Nieuwe civiele vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Nieuwe civiele vorderingsprocedure

Verplicht digitaal procederen van start
Per 1 september 2017 procedeert u als advocaat verplicht digitaal bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan € 25.000, uitgezonderd octrooizaken).

Vrijwillig ervaring opdoen met de nieuwe digitale vorderingsprocedure
Wilt u als advocaat alvast kennismaken met de nieuwe digitale vorderingsprocedure? Dan kunt u vanaf 1 november 2016 meedoen met de vrijwillige pre-pilot bij de rechtbank Gelderland en rechtbank Midden-Nederland. Meer over de pre-pilot.

Basisprocedure met regierol voor rechter

De nieuwe vorderingsprocedure start met een procesinleiding en kent in beginsel slechts 1 schriftelijke ronde. Ook gelden er strakkere termijnen dan voorheen. De rechter heeft een regierol en kan van de basisprocedure afwijken als de situatie daarom vraagt. Dat kan hij ambtshalve doen of op verzoek van een van de partijen. Wilt u uitstel vragen voor een proceshandeling, dan kan dat tot uiterlijk 4 dagen voordat de termijn voor deze proceshandeling afloopt.

Model oproepingsbericht art. 113 Rv

De Rechtspraak heeft modellen voor het oproepingsbericht, met procesinleiding en exploot, vastgesteld voor de digitale civiele vorderingsprocedure volgens artikel 113 Rv en voor de verzetprocedure (artikel 113 juncto artikel 143 Rv). De modellen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers van deurwaardersorganisatie KBvG en de Orde van Advocaten. Later volgt nog een model voor de zaken met een buitenlandse verweerder (artikel 113 juncto artikel 115 Rv). Onderstaande modellen zijn de herziene versies van 29-06-2017.

Lees hieronder meer over de stappen in de civiele vorderingsprocedure.              

Nieuwe terminologie

Huidige termNieuwe term
DagvaardingsprocedureVorderingsprocedure
DagvaardingOproepingsbericht
EisVordering
GedaagdeVerweerder, verwerende partij
StellenVerschijnen
Eerstdienende dagUiterste verschijningsdatum
Rol
 • (vervalt)
Conclusie van antwoordVerweerschrift
Eis in reconventieTegenvordering
TerechtzittingMondelinge behandeling of andere zitting

 De vorderingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Als u een vorderingsprocedure wilt starten, kunt u kiezen hoe en wanneer u de procedure bekendmaakt bij de andere partij:
  a. u dient eerst de procesinleiding in via Mijn Rechtspraak en bezorgt daarna het oproepingsbericht van de rechtbank bij de verwerende partij (artikel 112 nieuw Rv),
          of
  b. u laat eerst de deurwaarder een oproepingsbericht opstellen en betekenen aan de verwerende partij en brengt de zaak daarna aan bij de rechtbank via Mijn Rechtspraak (artikel 113 nieuw Rv).

  Als u nu via Mijn Rechtspraak vrijwillig digitaal procedeert bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland procedeert u op basis van artikel 112 nieuw Rv (optie a). Vanaf medio mei kunt u ook kiezen voor optie b.

  a. Eerst procesinleiding indienen (artikel 112 Rv)

  Wilt u eerst de zaak aanhangig maken bij de rechtbank, dan dient u met een formulier de procesinleiding in via Mijn Rechtspraak. Hierna vindt u in het procesdossier in Mijn Rechtspraak het oproepingsbericht. Dat kunt u downloaden. U bepaalt zelf hoe u het bericht bij de verwerende partij bezorgt. Dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail of u laat het door de deurwaarder betekenen. Dit moet u doen binnen 2 weken na het indienen van de procesinleiding.

  Geen verstek als oproepingsbericht niet is betekend
  Heeft u het oproepingsbericht niet laten betekenen, maar op een andere manier verstuurd? En meldt de verwerende partij zich niet op de uiterste datum in de procedure? Dan kan de rechter geen verstek verlenen. Wel kunt u het oproepingsbericht alsnog laten betekenen. Dit kunt u doen tot 2 weken na de uiterste dag dat de verwerende partij had moeten verschijnen. Doet u dit niet, dan wordt uw vordering niet-ontvankelijk verklaard. Doet u dit wel, dan wordt de periode waarin de verwerende partij in de procedure kan verschijnen verlengd tot 4 weken na de uiterste dag dat hij oorspronkelijk had moeten verschijnen.

