Laden...

In verweer gaan tegen aanvraag van uw faillissement door schuldeiser

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksSchulden > Faillissement > In verweer gaan tegen aanvraag van uw faillissement door schuldeiser

Wilt u het faillissement van uzelf of van uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) aanvragen? Of wilt u als schuldeiser het faillissement van een ander aanvragen? Als aan de voorwaarden is voldaan, kunt u een procedure starten bij de rechter. Alleen voor het aanvragen van het faillissement van een ander is een advocaat verplicht. De procedure valt onder het civiel recht.

In verweer gaan tegen aanvraag van uw faillissement door schuldeiser

Heeft uw schuldeiser uw faillissement aangevraagd? En bent u het niet eens met het faillissementsverzoek? Dan kunt u schriftelijk of mondeling verweer voeren bij de rechter. Een advocaat is hiervoor niet verplicht.
Mogelijk alternatief faillissement voor natuurlijke personen: wettelijke schuldsanering

Bent u een natuurlijk persoon of een natuurlijk persoon met een onderneming (eigenaar van een eenmanszaak, vennoot van een vennootschap onder firma (vof) of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap(cv)? Dan kunt u overwegen om een oplossing te vinden voor uw schuldenprobleem via schuldhulpverlening (juridischloket.nl). Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

 

Voorwaarden voor uw faillissementsaanvraag

Uw schuldeiser kan uw faillissement aanvragen als u of uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging):

 • is gestopt met betalen, en
 • 2 of meer schulden heeft bij verschillende schuldeisers, waarvan minimaal 1 schuld opeisbaar is (de betalingstermijn is voorbij).

 

 De procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • Uw schuldeiser vraagt uw faillissement aan bij de rechtbank. Hij is de verzoeker. De advocaat van de schuldeiser dient het verzoekschrift in. Hierin vraagt hij namens uw schuldeiser aan de rechter om u of uw organisatie (onderneming, stichting of vereniging) failliet te verklaren.

  U ontvangt een oproep voor de zitting

  Binnen enkele weken krijgt u een oproep voor de zitting en een kopie van het verzoekschrift. Ook uw schuldeiser heeft een oproep voor de zitting gekregen. Faillissementszittingen vinden meestal plaats op een vaste dag in de week, dat is vaak de dinsdag.

  Bent u een natuurlijk persoon of een natuurlijk persoon met onderneming (eigenaar eenmanszaak, vennoot van een vennootschap onder firma (vof) of beherend vennoot van een commanditaire vennootschap (cv)? Dan wordt u in de oproep gewezen op de mogelijkheid om binnen 14 dagen na de oproep een schuldsaneringsverzoek in te dienen. Meer informatie over wettelijke schuldsanering.

   

  Onderhandelen met uw schuldeiser voor de zitting

  U kunt proberen om voor de zitting er samen met uw schuldeiser uit te komen. Lukt dit? Dan kan uw schuldeiser besluiten om zijn verzoek van uw faillissement in te trekken. Dit kan hij schriftelijk voor de zitting of mondeling tijdens de zitting doen.

  Uitstel op verzoek van de schuldeiser

  Is meer tijd nodig om te onderhandelen over betaling van de schuld? Dan kan de advocaat van de schuldeiser de rechtbank per post of tijdens de zitting om aanhouding van de zaak vragen. De rechtbank houdt de zaak maximaal 4 keer aan in een periode van 8 weken. Let op: alleen uw schuldeiser kan verzoeken om aanhouding.


 • Bent u het niet eens met het faillissementsverzoek? Dan kunt u hiertegen schriftelijk of mondeling verweer voeren. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Als u verweer voert, bent u de verweerder.

  Schriftelijk verweer: indienen verweerschrift

  Geef hierin aan waarom u het niet eens bent met het verzoek. Kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen kunt u als bijlage toevoegen.

  U stuurt het verweerschrift met de bewijsstukken, in drievoud, naar de rechtbank ter attentie van de insolventiegriffie. Of geef ze af bij de informatiebalie van de rechtbank. In de oproep voor de zitting staat binnen welke termijn het verweerschrift en de bijlagen binnen moeten zijn.

  De rechtbank verstrekt een exemplaar van uw verweerschrift en bijlagen aan uw schuldeiser.

  Mondeling verweer tijdens de zitting

  U legt mondeling aan de rechter uit waarom u het niet eens bent met het verzoek. Bewijsstukken waar u zich tijdens uw mondeling verweer op wilt beroepen, dient u uiterlijk op de zitting in drievoud te overleggen. De rechtbank zorgt dat uw schuldeiser 1 exemplaar van de ingediende stukken in handen krijgt.

  Zie voor uitgebreide informatie:


 • De zitting is niet openbaar.

  De rechtbank kan zonder mondelinge behandeling op het verzoek beslissen, als u en de eiser de rechtbank schriftelijk hebben laten weten hiermee in te stemmen.

  Uw aanwezigheid als schuldenaar

  Het is voor u als de schuldenaar (verweerder) niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt en u heeft geen verweerschrift ingediend, dan kan de rechter u failliet verklaren in een verstekvonnis. U kunt tegen een verstekvonnis in verzet komen. Meer hierover leest u onder aan de pagina.

  Aanwezigheid van uw schuldeiser en advocaat

  Uw schuldeiser (de verzoeker) en zijn advocaat moeten op de zitting verschijnen. Als, zonder bericht, namens de schuldeiser niemand op de zitting verschijnt, kan de rechter het verzoek afwijzen.

  De mondelinge behandeling

  U kunt tijdens de zitting uw mondeling verweer voeren en daarna uw verweer op papier aan de rechter geven. U heeft ook gelegenheid om uw schriftelijke verweer toe te lichten. Ook uw schuldeiser krijgt de mogelijkheid om zijn verzoek toe te lichten. De rechter stelt tijdens de zitting vragen om te kunnen beoordelen of hij het verzoek toewijst of niet.

  Voor toewijzing is het in ieder geval nodig dat uw situatie als schuldenaar aan de wettelijke voorwaarden voldoet.


 • De rechter doet meestal uitspraak (vonnis) tijdens de zitting. Is dit niet mogelijk dan volgt de uitspraak zo snel mogelijk, meestal binnen 1 of 2 weken. U en uw schuldeiser, en eventueel ingeschakelde advocaten, krijgen het vonnis toegestuurd.

  Toewijzing

  Als de rechter het verzoek toewijst en hij u failliet verklaart, dan kunt u in hoger beroep gaan, of bij een verstekvonnis in verzet komen.

  Het faillissement treedt wel in. Met het vonnis

  Publicatie

  De griffie van de rechtbank schrijft het vonnis in, in het faillissementsregister van de rechtbank en in het Centraal Insolventieregister (CIR) (insolventies.rechtspraak.nl). Ook wordt het vonnis bekend gemaakt in de Staatscourant (insolventies.rechtspraak.nl).

  Gevolgen van faillietverklaring

  Voor u als schuldenaar

  • beslag op alle bezittingen (behalve op de eerste levensbehoeften)
  • verlies van het beheer en de beschikking over het vermogen
  • alle post gaat rechtstreeks naar de curator

  Voor de schuldeiser

  • hij kan zelf geen beslag meer leggen bij u als schuldenaar
  • hij dient zijn vordering met bewijsstukken in bij de curator
  • op de verificatievergadering wordt de definitieve lijst met erkende vorderingen vastgesteld
  • als de curator tot betaling van schuldeisers kan overgaan, krijgt de schuldeiser betaald volgens de uitdelingslijst van de curator
  • een resterende schuld kan hij na het faillissement proberen te innen

  Afwijzing

  Als de rechter het faillissementsverzoek afwijst, treedt er geen faillissement in.

   

 • Verzet

  Heeft de rechter u failliet verklaard in een verstekvonnis? U kunt in verzet tegen dit vonnis bij dezelfde rechtbank. Dit moet u binnen 14 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het verzet indienen en u bent griffierecht verschuldigd.

  Hoger beroep

  U kunt in hoger beroep tegen uw faillietverklaring. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 8 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 dagen in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Kosten faillissementsprocedure

U moet griffierecht betalen voor het voeren van schriftelijk verweer, als uw faillissement is aangevraagd door een ander. Mogelijk heeft u ook andere kosten, bijvoorbeeld voor een advocaat.

Doorlooptijd faillissementsprocedures

In het algemeen vindt de zitting in een faillissementsprocedure plaats binnen 6 weken na het indienen van het verzoekschrift. De uitspraak volgt tijdens de zitting of zo snel mogelijk daarna. Tijdens de behandeling kunnen partijen maximaal 8 weken uitstel krijgen.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen faillissement en schuldsanering (Wsnp)

Het belangrijkste verschil tussen het faillissement en de Wsnp is dat de Wsnp ertoe kan leiden dat de schuldenaar een schone lei krijgt. Lees verder

Wat is de belangrijkste taak van de rechter-commissaris?

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel.

Wat is de belangrijkste taak van de curator?

De curator probeert zo veel mogelijk opbrengsten te verkrijgen voor de schuldeisers. Hij maakt een overzicht van het vermogen van de schuldenaar, de vorderingen van de schuldeisers en de volgorde van uitbetaling na verkoop van de bezittingen van de schuldenaar.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Bij sommige faillissementsprocedures is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact