Laden...

Kwaliteit van de rechtspraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOrganisatie > Raad voor de rechtspraak > Kwaliteit van de rechtspraak

Rechtspraak verbetert zichzelf

Enkele belangrijke garanties voor kwaliteit zijn al ingebouwd in de rechtspraak. Daarmee verbetert de rechtspraak zichzelf. Beide partijen in een rechtszaak kunnen:

  • de uitspraak van de rechter aanvechten in hoger beroep en cassatie 
  • de rechter wraken als ze denken aanwijzingen te hebben dat de rechter partijdig is
  • een klacht indienen over de manier waarop ze behandeld zijn tijdens de rechtszaak

 

 

Professionele standaarden

Professionele standaarden zijn kwaliteitsnormen die rechters en raadsheren (rechters in hoger beroep) hebben ontwikkeld. Voor een deel gaat het om handhaving van het huidige kwaliteitsniveau, voor een ander deel om verbeteringen op het gebied van deskundigheid, snelheid, bejegening van rechtzoekenden en de aandacht en tijd die aan een zaak worden besteed.
In de standaarden komen onderwerpen aan de orde die direct het rechterlijk werk raken, zoals de regie over rechtszaken en de afdoening ervan. Maar er zijn ook standaarden voor de omstandigheden waaronder rechters hun werk doen.

Tijdige en voorspelbare rechtspraak

De Rechtspraak wil de duur van rechtszaken, de zogenaamde doorlooptijd, verkorten en rechtzoekenden beter informeren over de verschillende stappen tijdens een rechtszaak, zodat zij weten hoe de procedure verloopt en wanneer ze een uitspraak krijgen. Samen werken de gerechten de komende jaren aan ‘tijdige rechtspraak’.

Reflectie bestuursrechters rechtbanken op toeslagenaffaire

In reactie op de toeslagenaffaire en de rol van de bestuursrechter daarin, stelde het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (een landelijk overlegorgaan van bestuursrechters) een werkgroep in om te reflecteren op hoe bestuursrechters kinderopvangtoeslagzaken hebben behandeld. De werkgroep vroeg meer dan 100 rechters en juridisch medewerkers naar hun ervaringen en hun visie op de toekomst. Ook werd gesproken met betrokken ouders, advocaten en medewerkers van de Belastingdienst. Daarnaast zijn rechterlijke uitspraken uit de periode van 2010 tot en met 2019 uitgebreid geanalyseerd.

 

Werken aan kwaliteit

Rechtspraak die ertoe doet

In de eerste helft van 2016 heeft de Raad voor de rechtspraak onderzoek laten doen naar maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Raad wilde concreter krijgen wat rechters en gerechtsambtenaren voor ogen staat als zij het gevoel uitspreken anno 2016 hun taak niet altijd optimaal te kunnen uitvoeren. Daartoe zijn 62 rechters, deskundigen en rechtzoekenden uitvoerig geïnterviewd.

Kwaliteit van rechtspraak, rechtszaak en vonnis

Hoe goed is een vonnis van een rechter? Dat hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de vaktechnische juridische onderbouwing van de uitspraak. Maar ook de begrijpelijkheid van het vonnis.

Kwaliteit rechtspraak hoog houden en verbeteren

Alle medewerkers van de Rechtspraak zijn continu bezig om de organisatie te verbeteren. Rechtbanken en gerechtshoven toetsen hun inspanningen om de kwaliteit te verbeteren aan landelijke normen.

Meten van kwaliteit in de rechtspraak

De Rechtspraak heeft een aantal landelijke onderzoeken om van tijd tot tijd te kijken hoe het staat met de kwaliteit van de rechtspraak en de inspanningen om de kwaliteit hoog te houden.

 

Innovatie binnen de rechtspraak

Overal in het land bedenken rechters en andere professionals manieren om hun werk beter te laten aansluiten bij de behoeften van de samenleving. De Rechtspraak experimenteert met deze ideeën in de vorm van innovatieve pilots. Daarbij staat altijd de rechtzoekende centraal.

 

 

Opleidingsvisitatie Rechtspraak

In 2016 lichtte een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van Pauline Schuyt, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting, het systeem van Permanente Educatie door. De commissie keek ook naar de nieuwe rechtersopleiding (werkenbijderechtspraak.nl).

Opleidingen maken onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van de Rechtspraak. Om de kwaliteit van rechtspraak op peil te houden, heeft iedere rechter en juridisch medewerker het recht jaarlijks 30 uur (of minstens 90 uur in 3 jaar) aan opleiding en/of bijscholing te besteden. In januari 2014 startte de nieuwe rechtersopleiding. In het rapport doet de commissie aanbevelingen om het PE-systeem en de rechtersopleiding te optimaliseren.
 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.