Laden...

Taken en verplichtingen niet-professionele curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Taken en verplichtingen niet-professionele curator

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Taken en verplichtingen niet-professionele curator

Heeft de kantonrechter u tot curator benoemd? Hier vindt u informatie over uw taken en verplichtingen. Plus de formulieren die u nodig heeft.

 Taken van de curator

>Alles uitklappen
 • Beheer

  U voert het beheer over de goederen van de betrokkene (geld, loon, pensioen, uitkeringen, vorderingen, schulden, huis, meubels, sieraden en andere bezittingen).

  Werkzaamheden

  Dit betekent in ieder geval dat u

  • controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt
  • gewone dagelijkse uitgaven betaalt
  • zorgt voor dagelijks onderhoud van de goederen
  • belastingaangifte doet en toeslagen aanvraagt
  • de administratie van inkomsten en uitgaven bijhoudt
  • zorgt voor een doelmatige belegging van het vermogen

   

 • Als vertegenwoordiger van de betrokkene moet u contracten sluiten (rechtshandelingen verrichten). De betrokkene kan dat niet zelfstandig.

  U kunt hem wel:

  • schriftelijk toestemming geven om een bepaalde, duidelijk omschreven, rechtshandeling te verrichten
  • geld geven waarmee hij zelf in zijn dagelijks onderhoud voorziet
 • Voor het uitvoeren van onderstaande handelingen, heeft u als curator toestemming nodig van de kantonrechter.

  • het doen van uitgaven boven de € 1.500, bijvoorbeeld voor nieuwe meubels of een vakantie
  • het verkopen van een woning of een stuk grond
  • het huren of verhuren van een woning
  • het lenen of uitlenen van geld
  • het doen of aannemen van een schenking
  • het beleggen van het geld van de betrokkene
  • beslissingen over nalatenschappen
  • het starten van een juridische procedure
  • het afkopen van een verzekeringspolis

  De toestemming van de kantonrechter vraagt u aan met het formulier machtigingsverzoek (pdf, 681,6 KB). U stuurt bewijsstukken mee.

  Mee te sturen stukken bij verkoop van woning

  Voeg onderstaande bijlagen toe bij het formulier machtigingsverzoek verkoop woning:

  • een brief waarin u duidelijk uitlegt waarom u de woning wilt verkopen. De brief moet duidelijk maken dat en waarom de betrokkene niet terugkeert naar de woning. En is de verkoopprijs lager dan de getaxeerde waarde? Leg dan in de brief uit waarom u de woning toch voor dit bedrag wilt verkopen.
  • de koopovereenkomst, met daarin het voorbehoud van goedkeuring door de kantonrechter.
  • een recent taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk makelaar.
  • de conceptakte van levering, als deze er is.

  Reactie op machtigingsverzoek

  Geeft de kantonrechter u toestemming voor de handeling? Dan kunt u deze uitvoeren. Heeft u toestemming gevraagd voor een uitgave en keurt de kantonrechter de uitgave goed? Stuur dan bij de eerstvolgende rekening en verantwoording de bonnen en rekeningen mee.

  Contact

  Heeft u vragen over het machtigingsverzoek? Neem dan contact op met de rechtbank die toezicht houdt op de curatele.

 • Is de betrokkene erfgenaam en is de nalatenschap positief dan kunt u de nalatenschap alleen zuiver aanvaarden met toestemming van de betrokkene. Wil of kan deze geen toestemming geven, dan kunt u als curator de nalatenschap:

  • Beneficiair aanvaarden
   Als u de nalatenschap beneficiair aanvaardt, worden eventuele schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis en is de betrokkene niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Formulier verklaring nalatenschap (pdf, 651,3 KB).
 • Persoonlijke zaken

  Als curator beslist u over persoonlijke zaken. Bijvoorbeeld over:

  • waar de betrokkene woont
  • behandelplannen
  • medische behandelingen
  • het omgaan met bepaalde mensen


  U heeft hierbij geen toestemming van de kantonrechter nodig. U overlegt bij uw beslissingen zoveel mogelijk met de betrokkene.

  Hoogstpersoonlijke zaken

  U mag niet voor de betrokkene beslissen in hoogstpersoonlijke zaken. Zo mag u geen:

  • echtscheidingsverzoek indienen
  • kind adopteren of erkennen
  • donorregistratie doen
  • euthanasieverklaring opstellen
  • testament maken
  • beslissen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis

   

 Verplichtingen van de curator

>Alles uitklappen
 • U bent verplicht aan de kantonrechter te sturen:

  • bij het begin van de curatele: de boedelbeschrijving
  • jaarlijks: de periodieke rekening en verantwoording
  • elke 5 jaar: een brief waarin u aangeeft of de curatele nog steeds passend is
  • bij het einde van de curatele: de eindrekening en verantwoording

   

  U informeert de kantonrechter direct per brief als:

  • de medecurator of de betrokkene overlijdt
  • de betrokkene of u verhuist
  • u langdurig verhinderd bent om uw taken uit te voeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • De boedelbeschrijving is een overzicht van de bezittingen en schulden van de betrokkene bij het begin van de curatele. Hierbij hoort ook een schatting van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. U bespreekt het overzicht met de betrokkene. U stuurt het binnen 4 maanden na uw benoeming naar de kantonrechter.

  Opsturen formulier boedelbeschrijving

  U kunt gebruik maken van het formulier boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB). Sla het formulier op op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat Reader. Vul het formulier in en vergeet daarna niet om het weer op te slaan.

  Of u print het formulier uit en vult het handmatig in. Het uitgeprinte en ingevulde formulier stuurt u vervolgens naar de rechtbank of geeft u af bij de informatiebalie. 

  De Rechtspraak werkt aan het optimaliseren van de digitale diensten, zo ook aan het digitale formulier voor het indienen van de boedelbeschrijving. Totdat deze optie beschikbaar komt, kunt u het pdf-formulier gebruiken.

  Formulier Boedelbeschrijving (pdf, 757,8 KB)
  Adressen rechtbanken

 • Een rekening en verantwoording is een overzicht van het inkomen, de uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar. Dit stuurt u jaarlijks naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist.
   
  U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier Rekening en verantwoording.
 • Bij het einde van de curatele, of bij het einde van uw werkzaamheden als curator, maakt u over de laatste periode een overzicht van de inkomsten en uitgaven, het vermogen en de eventuele schulden van de betrokkene. Deze eindrekening en verantwoording legt u af aan de:

  • betrokkene, of
  • opvolgend curator, of
  • erfgenaam van betrokkene

  Als deze persoon akkoord gaat met de eindrekening en verantwoording, plaatst hij zijn handtekening. Als hij niet akkoord gaat, moet hij de redenen aangeven.

  Voor de eindrekening na uw ontslag of de opheffing van de maatregel, kunt u gebruikmaken van het formulier Rekening en verantwoording. (pdf, 782,2 KB)
  Voor de eindrekening na overlijden van betrokkene gebruikt u het formulier Eindrekening en verantwoording na overlijden (pdf, 890,9 KB).

 • De curator dient eens in de vijf jaar via het formulier Vijfjaarlijkse evaluatie verslag uit te brengen over het verloop van de curatele en de vraag of de curatele moet voortduren. Zo kan het zijn dat een minder vergaande maatregel meer passend is. De kantonrechter zal u als curator minimaal een keer per vijf jaar om een dergelijk verslag vragen. De curator dient de kantonrechter te informeren op het moment dat de maatregel kan worden opgeheven.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum