Laden...

Uitgebreide procedure concurrentiebeding (ex-)werknemer

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Concurrentiebeding en relatiebeding > Uitgebreide procedure concurrentiebeding (ex-)werknemer

Een (ex-)werkgever en een (ex-)werknemer kunnen een conflict krijgen over een concurrentiebeding of een relatiebeding.

Is het conflict niet op te lossen in gesprek of met mediation, dan is het mogelijk de rechter om een oordeel te vragen.

De procedures vallen onder het civiel recht. Voor een procedure bij de kantonrechter bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het is wel verstandig deskundige hulp te vragen omdat het arbeidsrecht vaak lastig is.

Uitgebreide procedure concurrentiebeding (ex-)werknemer

Heeft u een conflict met uw (ex-)werkgever over een concurrentiebeding of relatiebeding en is de arbeidsovereenkomst beëindigd? En is mediation niet gelukt of niet mogelijk? U kunt een uitgebreide procedure bij de rechter starten. De procedure valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). Een advocaat is niet verplicht.

 De uitgebreide procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen

 • Loopt er al een procedure over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld over de ontbinding of een financiële vergoeding? Dien bij diezelfde rechter een verzoekschrift in voor het starten van de uitgebreide procedure. De rechter kan dan beide zaken behandelen.

  Loopt er nog geen zaak over uw arbeidsovereenkomst? Neem contact op met een deurwaarder (kbvg.nl) of een juridisch adviseur zoals bijvoorbeeld een advocaat. U heeft een deurwaarder nodig omdat hij degene is die voor u een dagvaarding mag overhandigen aan uw (ex-)werkgever. Een dagvaarding is een oproep aan uw (ex-)werkgever om naar de zitting bij de rechter te komen.

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • wie uw (ex-)werkgever is en waarom u hem oproept
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • wat u vraagt
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • welke schade u lijdt als gevolg van dit arbeidsconflict

  Documenten als bewijs

  Maak kopieën van documenten die uw verhaal ondersteunen, bijvoorbeeld brieven en overeenkomsten. Nummer deze en voeg ze bij. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).


 • Zodra uw (ex-)werkgever (gedaagde genoemd) de dagvaarding heeft gekregen, kan hij verschillende dingen doen.

  Eens

  Uw (ex-)werkgever laat de deurwaarder weten het met u eens te zijn. De deurwaarder kan dan besluiten de procedure in te trekken. Er hoeft dan geen zitting plaats te vinden.

  Oneens

  Uw (ex-)werkgever blijft het oneens met u. Hij kan drie dingen doen:

  • niet reageren op de dagvaarding en niet naar de zitting komen
  • zijn mening in een brief aan de rechter laten weten met daarbij bewijzen. De brief heet conclusie van antwoord. Uw (ex-)werkgever mag de rechter eenmaal 4 weken uitstel vragen om meer tijd te hebben voor het schrijven van de brief
  • zijn standpunt mondeling weergeven tijdens de zitting en eventuele bewijsdocumenten aan de rechter geven

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Aanwezigen rolzitting

  Voor u als (ex-)werknemer, de eiser, is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft uw (ex-)werkgever als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft hij ook niet te komen. Hij komt wel naar de rolzitting als hij:

  • zijn schriftelijke reactie wilt overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wil vragen voor zijn schriftelijke reactie
  • mondeling wil reageren op de dagvaarding

  Gedaagde niet aanwezig

  Is uw (ex-)werkgever als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft hij ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct dat hij 2 weken later uitspraak doet: een verstekvonnis.

  Verstekvonnis

  De gedaagde heeft verstek laten gaan en de uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan de gedaagde ook veroordelen tot het betalen van de proceskosten van de eiser. Dit zijn het griffierecht, de kosten van de deurwaarder en eventueel (deels) de kosten van de advocaat.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u als eiser een brief met de datum voor het verstekvonnis toegestuurd. Meldt uw (ex-)werkgever als de gedaagde zich vóór die datum alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ hij het verstek en wordt de procedure toch voortgezet.

  Gang van zaken

  Tijdens de rolzitting worden alle zaken opgenoemd die op de rol (agenda) staan. Hoort de gedaagde (uw (ex-)werkgever) zijn naam, dan roept hij ‘ja’ en loopt hij naar de rechter. Hij vertelt kort zijn verhaal, waarin hij ingaat op de vraag waarom hij vindt dat hij u aan het concurrentiebeding of relatiebeding kan houden. Hij overhandigt dan ook eventueel (kopieën van) bewijsstukken. Soms vraagt de rechter hem zijn verhaal nog op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Openbaar

  Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Verdere procedure

  Doet de rechter niet direct einduitspraak, dan bepaalt hij hoe de procedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.


 • Heeft uw (ex-)werkgever gereageerd op de dagvaarding of heeft hij zich binnen 2 weken vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank gemeld? Dan beslist de rechter of er eerst nog een schriftelijke ronde komt of dat er een zitting volgt. U krijgt hierover een brief.

  Conclusie van repliek en conclusie van dupliek

  Volgt er een schriftelijke ronde, dan mag u binnen 4 weken een brief aan de rechter sturen waarin u reageert op de reactie (het verweer) van uw (ex-)werkgever. Uw brief heet een conclusie van repliek. U kunt de rechter ook per brief vragen om uitstel als u meer tijd nodig heeft.

  Uw (ex-)werkgever mag de rechter binnen 4 weken een brief sturen om te reageren. Deze brief heet een conclusie van dupliek. Heeft uw (ex-)werkgever meer tijd nodig, dan mag hij de rechter per brief vragen om uitstel.

  Uitspraak, tussenvonnis of zitting

  Er zijn nu 3 mogelijkheden. De rechter:

  • doet uitspraak (eindvonnis)
  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen
  • besluit dat er een zitting met een inhoudelijke behandeling komt

 • U en uw (ex-)werkgever krijgen een uitnodiging voor de inhoudelijke behandeling van uw zaak tijdens een zitting. Kunt u op die datum niet komen, dan kunt u dit de griffie laten weten via de contactgegevens in de brief.

  Schriftelijke informatie

  U kunt nieuwe schriftelijke informatie naar de rechter en uw (ex-)werkgever sturen. Deze moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  Het is niet verplicht, maar wel aan te raden om naar de zitting te komen. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Komt er namens u een juridisch adviseur of een medewerker zoals een personeelsfunctionaris naar de zitting? Geef deze persoon dan een schriftelijke volmacht mee.

  Het is niet gebruikelijk, maar wel mogelijk dat de rechter tijdens de zitting getuigen vragen wil stellen.

  In principe is de zitting openbaar en mag iedereen deze bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Tijdens de zitting vertelt u als eiser als eerste wat u wilt en waarom. Heeft u een advocaat, dan mag hij namens u spreken. U mag ook iemand machtigen die namens u spreekt, bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een medewerker zoals een personeelsfunctionaris.

  Uw (ex-)werknemer (de gedaagde) mag reageren op wat u, uw advocaat of uw gemachtigde zegt en ook verwijzen naar de eventueel aan de rechtbank en u gestuurde documenten.

  De rechter stelt vragen aan u als eiser en aan de gedaagde. Het is niet gebruikelijk, maar wel mogelijk dat er ook getuigen zijn aan wie de rechter vragen wil stellen.

  Schikking, mediation of uitspraak

  Hierna vertelt de rechter hoe hij tegen de zaak aankijkt en welke oplossing het beste past. De rechter kan:

  • een voorlopig oordeel geven, de zitting onderbreken en u en uw (ex-)werknemer de gelegenheid geven buiten de rechtszaal te overleggen over een mogelijke oplossing (schikking). Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing bedacht voor het conflict over het concurrentiebeding, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. U en uw (ex-)werknemer ondertekenen dit en u krijgt een kopie ervan thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. U en uw (ex-)werknemer moeten die afspraak nakomen
  • voorstellen dat u en uw (ex-)werknemer kijken of het met mediation lukt om tot een oplossing te komen
  • besluiten dat hij een uitspraak doet (vonnis), meestal is dit binnen 4 weken na de zitting.

 • Is er geen schikking of oplossing gevonden via mediation, dan doet de rechter uitspraak. De rechtbank laat de uitspraak per brief weten aan u of uw advocaat of gemachtigde als u die heeft. De uitspraak kan zijn:

  • het concurrentiebeding of relatiebeding blijft in stand: de rechter kan u verplichten de activiteiten te staken waarmee u het beding overtreedt. Ook kan hij u verplichten een boete of schadevergoeding aan uw (ex-)werkgever te betalen wegens overtreding van het beding.
  • het concurrentiebeding of relatiebeding wordt geschorst of vernietigd. In een spoedprocedure kan de rechter het beding schorsen. Het wordt dan tijdelijk buiten werking gesteld. Totdat er in de uitgebreide procedure een oordeel is, kunt u dan bijvoorbeeld bij een concurrent of klant van uw ex-werkgever blijven werken. De schorsing kan ook gedeeltelijk zijn. U mag bijvoorbeeld niet werken in een bepaalde regio of geen klanten of relaties van uw ex-werkgever benaderen.
   In de uitgebreide procedure kan de rechter een beding vernietigen. Komt er na de spoedprocedure geen uitgebreide procedure, dan blijft het bij het vonnis in de spoedprocedure.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Proceskosten zijn onder meer de griffierechten en de kosten van een advocaat. Lees meer over kostenveroordeling.


 • Verzet

  Heeft de rechter in de procedure over het concurrentiebeding of relatiebeding een verstekvonnis uitgesproken, omdat uw (ex-)werkgever niet reageerde in de procedure? Hij kan in verzet tegen dit vonnis door u binnen 4 weken te dagvaarden voor dezelfde rechter. In de verzetdagvaarding neemt hij zijn bezwaren op. Hierna behandelt de rechter het arbeidsconflict alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de rechter, dan kunt u tot 3 maanden daarna in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. U heeft een advocaat nodig. Lees meer over hoger beroep.

  Cassatie

  Doet het gerechtshof uitspraak en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig. Lees meer over cassatie.

In de rechtszaal (video)

Wat kunt u verwachten bij een zitting?

Kosten procedures concurrentiebeding

Aan de procedures over een concurrentiebeding zijn kosten verbonden. Afhankelijk van uw situatie betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak voor de rechter: griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt.

Doorlooptijd procedures concurrentiebeding

De zitting in de spoedprocedure vindt over het algemeen binnen enkele weken plaats. De kantonrechter doet daarna meestal binnen 2 weken uitspraak.

De zitting in de uitgebreide procedure kan 9 maanden maar ook langer duren. Volgt er hoger beroep dan kost dit minimaal 1 jaar extra.
Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? U kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen. Niet voor iedere zaak is een advocaat verplicht.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
InstagramInstagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8:00 uur tot 20:00 uur en op vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.