Laden...

Uitgebreide procedure concurrentiebeding ex-werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Concurrentiebeding > Uitgebreide procedure concurrentiebeding ex-werknemer

Een concurrentiebeding is een afspraak (beding) in het arbeidscontract. Daarin staat dat de werknemer direct na het einde van het dienstverband niet mag werken voor een concurrent. Als de ex-werkgever het nieuwe werk van de ex-werknemer concurrerend vindt, kan er een conflict ontstaan. Zowel ex-werkgever als ex-werknemer kunnen dan een procedure starten bij de rechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht.

Uitgebreide procedure concurrentiebeding ex-werknemer

In een kort geding geeft de rechter een voorlopig oordeel. Wilt u een definitief oordeel van de rechter over de geldigheid van een concurrentiebeding? En betaling van boetes of schadevergoeding? Dan kunt u een uitgebreide bodemprocedure starten bij de kantonrechter.

De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht) en is een dagvaardingsprocedure. Het is niet verplicht een advocaat in te schakelen.

Loopt er al een procedure bij de kantonrechter over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst? Bijvoorbeeld over de ontbinding of een financiële vergoeding? Als u ook een procedure over het concurrentiebeding start, hoeft u geen dagvaarding uit te brengen maar kunt u een verzoekschrift indienen bij dezelfde rechter. Deze kan dan alle zaken tegelijk behandelen.

 

 De uitgebreide (bodem)procedure concurrentiebeding bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • U start de bodemprocedure concurrentiebeding, naar aanleiding van het arbeidsconflict, door de andere partij op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Inhoud dagvaarding

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt
  • wie u dagvaardt en waarom
  • wat u wilt
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van het arbeidsconflict


  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld brieven of overeenkomsten. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Na de dagvaarding

  De andere partij krijgt nu de gelegenheid om op uw dagvaarding te reageren. Van die eventuele reactie ontvangt u bericht. Andere mededelingen over uw procedure en het verloop hiervan, ontvangt u vanzelf van de rechtbank.

 • Als ontvanger van de dagvaarding bent u de gedaagde.

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding, erkent u de vordering in het arbeidsconflict? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de deurwaarder. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de deurwaarder besluiten de procedure in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Als u het niet eens bent met de dagvaarding, zijn er 3 mogelijkheden: u reageert schriftelijk, mondeling of u reageert niet.

  Schriftelijk

  U kunt de kantonrechter een brief sturen waarin u reageert op de inhoud van de dagvaarding. U geeft hierin ook aan welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. Uw brief heet een conclusie van antwoord. Als u een brief stuurt, hoeft u niet naar de zitting te komen.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Bijvoorbeeld van arbeidsovereenkomst, brieven over het concurrentiebeding of beoordelingen. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Brief opsturen

  U stuurt uw brief met de bewijsstukken, in tweevoud, naar de rechtbank. Het moet daar uiterlijk op de dag voor de zitting binnen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Vermeld op de envelop: t.a.v. Team kanton, afdeling Griffie. U kunt ook tijdens de zitting de brief zelf geven aan de rechter.

  Uitstel

  Heeft u meer tijd nodig om uw reactie te schrijven? U kunt 1 keer 4 weken uitstel krijgen. U vraagt uitstel door de rechtbank een brief te sturen. De brief met uw uitstelverzoek moet uiterlijk op de dag voor de zitting binnen zijn. U kunt ook tijdens de zitting om uitstel vragen.

  Wilt u nog meer uitstel? Dit is in principe niet mogelijk. Toch kunt u een verzoek indienen bij de rechter. Als u en de tegenpartij het eens zijn over het uitstel, stemt de rechter alleen met uitstel in als het de procedure niet onredelijk zou vertragen.

  Als de tegenpartij het niet eens is met het uitstel, moet u in uw verzoek uitleggen waarom u echt niet kunt reageren. De rechter stemt alleen in met het uitstel als hij de reden heel dringend (klemmend) vindt.

  Ook een verzoek om meer uitstel, dient u schriftelijk in. De brief moet uiterlijk op de laatste dag van de uitstelperiode binnen zijn. De kantonrechter kan wel of geen uitstel geven. Hij kan ook uitstel geven voor een kortere periode dan verzocht.

  Hoe verder

  Na de zitting krijgt u een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de arbeidsrechtelijke procedure verder verloopt.

   

  Mondeling

  Wilt u liever mondeling reageren? Dan kunt u uw verhaal tijdens de zitting aan de rechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Verzamel eventueel bewijsstukken ter ondersteuning van uw verhaal. Deze kunt u tijdens de zitting aan de rechter geven. Denk aan de arbeidsovereenkomst, waarin het concurrentiebeding is opgenomen, en correspondentie tussen werkgever en ex-werknemer.  

  Geen reactie

  Reageert u niet op de dagvaarding en komt u ook niet naar de zitting, dan doet de rechter 2 weken later toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij veroordeelt u ook de proceskosten te betalen die de eiser heeft gemaakt. Meldt u zich binnen die 2 weken, dus vóór het verstekvonnis, alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure voortgezet.

   

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw arbeidsrechtelijke zaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de gedaagde heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Aanwezigen zitting

  Voor de eiser is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft u als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft u ook niet te komen. U komt wel naar de rolzitting als u:

  • uw schriftelijke reactie wilt overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wilt vragen voor uw schriftelijke reactie
  • mondeling wilt reageren op de dagvaarding

  Gedaagde niet aanwezig

  Bent u als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft u ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct de datum waarop hij uitspraak zal doen.

  Verstekvonnis

  U heeft verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk en veroordeelt u de proceskosten van de eiser te betalen.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u een brief met de datum voor het verstekvonnis. Meldt u zich vóór die datum alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure toch voortgezet. 

  Gang van zaken

  Tijdens de rolzitting worden alle zaken opgenoemd die op de agenda (rol) staan. Hoort u uw naam, dan roept u ‘ja’ en loopt u naar de rechter. U vertelt kort uw verhaal en overhandigt eventueel (kopieën van) bewijsstukken. Denk aan het arbeidscontract, waarin het concurrentiebeding is opgenomen, of correspondentie tussen werkgever en ex-werknemer. Soms vraagt de rechter u uw verhaal toch op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Openbaar

  Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen


  Verdere procedure

  Doet de rechter niet direct einduitspraak, dan bepaalt hij hoe de procedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.

 • Reactie eiser

  In de procedure over het concurrentiebeding mag u als eiser als eerste reageren op de reactie (het verweer) van de gedaagde. Dit doet u door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Uw brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  Als gedaagde kunt u in een brief aan de kantonrechter weer reageren op het stuk van eiser. Hiervoor heeft u 4 weken. Uw brief heet een conclusie van dupliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt eiser en gedaagde uit voor een zitting
  • doet uitspraak (eindvonnis) over het arbeidsconflict
 • Eiser en gedaagde krijgen een oproep voor de zitting, waarin het arbeidsconflict wordt behandeld. In die oproep staat wanneer en waar de zitting plaatsvindt. Schikt de datum u niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Stuurt u deze stukken dan naar de kantonrechter en naar de tegenpartij. Dit moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

   

  Volmacht

  Laat u zich tijdens de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of een medewerker, bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.

  Getuigen

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.

  Openbaar

  De zitting is in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.


  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met zowel de werkgever als de ex-werknemer welke oplossingsmethode het beste past bij een arbeidsgeschil: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

   

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u het geschil over het concurrentiebeding samen opgelost, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Werkgever en ex-werknemer ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure concurrentiebeding richt zich op de juridische aspecten en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het arbeidsconflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

   

 • Geen uitspraak

  Een rechtszaak eindigt zonder uitspraak:

  • als de deurwaarder de procedure intrekt
  • u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft.


  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Maatregelen

   

  Concurrentiebeding blijft in stand

  De rechter kan besluiten dat het concurrentiebeding geldig is en de ex-werknemer verplichten:

  • zich aan het concurrentiebeding te houden
  • een boete of schadevergoeding te betalen wegens overtreding van het concurrentiebeding

  Schadevergoeding ex-werknemer

  Als het concurrentiebeding blijft gelden voor de ex-werknemer kan de rechter besluiten dat de werkgever hem schadevergoeding moet betalen. De rechter kan ook de contractuele boete die de ex-werknemer moet betalen matigen.

  Vernietiging concurrentiebeding

  De rechter kan besluiten:

  • het concurrentiebeding helemaal buiten werking te stellen (geheel vernietigen)
  • het concurrentiebeding te matigen, bijvoorbeeld door het voor een kleiner gebied, kortere tijd of ander werk te laten gelden (gedeeltelijk vernietigen)

   

   

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de werknemer (de oorspronkelijke eiser) te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Als u het niet eens bent met het vonnis van de kantonrechter inzake uw arbeidsconflict kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

In de rechtszaal (video)

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Kosten uitgebreide procedure

Aan deze uitgebreide procedure zijn kosten verbonden.

Doorlooptijd uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure (bodemprocedure) kan 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.

Vraag en antwoord

Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) concurrentiebeding start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

Wat kost een spoedprocedure?

U betaalt als eiser de kosten voor de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoe lang duurt een spoedprocedure?

De zitting vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

 


Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.