Laden...

Digitaal procederen als verweerder in de civiele vorderingsprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksReglementen procedures en formulieren > Civiel > Digitaal procederen als verweerder in de civiele vorderingsprocedure

Digitaal procederen

Vanaf 1 oktober 2019 wordt een civiele vorderingsprocedure tegen uw cliënt bij de rechtbank Gelderland of Midden-Nederland niet meer digitaal gestart. Dan geldt bij alle rechtbanken hetzelfde procesrecht in civiele zaken (pdf, 396,5 KB) en voert u elke dagvaardingsprocedure op papier.

Is er vóór 1 oktober 2019 een digitale civiele vorderingsprocedure tegen uw cliënt gestart bij deze rechtbanken? Dan procedeert u digitaal verder.

Verweer voeren in de vorderingsprocedure bestaat uit de volgende stappen 

U voert de digitale civiele vorderingsprocedure via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak. De stappen in de vorderingsprocedure zijn voor beide digitale systemen hetzelfde. De wijze waarop u sommige functies in het systeem uitvoert, kan verschillen.

>Alles uitklappen
 • De verweerder kan op 3 manieren een oproepingsbericht met procesinleiding ontvangen:

  • Informeel, nadat de eiser de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank (artikel 112 Rv) De verweerder ontvangt het oproepingsbericht met procesinleiding per post of e-mail.
  • Formeel, nadat de eiser de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank (artikel 112 Rv) De deurwaarder betekent het oproepingsbericht met procesinleiding aan de verweerder.
  • Formeel, voordat de eiser de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank (artikel 113 Rv) De deurwaarder betekent het oproepingsbericht met procesinleiding aan de verweerder.
  •  

 • Nadat de verweerder een oproepingsbericht heeft ontvangen, kunt u als advocaat het digitale dossier van de zaak bekijken. Dit doet u door in te loggen in Mijn Rechtspraak. Onder ‘Toegang tot een bestaande zaak’ op de startpagina kiest u voor ‘Toegang als verwerende partij met code (Civiel)’. De code vindt u in het oproepingsbericht. Als u eenmaal toegang heeft gekregen tot de zaak, kunt u een volgende keer het dossier bekijken in uw zaaksoverzicht. Alleen het inzien van het digitale dossier maakt nog niet dat u bent verschenen. Daarvoor moet u in de zaak de knop ‘Verschijnen’ gebruiken. Ook als u via het Aansluitpunt Rechtspraak werkt, gebruikt u de code in het oproepingsbericht om toegang te verkrijgen en het dossier te bekijken.

  Meer verweerders

  Bent u advocaat voor meer verwerende partijen in dezelfde zaak, dan heeft u meer codes uit verschillende oproepingsberichten. Kies in Mijn Rechtspraak na elke code voor ‘Verkrijg toegang’. Pas nadat u alle codes heeft ingevuld, gaat u naar de zaak om het dossier te bekijken.

  Werkt u via het Aansluitpunt Rechtspraak en vertegenwoordigt u meerdere verweerders, dan moet u voor elke verweerder met de unieke code een apart bericht ‘Toegang verkrijgen’ sturen. 

  Code door meerdere advocaten gelijktijdig te gebruiken

  In een zaak kunnen meerdere advocaten gelijktijdig de code van verweerder gebruiken om toegang te krijgen tot de zaak. Zodra een advocaat voor een verwerende partij is verschenen, vervalt de toegang tot de zaak voor alle andere advocaten die voor die partij toegang hadden.

  Geen toegang tot de zaak

  Kunt u geen toegang krijgen tot de zaak? Controleer of u de juiste code heeft ingevuld. Een andere oorzaak kan zijn dat de eisende partij nog niet het exploot van betekening en het oproepingsbericht met procesinleiding heeft ingediend. Volgens het procesreglement moet eiser dit doen binnen 5 werkdagen nadat de procesinleiding aan u is bezorgd. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het Rechtspraak Servicecentrum.

 • Om u in Mijn Rechtspraak te melden voor een verwerende partij gebruikt u in de zaak de knop ‘Verschijnen’. Werkt u via het Aansluitpunt Rechtspraak, dan voert u de taak ‘Verschijnen’ uit. U vult onder andere in voor wie u gaat verschijnen. Heeft uw cliënt een toevoeging of een inkomensverklaring, dan voegt u dit stuk of de aanvraag toe. Ook kiest u de betaalwijze van het berekende griffierecht. Tot slot dient u het formulier in (Mijn Rechtspraak) of voert de taak uit (Aansluitpunt Rechtspraak).

  Meer verweerders

  Via Mijn Rechtspraak

  Als u de knop ‘Verschijnen’ gebruikt, ziet u een overzicht van de verweerders. Ziet u niet alle verweerders die u vertegenwoordigt, ga dan eerst terug naar ‘Toegang als verwerende partij met code (Civiel)’ op de startpagina. Vul de code in van een van de verweerders en kies ‘Verkrijg toegang’. Deze stap herhaalt u voor iedere verweerder met de code uit het betreffende oproepingsbericht. Pas nadat u alle codes heeft ingevuld, gaat u naar de zaak om het dossier te bekijken.

  Via het Aansluitpunt Rechtspraak

  U ontvangt 1 keer de taak ‘Verschijnen’. Als u meer dan 1 verweerder vertegenwoordigt, moet u al deze verweerders vermelden in het ‘Verschijnen’-bericht.

  Verschijningsdatum

  Als u ervoor kiest om te verschijnen, dan moet u dat uiterlijk doen op de datum die in het oproepingsbericht staat. De verschijningsdatum is een uiterste termijn. U kunt ervoor kiezen om eerder te verschijnen. Dat kan op elk moment binnen de termijn, er zijn geen vaste roldagen meer.

  Griffierechten

  Het griffierecht moet binnen 4 weken nadat u bent verschenen op de rekening van de Rechtspraak staan. In Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak staat hoe hoog het bedrag is. U kunt betalen via rekening-courant, via iDeal of met een nota. Na controle door de griffie wordt het griffierecht definitief vastgesteld. Soms wordt het eerder bepaalde bedrag dan aangepast. Hiervoor ontvangt u een nieuwe nota of het bedrag wordt af- of bijgeschreven op uw rekening-courant.

  Verkorting minimale verschijningstermijn

  De verschijningstermijn kan korter zijn dan u gewend bent. In dat geval heeft de eiser een verzoek tot verkorting van de minimale verschijningsdatum ingediend. De datum uit dat verzoek is opgenomen in het oproepingsbericht. Wijst de rechter het verzoek af, dan ontvangt de verweerder via de deurwaarder een gewijzigd oproepingsbericht met de minimale verschijningstermijn volgens de wet.

  Niet verschijnen

  Verschijnt u niet in de procedure en heeft u het oproepingsbericht via een gerechtsdeurwaarder ontvangen, dan zal de rechter een verstekuitspraak doen. De rechter doet geen verstekuitspraak als u het oproepingsbericht alleen per post of e-mail heeft ontvangen. Laat de eiser het oproepingsbericht alsnog door een gerechtsdeurwaarder aan u betekenen, dan heeft u daarna nog 4 weken de tijd om te verschijnen.

  Verstek zuiveren

  Als u niet binnen de termijn bent verschenen, zal de rechter een verstekuitspraak doen. In Mijn Rechtspraak ziet u in de zaak de status ‘Verstek verleend’. Zolang de rechter nog geen verstekuitspraak heeft gedaan, kunt u in Mijn Rechtspraak het verstek zuiveren door alsnog in de procedure te verschijnen via de knop ‘Verschijnen’.
  In het Aansluitpunt Rechtspraak gebruikt u het ‘Verschijnen’-bericht om het verstek te zuiveren.

 • Was u al advocaat van de oorspronkelijke eiser en wilt u dat ook zijn in de verzetprocedure? Dan stuurt u in de oorspronkelijke zaak een bericht aan de rechtbank.
  Wilt u zich als nieuwe advocaat melden in de verzetprocedure? Dan meldt u zich als vervangende advocaat. Daarvoor logt u in met uw advocatenpas, kiest op de startpagina van Mijn Rechtspraak voor 'Aanmelden als vervangende advocaat' en vult de gevraagde gegevens in. Ook als u werkt via het Aansluitpunt Rechtspraak, moet u zich in Mijn Rechtspraak ‘Aanmelden als vervangende advocaat'.

 • Nadat u bent verschenen, heeft u 6 weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Daarvoor logt u in Mijn Rechtspraak in. Onder de tab ‘Taken’ kiest u bij de betreffende zaak voor ‘Indienen verweerschrift’. Vervolgens vult u in het formulier uw verweer, de gronden en een eventuele tegenvordering in. U kunt de gronden ook in een apart document uploaden, zoals dat in het formulier is aangegeven. Bewijsstukken uploadt u tegelijk met het verweerschrift. Ook een toevoeging of inkomensverklaring dient u tegelijk met het verweerschrift in. Via het Aansluitpunt Rechtspraak voert u de taak ‘Indienen verweerschrift’ uit.

 • Zo spoedig mogelijk nadat de rechtbank het verweerschrift heeft ontvangen, ontvangen de partijen via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak een uitnodiging voor de mondelinge behandeling. In overleg met de partijen kan de rechter de mondelinge behandeling ook achterwege laten en direct uitspraak doen.

  Processtukken

  U kunt tijdens de mondelinge behandeling geen processtukken meer indienen. De uiterste datum om aanvullende stukken in te dienen is 10 dagen voor de mondelinge behandeling. Dient u tijdens of korter dan 10 dagen voor de mondelinge behandeling nog stukken in, dan beslist de rechter of die stukken deel uitmaken van het procesdossier of niet. Dit doet de rechter nadat hij de andere partij daarover heeft gehoord.


  Agenda voor de mondelinge behandeling

  Voorafgaand aan de mondelinge behandeling stuurt de rechter u een zogeheten ‘agenda voor de mondelinge behandeling’. Hierin informeert de rechter u over de punten die tijdens de mondelinge behandeling aan de orde komen en op welke wijze u het standpunt van uw cliënt kunt toelichten.


  Getuigen

  Als de rechter dat toestaat, kunt u tijdens de mondelinge behandeling getuigen en/of partijdeskundigen laten horen. Als u dit wilt, moet u hiervoor eerst een gemotiveerd verzoek indienen via een digitaal bericht aan de rechtbank. Dit moet u zo spoedig mogelijk doen, maar uiterlijk binnen 2 weken nadat de datum en het tijdstip van de mondelinge behandeling zijn bepaald. In het bericht vermeldt u ook de namen en gegevens van de getuigen en/of partijdeskundigen. De andere partij kan binnen 2 werkdagen op uw verzoek reageren. De rechter beslist na die 2 werkdagen zo spoedig mogelijk op uw verzoek.


  Stukken raadplegen tijdens de mondelinge behandeling

  Er is geen gegarandeerde internetverbinding in de zittingszaal. Wij raden u aan uw eigen laptop mee te nemen en daar de stukken op te downloaden die u voor de mondelinge behandeling nodig heeft. Zo heeft u de stukken offline beschikbaar.
 • Als alle partijen op de mondelinge behandeling zijn verschenen, kan de rechter tijdens de zitting mondeling uitspraak doen. Dit kan een tussenuitspraak of een einduitspraak zijn. De rechter maakt hiervan een proces-verbaal op dat binnen 2 weken digitaal beschikbaar is. U ontvangt hiervan een e-mailnotificatie via Mijn Rechtspraak of een bericht in uw zaaksysteem als u via het Aansluitpunt Rechtspraak werkt.

  Als de rechter schriftelijk uitspraak doet, doet hij dat binnen 6 weken na de mondelinge behandeling. In bijzondere gevallen kan hij de termijn verlengen. U vindt het vonnis in het digitaal dossier en ontvangt hiervan een melding via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak.

  Digitale ondertekening

  De uitspraak is digitaal ondertekend. De naam, functie en rechtbank van de ondertekenaars staan vermeld in een kader onderaan het eerste blad van de uitspraak.

  Heeft u de digitale uitspraak niet zelf via Mijn Rechtspraak of het Aansluitpunt Rechtspraak ontvangen, dan kunt u controleren of het document daadwerkelijk van de Rechtspraak afkomstig is, of het door de vermelde functionarissen is ondertekend en of het ook verder niet is aangepast. Als u de uitspraak digitaal heeft ontvangen, dan controleert u dit via de Justitiële informatie dienst (justid.nl). Lees meer over wat u moet doen als u bij de controle via Justid de melding krijgt dat het document niet integer is.
  Heeft u het document op papier ontvangen? Dan kunt U het Rechtspraak Servicecentrum bellen. Zij brengen u in contact met een medewerker van de griffie, die voor u kan nagaan of het document dat u heeft ontvangen gelijk is aan  de uitspraak in het digitaal dossier.

 • Verzet

  Als uw cliënt bij verstek is veroordeeld, kunt u daartegen in verzet gaan. Hiervoor stelt u of de deurwaarder een oproepingsbericht met verweerschrift op aan de hand van een van de modellen van de Rechtspraak. U laat de deurwaarder binnen de wettelijke termijn het oproepingsbericht betekenen aan de eisende partij. Uiterlijk 5 werkdagen na betekening uploadt u het verweerschrift en het betekende oproepingsbericht als exploot in de zaak waarin het verstekvonnis is gewezen.
  U gebruikt de knop ‘Verzet’ in de zaak, nadat u toegang heeft verkregen. Als u via het Aansluitpunt Rechtspraak werkt, dan kunt u via de taak ‘Verschijnen’ in verzet gaan. U moet daarbij een exploot en eventuele bewijsstukken aanleveren.

  Hoger beroep

  Wilt u tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, dan doet u dat op papier, op dezelfde manier als voorheen. In een latere fase wordt het ook voor vorderingsprocedures in hoger beroep verplicht om digitaal te procederen.

Vraag en antwoord

Ik vertegenwoordig meer dan 1 verweerder in een zaak. Wat moet ik doen?

Voor iedere verweerder moet u afzonderlijk toegang verkrijgen tot de zaak. Daarom heeft u voor iedere verweerder een oproepingsbericht ontvangen met een code. Lees meer over hoe u toegang verkrijgt.

Wat is de uiterste datum waarop ik als verweerder kan verschijnen?

De uiterste datum van verschijning, hangt af van de optie die de eisende partij heeft gekozen om de procedure te starten: artikel 112 Rv of artikel 113 Rv. U vindt de uiterste datum in het oproepingsbericht. U kunt op ieder moment verschijnen, er zijn geen vaste roldagen meer. Lees hier meer

Als ik gebruikmaak van de code uit de oproepingsbrief om toegang te krijgen tot het digitale dossier, ben ik dan ook meteen verschenen?

Enkel het inloggen in het digitaal dossier maakt nog niet dat u verschijnt. Dat is pas aan de orde als u de taak 'Meld verschijnen verweerder' heeft uitgevoerd in Mijn Rechtspraak. Lees meer

Aansluitpunt Rechtspraak

Voor professionele partijen die veelvuldig contact hebben met de gerechten heeft de Rechtspraak een systeemkoppeling ontwikkeld: het Aansluitpunt Rechtspraak. Met het Aansluitpunt Rechtspraak kunt u vanuit uw eigen kantoorsysteem geautomatiseerd gegevens uitwisselen met de Rechtspraak.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.