Laden...

Beroepsprocedure uitkeringen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Uitkeringen > Beroepsprocedure uitkeringen

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen, uw uitkering (deels) ingetrokken of moet u uw uitkering terugbetalen? Heeft u bezwaar gemaakt bij de uitkeringsinstantie en is dit afgewezen? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. 

De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. 

Beroepsprocedure uitkeringen

Is uw aanvraag voor een uitkering afgewezen, uw uitkering (deels) ingetrokken of moet u uw uitkering terugbetalen? Heeft u bezwaar gemaakt bij de uitkeringsinstantie (UWV, SVB, DUO of gemeente) en is dit afgewezen? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

 

 Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Om de beroepsprocedure te beginnen, dient u een beroepschrift in bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk 6 weken nadat uw bezwaar is afgewezen, bij de rechtbank binnen zijn. De datum van de beslissing op uw bezwaar staat in de brief van de uitkeringsinstantie (UWV, SVB, DUO of gemeente).

  Digitaal indienen

  U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig.
  Beroepschriftformulier

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een beroepschrift opstellen en dit schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat (afwijzing ww-uitkering, intrekken van een uitkering of het terugbetalen van een uitkering).
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het beroepschrift. Stuur het naar de rechtbank die staat vermeld in de beslissing op uw bezwaar.
  Adressen rechtbanken

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:

  • de beslissing op het bezwaarschrift waartegen u beroep instelt of
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen (bijvoorbeeld een bewijs van sollicitatie of een ontslagbrief)

  Tegenpartij informeren

  De rechtbank informeert de uitkeringsinstanties (UWV, SVB, DUO of gemeente) dat u een beroepsprocedure bent gestart.

 • ​De uitkeringsinstantie die uw bezwaar heeft afgewezen, is uw tegenpartij (verweerder) in deze zaak. De rechtbank vraagt aan deze uitkeringsinstantie om een verweerschrift te schrijven en om alle stukken van de zaak op te sturen.

 • De rechtbank stuurt u kopieën van de stukken die de uitkeringsinstantie (UWV, SVB, DUO of gemeente) heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen. Zoals een schriftelijke reactie op het verweerschrift van de uitkeringsinstantie.

  U kunt tot maximaal 10 dagen vóór de zitting nieuwe stukken indienen. Zo hebben de rechter en de uitkeringsinstantie voldoende tijd om de stukken te lezen.

   

 • Uw beroepszaak wordt normaal gesproken behandeld op een zitting. Dat is anders als:

  • de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat er geen zitting nodig is én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling

  Vereenvoudigde behandeling

  De rechter kan beslissen de zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de bestuursrechter kennelijk onbevoegd is
  • de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond)
  • of omdat het beroepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk)

  Uitnodiging zitting

  Alle partijen ontvangen een uitnodiging voor de zitting. In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. Vaak is de zitting binnen 3 maanden na het indienen van uw beroepschrift

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de andere partij(en) (zoals de uitkeringsinstantie en mogelijk uw werkgever).

  Openbaarheid uitkeringszaken

  Openbaar

  Uitkeringszaken vallen onder de sociale zekerheid en zijn in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) zal plaatsvinden met gesloten deuren.

  Arbeidsongeschiktheid: niet openbaar

  Rechtszaken over een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn niet openbaar om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Er mag zonder uw toestemming geen publiek tijdens de zitting aanwezig zijn als het gaat om medische gegevens.

  Getuige

  Als u een getuige wilt oproepen of meebrengen, dan moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en aan het bestuursorgaan (overheidsorganisatie).

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Tussenuitspraak

  De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. De uitkeringsinstantie krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de rechter of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

 • De rechter doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de rechter meer tijd nodig, dan laat hij dat tijdig weten. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak. De rechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het beroep gegrond. Dit kan betekenen dat:

  • u de aangevraagde uitkering krijgt
  • de uitkering niet of slechts gedeeltelijk wordt ingetrokken
  • u het teruggevorderde bedrag niet (geheel) hoeft terug te betalen 

  De rechter kan de uitkeringsinstantie de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Hij kan eventueel ook beslissen dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven of zelf een nieuw besluit nemen. 

  Rechtsgevolgen besluit in stand blijven

  Soms wordt het besluit van de uitkeringsinstantie vernietigd, maar oordeelt de rechter dat de rechtsgevolgen van het besluit in stand blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak. In de praktijk betekent dit dat het besluit inhoudelijk in stand blijft en de uitkeringsinstantie geen nieuw besluit hoeft te nemen.

  Schadevergoeding

  Heeft de uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld UWV) ten onrechte uw uitkering geweigerd of (deels) ingetrokken en heeft u hierdoor schade geleden? Dan kunt u hiervoor een schadevergoeding eisen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk. De beslissing van de uitkeringsinstantie blijft gehandhaafd.

  U bent het er niet mee eens

  Uitspraak rechter

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

  Uitkomst nieuw besluit

  De rechter kan de uitkeringsinstantie de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen en een besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als u het niet eens bent met dit besluit van de uitkeringsinstantie kunt u opnieuw een beroepsprocedure uitkeringen starten.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de rechtbank te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt de rechtbank positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? U kunt hiertegen in hoger beroep gaan. Hetzelfde geldt voor de uitkeringsinstantie (UWV, SVB, DUO, gemeente) of de werkgever.

  U gaat in hoger beroep door een hogerberoepschrift in te dienen bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het adres staat op de uitspraak van de rechtbank. Het hogerberoepschrift moet binnen 6 weken na de uitspraak binnen zijn.

  Komt u door de beslissing van de uitkeringsinstantie acuut in de financiële problemen? U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

  Digitaal indienen

  U kunt uw hogerberoepschrift digitaal indienen bij de CRvB. U heeft hier een DigiD voor nodig.

  Schriftelijk indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en deze schriftelijk indienen. Vermeld hierin:

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in hoger beroep komt
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Dateer en onderteken het hogerberoepschrift. Stuur het naar de CRvB. Het adres staat in de uitspraak die u of uw advocaat heeft ontvangen.

  Mee te sturen documenten

  Stuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:

  • de uitspraak van de rechter waartegen u in hoger beroep komt
  • eventuele documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen

  Verweerschrift indienen

  Als het bestuursorgaan hoger beroep heeft ingesteld, stuurt de CRvB u daarvan een afschrift. Ook krijgt u een uitnodiging om een verweerschrift in te dienen. Dit kan digitaal.

  Aanvullende stukken indienen

  De CRvB stuurt kopieën van de stukken die het bestuursorgaan heeft ingediend. U kunt zelf ook aanvullende stukken indienen.

  Zitting

  In principe is er altijd een zitting. 3 raadsheren (rechters in hoger beroep) behandelen de zaak. Net als bij de rechtbank is de zitting van uitkeringszaken openbaar, met uitzondering van zaken over een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

  Vereenvoudigde behandeling

  De CRvB kan beslissen een zaak zonder zitting af te handelen. Bijvoorbeeld omdat de stukken overduidelijk zijn (kennelijk gegrond of ongegrond) of omdat het hogerberoepschrift te laat is ingediend (kennelijk niet-ontvankelijk).

  Tussenuitspraak CRvB

  De CRvB kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. Bijvoorbeeld dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gebracht. De uitkeringsinstantie krijgt dan de gelegenheid dit gebrek binnen een bepaalde termijn alsnog te herstellen. Vervolgens beoordeelt de CRvB of de aanwijzingen van de tussenuitspraak zijn gevolgd en doet een uitspraak.

  Uitspraak CRvB

  De CRvB doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft de CRvB meer tijd nodig, dan hoort u dat tijdig. U krijgt de uitspraak thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze de uitspraak.

  Uitspraak na vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de CRvB nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar de CRvB te schrijven: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen.

  De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid.

Komt u door de beslissing van de uitkeringsinstantie acuut in de financiële problemen of dreigt er een andere voor u onhoudbare situatie te ontstaan? U kunt de rechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Kosten beroepsprocedure

Aan de beroepsprocedure uitkeringen zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat en mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd beroepsprocedure

De beroepsprocedure uitkeringen duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Vraag en antwoord

Wanneer kan ik een uitkeringszaak beginnen?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie en uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u naar de rechter. In het bezwaarschrift kunt u het bestuursorgaan ook verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Mijn uitkering is stopgezet, vervalt dit als ik een rechtszaak start?

Nee. Als u hierdoor acuut in de problemen komt, kunt u de voorzieningenrechter wel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan ook al tijdens uw bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstantie.

Hoe lang duurt een procedure voor een uitkeringszaak?

De beroepsprocedure uitkeringen duurt minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.