Laden...

Strafprocedure kantonrechter

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Verkeersovertredingen > Strafprocedure kantonrechter

Het soort verkeersovertreding of –misdrijf, welk bericht dat u daarna heeft ontvangen en van wie, is bepalend voor de procedure waar u mee te maken kunt krijgen.

Parkeerovertredingen worden meestal door de gemeente afgehandeld. Als uw bezwaar hiertegen is afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. De overige verkeersovertredingen vallen onder het strafrecht. Tegen Mulderbeschikkingen en strafbeschikkingen kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. De overige verkeersovertredingen en –misdrijven worden behandeld door de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige kamer.

Strafprocedure kantonrechter

De kantonrechter oordeelt vooral over verkeersovertredingen waarbij de officier van justitie geen Mulderbeschikking op kan leggen. Bijvoorbeeld snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u.

Deze procedure valt onder het strafrecht. U kunt u laten bijstaan door een advocaat.

 De strafprocedure kantonrechter bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U ontvangt van het OM een dagvaarding op het adres waar u staat ingeschreven of verblijft. Dit heet de betekening van de dagvaarding.

  Inhoud dagvaarding

  Strafbaar feit en zitting

  In de dagvaarding wordt in juridische bewoordingen beschreven voor welk strafbaar feit de officier van justitie u vervolgt. In de dagvaarding staat ook waar en wanneer uw zaak door de rechter op een zitting wordt behandelt. U tekent voor ontvangst.

  Getuigen, slachtoffers en rechten

  Eventuele getuigen worden genoemd in de dagvaarding. Ook wordt vermeld of een slachtoffer een vordering tot schadevergoeding heeft ingediend. Op de achterkant van de dagvaarding staat informatie over de rechten waarvan u gebruik kunt maken, zoals het recht op rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl).

  Op iedere dagvaarding staat een zaaknummer genoemd. Vermeld dit nummer bij elk contact met de rechtbank.

  Inzage in uw dossier

  Als verdachte heeft u recht op inzage in uw dossier. U kunt het dossier inzien bij de griffie van de rechtbank. U mag ook kopieën maken of kunt deze opgestuurd krijgen. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, heeft deze ook recht op inzage en kan hij ook de kopieën op zijn verzoek opgestuurd krijgen.

  Uitstel zitting aanvragen

  Als u niet aanwezig kunt zijn tijdens de zitting, kunt u of uw advocaat om uitstel vragen bij de griffie van de rechtbank. U moet hier wel een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld ziekte. Vraag dit zo snel mogelijk aan.

  Protocol

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben met elkaar een aanhoudingenprotocol ontwikkeld. Daarin wordt beschreven waarmee de rechter rekening houdt als u een verzoek om uitstel van de zitting doet.
  Landelijke aanhoudingenprotocol

  Bericht over wel/geen uitstel

  De rechter is niet verplicht de zitting uit te stellen. Houd daar rekening mee. De rechter kan de zaak ook behandelen zonder u. Een paar dagen voor de zitting krijgt u of uw advocaat via de griffie van de rechtbank bericht. Soms beslist de rechtbank pas tijdens de zitting. Als u wilt weten hoe er op uw verzoek is beslist, kunt u daarover ook zelf contact opnemen met de rechtbank.
  Adressen rechtbanken

 • Bij een strafprocedure is er altijd een zitting.

  Voor aanvang van de zitting

  Op de dag van de zitting meldt u zich bij de centrale balie van de rechtbank. U hoort waar u op de gang kunt wachten tot uw zaak begint. Als uw zaak aan de beurt is, roept de bode uw naam en zaak. Iedereen gaat naar binnen en neemt plaats.

  Wel/niet aanwezig zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen. Komt u wel, dan kunt u de vragen van de rechter beantwoorden en krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Komt u niet, dan kunt u de verdediging aan uw advocaat overlaten. Hiervoor moet u uw advocaat machtigen.

  Verstek

  Als u niet verschijnt, niet reageert op de dagvaarding en ook niet uw advocaat machtigt, kan de rechter uw zaak bij verstek (buiten uw aanwezigheid) behandelen. U kunt wel een brief schrijven om uw mening aan de rechter te laten weten. De rechter kan u alsnog verplichten om te verschijnen.

  Getuige

  Eventuele getuigen staan in de dagvaarding genoemd. Vaak worden getuigen al voor de zitting door de rechter-commissaris gehoord. Ze hoeven dan niet op de zitting te getuigen. De namen van getuigen die wel op de zitting aanwezig zijn, worden aan het begin van de zitting genoemd. In bepaalde gevallen kunnen ook meegebrachte getuigen gehoord worden.
  Getuige

  Openbaar

  Rechtszaken over verkeersovertredingen zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen boven de 12 jaar de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen


  Inhoudelijke behandeling

  Nadat de rechter heeft vastgesteld dat alle vormen in het vooronderzoek goed zijn nageleefd en hij de zaak mag behandelen, zal hij 4 vragen moeten beantwoorden:

  1. Is het ‘wettig en overtuigend’ bewezen dat u het feit gepleegd heeft?

  Deze vraag beantwoordt de rechter aan de hand van:

  • wettige bewijsmiddelen
   zoals de aangifte, getuigenverklaringen, deskundigenverklaringen en beeldmateriaal
  • zijn eigen overtuiging
   de rechter moet op grond van de bewijsmiddelen ervan overtuigd zijn dat u het feit heeft begaan. Is hij dat niet, dan wordt u vrijgesproken.

