet eens bent met het ontbindingsverzoek van uw werkgever, kunt u in verweer gaan en een verweerschrift indienen. U bent de verweerder

  Het is niet verplicht schriftelijk te reageren. U kunt uw reactie ook mondeling geven tijdens de zitting. Voor uw zaak is het vaak beter om voorafgaand aan de zitting uw standpunt kenbaar te maken. 

  Inhoud verweerschrift 

  In het verweerschrift vermeldt u in ieder geval: 

  • voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats 
  • uw reactie op het verzoekschrift, onderbouwd met argumenten 
  • het verweerschrift moet gedateerd en ondertekend worden 

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld van brieven of beoordelingen. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring). Stuur de bewijsstukken mee met uw verweerschrift. 

  Termijn 

  Zorg ervoor dat het verweerschrift (inclusief alle bewijsstukken) minimaal 5 dagen voor de zitting bij de kantonrechter én bij uw werkgever binnen is. Lees verder bij ‘Verweerschrift opsturen’. 

 • U mag in het verweerschrift ook een eigen verzoek doen. Bijvoorbeeld om een financiële vergoeding toe te kennen, in het geval de kantonrechter besluit om de arbeidsovereenkomst toch te ontbinden. 

  Omschrijf uw eigen verzoek duidelijk in het verweerschrift en voeg (kopieën van) eventuele bewijsstukken toe.

 • U stuurt het verweerschrift, met bijlagen, in meervoud naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). Het aantal exemplaren is: 

  • 1 voor de kantonrechter 
  • 1 voor uw werkgever 
  • 1 voor iedere andere belanghebbende 
  De documenten moeten minimaal 5 dagen voor de zitting door de rechtbank ontvangen zijn. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. De documenten kunnen ook afgegeven worden bij de centrale balie van de rechtbank.
 • Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel sterk aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. De werkgever krijgt als verzoeker als eerste het woord. Daarna mag u als verweerder reageren. Vervolgens komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen. 

  Volmacht 

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee. Informanten Tijdens deze zitting worden over het algemeen geen getuigen gehoord. 

  Informanten

  Als u op de zitting toch informanten wil laten horen, moet u tijdig vóór de zitting daarvoor toestemming vragen aan de rechter. 

  Openbaar 

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.

  Conflictoplossing 

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking (oplossing buiten de rechter om) of een uitspraak van de rechter. 

  Wanneer is er sprake van een schikking

  De rechter vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt en stelt partijen vervolgens in de gelegenheid om buiten de rechtszaal (‘op de gang’) samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als het partijen lukt om tot een oplossing komen, wordt de schikking op papier gezet. Het is een bindende afspraak, die beide partijen moeten nakomen. Als het partijen niet lukt om tot een oplossing te komen, doet de rechter zelf uitspraak over de zaak.

 • Geen uitspraak 

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak: 

  • als de werkgever (als verzoeker) de procedure intrekt 
  • eventueel als u via mediation een akkoord bereikt 
  • eventueel wanneer u een schikking treft met uw werkgever 

  Wel uitspraak 

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 4 weken na de zitting. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Afwijzing: geen ontbinding 

  Als de kantonrechter het ontbindingsverzoek van uw werkgever afwijst, blijft de arbeidsovereenkomst in stand. De rechter kan bepalen dat de werkgever dan (een gedeelte van) de kosten moet betalen die u als verweerder heeft gemaakt (proceskosten). De kantonrechter bepaalt de hoogte van het bedrag. 

  Ook doet de kantonrechter uitspraak over een eventueel eigen verzoek als u dit als verweerder heeft ingediend.

  Toewijzing: ontbinding 

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, staat in de beschikking

  • dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden 
  • de reden voor de ontbinding 
  • de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
  • of er een financiële vergoeding wordt toegekend. Bijvoorbeeld de transitievergoeding als daarom is verzocht of een aanvullende billijke vergoeding (vergoeding als de werkgever een ernstig verwijt te maken valt) 
  • wie de proceskosten moet betalen, waarbij het zo kan zijn dat beide partijen hun eigen kosten betalen. 

  Einddatum 

  De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst nooit ontbinden met terugwerkende kracht. Hij houdt gewoonlijk rekening met de opzegtermijn.

 • Hoger beroep 

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Zelf een verzoekschriftprocedure starten bij de kantonrechter

In deze gevallen kunt u zelf een verzoekschriftprocedure starten bij de kantonrechter:

U wilt de arbeidsovereenkomst ontbinden

U bent nog in dienst bij uw werkgever en wilt de arbeidsovereenkomst ontbinden. Bijvoorbeeld omdat uw arbeidsrelatie blijvend verstoord is.

U bent op staande voet ontslagen

U bent door uw werkgever (op staande voet) ontslagen en start zelf een procedure. U kunt de kantonrechter verzoeken om:

 • het ontslag op staande voet te vernietigen of:
 • te besluiten dat u een billijke vergoeding van uw werkgever krijgt 

U bent het oneens met de ontslagvergunning die het UWV heeft verleend aan uw werkgever

U bent het er niet mee eens dat UWV een ontslagvergunning heeft verleend aan uw werkgever. U kunt de kantonrechter verzoeken om: 

 • de arbeidsovereenkomst te herstellen of: 
 • te besluiten dat u een billijke vergoeding van uw werkgever krijgt 

 Voor de verzoekschriftprocedures gelden de volgende procedurestappen:

>Alles uitklappen
 • U start de verzoekschriftprocedure door de kantonrechter een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. U bent de verzoeker

  U kunt de kantonrechter o.a. vragen: 

  • de arbeidsovereenkomst te ontbinden 
  • het ontslag op staande voet te vernietigen 
  • de arbeidsovereenkomst te herstellen 
  • een financiële vergoeding vast te stellen

  Inhoud verzoekschrift

  In het verzoekschrift zet u verder:

  • uw voornamen, naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van uw werkgever
  • wat u vraagt en waarom
  • naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde

  U dateert en ondertekent het verzoekschrift. Als u een advocaat of gemachtigde heeft, dan doet hij dit.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. 