  Exploot tijdig indienen via Mijn Rechtspraak
  Heeft u het oproepingsbericht aan de verwerende partij laten betekenen? Dan moet u het exploot van betekening tijdig indienen via Mijn Rechtspraak. U kunt dit uiterlijk doen op de laatste dag voordat de verwerende partij in de procedure moet verschijnen.

  b. Eerst oproepingsbericht betekenen (artikel 113 Rv)

  Wilt u de procedure bij de andere partij bekendmaken vóórdat u de zaak aanhangig maakt bij de rechtbank? Dan stelt u zelf een oproepingsbericht met procesinleiding op aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. Deze vindt u bovenaan op deze pagina. Vervolgens laat u de deurwaarder deze betekenen aan de verwerende partij. Uiterlijk 5 werkdagen daarna uploadt u het exploot van betekening en het oproepingsbericht met procesinleiding in Mijn Rechtspraak.

   

  Inhoud procesinleiding en oproepingsbericht

  De procesinleiding lijkt op de vroegere dagvaarding, maar is iets eenvoudiger, omdat de verplichte aanzeggingen nu in het oproepingsbericht worden vermeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aanzeggingen over verweer voeren, niet verschijnen en betaling van griffierecht.

  Wat er precies in de procesinleiding moet staan, ziet u in het formulier in Mijn Rechtspraak.
  De belangrijkste onderdelen zijn:

  • het gerecht waar de zaak wordt behandeld
  • de naam en woonplaats van de eisende en verwerende partij, uw eigen naam en kantooradres en uw kenmerk
  • de vordering en de gronden daarvoor. De gronden kunt u in het formulier invullen, maar u kunt ze ook in een apart document zetten dat u uploadt in Mijn Rechtspraak
  • de bewijsstukken, getuigen en andere bewijsmiddelen die u wilt opvoeren. De bewijsstukken moet u tegelijk met de procesinleiding uploaden. Eventuele aanvullende stukken kunt u nog uploaden tot uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling.
  • de uiterste datum waarop de verwerende partij in de procedure kan verschijnen. Heeft u gekozen voor optie a (artikel 112 Rv), dan kunt u kiezen voor een verschijningsdatum die ligt in de periode van minimaal 4 weken tot maximaal 6 maanden na de indiening van de procesinleiding. Heeft u gekozen voor optie b (artikel 113 Rv), dan kunt u kiezen voor een verschijningsdatum die ligt in de periode van minimaal 2 weken tot maximaal 6 maanden na de betekening van de procesinleiding
  • de argumenten die de verwerende partij heeft tegen de vordering en de reactie van de eisende partij hierop.

  Heeft u een toevoeging of een inkomensverklaring, dan dient u dit stuk of deze aanvraag tegelijk met de procesinleiding in.

  Griffierecht

  Nadat u de procesinleiding via Mijn Rechtspraak heeft ingediend, moet het griffierecht binnen 4 weken op de rekening van de Rechtspraak staan. Bij het invullen van het formulier ziet u op het scherm hoe hoog het griffierecht is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

  Intrekken vordering
  Trekt u de vordering in voordat de verwerende partij in de procedure is verschenen of uiterlijk had moeten verschijnen? Dan krijgt u een deel van het griffierecht terug. Hoeveel griffierecht u nog wel moet betalen, hangt af van wie de eisende partij is. In principe is elke eisende partij eenderde van het griffierecht verschuldigd (met een maximum van € 75 voor onvermogenden, € 250 voor natuurlijke personen en € 500 voor niet-natuurlijke personen).

  Let op: de termijn voor het betalen van het griffierecht, gaat in deze nieuwe procedure eerder in dan in de vroegere dagvaardingsprocedure.

 • Heeft uw cliënt een oproepingsbericht ontvangen voor een procedure, dan kunt u als advocaat het digitaal dossier inzien. Hiervoor logt u met uw advocatenpas in op Mijn Rechtspraak. Daarna voert u de code in, die in het oproepingsbericht staat. U kunt dan de stukken in het dossier bekijken en bepalen of u wilt verschijnen (het vroegere ‘stellen’). Kiest u ervoor om te verschijnen, dan moet u dat uiterlijk doen op de datum die in het oproepingsbericht staat. Nadat u bent verschenen heeft u 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen via Mijn Rechtspraak.

  Inhoud verweerschrift

  Het formulier in Mijn Rechtspraak leidt u door het verweerschrift heen. U vermeldt hierin onder meer:

  • uw verweer en de gronden daarvoor. De gronden kunt u in het formulier invullen, maar u kunt ze ook in een apart document zetten dat u uploadt in Mijn Rechtspraak
  • de bewijsstukken, getuigen en andere bewijsmiddelen die u wilt opvoeren. De bewijsstukken moet u tegelijk met het verweerschrift uploaden. Eventuele aanvullende stukken kunt u nog uploaden tot uiterlijk 10 dagen voor de mondelinge behandeling.
  • desgewenst een tegenvordering. De eisende partij mag hier vervolgens – binnen 6 weken – een verweerschrift tegen indienen

  Heeft u een toevoeging of een inkomensverklaring, dan dient u dit stuk of deze aanvraag tegelijk met het verweerschrift in.

  Griffierecht

  Nadat u in de procedure bent verschenen, moet het griffierecht binnen 4 weken op de rekening van de Rechtspraak staan. In Mijn Rechtspraak staat hoe hoog het bedrag is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

 • Zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het verweerschrift heeft ontvangen, ontvangen de partijen via Mijn Rechtspraak een uitnodiging voor de mondelinge behandeling. In overleg met de partijen kan de rechter de mondelinge behandeling ook achterwege laten en direct uitspraak doen.

  Processtukken

  U kunt tijdens de mondelinge behandeling geen processtukken meer indienen. De uiterste datum om aanvullende stukken in te dienen is 10 dagen voor de mondelinge behandeling. Dient u tijdens of korter dan 10 dagen voor de mondelinge behandeling nog stukken in, dan beslist de rechter of die stukken deel uitmaken van het procesdossier of niet. Dit doet de rechter nadat hij de andere partij daarover heeft gehoord.

  Agenda voor de mondelinge behandeling

  Voorafgaand aan de mondelinge behandeling stuurt de rechter u via Mijn Rechtspraak een zogeheten ‘agenda voor de mondelinge behandeling’. Hierin informeert de rechter u over de punten die tijdens de mondelinge behandeling aan de orde komen en op welke wijze u het standpunt van uw cliënt kunt toelichten.

  Getuigen

  Als de rechter dat toestaat, kunt u tijdens de mondelinge behandeling getuigen en/of partijdeskundigen laten horen.  Als u dit wilt, moet u hiervoor eerst een gemotiveerd verzoek indienen via Mijn Rechtspraak. Dit moet u zo spoedig mogelijk doen, maar uiterlijk binnen 2 weken nadat de datum en het tijdstip van de mondelinge behandeling zijn bepaald. In het bericht vermeldt u ook de namen en gegevens van de getuigen en/of partijdeskundigen. De andere partij kan binnen 2 werkdagen op uw verzoek reageren. De rechter beslist na die 2 werkdagen zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

  Stukken raadplegen tijdens de mondelinge behandeling

  Mijn Rechtspraak is niet bedoeld om te raadplegen tijdens de zitting. Er is nog geen gegarandeerde internetverbinding in de zittingszaal. Als u tijdens de zitting toegang wilt hebben tot het digitale dossier, download dit dan van te voren op uw laptop en neem de laptop mee naar de zitting.

 • Als alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, kan de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak doen. Dit kan een tussenuitspraak of een einduitspraak zijn. De rechter maakt hiervan een proces-verbaal op, dat binnen 2 weken via Mijn Rechtspraak beschikbaar is. U ontvangt hiervan een notificatie.

  Als de rechter schriftelijk uitspraak doet, doet hij dat binnen 6 weken na de mondelinge behandeling. In bijzondere gevallen kan hij de termijn verlengen. U vindt het vonnis in Mijn Rechtspraak en ontvangt hiervan een notificatie.

 • Verzet

  Als de verwerende partij bij verstek is veroordeeld, kunt u namens hem daartegen in verzet gaan. Hiervoor laat u de deurwaarder binnen 4 weken een oproepingsbericht opstellen en betekenen aan de eisende partij. De deurwaarder verwerkt hierin ook de procesinleiding.  Uiterlijk 5 werkdagen daarna uploadt u het exploot van betekening, het oproepingsbericht en de procesinleiding in Mijn Rechtspraak.  

  Hoger beroep

  Wilt u tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, dan doet u dat op papier, op dezelfde manier als voorheen. In een latere fase wordt het ook voor vorderingsprocedures in hoger beroep verplicht om digitaal te procederen.

Pilot: Rechtspraak Servicecentrum op zondag bereikbaar

Vanaf 11 juni 2017 kunt u het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) ook op zondag bereiken. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u telefonisch of via sociale media ondersteuning krijgen bij het doorlopen van de nieuwe digitale procedure. De openstelling op zondag is een pilot en duurt 6 maanden. Daarna bekijkt de Rechtspraak, samen met betrokken partijen waaronder de NOvA, of de verruimde openingstijden in deze vorm voldoen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum