Laden...

Erfenis verdelen kanton spoedprocedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erfenis > Erfenis verdelen kanton spoedprocedure

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting.

Erfrechtprocedures vallen onder het civiele recht. Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis heeft u geen advocaat nodig. In een verdelingsprocedure gaat u naar de civiele rechter. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Erfenis verdelen kanton spoedprocedure

Kort geding

Gaat uw zaak over een erfenis van € 25.000 of minder en is er is een spoedeisend belang? U kunt een spoedprocedure (kort geding) starten bij de kantonrechter. Een advocaat is niet verplicht.

De spoedprocedure bij de kantonrechter bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Heeft u een erfenis (nalatenschap) te verdelen maar komt u er onderling niet uit? Heeft u snel een uitspraak nodig van de rechter (is er een spoedeisend belang)? Dan kunt u een spoedprocedure (kort geding) starten. U start het kort geding door de andere partij op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser, de andere partij is de gedaagde.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)

  Voorbereiden

  Als voorbereiding op de erfrechtelijke procedure maakt u een conceptdagvaarding en vult u een aanvraagformulier in.

  Conceptdagvaarding

  In de conceptdagvaarding staat onder meer:

  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt
  • waarom u met spoed een uitspraak van de rechter nodig heeft
  • locatie kantonrechter
  • naam en adres van uw advocaat of andere gemachtigde

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld een testament, een verklaring van erfrecht of een samenlevingscontract. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Aanvraagformulier

  U vult het formulier ‘Aanvraag kort geding kantonrechter’ in. Kies in het formulier de rechtbank die de woonplaats van de gedaagde of de laatste woonplaats van de overledene in zijn werkgebied heeft. Op het formulier vult u de data in waarop u niet naar de zitting kunt komen. Vermeld indien mogelijk ook de verhinderdata van de andere partij.

  Opsturen

  Stuur de conceptdagvaarding met bewijsstukken, in drievoud, en het ingevulde aanvraagformulier naar het adres van de rechtbank dat op het formulier staat.

  Datum zitting

  De rechtbank geeft u de datum en tijd van de zitting door, telefonisch of per e-mail. Laat deze datum zo snel mogelijk aan de andere partij weten. 

  Dagvaarding uitreiken 

  De datum en tijd van de zitting vult u op de dagvaarding in. U vraagt een deurwaarder de dagvaarding uit te reiken aan de andere partij. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren, heeft u eerder bij de datum en tijd van de zitting doorgekregen.

  Is de andere partij bereid vrijwillig naar de zitting te gaan? Dan is een uitreiking van de dagvaarding door de deurwaarder niet nodig.

  Na de dagvaarding

  Van een eventuele reactie van de andere partij, ontvangt u bericht. U komt naar de geplande zitting.

 • Eens met de dagvaarding

  Bent u het als gedaagde eens met de dagvaarding, erkent u de vordering? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de eiser. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt over de verdeling van de nalatenschap, kan de eiser besluiten de procedure over het verdelen van de erfenis in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  U kunt als gedaagde uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Wilt u tijdens de zitting verwijzen naar schriftelijke stukken, zoals het testament of correspondentie met de andere erfgenamen? Stuur deze dan zo spoedig mogelijk, in tweevoud, naar de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De stukken moeten daar minimaal 24 uur voor de zitting binnen zijn. Tegelijkertijd stuurt u deze stukken naar de andere partij. 

  Tegenvordering

  Wilt u als gedaagde in een erfrechtelijke procedure een tegenvordering indienen? Dan moet u uw vordering minimaal 24 uur voor de zitting schriftelijk bekendmaken aan de kantonrechter en de andere partij(en). Tijdens de zitting dient u de vordering (eis in reconventie) in. U schrijft de vordering op en geeft het stuk, in tweevoud, aan de kantonrechter.

 • In een erfrechtelijke procedure krijgt de eiser als eerste het woord . De eiser vertelt wat hij wil en waarom. Dan mag de gedaagde hierop reageren. De rechter stelt ook vragen. Daarna vertelt de rechter hoe hij tegen de zaak aankijkt.

  Openbaar

  In het erfrecht is de zitting in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.

  Zitting bijwonen

  Getuigen

  Tijdens de zitting in een kort geding worden over het algemeen geen getuigen gehoord.

  Gedaagde niet aanwezig

  Komt u als gedaagde niet naar de zitting, dan houdt de rechter geen rekening met uw standpunt. Hij bepaalt een datum voor de uitspraak.

  Verstekvonnis

  Als u als gedaagde verstek heeft laten gaan, heet de uitspraak een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij kan u ook veroordelen de proceskosten van de eiser te betalen.

  Alsnog reageren

  Meldt u zich als gedaagde vóór het verstekvonnis alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek. U doet dit door de rechtbank een brief te sturen. U vraagt hierin een datum voor een nieuwe zitting en vermeldt daarbij de data waarop de eiser en u verhinderd zijn.

  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste past bij het verdelen van de erfenis:  mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan een voorlopig oordeel over de erfeniskwestie geven. Hij vertelt hoe hij tegen de zaak aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), probeert u er samen met de andere erfgenamen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden, over de verdeling van de nalatenschap, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten de afspraak over de erfenis nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u de erfeniskwestie samen met de ander erfgenamen via mediation wilt oplossen.

   
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  Een erfrechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de eiser de procedure intrekt
  • als u via mediation een akkoord bereikt
  • wanneer u een schikking treft


  Heeft u een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken over de verdeling van de nalatenschap eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de kantonrechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis) in uw zaak over de verdeling van de erfenis. Dat is meestal binnen 2 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Voorlopig oordeel

  Het vonnis van de kantonrechter in deze spoedprocedure is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft.

  Motivering

  Als de kantonrechter de vordering in kort geding toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de rechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De kantonrechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

 • Na het vonnis hebben de partijen 3 mogelijkheden: zij leggen zich bij het vonnis over de erfrechtzaak neer, starten een uitgebreide bodemprocedure of gaan in hoger beroep.

  Accepteren als eindvonnis

  Na een kort geding bent u als eiser niet verplicht een vervolgprocedure over de verdeling van de erfenis te starten. Het komt vaak voor dat de uitgebreide procedure (bodemprocedure) achterwege wordt gelaten. Het kortgedingvonnis wordt dan geaccepteerd als definitief oordeel.

  Starten bodemprocedure

  Zowel de eiser als de gedaagde kunnen na het kort geding een uitgebreide (bodem)procedure starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak over de verdeling van de erfenis als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.
  Kanton - Dagvaardingsprocedure

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet aanwezig was bij de zitting? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak in kort geding.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de kantonrechter en gaat uw zaak over een bedrag van meer dan € 1.750? U kunt in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak over de verdeling van de erfenis voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 4 weken na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Meer over hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak over de verdeling van de erfenis van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie

Kosten erfenis verdelen

Aan een procedure over het verdelen van een erfenis zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door een rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd erfenis verdelen

Een uitgebreide procedure erfenis verdelen (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

Vraag en antwoord

Mag ik als erfgenaam enkele dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis.

Ik heb de erfenis verworpen. Kan ik terugkomen op deze beslissing?

Nee, dat is niet mogelijk. Een verklaring van verwerping kan niet worden terug gedraaid.

Ik wil een verdelingsprocedure starten. Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.