Laden...

Faillissement aanvragen van een ander

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Faillissement > Faillissement aanvragen van een ander

Wilt u het faillissement van uzelf of van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) aanvragen? Of wilt u als schuldeiser het faillissement van een ander aanvragen? Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een procedure starten bij de rechter. Alleen voor het aanvragen van het faillissement van een ander is een advocaat verplicht. De procedure valt onder het civiel recht.

Faillissement aanvragen van een ander

Bent u schuldeiser? En betaalt een persoon of organisatie (onderneming, stichting of vereniging) ondanks aanmaningen uw factuur niet? Als uw schuldenaar aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kunt u zijn faillissement aanvragen. U bent voor deze procedure verplicht een advocaat in te schakelen.  

Voorwaarden voor aanvraag faillissement

Uw schuldenaar (persoon, onderneming, stichting of vereniging): 

 • is gestopt met betalen, en
 • heeft 2 of meer schulden bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).

 De verzoekschriftprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U kunt de faillissementsaanvraag alleen of met andere schuldeisers indienen.

  Verzoekschrift indienen

  Uw advocaat start de procedure door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen. Hierin vraagt hij namens u om faillietverklaring van uw schuldenaar. U bent de verzoeker.

  Meerdere verzoeken om faillietverklaring van dezelfde schuldenaar

  Vragen ook andere schuldeisers het faillissement van uw schuldenaar aan? Dan behandelt de rechter het oudste verzoek dat aan de wettelijke eisen voldoet. De andere verzoeken worden dan voorlopig niet behandeld.

  Zie voor uitgebreide informatie: 


 • Binnen enkele weken krijgt uw advocaat van de rechtbank een oproep voor de zitting. Hierin staat waar, wanneer en op welk tijdstip de zitting plaatsvindt. Ook uw schuldenaar krijgt een oproep. Faillissementszittingen vinden meestal plaats op een vaste dag in de week, dat is vaak de dinsdag.

  Is uw schuldenaar een natuurlijk persoon of een natuurlijk persoon met onderneming (eigenaar eenmanszaak, vennoot van een vennootschap onder firma of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap? Dan wordt hij in de oproep gewezen op de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de oproep een schuldsaneringsverzoek in te dienen. Meer informatie over wettelijke schuldsanering.

  Als u extra tijd wilt om te onderhandelen met uw schuldenaar

  Wilt u als schuldeiser/verzoeker voor de zitting met uw schuldenaar onderhandelen over betaling van de schuld? En heeft u daarvoor meer tijd nodig? Dan kan uw advocaat de rechtbank om aanhouding van de zaak vragen met het formulier ‘Verzoek aanhouding faillissementsrekest’ of tijdens de zitting.

  Alleen u als schuldeiser/verzoeker kan verzoeken om aanhouding. De rechtbank houdt de zaak maximaal 4 keer aan in een periode van 8 weken.

  Als u het verzoek wilt intrekken

  Wilt u uw verzoek tot faillietverklaring van uw schuldenaar intrekken, bijvoorbeeld omdat uw schuldenaar heeft betaald? Dan kunt u het formulier ‘Verzoek intrekking faillissementsrekest’ naar de rechtbank sturen. Uw advocaat kan het verzoek ook mondeling tijdens de zitting intrekken.


 • Is uw schuldenaar het niet eens met het faillissementsverzoek? Dan kan hij (verweerder) hiertegen in verweer gaan. Hiervoor dient hij een verweerschrift in of hij voert mondeling verweer tijdens de zitting. Uw schuldenaar is niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

  Verweerschrift

  In het verweerschrift schrijft de schuldenaar zijn reactie op uw verzoekschrift. Hij geeft aan waarom hij het niet eens is met uw verzoek en kan kopieën van bewijsstukken bijvoegen die zijn verhaal ondersteunen. De rechtbank verstrekt aan u een exemplaar van zijn verweerschrift en bijlagen.

  Bent u schuldenaar en heeft uw schuldeiser uw faillissement aangevraagd? Meer informatie over in verweer gaan.


 • De zitting is niet openbaar. 

  De rechtbank kan zonder mondelinge behandeling op het verzoek beslissen, als u en de verweerder de rechtbank schriftelijk hebben laten weten hiermee in te stemmen.

  U moet verplicht aanwezig zijn

  U als schuldeiser/verzoeker en uw advocaat moeten op de zitting verschijnen. Als, zonder bericht, namens u als verzoeker niemand op de zitting verschijnt, kan de rechter het verzoek afwijzen.

  Uw schuldenaar is niet verplicht te komen

  Het is voor de schuldenaar/verweerder niet verplicht om naar de zitting te komen. Maar als hij niet op de zitting komt en geen schriftelijk verweer heeft ingediend, kan de rechter hem failliet verklaren in een verstekvonnis. De schuldenaar kan tegen een verstekvonnis in verzet komen

  De mondelinge behandeling

  U krijgt als schuldeiser de mogelijkheid om uw verzoek mondeling toe te lichten. Uw schuldenaar kan mondeling verweer voeren of zijn schriftelijke verweer toelichten. Wil uw schuldenaar zich in zijn mondeling verweer beroepen op bewijsstukken? Dan moet hij deze uiterlijk op de zitting in drievoud overleggen. De rechtbank zorgt dat u 1 exemplaar van de ingediende stukken in handen krijgt. De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te kunnen beoordelen of hij het verzoek toewijst of niet. Het is voor toewijzing van uw verzoek in ieder geval nodig dat de situatie van de schuldenaar aan de wettelijke voorwaarden voldoet.


 • De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk, dan volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. U, uw advocaat en uw schuldenaar krijgen het vonnis toegestuurd.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst en de schuldenaar failliet verklaart, kan uw schuldenaar in hoger beroep gaan, of bij een verstekvonnis in verzet komen.

  Het faillissement treedt wel in. Met het vonnis:  

  Publicatie

  De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in, in het faillissementsregister van de rechtbank en in het Centraal Insolventieregister (CIR). Ook wordt het vonnis bekend gemaakt in de Staatscourant.

  Gevolgen van faillietverklaring

  Voor u als schuldeiser

  • u kunt zelf geen beslag meer leggen bij de schuldenaar
  • u dient uw vordering met bewijsstukken in bij de curator
  • op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld
  • als de curator tot betaling van schuldeisers kan overgaan, krijgt u als schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator
  • een resterende schuld kunt u na het faillissement proberen te innen

  Voor uw schuldenaar

  • beslag op alle bezittingen (behalve op de eerste levensbehoeften)
  • verlies van het beheer en de beschikking over het vermogen
  • alle post gaat rechtstreeks naar de curator

  Afwijzing

  Als de rechter het faillissementsverzoek afwijst en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan.


 • Verzet

  Heeft de rechter uw schuldenaar failliet verklaard in een verstekvonnis? De schuldenaar kan in verzet komen tegen dit vonnis bij dezelfde rechtbank. Een advocaat moet binnen 14 dagen na de uitspraak het verzet indienen.

  Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen de afwijzing van uw faillissementsverzoek. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten faillissementsprocedure

Voor deze procedure betaalt u griffierechten en de kosten van een advocaat. Mogelijk heeft u ook andere kosten. 

Doorlooptijd faillissementsprocedures

In het algemeen vindt de zitting in een faillissementsprocedure plaats binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt tijdens de zitting of zo snel mogelijk daarna. Tijdens de behandeling kunnen partijen maximaal 8 weken uitstel krijgen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen faillissement en schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Lees verder

Wat is de belangrijkste taak van de rechter-commissaris?

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Bij sommige faillissementsprocedures is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact