Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Amsterdam > Veelgestelde vragen

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de Rechtbank Amsterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  U kunt uw akte non-verzet bij voorkeur aanvragen via berichtenprocesvoeringdagv.rb-ams@rechtspraak.nl

  In uw aanvraag vermeldt u de statutaire naam en de statutaire vestigingsplaats van de rechtspersoon. Als bijlage dient u de verklaring van de Kamer van Koophandel mee te zenden alsmede een kopie van de voorgeschreven advertentie waarop duidelijk de naam van de krant en de publicatiedatum zichtbaar zijn. Bij voorkeur dient u de bijlagen in één PDF-bestand in. In het geval van een grensoverschrijdende omzetting stuurt u de advertentietekst ook in een WORD-bestand mee.

  Nadat de wettelijke termijn is verstreken en van verzet geen sprake is gebleken, ontvangt u de akte uitsluitend digitaal door middel van een reply aan het emailadres van de aanvrager. Indien u de aanvraag niet per email heeft gedaan of de verklaring op een ander emailadres wilt ontvangen, dient u een emailadres aan te geven in uw aanvraag.

  De wettelijke termijn gaat in de dag na publicatie. Een maand is een kalendermaand en géén vier weken.

  De akte wordt toegezonden nadat de nota is voldaan. Heeft u een Landelijke rekening-courant griffierechten bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR), dan wordt het verschuldigde griffierecht als betaald beschouwd.

  Houdt u er rekening mee dat u de complete aanvraag één keer indient. Hiermee voorkomt u dat uw aanvraag dubbel wordt ingeboekt en het griffierecht meerdere malen in rekening wordt gebracht.
  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken op ons telefoonnummer 088 361 14 04.


 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Amsterdam aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  U kunt een verklaring non-faillissement via onderstaande link aanvragen. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn.

  De aanvraag kan ook via de Centrale Balie lopen en WGBZ, Wet griffierechten burgerlijke zaken (betalen aan de poort) is van toepassing.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Amsterdam. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren door deze in 2-voud in te dienen bij de centrale balie. Dit kan persoonlijk of per post. Als u algemene voorwaarden wilt opvragen, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag sturen naar de handelsunit. U krijgt de algemene voorwaarden binnen 2 weken toegestuurd.

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Amsterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs opvragen bij het team Familie- en Jeugd van de rechtbank Amsterdam:

  Rechtbank Amsterdam
  Team familie en jeugd
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Het streven is om het afschrift binnen 2 weken toe te sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 • Bij de afdeling Familie van de rechtbank kunt u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking aanvragen mits de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Daarnaast moeten de uitspraak hebben plaatsgevonden ná 1990 en vóór 2010. Beschikkingen van voor 1990 kunt u bij het Noord-Hollands archief te Haarlem (noord-hollandsarchief.nl) (u verlaat Rechtspraak.nl) opvragen.

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Amsterdam.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Amsterdam voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document van een apostille wilt laten voorzien of wilt laten legaliseren, kunt u dat per post of direct bij de Centrale balie aanvragen. In verband met coronamaatregelen vragen wij u om dit zoveel mogelijk per post af te handelen. Dit om een te grote toeloop te voorkomen. 

  Particulieren

  Neem het originele document mee. Uw aanvraag wordt direct bij de centrale balie afgehandeld. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.

  U hoeft hiervoor géén afspraak te maken. U kunt ook iemand anders sturen met het document, een machtiging is niet nodig. De kosten kunnen contant of met PIN worden betaald.

  Bedrijven

  Gebruik voor het aanvragen van een apostille of legalisatie het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag afgeven bij de centrale balie of per post versturen, samen met het originele document.

  • Documenten die vóór 12:00 uur worden aangeleverd, zijn dezelfde dag vanaf 16:00 uur af te halen.
  • Documenten die na 12:00 uur worden aangeleverd, zijn de volgende dag na 10:00 uur af te halen.

  Post

  Stuur het ingevulde formulier met het originele document naar:
  Rechtbank Amsterdam
  Centrale balie
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Na ontvangst van de betaling stuurt de centrale balie de stukken toe. Dit gebeurt op dezelfde manier als dat de centrale balie ze ontvangen heeft. Heeft u de aanvraag per aangetekende post verstuurd, dan ontvangt u deze ook per aangetekende post.

 • ​In strafzaken komt het met regelmaat voor dat cliënten zich daags voor bijvoorbeeld een politierechterzitting melden bij een advocaat. Denkbaar is dat er dan problemen ontstaan bij de organisatie van de gefinancierde rechtsbijstand. Beleid van de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam is dat cliënten die ten tijde van het verzoek om rechtsbijstand een uitkering genieten krachtens de Algemene Bijstandswet of uitsluitend verstrekkingen ontvangen in gevolge de regeling opvang asielzoekers, bij de toevoegingsaanvraag geen verklaring omtrent inkomen en vermogen hoeven over te leggen. Zij kunnen volstaan met de indiening van een “eigen verklaring” waarbij tevens het laatst verstrekte originele bewijs van uitkering respectievelijk verstrekkingen dient te worden overgelegd. Ook in strafzaken wordt deze regeling toegepast. Cliënten die niet over een inkomen beschikken moeten een verklaring omtrent inkomen en vermogen overleggen en aangeven hoe zij in hun levensonderhoud voorzien.

 Professionals

>Alles uitklappen

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen
 • De meeste zittingen zijn openbaar voor het publiek. Dit betekent dat u plaats kunt nemen op de publieke tribune om de zitting bij te wonen.
  Meer over zitting bijwonen

  Strafzittingen vinden dagelijks plaats van 9:00 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur.  Informatie over de inhoud van de zaken is niet openbaar en wordt niet gegeven. Als u een rechtszaak wilt bijwonen, meldt u zich bij de receptie aan de Parnassusweg 280.

  Groepsbezoek

  Vanwege het coronavirus zijn groepsbezoeken van scholieren en studenten voorlopig helaas nog niet mogelijk. Zodra de situatie dat weer toelaat, zijn groepen weer welkom om de rechtbank te bezoeken. Vanaf dat moment gelden de volgende regels:

  Leerlingen voortgezet en middelbaar onderwijs

  Voor leerlingen van het voortgezet en middelbaar onderwijs (vmbo, havo, vwo, middelbaar praktijkonderwijs en mbo) organiseert de rechtbank speciale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vormen een combinatie van voorlichting door een rechter, het bezoeken van een strafzaak en een nabespreking.

  Deze bijeenkomsten duren 3 uur en worden georganiseerd op maandagochtend en woensdagmiddag.

  De grootte van de groep is minimaal 15 personen en maximaal 20 personen. In verband met de voorlichting die wordt gegeven door een medewerker van de rechtbank en de beperkte ruimte in de zittingszalen worden strikt het minimaal en maximaal aantal leerlingen per groep aangehouden.

  De voorlichtingsbijeenkomst dient te worden aangevraagd door de docent/mentor (van de groep) en gaat via de website van ProDemos (prodemos.nl)You are leaving Rechtspraak.nl

  Let op: leerlingen van het voortgezet en middelbaar onderwijs kunnen als groep alleen in deze vorm de rechtbank bezoeken.

  Voor vragen over bezoeken van het voortgezet en middelbaar onderwijs kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Communicatie van de rechtbank Amsterdam op nummer 088 361 14 40 of per e-mail: info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl.

  Studenten van het hoger onderwijs en universiteiten

  Groepen studenten van het hoger onderwijs en universiteiten kunnen alleen een aanvraag doen voor een onbegeleid bezoek aan de rechtbank – dus zonder voorlichting en nabespreking.

  Zij zijn welkom op: maandagmiddag, dinsdag hele dag, woensdagochtend, donderdag hele dag en vrijdag hele dag.

  In verband met de beperkte ruimte in de zittingszalen wordt strikt het maximaal aantal van 15 studenten per groep aangehouden.

  Een dergelijk bezoek kan worden aangevraagd bij de Centrale balie en uitsluitend met het aanvraagformulier bijwonen zitting (pdf, 573,4 KB). Het ingevulde formulier kunt u te mailen naar groepsbezoek.rb-ams@rechtspraak.nl.

  Om de goede orde te bewaken, dienen alle groepen van meer dan vijf personen zich van tevoren aan te melden via de aanvraagprocedure die voor de groep van toepassing is. Groepen van meer dan vijf personen die zich niet van tevoren hebben aangemeld worden niet toegelaten.

  Voor vragen over bezoeken van studenten van het hoger en universitair onderwijs kunt u contact opnemen met de Centrale Balie van de rechtbank op nummer 088 361 13 90 of per mail groepsbezoek.rb-ams@rechtspraak.nl.

  Rechtspraak in de klas

  Bekijk ook het lesmateriaal ter voorbereiding op de gastles en uw bezoek.
  Rechtspraak in de klas

  Groepsbezoek overige groepen

  Bent u geen docent, maar wilt u wel met een groep (vanaf 5 personen) een bezoek brengen aan een openbare zitting van de rechtbank Amsterdam? Meld u minimaal vijf werkdagen van tevoren aan bij de Centrale balie met het aanvraagformulier bijwonen zitting (pdf, 573,4 KB). Stuur een e-mail met uw formulier naar groepsbezoek.rb-ams@rechtspraak.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u de Centrale Balie mailen op hetzelfde mailadres of bellen op nummer 088 361 33 90. 

 

 Centrale balie

>Alles uitklappen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Het Landelijke Aanhoudingenprotocol is per 1 februari 2008 ondergebracht bij medewerkers van de Verkeerstoren, die optreden in opdracht van de behandelende rechter. Alle schriftelijke aanhoudingsverzoeken worden intern doorgeleid naar de Verkeerstoren. Een aanhoudingsverzoek kan ook via e-mail worden gedaan bij de Verkeerstoren, dat heeft zelfs de voorkeur. Richtsnoer bij de beoordeling vormt het LAP, waarvan een kopie als bijlage is gevoegd. Het mailadres van de Verkeerstoren is: Verkeerstoren-Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl.

 • De Rechtbank Amsterdam heeft een procedure ontwikkeld voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (verder Sv). Voor deze versnelde procedure dient u gebruik te maken van bijgaand digitale formulier (pdf, 776,1 KB).

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Amsterdam kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

  Jaarverslag klachtbehandeling

  Het jaarverslag 2018 klachtbehandeling rechtbank Amsterdam kunt u opvragen bij de afdeling communicatie door een mail te sturen aan info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl. Telefonisch opvragen kan via telefoonnummer 088 36 11 440.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Contactgegevens mediation:

  Bezoekadres: Parnassusweg 280

  1076 AV Amsterdam

  Postadres:

  Secretariaat Mediationbureau
  Postbus 84500 
  1080 BN Amsterdam

  Mediationfunctionarissen:

  Jolien Boeding-Polée, mediationcoördinator

  088 361 7789

  Bernette Boukema, mediationfunctionaris
  088 361 7319

  De keuze van de mediator:

  Voordat de eerste afspraak kan worden gemaakt, moet de mediator worden gekozen. Met de zoekfunctie op de site van Raad voor Rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl) zoekt u zelf een mediator bij u in de buurt.


 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Amsterdam kunt u contact opnemen.