Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Amsterdam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Amsterdam > Veelgestelde vragen Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de Rechtbank Amsterdam een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  U kunt uw akte non-verzet bij voorkeur aanvragen via berichtenprocesvoeringdagv.rb-ams@rechtspraak.nl

  In uw aanvraag vermeldt u de statutaire naam en de statutaire vestigingsplaats van de rechtspersoon. Als bijlage dient u de verklaring van de Kamer van Koophandel mee te zenden alsmede een kopie van de voorgeschreven advertentie waarop duidelijk de naam van de krant en de publicatiedatum zichtbaar zijn. Bij voorkeur dient u de bijlagen in één PDF-bestand in. In het geval van een grensoverschrijdende omzetting stuurt u de advertentietekst ook in een WORD-bestand mee.

  Nadat de wettelijke termijn is verstreken en van verzet geen sprake is gebleken, ontvangt u de akte uitsluitend digitaal door middel van een reply aan het emailadres van de aanvrager. Indien u de aanvraag niet per email heeft gedaan of de verklaring op een ander emailadres wilt ontvangen, dient u een emailadres aan te geven in uw aanvraag.

  De wettelijke termijn gaat in de dag na publicatie. Een maand is een kalendermaand en géén vier weken.

  De akte wordt toegezonden nadat de nota is voldaan. Heeft u een Landelijke rekening-courant griffierechten bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR), dan wordt het verschuldigde griffierecht als betaald beschouwd.

  Houdt u er rekening mee dat u de complete aanvraag één keer indient. Hiermee voorkomt u dat uw aanvraag dubbel wordt ingeboekt en het griffierecht meerdere malen in rekening wordt gebracht.
  Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken op ons telefoonnummer 088 361 14 04.


 • Bij rechtbank Amsterdam kan dit hier.
  Lees meer over akte non-failliet.


 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Amsterdam als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Amsterdam.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift per brief voorzien van handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs opvragen bij het team Familie- en Jeugd van de rechtbank Amsterdam:

  Rechtbank Amsterdam
  Team familie en jeugd
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Het streven is om het afschrift binnen 2 weken toe te sturen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 • Bij de afdeling Familie van de rechtbank kunt u een afschrift van de echtscheidingsbeschikking aanvragen mits de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Amsterdam. Daarnaast moeten de uitspraak hebben plaatsgevonden ná 1990 en vóór 2010. Beschikkingen van voor 1990 kunt u bij het Noord-Hollands archief te Haarlem (noord-hollandsarchief.nl) (u verlaat Rechtspraak.nl) opvragen.

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Amsterdam.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Amsterdam voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document van een apostille wilt laten voorzien of wilt laten legaliseren, kunt u dat per post of direct bij de Centrale balie aanvragen. 

  If you would like to ask for an apostille or legalisation in writing, provide the following information through this form (pdf, 178 KB). You can send or drop off the completed form by post. Sending the form by e-mail is not possible.

  De rechtbank kan uw document alleen legaliseren als deze getekend is door een beëdigd ambtenaar, vertaler of een notaris. Hieronder vindt u enkele veel voorkomende documenten waar een voor legalisatie voor nodig is.

  Volmacht of ander document waar uzelf voor tekent

  1. Laat het document waar u de apostille voor nodig heeft, tekenen door een notaris of een beëdigd ambtenaar van de gemeente. Dit om te waarborgen dat de handtekening, die op het document staat echt van u is.
  2. Hierna kunt u een apostille verkrijgen bij de Centrale Balie van de rechtbank.

  Indien het document, waar u een apostille voor nodig heeft, niet door uzelf is ondertekend maar door een derde dan kunt u niet terecht bij de gemeente, maar alleen bij een notaris.

  Legalisatie van uw paspoort

  1. Laat uw paspoort kopiëren en tekenen door een notaris of een beëdigd ambtenaar van de gemeente.
  2. Hierna kunt u een apostille verkrijgen bij de Centrale Balie.

  Documenten van de belastingdienst

  1. Alle documenten getekend door de belastingdienst dienen eerst voor gelegaliseerd te worden bij het ministerie van financiën
  2. Hierna kunt u een apostille verkrijgen bij de Centrale Balie

  Documenten van de Kamer van Koophandel

  1. Documenten van de Kamer van Koophandel kunnen gelegaliseerd worden indien dit de papieren versie is gedrukt op origineel KvK-papier met handtekening. Zelf geprinte uittreksels kunnen wij niet legaliseren. 

  Documenten van onderwijsinstellingen

  1. Alle documenten afkomstig van onderwijsinstellingen dienen eerst voor gelegaliseerd te worden bij de dienst uitvoering onderwijs (DUO).
  2. Hierna kunt u een apostille verkrijgen bij de Centrale Balie.

  Twijfelt u of uw document geschikt is voor een apostille? Neemt u dan gerust contact op met de Centrale Balie

  Particulieren

  Neem het originele document mee. Uw aanvraag wordt direct bij de centrale balie afgehandeld. U krijgt het gelegaliseerde document gelijk mee.

  U hoeft hiervoor géén afspraak te maken. U kunt ook iemand anders sturen met het document, een machtiging is niet nodig. De kosten kunnen contant of met PIN worden betaald.

  Bedrijven

  Gebruik voor het aanvragen van een apostille of legalisatie het aanvraagformulier. U kunt de aanvraag afgeven bij de centrale balie of per post versturen, samen met het originele document.

  • Documenten die vóór 12:00 uur worden aangeleverd, zijn dezelfde dag vanaf 16:00 uur af te halen.
  • Documenten die na 12:00 uur worden aangeleverd, zijn de volgende dag na 10:00 uur af te halen.

  Post

  Stuur het ingevulde formulier met het originele document naar:
  Rechtbank Amsterdam
  Centrale balie
  Postbus 84500
  1080 BN Amsterdam

  Na ontvangst van de betaling stuurt de centrale balie de stukken toe. Dit gebeurt op dezelfde manier als dat de centrale balie ze ontvangen heeft. Heeft u de aanvraag per aangetekende post verstuurd, dan ontvangt u deze ook per aangetekende post.

 • ​In strafzaken komt het met regelmaat voor dat cliënten zich daags voor bijvoorbeeld een politierechterzitting melden bij een advocaat. Denkbaar is dat er dan problemen ontstaan bij de organisatie van de gefinancierde rechtsbijstand. Beleid van de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam is dat cliënten die ten tijde van het verzoek om rechtsbijstand een uitkering genieten krachtens de Algemene Bijstandswet of uitsluitend verstrekkingen ontvangen in gevolge de regeling opvang asielzoekers, bij de toevoegingsaanvraag geen verklaring omtrent inkomen en vermogen hoeven over te leggen. Zij kunnen volstaan met de indiening van een “eigen verklaring” waarbij tevens het laatst verstrekte originele bewijs van uitkering respectievelijk verstrekkingen dient te worden overgelegd. Ook in strafzaken wordt deze regeling toegepast. Cliënten die niet over een inkomen beschikken moeten een verklaring omtrent inkomen en vermogen overleggen en aangeven hoe zij in hun levensonderhoud voorzien.

 Professionals

>Alles uitklappen

 Zitting bijwonen

>Alles uitklappen

 

 Centrale balie

>Alles uitklappen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Het Landelijke Aanhoudingenprotocol is per 1 februari 2008 ondergebracht bij medewerkers van de Verkeerstoren, die optreden in opdracht van de behandelende rechter. Alle schriftelijke aanhoudingsverzoeken worden intern doorgeleid naar de Verkeerstoren. Een aanhoudingsverzoek kan ook via e-mail worden gedaan bij de Verkeerstoren, dat heeft zelfs de voorkeur. Richtsnoer bij de beoordeling vormt het LAP, waarvan een kopie als bijlage is gevoegd. Het mailadres van de Verkeerstoren is: Verkeerstoren-Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl.

 • De Rechtbank Amsterdam heeft een procedure ontwikkeld voor versnelde afdoening van de standaard verzoeken ex artikel 533 en 530 van het Wetboek van Strafvordering (verder Sv). Voor deze versnelde procedure dient u gebruik te maken van bijgaand digitale formulier (pdf, 776,1 KB).

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Amsterdam kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.

  Jaarverslag klachtbehandeling

  Het jaarverslag 2022 klachtbehandeling rechtbank Amsterdam kunt u opvragen bij de afdeling communicatie door een mail te sturen aan info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl. Telefonisch opvragen kan via telefoonnummer 088 36 11 440.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Contactgegevens mediation:

  Bezoekadres: Parnassusweg 280

  1076 AV Amsterdam

  Postadres:

  Secretariaat Mediationbureau
  Postbus 84500 
  1080 BN Amsterdam

  Mediationfunctionarissen:

  Jolien Boeding-Polée, mediationcoördinator

  088 361 7789

  Bernette Boukema, mediationfunctionaris
  088 361 7319

  De keuze van de mediator:

  Voordat de eerste afspraak kan worden gemaakt, moet de mediator worden gekozen. Met de zoekfunctie op de site van Raad voor Rechtsbijstand (rechtsbijstand.nl) zoekt u zelf een mediator bij u in de buurt.


 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Amsterdam kunt u contact opnemen.