Laden...

Veelgestelde vragen rechtbank Midden-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Midden-Nederland > Veelgestelde vragen Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Midden-Nederland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt de akte persoonlijk en schriftelijk aanvragen bij de locaties Utrecht en Lelystad.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Midden-Nederland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.

  U kunt de verklaring schriftelijk aanvragen bij de locaties Utrecht en Lelystad. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de afdeling Insolventie. U krijgt de akte non-failliet toegezonden zodra de nota is voldaan.

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u 3 maanden de tijd om hiertegen in beroep te gaan.

  Als u niet in beroep wilt en u niet wilt wachten tot het verstrijken van de beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de gemeente waar u bent gehuwd laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als na de beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen beroep heeft aangetekend, kunt bij de griffier van de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken een 'verklaring van non-appèl' worden opgevraagd. Hierin geeft de rechtbank aan dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de gemeente waar u bent gehuwd kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

 • Algemene voorwaarden deponeren

  U kunt uw algemene voorwaarden persoonlijk of schriftelijk (per post) deponeren bij de rechtbank Midden-Nederland bij de locaties Utrecht en Lelystad. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  Persoonlijk

  U geeft de algemene voorwaarden af bij de informatiebalie. Nadat u betaald heeft, zijn de voorwaarden direct opvraagbaar.

  Schriftelijk

  Stuur de algemene voorwaarden met een ondertekende begeleidende brief waarin u verzoekt om deponering naar:

  Rechtbank Midden-Nederland
  Afdeling Civiel, o.v.v. rekesten
  Postbus 16005
  3500 DA Utrecht

  Zodra u de nota voldaan heeft, ontvangt u een registratienummer en zijn de voorwaarden door iedereen opvraagbaar.

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden alleen schriftelijk (per post) opvragen. Vermeld in uw verzoek duidelijk om welke voorwaarden het gaat en onder welk nummer deze geregistreerd staan. Voorzie het verzoek van uw naam, adres en handtekening. Stuur het naar:

  Rechtbank Midden-Nederland
  Archief
  Postbus 16005
  3500 DA Utrecht   

 • Heeft u huwelijkse voorwaarden laten opstellen, dan kunt u deze in het huwelijksgoederenregister vinden als u heeft gekozen voor registratie hierin. Vraagt u het bij uw notaris na als u niet meer zeker weet of u de huwelijkse voorwaarden heeft laten registreren. Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Midden-Nederland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  U kunt het afschrift schriftelijk opvragen bij de afdeling Familierecht van de locaties Utrecht en Lelystad.

  Adresgegevens rechtbank Midden-Nederland
  • Rechtbank Midden-Nederland, t.a.v. Familierecht, postbus 2035, 8203 AA Lelystad
  • Rechtbank Midden-Nederland, t.a.v. Familierecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht

  U krijgt het afschrift binnen 2 weken kosteloos toegestuurd.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  U kunt dit alleen op locatie Utrecht en Lelystad doen. U hoeft geen afspraak te maken.

  Kijk voor welke handtekeningen de rechtbank een apostille/legalisatie afgeeft op de pagina apostille en legalisatie.

 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Midden-Nederland, kunt u, of bij voorkeur uw advocaat, een afschrift opvragen bij de afdeling Civiel recht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend schriftelijk verstrekt aan (de advocaat van) de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten. Het is niet mogelijk om een afschrift telefonisch of aan de balie op te vragen.

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Midden-Nederland.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Midden-Nederland.

 • Nee, de rechtbank Midden-Nederland beschikt niet over advocatenvakjes.
 • Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij de locaties in Lelystad en Utrecht. Uw verzoek kunt u het beste indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank.

  U dient de volgende gegevens te vermelden: de naam van de minderjarige, de geboortedatum en de geboorteplaats.
  Voor dit uittreksel worden door de rechtbank geen kosten in rekening gebracht.

  Adresgegevens rechtbank Midden-Nederland

  • Rechtbank Midden-Nederland, Informatiebalie locatie Lelystad, postbus 2035, 8203 AA Lelystad
  • Rechtbank Midden-Nederland, Informatiebalie locatie Utrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht

  Zie voor een rechtbank bij u in de buurt de pagina 'Rechtbanken'.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • De rechtbank verstrekt alleen vonnissen, wanneer de belangen van de veroordeelde of andere mensen die in het vonnis genoemd worden hierdoor niet geschaad worden. Vonnissen die de rechtbank verstuurt, zijn altijd geanonimiseerd. U zult dus geen namen van betrokkenen aantreffen in het afschrift. Als u procespartij bent (geweest) heeft u overigens altijd recht op een afschrift.
   
  U kunt uw verzoek per brief sturen naar:
  Rechtbank Midden-Nederland
  T.a.v. Teamleider Civielrecht/Strafrecht/ Bestuursrecht/Familierecht (a.u.b. juiste afdeling aangeven)
  Postbus 16005 3500 DA Utrecht
   
  Vermeld in uw brief in ieder geval:

  • Waarom u een afschrift van het vonnis wilt ontvangen
  • Een beschrijving van het onderwerp van de zaak (indien mogelijk het zaaknummer)
  • De naam van de procespartij(en) waarop de zaak betrekking heeft
  • Wanneer de rechtbank uitspraak heeft gedaan.
  • Uw eigen contactgegevens

  Na ontvangst wordt uw aanvraag beoordeeld. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

 • ​Wanneer de rechter niet direct tijdens een zitting uitspraak doet, vertelt hij aan het einde van de zitting wanneer hij uitspraak doet. Uitspraken in strafzaken voor de meervoudige kamer worden in het openbaar uitgesproken, meestal twee weken ná de zitting. U ontvangt de uitspraak later (via uw advocaat) op schrift. Uitspraken in andere rechtszaken worden in de regel per post verstuurd of door de deurwaarder bij u thuis bezorgd. Als de rechter geen datum heeft genoemd, of wanneer u de datum vergeten bent, kunt u bellen met de griffie (administratie van de rechtbank) voor meer informatie.

 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Midden-Nederland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval. De rechtbank Midden-Nederland publiceert elk jaar een jaarverslag klachten.

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  Pilot POTS

  Op de locaties Almere en Lelystad loopt een pilot POTS (poging ouderschapsplan tijdens schorsing). Meer informatie over POTS is te vinden in de factsheet POTS (pdf, 74,6 KB).

  Bureau Mediaton (algemeen)

  Telefoonnummer: 088 361 17 63
  E-mail: Mediation.RB-MNL@rechtspraak.nl

  Bureau Mediaton (strafzaken)

  Telefoonnummer: 088 361 17 63
  E-mail: Mediationinstrafzaken.rb-mnl@rechtspraak.nl


 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Midden-Nederland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • U kunt geen voorkeursdagen doorgeven. Maar u kunt wel van tevoren de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dat zijn uw ‘verhinderdata’. De rechtbank Midden-Nederland probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Soms lukt dat niet. Voor bepaalde zaken is er bijvoorbeeld een vaste zittingsdag per week. Geef uw verhinderdata schriftelijk door aan de rechtbank Midden-Nederland.

 • Dat hangt af van het soort zaak waarvoor de zitting gepland is.

  Bekijk de mogelijkheden.

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u. 

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken.

   Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Iemand die als gevolg van een geestelijke stoornis een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving, kan onder bepaalde voorwaarden verplicht worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Die voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het is niet mogelijk om bij de rechtbank voor iemand in uw omgeving een procedure te beginnen. Wanneer u vindt dat iemand gevaar veroorzaakt, kunt u dit melden bij de politie of een crisisdienst.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook:

 • Echtscheiding

  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.

  Gezag, voogdij en omgang

  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar. 

  Alimentatie

  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek

  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.

 • De rechtbank past haar werkwijze voor lokale belasting per 1 januari 2024 aan. Het gaat om zaken waarin op of na die datum beroep wordt ingesteld.

  Dit is de nieuwe werkwijze:

  1. Na ontvangst van het beroepschrift krijgt de eisende partij de gelegenheid om de gronden in te dienen als dat nog niet is gebeurd. Voor het indienen van gronden wordt een termijn gesteld.
  2. Na ontvangst van de gronden van het beroep stelt de rechtbank de heffingsambtenaar in de gelegenheid een verweerschrift en (in WOZ-zaken) een taxatierapport en/of taxatiematrix in te dienen. Ook daarvoor zal de rechtbank een termijn stellen. De rechtbank zal zo nodig, anders dan tot nu toe, consequenties verbinden aan het overschrijden van deze termijn.
  3. Als een verweerschrift en (in WOZ-zaken) een taxatierapport en/of taxatiematrix is ingediend, stelt de rechtbank de eisende partij in de gelegenheid om daarop vóór de zitting te reageren. Ook daarvoor zal de rechtbank een termijn stellen. De rechtbank zal zo nodig, anders dan tot nu toe, consequenties verbinden aan het overschrijden van deze termijn.
  4. Verder kan de rechtbank regie in de zaak voeren door bijvoorbeeld aan partijen schriftelijke vragen te stellen, hen de mogelijkheid bieden nadere stukken over te leggen of om een schriftelijke reactie te geven. Ook kan de rechtbank beslissen de zaak direct op zitting te plannen of om partijen voor te leggen dat een zitting niet nodig wordt geacht.

 

 Gerechtsgebouw en bereikbaarheid

>Alles uitklappen
 • ​Almere

  U kunt gebruik maken van de Hospitaalgarage of Regisseurgarage. Dit zijn betaalde parkeergelegenheden.

  Amersfoort

  In de directe omgeving van de rechtbank is een beperkt aantal betaalde parkeerplaatsen. U moet vooraf bij de automaat betalen. U kunt ook gebruik maken van de parkeergarage Agis (Van Wijckstraat) of Argonaut (Stationsplein). Dit zijn betaalde parkeergelegenheden.

  Lelystad

  U kunt gebruik maken van de Zilverparkgarage (Middenweg). Dit is een betaalde parkeergelegenheid.

  Utrecht

  In de directe omgeving van het gerechtsgebouw is een beperkt aantal betaalde parkeerplaatsen. U moet vooraf bij de automaat betalen. U kunt ook gebruik maken van de betaalde parkeergarages Springweg (Strosteeg) of de parkeergarages rond Hoog Catharijne.

 • ​In de rechtbank zijn spreekkamers aanwezig om in beslotenheid te overleggen met uw advocaat. De bode of de medewerkers van de informatiebalie wijzen u graag de weg.

Staat uw vraag er niet bij?

Algemene informatie over onderwerpen en procedures vindt u op de pagina onderwerpen. Voor vragen specifiek gericht aan de rechtbank Midden-Nederland kunt u contact opnemen.