  2. Is het feit strafbaar?

  Als het feit bewezen is, dan moet de kantonrechter nagaan of het feit ook strafbaar is. Alle strafbare feiten zijn vastgelegd in de wet. Alleen als de hele omschrijving van het strafbare feit in de aanklacht (tenlastelegging) van de officier van justitie is overgenomen, is er sprake van een strafbaar feit.

  3. Bent u strafbaar?

  U bent geen strafbare dader als het plegen van de daad u niet is aan te rekenen. Misschien kon u er niets aan doen dat u gehandeld heeft zoals u handelde. In bijzondere omstandigheden kan het begrijpelijk zijn dat u zich niet strikt aan de wet heeft gehouden. U bent dan niet strafbaar.

  4. Welke straf krijgt u opgelegd?

  Als de rechter heeft vastgesteld dat u het strafbare feit heeft begaan en daarvoor strafbaar bent, zal hij bepalen of u een straf en/of maatregel krijgt opgelegd.

  Oriëntatiepunten straffen

  De rechtbanken en gerechtshoven hebben in de loop der jaren zogenaamde oriëntatiepunten voor straftoemeting ontwikkeld. Deze geven weer welke straf rechters bij bepaalde strafbare feiten ongeveer opleggen. In veel oriëntatiepunten worden ook omstandigheden genoemd waardoor de straf hoger of lager uitvalt. De rechter is niet gebonden aan deze oriëntatiepunten. De rechter zal in elke zaak rekening houden met de bijzondere omstandigheden van het geval.
  Oriëntatiepunten voor straftoemeting


  Verloop zitting

  De inhoudelijke behandeling verloopt als volgt:

  1. De bode roept uw naam en zaak, iedereen neemt plaats in de zittingszaal.
  2. De rechter controleert de persoonsgegevens en geeft een korte uitleg over uw rechten tijdens de zitting, zoals het recht om niet te antwoorden op vragen die worden gesteld.
  3. De officier van justitie leest de tenlastelegging. Hierin staat waarvan u wordt verdacht.
  4. Onderzoek door de rechter (vragen aan u als verdachte, horen van getuigen en behandelen van de stukken).
  5. Behandeling van een eventuele vordering voor een schadevergoeding van een benadeelde partij (slachtoffer). De benadeelde mag ook een mondelinge toelichting geven.
  6. De officier van justitie geeft zijn standpunt over uw zaak (requisitoir) en zegt welke straf hij eist.
  7. Daarna houdt uw advocaat of u zelf een pleidooi. Dit is uw verdediging.
  8. De officier van justitie mag ingaan op het pleidooi.
  9. U of uw advocaat mag reageren op wat de officier heeft gezegd. U mag als verdachte zelf geen vragen stellen aan de officier van justitie. Wel mag u het aangeven als iets niet duidelijk is.
  10. Als verdachte krijgt u het laatste woord.
  11. Na het laatste woord sluit de rechter het onderzoek af. De rechter geeft aan wanneer hij de uitspraak doet.

  De straf die de officier van justitie eist, kan hoger zijn dan het eerdere transactievoorstel.

   

 • De rechter doet over het algemeen tijdens de zitting mondeling uitspraak. U krijgt binnen 2 weken een aantekening van het mondeling vonnis thuisgestuurd. Als u een advocaat heeft ingeschakeld, ontvangt deze het vonnis.

  Mogelijke uitspraken

  De rechter kan verschillende beslissingen nemen. Hij kan u:

  • vrijspreken
  • een boete, hechtenis (gevangenisstraf) of taakstraf opleggen
  • een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen
  • ontslaan van alle rechtsvervolging
   Dit betekent dat u niet veroordeeld kunt worden, hoewel het strafbare feit wel bewezen is. U heeft bijvoorbeeld gehandeld uit zelfverdediging of er is een andere bijzondere omstandigheid waardoor u niet strafbaar bent voor wat u heeft gedaan.


  Niet eens met uitspraak rechter?

  Als u het niet met de beslissing van de rechter eens bent, kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

 • Bent u het niet eens met de beslissing van de rechtbank? U kunt hiertegen in hoger beroep bij het gerechtshof, tenzij de boete lager is dan € 50. Dan kunt u alleen in uitzonderingsgevallen in hoger beroep. De officier van justitie kan ook in hoger beroep gaan. Het hoger beroep moet uiterlijk 2 weken na de uitspraak ingediend zijn bij de griffie van de rechtbank.
  Hoger beroep strafzaak

  Als de boete tussen de € 50 en € 500 bedraagt, kan het gerechtshof besluiten om uw hoger beroep niet te behandelen. U moet de boete dan toch betalen.

 

Kosten strafprocedure

Bij een beroepsprocedure verkeersboetes (Mulderbeschikking) betaalt u een zekerheidstelling gelijk aan de hoogte van de boete. Bij de strafrechtelijke procedures niet. Als u een advocaat inschakelt, betaalt u ook de kosten van een advocaat.

Doorlooptijd strafprocedure

De verschillende procedures rondom verkeersovertredingen en -misdrijven duren minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.


 

 

Vraag en antwoord

Hoe lang duurt een procedure voor verkeersovertredingen?

De verschillende procedures rondom verkeersovertredingen duren minimaal 3 maanden. Als de zaak in hoger beroep gaat, loopt dit op tot langer dan 1 jaar.

Hoe kan ik in beroep tegen een transactievoorstel?

U weigert het transactievoorstel door niet te betalen. De officier van justitie legt de zaak daarna voor aan de kantonrechter.

Hoe kan ik in beroep tegen een strafbeschikking?

U kunt tegen een strafbeschikking in beroep gaan door verzet in te stellen. De zaak wordt dan door een rechter beoordeeld.

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum