Laden...

Civiele vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Civiele vorderingsprocedure

Digitaal procederen

Sinds 1 oktober 2019 kunt u niet meer digitaal een civiele procedure starten bij de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland. Dan geldt bij alle rechtbanken hetzelfde procesrecht in civiele zaken (pdf, 396,5 KB) en voert u elke dagvaardingsprocedure op papier.

Bent u vóór 1 oktober 2019 een digitale civiele vorderingsprocedure gestart bij deze rechtbanken? Of bent u hier als verweerder bij betrokken? Dan procedeert u digitaal verder.

In welke zaken digitaal procederen?

U blijft digitaal procederen in zaken waarin vóór 1 oktober 2019

 • een procesinleiding is ingediend in Mijn Rechtspraak (artikel 112 Rv).
 • het oproepingsbericht is betekend (artikel 113 en 115 Rv).

Model oproepingsbericht art. 113 RV

v).

 

Verwerende partij

Heeft uw cliënt een oproepingsbericht ontvangen in een civiele vorderingsprocedure? Lees meer over digitaal procederen als verweerder in de civiele vorderingsprocedure.

Wilt u als advocaat verschijnen in een verzetprocedure? Bekijk hoe u zich meldt namens de verweerder in verzet.

Verzoek verkorting minimale verschijntermijn (art. 117 Rv)

Wilt u een verzoek indienen tot verkorting van de minimale verschijntermijn (artikel 117 Rv)? Lees in de werkinstructie 'verzoek verkorting minimale verschijntermijn'  (pdf, 242,1 KB) hoe u deze papieren procedure combineert met de digitale civiele vorderingsprocedure.

De vorderingsprocedure bestaat uit de volgende stappen: 

U voert de digitale civiele vorderingsprocedure via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak. Dat kan alleen in zaken waarin vóór 1 oktober 2019 een procesinleiding is ingediend in Mijn Rechtspraak (artikel 112 Rv). Of het oproepingsbericht vóór 1 oktober 2019 is betekend (artikel 113 en 115 Rv). De stappen in de vorderingsprocedure zijn voor beide digitale systemen hetzelfde. De wijze waarop u sommige functies in het systeem uitvoert kan verschillen.

>Alles uitklappen
 • Als u een vorderingsprocedure wilt starten, kunt u kiezen hoe en wanneer u de procedure bekendmaakt bij de andere partij:
  a. u dient eerst digitaal de procesinleiding in en bezorgt daarna het oproepingsbericht van de rechtbank bij de verwerende partij (artikel 112 Rv),
          of
  b. u of de deurwaarder stelt een oproepingsbericht met procesinleiding op aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak, u laat de deurwaarder deze betekenen aan de verwerende partij en brengt de zaak daarna aan bij de rechtbank via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak (artikel 113 Rv).

  Wilt u een verzoek indienen tot verkorting van de minimale verschijntermijn (artikel 117 Rv)? Lees meer hierover in de werkinstructie ‘Verzoek verkorting minimale verschijntermijn. (pdf, 242,1 KB)

  U kunt per verweerder een uiterste verschijningsdatum/termijn kiezen. Ook kunt u u aangeven of het om een buitenlandse verweerder gaat. Lees meer over de werkwijze oproepen buitenlandse verweerder (artikel 115 Rv).

  a. Eerst procesinleiding indienen (artikel 112 Rv)

  Wilt u eerst de zaak aanhangig maken bij de rechtbank, dan dient u digitaal de procesinleiding in. Daarna vindt u in het digitaal dossier het oproepingsbericht. Dat kunt u onder de tab ‘Stukken’ in Mijn Rechtspraak downloaden. Of u haalt het oproepingsbericht op via het Aansluitpunt Rechtspraak. U bepaalt zelf hoe u het bericht bij de verwerende partij bezorgt. Dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail of u laat het door de deurwaarder betekenen. Dit moet u doen binnen 2 weken na het indienen van de procesinleiding.

  Geen verstek als oproepingsbericht niet is betekend
  Heeft u het oproepingsbericht niet laten betekenen, maar op een andere manier verstuurd? En meldt de verwerende partij zich niet op de uiterste datum in de procedure? Dan kan de rechter geen verstek verlenen. Wel kunt u het oproepingsbericht alsnog laten betekenen. Dit kunt u doen tot 2 weken na de uiterste dag dat de verwerende partij had moeten verschijnen. Doet u dit niet, dan wordt uw vordering niet-ontvankelijk verklaard. Doet u dit wel, dan wordt de periode waarin de verwerende partij in de procedure kan verschijnen verlengd tot 4 weken na de uiterste dag dat hij oorspronkelijk had moeten verschijnen.

  Exploot tijdig indienen
  Heeft u het oproepingsbericht aan de verwerende partij laten betekenen? Dan moet u het exploot van betekening tijdig digitaal indienen. U kunt dit uiterlijk doen op de laatste dag voordat de verwerende partij in de procedure moet verschijnen.

  b. Eerst oproepingsbericht betekenen (artikel 113 Rv)

  Wilt u de procedure bij de andere partij bekendmaken vóórdat u de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank? Dan stelt u of de deurwaarder een oproepingsbericht met procesinleiding op aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. Vervolgens laat u de deurwaarder deze betekenen aan de verwerende partij. Uiterlijk 5 werkdagen daarna uploadt u het betekende oproepingsbericht als exploot in Mijn Rechtspraak. Uiterlijk 5 werkdagen daarna uploadt u het betekende oproepingsbericht als exploot in Mijn Rechtspraak of u dient het exploot in via het Aansluitpunt Rechtspraak. 

   

  Inhoud procesinleiding en oproepingsbericht

  De procesinleiding lijkt op de vroegere dagvaarding, maar is iets eenvoudiger, omdat de verplichte aanzeggingen nu in het oproepingsbericht worden vermeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanzeggingen over verweer voeren, niet verschijnen en betaling van griffierecht.

  De belangrijkste onderdelen die in de procesinleiding moeten staan, zijn:

  • het gerecht waar de zaak wordt behandeld
  • de naam en woonplaats van de eisende en verwerende partij, uw eigen naam en kantooradres en uw kenmerk
  • de vordering en de gronden daarvoor. De gronden kunt u in het digitale systeem invullen. U kunt ze ook in een apart document zetten dat u uploadt in Mijn Rechtspraak of toevoegt in het Aansluitpunt Rechtspraak.
  • de bewijsstukken, getuigen en andere bewijsmiddelen die u wilt opvoeren. De bewijsstukken moet u tegelijk met de procesinleiding digitaal indienen. U hoeft deze niet te laten betekenen door de deurwaarder. Eventuele aanvullende stukken kunt u nog digitaal indienen tot uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling.
  • de uiterste datum waarop de verwerende partij in de procedure kan verschijnen. Er zijn geen vaste roldagen meer. Als verschijningsdatum kunt u elke datum kiezen die ligt in de periode:
   - van minimaal 4 weken tot maximaal 6 maanden na de indiening van de procesinleiding (artikel 112 Rv)
   - van minimaal 2 weken tot maximaal 6 maanden na de betekening van de procesinleiding (artikel 113 Rv)
  • de argumenten die de verwerende partij heeft tegen de vordering en de reactie van de eisende partij hierop.

  Heeft u een toevoeging of een inkomensverklaring, dan dient u dit stuk of de aanvraag tegelijk met de procesinleiding in.

  Griffierecht

  Nadat u de procesinleiding digitaal heeft ingediend, moet het griffierecht binnen 4 weken op de rekening van de Rechtspraak staan. Bij het invullen van het formulier ziet u op het scherm hoe hoog het griffierecht is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

  Intrekken vordering
  Trekt u de vordering in voordat de verwerende partij in de procedure is verschenen of had kunnen verschijnen? Dan krijgt u een deel van het griffierecht terug. Elke eisende partij blijft eenderde van het griffierecht verschuldigd (met een maximum van € 75 voor onvermogenden, € 250 voor natuurlijke personen en € 500 voor niet-natuurlijke personen).

  Let op: de termijn voor het betalen van het griffierecht, gaat in deze nieuwe procedure eerder in dan in de vroegere dagvaardingsprocedure.

 • Heeft uw cliënt een oproepingsbericht ontvangen voor een procedure, dan kunt u als advocaat het digitaal dossier inzien. Hiervoor gebruikt u de code die in het oproepingsbericht staat. U kunt dan in Mijn Rechtspraak of via het Aansluitpunt Rechtspraak de stukken in het dossier bekijken en bepalen of u wilt verschijnen (het vroegere ‘stellen’). Kiest u ervoor om te verschijnen, dan moet u dat uiterlijk doen op de datum die in het oproepingsbericht staat. Nadat u bent verschenen heeft u 6 weken de tijd om digitaal een verweerschrift in te dienen.

  Lees meer over de stappen bij verweer voeren in de civiele vorderingsprocedure.

  Wilt u als advocaat verschijnen in een verzetprocedure? Bekijk hoe u zich meldt namens de verweerder in verzet.

  Inhoud verweerschrift

  Het verweerschrift maakt u in Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak. U vermeldt hierin onder meer:

  • uw verweer en de gronden daarvoor. De gronden kunt u in het digitale systeem invullen. U kunt ze ook in een apart document zetten dat u uploadt in Mijn Rechtspraak of toevoegt in het Aansluitpunt Rechtspraak.
  • de bewijsstukken, getuigen en andere bewijsmiddelen die u wilt opvoeren. De bewijsstukken moet u tegelijk met het verweerschrift digitaal indienen. Eventuele aanvullende stukken kunt u nog digitaal indienen tot uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling.
  • desgewenst een tegenvordering. De eisende partij mag hier vervolgens – binnen 6 weken – een verweerschrift tegen indienen

  Heeft u een toevoeging of een inkomensverklaring, dan dient u dit stuk of de aanvraag tegelijk met het verweerschrift in.

  Griffierecht

  Nadat u in de procedure bent verschenen, moet het griffierecht binnen 4 weken op de rekening van de Rechtspraak staan. In Mijn Rechtspraak of in het Aansluitpunt Rechtspraak staat hoe hoog het bedrag is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

 • Zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het verweerschrift heeft ontvangen, ontvangen de partijen via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak een uitnodiging voor de mondelinge behandeling. 

  Processtukken

  U kunt tijdens de mondelinge behandeling geen processtukken meer indienen. De uiterste datum om aanvullende stukken in te dienen is 10 dagen voor de mondelinge behandeling. Dient u tijdens of korter dan 10 dagen voor de mondelinge behandeling nog stukken in, dan beslist de rechter of die stukken deel uitmaken van het procesdossier of niet. Dit doet de rechter nadat hij de andere partij daarover heeft gehoord.

  Agenda voor de mondelinge behandeling

  Voorafgaand aan de mondelinge behandeling stuurt de rechter u een zogeheten ‘agenda voor de mondelinge behandeling’. Hierin informeert de rechter u over de punten die tijdens de mondelinge behandeling aan de orde komen en op welke wijze u het standpunt van uw cliënt kunt toelichten.

  Getuigen

  Als de rechter dat toestaat, kunt u tijdens de mondelinge behandeling getuigen en/of partijdeskundigen laten horen.  Als u dit wilt, moet u hiervoor eerst een gemotiveerd verzoek indienen via een digitaal bericht aan de rechtbank. Dit moet u zo spoedig mogelijk doen, maar uiterlijk binnen 2 weken nadat de datum en het tijdstip van de mondelinge behandeling zijn bepaald. In het bericht vermeldt u ook de namen en gegevens van de getuigen en/of partijdeskundigen. De andere partij kan binnen 2 werkdagen op uw verzoek reageren. De rechter beslist na die 2 werkdagen zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

  Stukken raadplegen tijdens de mondelinge behandeling

  Er is geen gegarandeerde internetverbinding in de zittingszaal. Wij raden u aan uw eigen laptop mee te nemen en daar de stukken op te downloaden die u voor de mondelinge behandeling nodig heeft. Zo heeft u de stukken offline beschikbaar.

 • Als alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, kan de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak doen. Dit kan een tussenuitspraak of een einduitspraak zijn. De rechter maakt hiervan een proces-verbaal op dat binnen 2 weken digitaal beschikbaar is. U ontvangt hiervan een e-mailnotificatie via Mijn Rechtspraak of een bericht in uw zaaksysteem als u via het Aansluitpunt Rechtspraak werkt.

  Als de rechter schriftelijk uitspraak doet, doet hij dat binnen 6 weken na de mondelinge behandeling. In bijzondere gevallen kan hij de termijn verlengen. U vindt het vonnis in het digitaal dossier en ontvangt hiervan een melding via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak.

  Digitale ondertekening

  De uitspraak is digitaal ondertekend. De naam, functie en rechtbank van de ondertekenaars staan vermeld in een kader onderaan het eerste blad van de uitspraak.

  Heeft u de digitale uitspraak niet zelf via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak ontvangen, dan kunt u controleren of het document daadwerkelijk van de Rechtspraak afkomstig is, of het door de vermelde functionarissen is ondertekend en of het ook verder niet is aangepast. Als u de uitspraak digitaal heeft ontvangen, dan controleert u dit via de justitiële informatie dienst (justid.nl). Lees meer over wat u moet doen als u bij de controle via Justid de melding krijgt dat het document niet integer is.
  Heeft u het document op papier ontvangen? Dan kunt U het Rechtspraak Servicecentrum bellen. Zij brengen u in contact met een medewerker van de griffie, die voor u kan nagaan of het document dat u heeft ontvangen gelijk is aan  de uitspraak in het digitaal dossier.

 • Verzet

  Als de verwerende partij bij verstek is veroordeeld, kunt u namens hem daartegen in verzet gaan. Hiervoor stelt u of de deurwaarder een oproepingsbericht met verweerschrift op aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. U laat de deurwaarder binnen de wettelijke termijn het oproepingsbericht betekenen aan de eisende partij. Uiterlijk 5 werkdagen na betekening uploadt u het verweerschrift en het betekende oproepingsbericht als exploot in de zaak waarin het verstekvonnis is gewezen. U gebruikt de knop 'Verzet' in de zaak, nadat u toegang heeft verkregen. Als u via het Aansluitpunt Rechtspraak werkt, dan kunt u via de taak ‘Verschijnen’ in verzet gaan. U moet daarbij een exploot en eventuele bewijsstukken aanleveren.

  Hoger beroep

  Wilt u tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, dan doet u dat op papier, op dezelfde manier als voorheen. Na een mondelinge uitspraak start de termijn van 3 maanden op de dag van de mondelinge uitspraak (artikel 339 lid 1 Rv).

Terminologie digitale vorderingsprocedure

De digitale vorderingsprocedure gebruikt andere terminologie dan in het civiele procesrecht. 

Huidige termNieuwe term
DagvaardingsprocedureVorderingsprocedure
DagvaardingProcesinleiding
EisVordering
GedaagdeVerweerder, verwerende partij
StellenVerschijnen
Eerstdienende dagUiterste verschijningsdatum
Rol
 • (vervalt)
Conclusie van antwoordVerweerschrift
Eis in reconventieTegenvordering
TerechtzittingMondelinge behandeling of andere zitting

Vraag en antwoord

Ik wil de vordering intrekken. Wat moet ik doen?

U kunt de vorderingsprocedure alleen intrekken voordat de verweerder is verschenen of uiterlijk in de procedure had kunnen verschijnen. 

Lees meer

Hoe dien ik een incident in?

U dient een incident in via een apart formulier (zoals bij voeging en tussenkomst) of via 'Stukken indienen' in het digitale dossier van de zaak.

Lees meer

Ik wil getuigen of deskundigen laten horen. Wat moet ik doen?

U kunt via Mijn Rechtspraak een gemotiveerd verzoek indienen om getuigen en/of deskundigen te laten horen. Dit verzoek dient u uiterlijk binnen 2 weken in nadat de datum en het tijdstip van de mondelinge behandeling zijn bepaald.

Lees meer

Aansluitpunt Rechtspraak

Voor professionele partijen die veelvuldig contact hebben met de gerechten heeft de Rechtspraak een systeemkoppeling ontwikkeld: het Aansluitpunt Rechtspraak. Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u vanuit uw eigen kantoorsysteem geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.