  Verzoekschrift opsturen

  U stuurt het verzoekschrift met de bewijsstukken in meervoud, naar de rechtbank die de vestigingsplaats van de werkgever of de plaats waar u gewoonlijk werkt in het werkgebied heeft. 

  Het aantal exemplaren is: 1 voor de kantonrechter en 1 voor uw werkgever. Vermeld op de envelop: t.a.v. team kanton, afdeling griffie. U kunt de documenten ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Zowel u als werknemer als uw werkgever krijgen een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Uw werkgever ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

  Andere datum

  Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

 • Is uw werkgever het niet eens met het verzoek? Dan kan hij een verweerschrift indienen. Hij kan zijn reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

 • U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Mening

  Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid uw mening te geven. Als verzoeker krijgt u als eerste het woord. U licht uw verzoek toe. Daarna mag uw werkgever (de verweerder) zijn reactie geven. Vervolgens komen beide partijen nog een keer aan de beurt. De rechter stelt ook vragen.

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een advocaat of juridisch adviseur? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Informanten

  Tijdens deze zitting worden over het algemeen geen getuigen gehoord. Als u op de zitting toch informanten wil laten horen, moet u tijdig vóór de zitting daarvoor toestemming vragen aan de rechter.

  Openbaar

  De zitting is openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.

  Geen reactie van werkgever

  Controle adres

  Als er geen verweer is gekomen op het verzoekschrift en de werkgever / verweerder ook niet op de zitting verschijnt, moet u als verzoeker de kantonrechter een uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie of de Kamer van Koophandel overhandigen. Dit ter controle van het adres. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan de datum waarop de uitnodiging voor de zitting is verstuurd.

  Opnieuw uitnodigen

  Er zijn 2 mogelijkheden:

  • de kantonrechter roept de werkgever / verweerder opnieuw op per aangetekende brief
  • de verzoeker roept de werkgever / verweerder zelf opnieuw op door een deurwaarder te vragen de uitnodiging aan hem te overhandigen (met een deurwaardersexploot, de kosten daarvan zijn voor de verzoeker)
  Werkgever verschijnt niet na herhaalde oproep

  Verschijnt de werkgever / verweerder ook na de herhaalde oproep niet, dan kan de kantonrechter besluiten het verzoek toe te wijzen. Deze beslissing krijgen de partijen na een aantal weken toegestuurd.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode in deze situatie het beste lijkt te passen: mediation, schikking (oplossing buiten de rechter om) of een uitspraak van de rechter.

  Wanneer is er sprake van een schikking?

  De rechter vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt en stelt partijen vervolgens in de gelegenheid om buiten de rechtszaal (‘op de gang’) samen tot een oplossing (schikking) te komen. 

  Als het partijen lukt om tot een oplossing komen, wordt de schikking op papier gezet. Het is een bindende afspraak, die beide partijen moeten nakomen. 

  Als het partijen niet lukt om tot een oplossing te komen, doet de rechter zelf uitspraak over de zaak.

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als u, als verzoeker, de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft met uw werkgever

  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken eventueel ook vastleggen in een uitspraak.


  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (beschikking). Meestal is dat binnen 4 weken na de zitting. De beschikking krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt hij de beschikking.

  Oordeel

  Als de rechter het verzoek toewijst, staat in de beschikking waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter het verzoek afwijst, leest u in de beschikking wat daarvoor de reden is.

  Einddatum

  De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst nooit ontbinden met terugwerkende kracht. Hij houdt gewoonlijk rekening met de opzegtermijn.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.

 • Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 

Goed om te weten: indienen nevenvordering(en) kan tegelijk met hoofdvordering

In de verzoekschriftprocedure kunt u ook andere vorderingen indienen, zo lang deze vorderingen te maken hebben met het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Zo kunt u bij een ontslagprocedure (waarbij de hoofdvordering bijvoorbeeld een ontbindingsverzoek is) de kantonrechter vragen om als nevenvordering direct te oordelen over: 

 

Termijnen verzoekschrift

Zelf arbeidsovereenkomst ontbinden

Bent u nog niet ontslagen en start u zelf een procedure om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden? Dan bepaalt u zelf wanneer u de procedure start.

Arbeidsovereenkomst is beëindigd

Is de arbeidsovereenkomst al beëindigd? Dan moet u het verzoekschrift indienen binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. 

Vergoedingen

Gaat uw verzoek alleen over de transitievergoeding? Dan moet uw verzoekschrift binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter binnen zijn. Als uw verzoek alleen over de aanzegvergoeding gaat, dan moet het verzoekschrift binnen 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter binnen zijn.

 

Kosten 

Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Bekijk met welke kosten u rekening moet houden.

Doorlooptijd 

In de procedure ontbinding arbeidsovereenkomst moet de zaak binnen 5 weken na binnenkomst in behandeling worden genomen, waarna een zitting wordt gepland. Na de zitting volgt in principe binnen 4 weken de uitspraak.

 


Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact