Bewind en bewindvoerder

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksHome > Uw Situatie > Bewind

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Bewind en bewindvoerder

Wat houdt bewind in?

Als iemand door zijn situatie niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan bewind nodig zijn. Denk aan Alzheimerpatiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden.

Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Maar hij blijft handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld - zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter - wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.

Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld over het spaargeld of de woning van betrokkene.

Wat is bewind? (video)

Andere beschermingsmaatregelen

Naast bewind zijn er 2 andere beschermingsmaatregelen:

  • Mentorschap: als iemand niet meer kan beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, dan kan de kantonrechter mentorschap instellen en een mentor benoemen.
  • Curatele: als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen, dan kan de kantonrechter curatele instellen en een curator benoemen. Betrokkene verliest zijn handelingsbekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen.

Mentorschap is de lichtste maatregel, curatele de meest ingrijpende.

 

 

Wat is een bewindvoerder?

De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder beslist, zo mogelijk in overleg met de betrokkene, over zijn goederen en vermogen. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder.

Het doel van de maatregel bewind is het beschermen van de financiële belangen van de betrokkene. En om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

Er zijn 2 soorten bewindvoerders:

  • De professionele bewindvoerder: iemand die van beroep bewindvoerder is en aan speciale kwaliteitseisen moet voldoen.
  • De niet-professionele bewindvoerder: een bekende van de betrokkene, zoals echtgenoot of kennis.

 

Taken en verplichtingen niet-professionele bewindvoerder

Als de kantonrechter u tot bewindvoerder heeft benoemd, heeft u een aantal taken en verplichtingen, zoals jaarlijks verantwoording afleggen via de rekening en verantwoording. Lees meer over de taken en verplichtingen en welke formulieren u daarbij nodig heeft.

Klacht over bewindvoerder

Bent u onder bewind gesteld en heeft u een klacht over uw (niet-professionele of professionele) bewindvoerder? Dan kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die uw bewind onder toezicht heeft. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting.

 

 

Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

U kunt bij de kantonrechter de beschermingsmaatregel bewind aanvragen of beëindigen. Is het nodig om de maatregel te wijzigen in curatele of mentorschap? Ook dit kunt u aanvragen bij de kantonrechter.

Wordt de betrokkene vermist of is hij vertrokken zonder dat hij voldoende orde op zaken heeft gesteld? U kunt bij de kantonrechter vragen een bewindvoerder bij afwezigheid te benoemen (afwezigheidsbewind).

Bewind registreren

Als bewindvoerder dient u te zorgen voor een aantekening van bewind in de openbare registers zoals het kadaster en het handelsregister. De griffie van de rechtbank zorgt voor publicatie van de beschikking in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister als:

  • het bewind is uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden
  • de kantonrechter dit beslist bij bewind ook op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand

Centraal Curatele- en bewindregister

Het Centraal Curatele- en bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie een curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en wordt de registratie verwijderd uit het register.

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik bewind aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de bijlagen naar de kantonrechter van de woonplaats van degene voor wie u de maatregel vraagt. Meer over de aanvraagprocedure.

Wie kan professioneel bewindvoerder worden?

U kunt als natuurlijk persoon, rechtspersoon of eenmanszaak een verzoek indienen om professioneel beschermingsbewindvoerder te worden. Bekijk ook de veelgestelde vragen van professioneel beschermingsbewindvoerders.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum