Digitaal procederen als verweerder in de civiele vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Digitaal procederen als verweerder in de civiele vorderingsprocedure


Verplicht digitaal procederen van start

Is er op of na 1 september 2017 een civiele vorderingsprocedure tegen uw cliënt aangespannen bij de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland? Dan procedeert u in deze zaak verplicht digitaal.

 

Verweer voeren in de civiele vorderingsprocedure bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • De verweerder kan op 3 manieren een oproepingsbericht met procesinleiding ontvangen:

  • Informeel, nadat de eiser de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank (artikel 112 Rv) De verweerder ontvangt het oproepingsbericht met procesinleiding per post of e-mail.
  • Formeel, nadat de eiser de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank (artikel 112 Rv) De deurwaarder betekent het oproepingsbericht met procesinleiding aan de verweerder.
  • Formeel, voordat de eiser de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank (artikel 113 Rv) De deurwaarder betekent het oproepingsbericht met procesinleiding aan de verweerder.
  •  

 • Nadat de verweerder een oproepingsbericht heeft ontvangen, kunt u als advocaat het digitale dossier van de zaak bekijken. Dit doet u door in te loggen in Mijn Rechtspraak. Onder ‘Toegang tot een bestaande zaak’ op de startpagina kiest u voor ‘Toegang als verwerende partij met code (Civiel)’. De code vindt u in het oproepingsbericht. Als u eenmaal toegang heeft gekregen tot de zaak, kunt u een volgende keer het dossier bekijken in uw zaaksoverzicht. Alleen het inzien van het digitale dossier maakt nog niet dat u bent verschenen. In een zaak die u voor 19 januari 2018 heeft ingediend, moet u daarvoor eerst de taak ‘Meld verschijnen verweerder’ uitvoeren. Heeft u de zaak op of na 19 januari ingediend, dan gebruikt u de knop ‘Verschijnen’ in de zaak.

  Meer verweerders

  Bent u advocaat voor meer verwerende partijen in dezelfde zaak, dan heeft u meerdere oproepingsberichten met code ontvangen. Vul eerst alle codes in. Pas daarna kunt u naar de zaak gaan en heeft u inzage in het dossier. Daarna kunt u beslissen of u voor deze verweerders wilt verschijnen.

  Een andere advocaat gaat verschijnen in een zaak die voor 19 januari 2018 is ingediend

  Gaat een andere advocaat dan u verschijnen voor de verweerder maar heeft u al ingelogd met de code, dan kunt u de code niet overdragen. Via ‘Bericht aan de rechtbank’ in het digitale dossier kunt u doorgeven welke advocaat de zaak overneemt.

  Code door meerdere advocaten gelijktijdig te gebruiken

  In een zaak die op of na 19 januari 2018 is ingediend kunnen meerdere advocaten gelijktijdig de code van verweerder gebruiken om toegang te krijgen tot de zaak. Zodra een advocaat voor een verwerende partij is verschenen, vervalt de toegang tot de zaak voor alle andere advocaten die voor die partij toegang hadden.

  Geen toegang tot de zaak

  Kunt u geen toegang krijgen tot de zaak? Controleer of u de juiste code heeft ingevuld. Een andere oorzaak kan zijn dat de eisende partij nog niet het exploot van betekening en het oproepingsbericht met procesinleiding heeft geüpload in Mijn Rechtspraak. Volgens het procesreglement moet eiser dit doen binnen 5 werkdagen nadat de procesinleiding aan u is bezorgd. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • Om te verschijnen in een zaak die voor 19 januari 2018 is ingediend, start u in het digitale dossier de taak ‘Meld verschijnen verweerder. Is de zaak ingediend op of na 19 januari 2018, dan gebruikt u de knop ‘Verschijnen’ in de zaak om u  te melden voor een verwerende partij. U ziet dan een formulier waarin u onder meer aangeeft voor wie u gaat verschijnen. Heeft u voor uw cliënt een toevoeging of een inkomensverklaring, dan voegt u dit stuk of de aanvraag toe. Tot slot kiest u de betaalwijze van het berekende griffierecht en dient het formulier in.

  Meer verweerders

  Als u de taak start ‘Meld verschijnen verweerder’ (zaak ingediend voor 19 januari 2018) of de knop ‘Verschijnen’ gebruikt (zaak ingediend op of na 19 januari 2018), ziet u een overzicht van de verweerders. Ziet u niet alle verweerders die u vertegenwoordigt, ga dan eerst terug naar ‘Toegang als verwerende partij met code (Civiel)’ op de startpagina. Vul daar alle codes uit de verschillende oproepingsberichten in en start daarna opnieuw de taak ‘Meld verschijnen verweerder’ of gebruik de knop ‘Verschijnen’.

  Verschijningsdatum

  Als u ervoor kiest om te verschijnen, dan moet u dat uiterlijk doen op de datum die in het oproepingsbericht staat. De verschijningsdatum is een uiterste termijn. U kunt ervoor kiezen om eerder te verschijnen. Dat kan op elk moment binnen de termijn, er zijn geen vaste roldagen meer.

  Griffierechten

  Het griffierecht moet binnen 4 weken nadat u bent verschenen op de rekening van de Rechtspraak staan. In Mijn Rechtspraak staat hoe hoog het bedrag is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

  Verkorting minimale verschijningstermijn

  De verschijningstermijn kan korter zijn dan u gewend bent. In dat geval heeft de eiser een verzoek tot verkorting van de minimale verschijningsdatum ingediend. De datum uit dat verzoek is opgenomen in het oproepingsbericht. Wijst de rechter het verzoek af, dan ontvangt de verweerder via de deurwaarder een gewijzigd oproepingsbericht met de minimale verschijningstermijn volgens de wet.

  Niet verschijnen

  Verschijnt u niet in de procedure en heeft u het oproepingsbericht via een gerechtsdeurwaarder ontvangen, dan zal de rechter een verstekuitspraak doen. De rechter doet geen verstekuitspraak als u het oproepingsbericht alleen per post of e-mail heeft ontvangen. Laat de eiser het oproepingsbericht alsnog door een gerechtsdeurwaarder aan u betekenen, dan heeft u daarna nog 4 weken de tijd om te verschijnen.

  Verstek zuiveren in een zaak die voor 19 januari 2018 is ingediend

  Als u niet binnen de termijn bent verschenen, zal de rechter een verstekuitspraak doen. Daarover ontvangt u een bericht in Mijn Rechtspraak. Zolang de rechter nog geen verstekuitspraak heeft gedaan, kunt u het verstek zuiveren door alsnog in de procedure te verschijnen.

  Kon u niet tijdig verschijnen omdat u geen toegang heeft tot de zaak, bijvoorbeeld omdat een andere advocaat de code heeft gebruikt en u nog geen nieuwe code had? Kies dan voor ‘Aanmelden als vervangende gemachtigde’ op de startpagina van Mijn Rechtspraak. In de toelichting meldt u dat u het verstek wilt zuiveren.

  Als u wel toegang heeft tot de zaak en de taak ‘Meld verschijnen verweerder’ staat niet meer in uw taakoverzicht, dan kunt u via een ‘Bericht aan de rechtbank’ laten weten dat u alsnog in de procedure wilt verschijnen.

  Verstek zuiveren in een zaak die op of na 19 januari 2018 is ingediend

  Als u niet binnen de termijn bent verschenen, zal de rechter een verstekuitspraak doen. In Mijn Rechtspraak ziet u in de zaak de status ‘Verstek verleend’. Zolang de rechter nog geen verstekuitspraak heeft gedaan, kunt u het verstek zuiveren door alsnog in de procedure te verschijnen via de knop ‘Verschijnen’.

 • Nadat u bent verschenen, heeft u 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Daarvoor logt u in Mijn Rechtspraak in. Onder de tab ‘Taken’ kiest u bij de betreffende zaak voor ‘Indienen verweerschrift’. Vervolgens vult u in het formulier uw verweer, de gronden en een eventuele tegenvordering in. U kunt de gronden ook in een apart document uploaden, zoals dat in het formulier is aangegeven. Bewijsstukken uploadt u tegelijk met het verweerschrift. Ook een toevoeging of inkomensverklaring dient u tegelijk met het verweerschrift in.

 • Zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het verweerschrift heeft ontvangen, ontvangen de partijen via Mijn Rechtspraak een uitnodiging voor de mondelinge behandeling. In overleg met de partijen kan de rechter de mondelinge behandeling ook achterwege laten en direct uitspraak doen.

  Processtukken
  U kunt tijdens de mondelinge behandeling geen processtukken meer indienen. De uiterste datum om aanvullende stukken in te dienen is 10 dagen voor de mondelinge behandeling. Dient u tijdens of korter dan 10 dagen voor de mondelinge behandeling nog stukken in, dan beslist de rechter of die stukken deel uitmaken van het procesdossier of niet. Dit doet de rechter nadat hij de andere partij daarover heeft gehoord.

  Agenda voor de mondelinge behandeling
  Voorafgaand aan de mondelinge behandeling stuurt de rechter u via Mijn Rechtspraak een zogeheten ‘agenda voor de mondelinge behandeling’. Hierin informeert de rechter u over de punten die tijdens de mondelinge behandeling aan de orde komen en op welke wijze u het standpunt van uw cliënt kunt toelichten.

  Getuigen
  Als de rechter dat toestaat, kunt u tijdens de mondelinge behandeling getuigen en/of partijdeskundigen laten horen. Als u dit wilt, moet u hiervoor eerst een gemotiveerd verzoek indienen via Mijn Rechtspraak. Dit moet u zo spoedig mogelijk doen, maar uiterlijk binnen 2 weken nadat de datum en het tijdstip van de mondelinge behandeling zijn bepaald. In het bericht vermeldt u ook de namen en gegevens van de getuigen en/of partijdeskundigen. De andere partij kan binnen 2 werkdagen op uw verzoek reageren. De rechter beslist na die 2 werkdagen zo spoedig mogelijk op uw verzoek.

  Stukken raadplegen tijdens de mondelinge behandeling
  Mijn Rechtspraak is niet bedoeld om te raadplegen tijdens de zitting. Er is nog geen gegarandeerde internetverbinding in de zittingszaal. Als u tijdens de zitting toegang wilt hebben tot het digitale dossier, download dit dan van te voren op uw laptop en neem de laptop mee naar de zitting.

 • Als alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, kan de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak doen. Dit kan een tussenuitspraak of een einduitspraak zijn. De rechter maakt hiervan een proces-verbaal op, dat binnen 2 weken via Mijn Rechtspraak beschikbaar is. U ontvangt hiervan een notificatie.

  Als de rechter schriftelijk uitspraak doet, doet hij dat binnen 6 weken na de mondelinge behandeling. In bijzondere gevallen kan hij de termijn verlengen. U vindt het vonnis in Mijn Rechtspraak en ontvangt hiervan een notificatie.

 • Verzet
  Als uw cliënt bij verstek is veroordeeld, kunt u daartegen in verzet gaan. Hiervoor stelt u of de deurwaarder een oproepingsbericht met verweerschrift op aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. U laat de deurwaarder binnen de wettelijke termijn het oproepingsbericht betekenen aan de eisende partij. Uiterlijk 5 werkdagen na betekening uploadt u het exploot van betekening, het oproepingsbericht en het verweerschrift in Mijn Rechtspraak in de zaak waarin het verstekvonnis is gewezen. Is de zaak ingediend voor 19 januari 2018? U verkrijgt toegang tot de zaak met de code. Daarna kunt u verschijnen. Stuur vervolgens een ‘Vrij bericht’ aan de rechtbank. Vermeld in het onderwerp van uw bericht dat het gaat om een verzetexploot.
  Is de zaak ingediend op of na 19 januari 2018, dan gebruikt u de knop ‘Verzet’ in de zaak, nadat u toegang heeft verkregen en bent verschenen.

  Hoger beroep
  Wilt u tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, dan doet u dat op papier, op dezelfde manier als voorheen. In een latere fase wordt het ook voor vorderingsprocedures in hoger beroep verplicht om digitaal te procederen.


Vraag en antwoord

Ik vertegenwoordig meer dan 1 verweerder in een zaak. Wat moet ik doen?

Voor iedere verweerder moet u afzonderlijk toegang verkrijgen tot de zaak. Daarom heeft u voor iedere verweerder een oproepingsbericht ontvangen met een code. Lees meer over hoe u toegang verkrijgt.

Wat is de uiterste datum waarop ik als verweerder kan verschijnen?

De uiterste datum van verschijning, hangt af van de optie die de eisende partij heeft gekozen om de procedure te starten: artikel 112 Rv of artikel 113 Rv. U vindt de uiterste datum in het oproepingsbericht. U kunt op ieder moment verschijnen, er zijn geen vaste roldagen meer.

Als ik gebruikmaak van de code uit de oproepingsbrief om toegang te krijgen tot het digitale dossier, ben ik dan ook meteen verschenen?

Enkel het inloggen in het digitaal dossier maakt nog niet dat u verschijnt. Dat is pas aan de orde als u de taak 'Meld verschijnen verweerder' heeft uitgevoerd in Mijn Rechtspraak.

Aansluitpunt Rechtspraak

Voor professionele partijen die veelvuldig contact hebben met de gerechten heeft de Rechtspraak een systeemkoppeling ontwikkeld: het Aansluitpunt Rechtspraak. Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u vanuit uw eigen kantoorsysteem geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak. Het Aansluitpunt Rechtspraak is vanaf 15 mei 2017 beschikbaar voor de civiele vorderingsprocedure bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum