Laden...

Taken en verplichtingen niet-professionele curator

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Curatele > Taken en verplichtingen niet-professionele curator

Bij curatele regelt een curator alle persoonlijke zaken en geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder curatele staan.

Curatele vraagt u aan bij de kantonrechter. Deze procedure valt onder het civiel recht. Een advocaat is niet verplicht.

Taken en verplichtingen niet-professionele curator

Als curator beslist u over het geld en bezit van de betrokkenen en komt u op voor zijn persoonlijke belangen. Uit welke taken uw werk bestaat, verschilt per situatie.

Tip: sla een pdf-formulier op en open het daarna vanaf uw computer. Als u het pdf-formulier opent en invult in de browser, kunt u problemen krijgen bij het opslaan.

De curatele opstarten

Als de kantonrechter u tot curator heeft benoemd, dan legt hij dit vast in een beschikking (dit is een schriftelijke uitspraak). De curatele start op de dag van de uitspraak. Uw taak als curator begint op de dag nadat de rechtbank de beschikking heeft verstuurd.

>Alles uitklappen

Financiële zaken regelen

U beslist over het geld en bezit van de betrokkene. Taken die u voor de betrokkene uitvoert, zijn onder meer:

 • U controleert of de betrokkene zijn inkomsten ontvangt, zoals loon, pensioen, toeslagen, uitkeringen.
 • U betaalt de rekeningen.
 • U keert leefgeld uit aan de betrokkene voor zijn dagelijkse uitgaven.
 • U doet belastingaangifte.
 • U vraagt bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen aan.
 • U houdt de inkomsten en uitgaven bij in een administratie.
 • Als de betrokkene veel geld heeft, belegt u dit met aandacht en zorg.
 • Als de betrokkene schulden heeft, lost u deze af.

Persoonlijke zaken

Als curator regelt u de persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. U betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij uw taken. En u moedigt hem aan om zoveel mogelijk zelf te beslissen, als hij daartoe in staat is. Verder doet u uw werk met respect voor de godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond van de betrokkene.

 

Het regelen van persoonlijke zaken

U heeft onder meer de volgende taken:

 • regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.
 • persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat u weet hoe het met de betrokkene gaat.
 • de betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen. En erop toezien dat zij zich aan hun afspraken houden.
 • in actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft.
 • ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene en hij zelf niet in staat is om dit in te zien. Bijvoorbeeld als de gezondheid van de betrokkene achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen.

U kunt de kantonrechter raadplegen bij ingrijpende situaties.

De betrokkene begeleiden

De betrokkene is handelingsonbekwaam en mag veel dingen niet zelf doen. Hij mag bijvoorbeeld geen gezag hebben over kinderen.

Wil de betrokkene persoonlijke beslissingen nemen zoals trouwen of een testament afsluiten? In de wet staat of en onder welke voorwaarden de betrokkene bepaalde beslissingen kan nemen. U kunt hem hierover informeren.

Heel persoonlijke zaken

U mag heel persoonlijke zaken van de betrokkene niet regelen, zoals donorregistratie of het opstellen van een euthanasieverklaring. Neem bij vragen hierover contact op met de rechtbank.

 

Toestemming geven 

Voor welke handelingen moet de betrokkene u om toestemming vragen?

>Alles uitklappen
 • De betrokkene mag niet zonder toestemming zijn bezit verkopen. Ook mag hij niet zomaar nieuwe contracten afsluiten of grote aankopen doen. Hiervoor moet hij u om toestemming vragen. U beslist hierover.

  Schriftelijke toestemming geven

  U kunt de betrokkene schriftelijk toestemming geven om een bepaalde, duidelijk omschreven, handeling uit te voeren.

  Als betrokkene toch iets koopt, verkoopt of huurt

  De betrokkene staat geregistreerd in het Centraal curatele- en bewindregister. Deed iemand zaken met de betrokkene? Dan kan deze persoon de vordering niet verhalen op het bezit van de betrokkene. Hij kan bijvoorbeeld geen geld eisen van de betrokkene, ook al was dit afgesproken. Hij had kunnen weten dat de betrokkene onder curatele staat en geen contracten mag sluiten zonder toestemming (door raadpleging van het register).

 • Wil de betrokkene bijvoorbeeld trouwen? Of wil hij een andere persoonlijke beslissing nemen? De wet kan bepalen dat hij dit wel mag doen, maar alleen met uw toestemming. U beslist hierover.

  Schriftelijke toestemming

  U kunt de betrokkene schriftelijk toestemming geven om een bepaalde, duidelijk omschreven, handeling uit te voeren.

 

Toestemming vragen

Voor welke handelingen moet u de kantonrechter om toestemming vragen?

>Alles uitklappen
 • Voor het verrichten van onderstaande handelingen heeft u toestemming nodig van de kantonrechter. Deze toestemming vraagt u met een machtigingsverzoek.

  • het doen van uitgaven boven de € 1.500, bijvoorbeeld voor nieuwe meubels of een vakantie
  • het verkopen van een woning of een stuk grond
  • het huren of verhuren van een woning
  • het lenen of uitlenen van geld
  • het doen of aannemen van een schenking
  • het beleggen van het geld van de betrokkene
  • het beslissen over nalatenschappen
  • het starten van een juridische procedure
  • het afkopen van een verzekeringspolis

  Lees hieronder bij ‘machtigingsverzoek indienen bij de kantonrechter’ hoe u een machtigingsverzoek indient.  

 • Wil de betrokkene een testament of huwelijkse voorwaarden opstellen? Of wil hij een andere persoonlijke beslissing nemen? De wet kan bepalen dat de betrokkene dit wel mag doen, maar alleen met toestemming van de kantonrechter. U kunt de toestemming aanvragen per brief of met het formulier machtigingsverzoek.

 • Stuur het ingevulde formulier machtigingsverzoek (pdf, 681,6 KB) met (bewijs)stukken naar de kantonrechter.

  Mee te sturen stukken bij verkoop van woning

  Voeg onderstaande bijlagen toe bij het formulier machtigingsverzoek verkoop woning:

  • een brief waarin u duidelijk uitlegt waarom u de woning wilt verkopen. De brief moet duidelijk maken dat en waarom de betrokkene niet terugkeert naar de woning. En is de verkoopprijs lager dan de getaxeerde waarde? Leg dan in de brief uit waarom u de woning toch voor dit bedrag wilt verkopen.
  • de koopovereenkomst, met daarin het voorbehoud van goedkeuring door de kantonrechter.
  • een recent taxatierapport, opgemaakt door een onafhankelijk makelaar.
  • de conceptakte van levering, als deze er is.

  Reactie op het machtigingsverzoek

  Geeft de kantonrechter u toestemming voor de handeling? Dan kunt u deze uitvoeren.
  Heeft u toestemming gevraagd voor een uitgave en keurt de kantonrechter de uitgave goed? Stuur dan bij de eerstvolgende rekening en verantwoording, de bonnen en rekeningen mee.

 • Heeft u vragen over het machtigingsverzoek? Neem dan contact op met de rechtbank die toezicht houdt op de curatele.

Verplicht informeren van de kantonrechter

In de volgende situaties moet u de kantonrechter per brief informeren:

 • bij overlijden van de betrokkene of de tweede curator
 • bij verhuizing door de betrokkene of door u
 • als u uw taken voor lange tijd niet kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte
 • als de curatele niet meer nodig is
 • als u vindt dat curatele een te zware vorm van hulp is en u de curatele wilt omzetten naar bewind en/of mentorschap
 • als de betrokkene een erfenis krijgt
 • als u uw taken (om welke reden dan ook) wilt neerleggen

 

 

Verantwoorden bij de rechter

De kantonrechter houdt toezicht op uw werk. U moet zich bij hem verantwoorden. De kantonrechter wil dat u de volgende documenten opstelt:

 • de boedelbeschrijving (zie uitleg boven aan de pagina)
 • de rekening en verantwoording (jaarlijks)
 • de 5-jaarlijkse evaluatie (in principe elke 5 jaar)
 • de eindrekening en verantwoording (bij het einde van de curatele)
>Alles uitklappen

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Is betrokkene erfgenaam? Een erfenis is het totaal aan bezit en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Op de pagina erfenis aanvaarden of verwerpen leest u hoe u namens de betrokkene de nalatenschap zuiver aanvaardt, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Ook vindt u er uitleg over de verschillen tussen die mogelijkheden.

 

 

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.