Laden...

Veelgestelde vragen civiele vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Veelgestelde vragen civiele vorderingsprocedure

Sinds 1 oktober 2019 kunt u niet meer digitaal een civiele procedure starten bij de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland. Dan geldt bij alle rechtbanken hetzelfde procesrecht in civiele zaken (pdf, 396,5 KB) en voert u elke dagvaardingsprocedure op papier.

Bent u vóór 1 oktober 2019 een digitale civiele vorderingsprocedure gestart bij deze rechtbanken? Of bent u hier als verweerder bij betrokken? Dan procedeert u digitaal verder.

 Toegang tot Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen

 Procedure starten

>Alles uitklappen
 • Als u een procedure start op grond van artikel 113 Rv dan stelt u of de deurwaarder een oproepingsbericht met procesinleiding op aan de hand van de modellen van de Rechtspraak. De deurwaarder betekent deze aan de verwerende partij. Het betekende oproepingsbericht uploadt u als exploot in Mijn Rechtspraak.
  Als u de procedure start op grond van artikel 112 Rv kunt u kiezen of u het oproepingsbericht met de procesinleiding informeel bij de verwerende partij laat bezorgen of dat u de deurwaarder vraagt deze stukken bij de verwerende partij te betekenen.  Mocht de verwerende partij na informele bezorging niet op tijd in de procedure verschijnen dan kan geen verstek verleend worden. U moet de stukken dan alsnog door een deurwaarder laten betekenen. U krijgt daarvoor een nieuwe termijn.

 • Na beslaglegging ligt het voor de hand om te kiezen voor artikel 112 Rv, omdat u daarmee de procesinleiding meteen indient en de zaak dan ook meteen aanhangig is. Zo kunt u sneller de termijn waarbinnen de procedure gestart moet worden na het leggen van beslag redden.

 • Het is niet verplicht om het oproepingsbericht te laten betekenen door een deurwaarder. U kunt het oproepingsbericht ook op een andere manier bij de verwerende partij bezorgen, bijvoorbeeld per post of mail. Maar als het oproepingsbericht niet is betekend en de verwerende partij meldt zich niet op de uiterste datum in de procedure, dan kan de rechter geen verstek verlenen. Dat betekent dat u dan geen uitspraak krijgt. U kunt de zaak dan doorzetten door het oproepingsbericht alsnog te laten betekenen door de deurwaarder. Op dat moment gaat een nieuwe termijn gelden voor het verschijnen van de verweerder.

 • Tussen de datum van betekening en de uiterste verschijndatum moeten minimaal 2 weken zitten. Als de uiterste verschijndatum in het huidige (informeel bezorgde) oproepingsbericht minimaal 2 weken later is, dan kan de deurwaarder hetzelfde oproepingsbericht met de procesinleiding alsnog betekenen bij de verwerende partij.

  Zijn er minder dan 2 weken over tot de uiterste verschijndatum (of u bent er niet zeker van dat u het binnen die 2 weken redt), dan moet de uiterste verschijndatum in het oproepingsbericht worden aangepast. De deurwaarder betekent het aangepaste oproepingsbericht met de procesinleiding. De deurwaarder maakt de verwerende partij duidelijk dat de verschijndatum is gewijzigd ten opzichte van het eerste (informeel bezorgde) oproepingsbericht.

  Het betekende oproepingsbericht uploadt u als exploot. Als de uiterste verschijndatum is verlengd, stuurt u ook de rechtbank daarover een bericht.

 • De procesinleiding is een pdf-bestand met een overzicht van de gegevens die u heeft ingevuld in het webformulier. In de procesinleiding staan dus onder meer de vordering en de gronden daarvoor, de bewijsmiddelen die u opvoert, het verweer van de andere partij en uw reactie daarop. Procedeert u op basis van artikel 113 Rv, dan stelt u met behulp van de modellen van de Rechtspraak  een oproepingsbericht met procesinleiding op.

 • Het oproepingsbericht is een pdf-document, dat Mijn Rechtspraak genereert op basis van uw procesinleiding. Procedeert u op grond van artikel 113 Rv, dan stelt u met behulp van de modellen van de Rechtspraak een oproepingsbericht met procesinleiding op. 

  In het oproepingsbericht staan de verplichte aanzeggingen, bijvoorbeeld over verweer voeren en betaling van griffierecht. Het bericht vermeldt ook de uiterste datum waarop de verweerder kan verschijnen in de procedure. Daarbij is een code opgenomen waarmee de advocaat van de verweerder toegang krijgt tot de zaak in Mijn Rechtspraak. Daarnaast staat in het oproepingsbericht wat er gebeurt als de advocaat niet verschijnt.

 • U kunt het oproepingsbericht alsnog laten betekenen door de deurwaarder. Dit kunt u doen binnen 2 weken na de uiterste dag dat de verwerende partij had moeten verschijnen. De periode van verschijnen wordt dan verlengd tot 4 weken na de uiterste dag dat de verwerende partij oorspronkelijk had moeten verschijnen. Als u het oproepingsbericht niet alsnog laat betekenen,  wordt u niet-ontvankelijk verklaard in uw vordering (artikel 112 lid 3 nieuw Rv).

 • Het betekende oproepingsbericht geeft u de titel ‘Exploot’ en daarna uploadt u het als exploot in Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak (documentsoort ‘exploot’). De termijn die u daarvoor heeft, is afhankelijk van de wijze waarop u de procedure bent gestart.

  1. Heeft u eerst de procesinleiding ingediend en daarna het oproepingsbericht laten betekenen (artikel 112 Rv)? Dan kunt u het exploot in Mijn Rechtspraak uploaden tot de laatste dag voordat de verwerende partij in de procedure moet verschijnen (artikel 2.1.6 procesreglement KEI).
  2. Heeft u het oproepingsbericht laten betekenen vóórdat u de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank (artikel 113 Rv)? Dan moet u het exploot uiterlijk 5 werkdagen nadat het oproepingsbericht is betekend, uploaden in Mijn Rechtspraak (artikel 2.1.6 procesreglement KEI).
 • U kunt niet vanuit Mijn Rechtspraak een concept-procesinleiding naar uw cliënt sturen. U kunt eventueel eerst een procesinleiding opstellen in Word en dit stuk met uw cliënt bespreken. Vanuit het Word-document kunt u vervolgens de verschillende onderdelen knippen en plakken in het webformulier in Mijn Rechtspraak.

  Wanneer u procedeert op grond van artikel 113 Rv, maakt u altijd eerst een procesinleiding in Word. Deze kunt u met uw cliënt bespreken.

 • De zaak is aanhangig vanaf het moment dat u

  • de procesinleiding heeft ingediend in Mijn Rechtspraak (artikel 112 Rv) of
  • het door de deurwaarder betekende oproepingsbericht als exploot heeft geüpload in Mijn Rechtspraak (artikel 113 Rv).
 • Meerdere advocaten kunnen gelijktijdig de code van de verwerende partij gebruiken om toegang te krijgen tot een zaak. De andere advocaat kan dus dezelfde code uit het oproepingsbericht gebruiken. Zodra een advocaat voor een verwerende partij is verschenen, vervalt de toegang tot de zaak voor alle andere advocaten die voor die partij toegang hadden.

  • ​Als de zaak al is ingediend bij de rechtbank, kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.
  • Is de zaak nog niet ingediend bij de rechtbank, dan kunt u de deurwaarder opdracht geven om een verbeterde procesinleiding met oproepingsbericht te laten betekenen. Met dit herstelexploot roept u de verweerder opnieuw op of roept u ook andere verweerders op.

 Stukken uploaden en indienen

>Alles uitklappen

 De vordering

>Alles uitklappen
 • ​Beide manieren zijn mogelijk. U vult de onderbouwing van de vordering bij voorkeur in het verplichte veld ‘Wat zijn de gronden van de eisende partij’ in. Heeft u daar niet voldoende ruimte, dan kunt u de onderbouwing ook in een apart pdf-document zetten en dit als bijlage uploaden. In dat geval vult u in het veld in: ‘Zie bijlage.’

 • ​De vordering vult u in het veld ‘Wat vordert de eisende partij?’ in.’ Dit draagt (in artikel 112 Rv zaken) bij aan een overzichtelijke procesinleiding die immers wordt opgebouwd uit alle ingevulde velden samen. Bovendien berekent het systeem (zowel in 112 als in 113 Rv zaken) het griffierecht automatisch aan de hand van hetgeen is ingevuld. Die informatie is noodzakelijk voor de berekening van het griffierecht en de controle daarop.

 • ​Ja. Als u de vordering wilt vermeerderen of veranderen, of de grondslag ervan wilt veranderen, dient u hiervoor een extra stuk in. Dit doet u via ‘Stukken indienen’ in het digitale dossier van de zaak. Geef het stuk een titel waaruit blijkt dat u de vordering vermeerdert, verandert of de grondslag wijzigt (artikel 2.1.9 Landelijk procesreglement civiele zaken KEI).
  De andere partij kan hiertegen binnen 2 weken bezwaar maken door het indienen van een stuk bij de rechtbank

 • U kunt de vorderingsprocedure alleen intrekken voordat de verweerder is verschenen of uiterlijk in de procedure had kunnen verschijnen. Dit doet u door een bericht te sturen aan de rechtbank. Vermeld in het onderwerp 'intrekken vordering'. Het betaalde griffierecht kunt u gedeeltelijk terugkrijgen. Zie hierover de vraag onder ‘Griffierecht’ op deze pagina.
  Is de verweerder verschenen of is de (eventueel verlengde) verschijningstermijn verstreken, dan kunt u de procedure wel beëindigen maar krijgt u eerder betaald griffierecht niet terug.

 Artikel 113 Rv

>Alles uitklappen

 Incident indienen

>Alles uitklappen
 • U dient een incident in via een apart formulier (zoals bij voeging en tussenkomst) of via ‘Stukken indienen’ in het digitale dossier van de zaak. Vermeld in de titel dat u een incident instelt en welk incident dat is (artikel 1.10 Landelijk procesreglement civiele zaken KEI). De rechtbank geeft de andere partij een termijn voor het indienen van een verweerschrift in het incident. Als het verweerschrift is ontvangen of als de termijn is verstreken, doet de rechter uitspraak in het incident. Beslist de rechter om het incident toe te laten, dan krijgt u toegang tot het digitale dossier. U kunt dan alle stukken inzien. Wijst de rechter het incident af, dan kunt u in het digitale dossier alleen de stukken zien die u zelf heeft ingediend, het eventuele verweerschrift en de uitspraak.

 • U logt in met uw advocatenpas en kiest op de startpagina van Mijn Rechtspraak voor ‘Aanmelden als voegende of tussenkomende gemachtigde’. Daarna vult u in het formulier onder meer het zaaknummer van de hoofdprocedure, de vordering en de gronden en gegevens over de voegende of tussenkomende partij in.

 Uitstel vragen en termijn wijzigen

>Alles uitklappen
 • Dat kan tot uiterlijk 4 dagen voordat de termijn voor deze proceshandeling afloopt. U vraagt uitstel door een bericht aan de rechtbank te sturen. Dit doet u in Mijn Rechtspraak via ‘Bericht aan de rechtbank’ in het dossier van de betreffende zaak. In het Landelijk procesreglement civiele zaken rechtbanken en gerechtshoven KEI (vanaf 1 maart) (pdf, 789,4 KB) staan nadere aanwijzingen en regels over het vragen en verkrijgen van uitstel.

 • ​U kunt uitstel vragen door aan de rechtbank een bericht te sturen met daarin een verzoek om uitstel. Dit doet u in Mijn Rechtspraak via ‘Bericht aan de rechtbank’ in het dossier van de betreffende zaak. U kunt uitstel vragen voor een proceshandeling tot uiterlijk 4 dagen voordat de termijn voor deze proceshandeling afloopt. De B-formulieren bestaan in Mijn Rechtspraak niet meer.

 • ​In beginsel kunt u de oproepingstermijn in een artikel 112 Rv procedure niet wijzigen na indiening van de zaak. Is het voor u toch noodzakelijk de termijn te verlengen? Stuur dan een bericht aan de rechtbank met daarin een verzoek om verlenging van de uiterste datum voor het verschijnen van de verwerende partij. Dit doet u in Mijn Rechtspraak via ‘Bericht aan de rechtbank’ in het dossier van de betreffende zaak. De rechter beslist over uw verzoek.

 Werken in Mijn Rechtspraak

>Alles uitklappen
 • Daar kunt u alleen uw eigen taken zien. De taken die de andere partij krijgt, kunt u terugvinden onder het tabblad ‘Berichten’.

 • U kunt een eigen kenmerk toevoegen bij de indiening van de zaak. Dat doet u in het formulier van de procesinleiding als u volgens artikel 112 Rv procedeert.  Als u volgens artikel 113 Rv procedeert, dan vult u een eigen kenmerk in bij de indiening van het betekende oproepingsbericht. U kunt het eigen kenmerk ook later invullen of wijzigen. Klik in het zaaksoverzicht bij ‘Eigen kenmerk’ op het potlood. Vul een kenmerk in of wijzig een eerder ingevuld kenmerk en kies ‘opslaan’.

 • ​Het is niet mogelijk om in Mijn Rechtspraak te zoeken op een eigen kenmerk. U kunt wel zoeken op naam van een partij en op het zaaknummer van de rechtbank.

 • U kunt een zaaknummer invoeren in het zaakverloopregister. U ziet dan wat de zaakstand is van die digitale civiele vorderingsprocedure. Bijvoorbeeld: ‘Indienen verweerschrift’ of ‘Beraad rechter’. Het is om privacyredenen niet mogelijk om te observeren op basis van persoonsgegevens, zoals een naam van een partij. De voortgang van een zaak kunt ook volgen via de startpagina van Mijn Rechtspraak door in het veld ‘Status van een civiele zaak’ het zaaknummer in te vullen.

 Verweer voeren

>Alles uitklappen
 • Als eerste logt u in op Mijn Rechtspraak, met uw advocatenpas. Het oproepingsbericht bevat een code. Deze code gebruikt u op de startpagina van Mijn Rechtspraak om toegang te krijgen tot het digitale dossier van de zaak. In dat dossier kunt u zich melden (‘verschijnen’) in de procedure. Doe dit voor de uiterste datum die in het oproepingsbericht vermeld staat. Nadat u zich gemeld heeft (‘verschenen bent’), heeft u 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen via Mijn Rechtspraak.

 • Kiest de verweerder ervoor om te verschijnen, dan moet hij dat uiterlijk doen op de datum die staat vermeld in het oproepingsbericht. De verschijningsdatum is een uiterste termijn. De verweerder kan ervoor kiezen om eerder te verschijnen. Dat kan op elk moment binnen de termijn, er zijn geen vaste roldagen meer.  De eiser kan als uiterste datum waarop de verweerder in de procedure kan verschijnen, elk moment kiezen dat ligt in de periode:

  • van minimaal 4 weken tot maximaal 6 maanden na de indiening van de procesinleiding (artikel 112 Rv)
  • van minimaal 2 weken tot maximaal 6 maanden na de betekening van de procesinleiding (artikel 113 Rv)
 • Was u al advocaat van de oorspronkelijke eiser en wilt u dat ook zijn in de verzetprocedure? Dan stuurt u in de oorspronkelijke zaak een bericht aan de rechtbank.
  Wilt u zich als nieuwe advocaat melden in de verzetprocedure? Dan meldt u zich als vervangende advocaat. Daarvoor logt u in met uw advocatenpas, kiest op de startpagina van Mijn Rechtspraak voor 'Aanmelden als vervangende advocaat' en vult de gevraagde gegevens in.

 • Nadat u bent ingelogd op Mijn Rechtspraak en de code heeft ingevoerd die in het oproepingsbericht van uw cliënt staat, kunt u het digitaal dossier inzien. U kunt de dossierstukken bekijken en bepalen of u wilt verschijnen. Enkel het inloggen in het digitaal dossier maakt nog niet dat u verschijnt. U moet daarvoor de knop ‘Verschijnen’ gebruiken in de zaak.

 • ​Voor iedere verweerder heeft u een oproepingsbericht ontvangen met een code. Vul op de startpagina bij ‘Toegang als verwerende partij met code (Civiel)’ de code in van een van de verweerders en ‘Verkrijg toegang’. Deze stap herhaalt u voor iedere verweerder met de code uit het betreffende oproepingsbericht. Pas daarna kunt u naar de zaak gaan en beslissen of u voor deze verweerders wilt verschijnen.

 • De foutmelding kan verschillende oorzaken hebben.

  • U heeft de code niet juist ingevuld in Mijn Rechtspraak. Probeert u het opnieuw.
  • De eiser heeft het oproepingsbericht met procesinleiding en het exploot van betekening nog niet geüpload in Mijn Rechtspraak. Volgens het procesreglement moet de eiser dit doen binnen 5 werkdagen nadat de procesinleiding aan u is bezorgd. Probeert u later nogmaals toegang te verkrijgen tot de zaak.
  • De foutmelding is niet terecht. U kunt de zaak oproepen door het zaaknummer of de partijnaam te zoeken via het zoekvenster. Ook kunt u de zaak oproepen door te controleren of de zaak zichtbaar is in het zakenoverzicht.

  Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • ​U kunt de gronden in het formulier in Mijn Rechtspraak invullen. Ook kunt u de gronden als bijlage bij het formulier in een apart pdf-document uploaden in Mijn Rechtspraak.

 • ​Dat is mogelijk. Als de procesadvocaat namens de verwerende partij optreedt, dan meldt hij zich in de procedure via Mijn Rechtspraak met de code in het oproepingsbericht.

 Buitenlandse verweerder

>Alles uitklappen

 Griffierecht

>Alles uitklappen
 • ​U kunt het verschuldigde griffierecht betalen via rekening-courant, met iDeal of met een nota.

 • Het griffierecht moet binnen 4 weken nadat u de procesinleiding in Mijn Rechtspraak heeft ingediend op de rekening van de Rechtspraak staan. Dit is eerder dan in de vroegere dagvaardingsprocedure. U kunt betalen via rekening-courant, met iDeal of met een nota. Voor verweerders geldt dat het griffierecht binnen 4 weken na verschijning moet zijn voldaan.

 • In digitale procedures krijgt u een deel van het griffierecht terug als u de vordering intrekt voordat de verwerende partij in de procedure is verschenen of had kunnen verschijnen (artikel 11 lid 2 WGBZ nieuw). Elke eisende partij blijft eenderde deel van het griffierecht verschuldigd met een maximum van € 75 voor onvermogenden, € 250 voor natuurlijke personen en € 500 voor rechtspersonen.

 Mondelinge behandeling

>Alles uitklappen

 Uitspraak

>Alles uitklappen
 • ​Als de rechter schriftelijk uitspraak doet, doet hij dat in beginsel binnen 6 weken na de mondelinge behandeling. In bijzondere omstandigheden kan hij de termijn verlengen.
  Als alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, kan de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak doen. Dit kan een tussenuitspraak of een einduitspraak zijn. De rechter maakt hiervan een proces-verbaal op, dat binnen 2 weken via Mijn Rechtspraak beschikbaar is.

 • U ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres een notificatie als de uitspraak of het proces-verbaal van de mondelinge uitspraak in Mijn Rechtspraak beschikbaar is. De uitspraak is digitaal getekend. Heeft u daar als partij belang bij, dan ontvangt u automatisch een gewaarmerkt afschrift van de uitspraak (grosse).

 • Als de uitspraak digitaal is ondertekend kunt u controleren of het daadwerkelijk van de Rechtspraak afkomstig is en of het niet is aangepast. Dit controleert u via op de website van de justitiële informatie dienst (justid.nl) op basis van de originele pdf van de uitspraak.

 • U kunt het Rechtspraak Servicecentrum bellen om u in contact te brengen met een medewerker van de griffie. De medewerker kan voor u nagaan of het document dat u heeft ontvangen gelijk is aan  de uitspraak in het digitaal dossier. 
  In de meeste gevallen zal het document daadwerkelijk van de Rechtspraak afkomstig zijn en niet zijn aangepast. U kunt deze melding namelijk krijgen als de pdf van de uitspraak onder een andere naam is opgeslagen of wanneer er van een papieren kopie van de digitale uitspraak een pdf is gemaakt.

 • U heeft een document gecontroleerd dat niet door de Valideringsdienst van de Justitiële Informatiedienst gecontroleerd kan worden. Het kan dat u niet de originele pdf heeft geüpload bij Justid, maar bijvoorbeeld een pdf die is gemaakt van een papieren afschrift van een digitale uitspraak.

 • Bent u partij dan kunt u uw advocaat vragen te verifiëren of de grosse gelijk is aan de uitspraak in het digitale dossier.
  Heeft u geen advocaat of bent u belanghebbende, dan kunt u het Rechtspraak Servicecentrum bellen om u te laten doorverbinden met de griffie. De griffie kan aan de hand van de digitale uitspraak in het dossier de echtheid van de grosse controleren. Voor deze verificatie moet u een kopie van de grosse aan de griffie opsturen.

 • De rechter kan alleen verstek verlenen als u het oproepingsbericht en de procesinleiding heeft laten betekenen. Heeft u het oproepingsbericht met procesinleiding op een andere manier verstuurd? En meldt de verwerende partij zich niet op de uiterste datum in de procedure? Dan kan de rechter geen verstek verlenen. Wel kunt u het oproepingsbericht met procesinleiding alsnog laten betekenen. Dit kunt u doen tot 2 weken na de uiterste dag dat de verwerende partij had moeten verschijnen. Meldt de verwerende partij zich daarna opnieuw niet binnen de gestelde termijn? Dan kan de rechter wel verstek verlenen.

 • In Mijn Rechtspraak ziet u in de zaak de status ‘Verstek verleend’. Zolang de rechter nog geen verstekuitspraak heeft gedaan, kunt u het verstek zuiveren door alsnog in de procedure te verschijnen via de knop ‘Verschijnen’.

 Helpdesk en storingen

>Alles uitklappen

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.