Laden...

Erfenis verdelen kanton uitgebreide procedure

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOnderwerpen > Erfenis > Erfenis verdelen kanton uitgebreide procedure

De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden nalaat. Een erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting.

Erfrechtprocedures vallen onder het civiele recht. Voor het aanvaarden of verwerpen van een erfenis heeft u geen advocaat nodig. In een verdelingsprocedure gaat u naar de civiele rechter. U bent verplicht om een advocaat in te schakelen.

Erfenis verdelen kanton uitgebreide procedure

Bodemprocedure

Als uw zaak gaat over een erfenis van € 25.000 of minder, dan kunt een procedure starten bij de kantonrechter. Een advocaat is niet verplicht.


De uitgebreide procedure bij de kantonrechter bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen
 • Heeft u een erfenis (nalatenschap) te verdelen maar komt u er onderling niet uit? Dan kunt u een dagvaardingsprocedure starten. U start de dagvaardingsprocedure door de andere partij op te roepen om voor de kantonrechter te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eiser, de andere partij is de gedaagde. Deze procedure valt onder het erfrecht.

  Gerechtsdeurwaarder

  Neem contact op met een gerechtsdeurwaarder, hij kan de dagvaarding schrijven, aan de andere partij uitreiken (betekenen) en naar de kantonrechter sturen.
  Gerechtsdeurwaarder (kbvg.nl)


  Inhoud dagvaarding

  In de dagvaarding staat onder meer:

  • de datum van de betekening
  • uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
  • de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder
  • de naam en de woonplaats van de andere partij
  • wat u wilt en waarom (eis en gronden)
  • welke bewijzen u heeft voor uw standpunt 
  • locatie kantonrechter
  • de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter de zaak behandelt (rolzitting)
  • naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde 


  De deurwaarder ondertekent de dagvaarding.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld een testament, een verklaring van erfrecht of een samenlevingscontract. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Na de dagvaarding

  De andere partij krijgt nu de gelegenheid om op uw dagvaarding te reageren. Van die eventuele reactie ontvangt u bericht. Andere mededelingen over uw procedure en het verloop hiervan, ontvangt u vanzelf van de rechtbank.

 • Bent u in deze procedure de gedaagde partij? Dan kunt u als volgt reageren op de dagvaarding die u heeft ontvangen.  

  Eens met de dagvaarding

  Bent u het eens met de dagvaarding, erkent u de vordering over de verdeling van de nalatenschap? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de eiser. Als u het voor de zittingsdatum samen eens wordt, kan de eiser besluiten de procedure over het verdelen van de erfenis in te trekken. U voorkomt daarmee dat u de proceskosten van de eiser moet betalen als deze gelijk krijgt.

  Niet eens met de dagvaarding

  Als u het niet eens bent met de dagvaarding over het verdelen van de nalatenschap, zijn er 3 mogelijkheden: u reageert schriftelijk, mondeling of u reageert niet.


  Schriftelijk

  Binnen 4 weken na ontvangst van de dagvaarding kunt u de kantonrechter een brief sturen, waarin u reageert op de inhoud van de dagvaarding. U mag zelf reageren of kunt hiervoor een gemachtigde inschakelen. U vermeldt ook welke bewijzen u heeft voor uw standpunt. Denk bijvoorbeeld aan het testament of correspondentie met de andere erfgenamen. Uw brief heet een conclusie van antwoord. Als u een brief stuurt, hoeft u niet naar de zitting te komen.
  Schrijfhulp Reageren op een dagvaarding

  Tegenvordering

  Heeft u een eigen vordering op de partij die de rechtszaak is gestart (eiser)? U kunt deze tegenvordering in de conclusie van antwoord opnemen. Uw vordering heet dan een eis in reconventie. De eis in de dagvaarding is de eis in conventie.

  Bewijsstukken

  Maak kopieën van bewijsstukken die uw verhaal ondersteunen. Nummer deze en voeg ze bij. Bijvoorbeeld een testament, een verklaring van erfrecht of een samenlevingscontract. U kunt ook getuigen vragen hun verhaal op te schrijven (getuigenverklaring).

  Brief opsturen

  U stuurt uw brief met de bewijsstukken, in tweevoud, naar de rechtbank (team kanton, afdeling griffie). U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Het adres staat in de dagvaarding. De brief moet daar uiterlijk op de dag vóór de zitting binnen zijn. Tijdens de zitting kunt u de stukken ook zelf geven aan de rechter.

  Uitstel

  Heeft u meer tijd nodig om uw reactie te schrijven? U kunt 1 keer 4 weken uitstel krijgen. U vraagt uitstel door de rechtbank een brief te sturen. De brief met uw uitstelverzoek moet uiterlijk op de dag voor de zitting binnen zijn. U kunt ook tijdens de zitting om uitstel vragen. Meer uitstel is in beginsel niet mogelijk, tenzij sprake is van een van de volgende uitzonderingen.

  Eenstemmig verzoek

  De rechtbank willigt een verzoek om meer uitstel in als het eenstemmig (in overleg met de eisende partij) is, tenzij dit zou leiden tot een onredelijke vertraging van de erfrechtelijke procedure.

  Klemmende redenen

  De rechtbank kan een schriftelijk, gemotiveerd verzoek om meer uitstel van één partij op grond van klemmende redenen inwilligen. Van klemmende redenen is sprake als zich (doorgaans onvoorziene) omstandigheden voordoen waardoor het redelijkerwijs niet mogelijk is om de proceshandeling binnen de gestelde termijn te verrichten. Een uitstelverzoek kan onder bijzondere omstandigheden worden toegewezen voor een kortere termijn dan verzocht.

  Bekijk voor meer informatie het landelijk procesreglement voor rolzaken kanton:

  Schrijfhulp Uitstel vragen

  Hoe verder

  Na de zitting krijgt u een brief van de rechtbank. Hierin staat hoe de procedure over de verdeling van de nalatenschap verder verloopt.

  Mondeling

  Wilt u liever mondeling reageren? Dan kunt u uw verhaal tijdens de zitting aan de kantonrechter vertellen. De datum van de zitting staat in de dagvaarding. Verzamel eventueel bewijsstukken ter ondersteuning van uw verhaal. Denk bijvoorbeeld aan een testament, een verklaring van erfrecht, een samenlevingscontract of correspondentie met de erfgenamen. Deze kunt u tijdens de zitting aan de rechter geven.

  Geen reactie

  Reageert u niet op de dagvaarding over het verdelen van de erfenis en komt u ook niet naar de zitting, dan doet de rechter 2 weken na de datum van de zitting toch uitspraak. Deze uitspraak heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk.

 • De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van de erfrechtzaak. De kantonrechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de gedaagde heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

  Aanwezigen rolzitting

  Voor de eiser is het niet nodig naar de rolzitting te komen. Heeft u als gedaagde op tijd schriftelijk gereageerd of om uitstel gevraagd? Dan hoeft u ook niet te komen. U komt wel naar de rolzitting als u:

  • uw schriftelijke reactie wilt overhandigen aan de rechter
  • tijdens de zitting 4 weken extra tijd wilt vragen voor uw schriftelijke reactie
  • mondeling wil reageren op de dagvaarding


  Gedaagde niet aanwezig

  Bent u als gedaagde niet aanwezig op de rolzitting en heeft u ook niet, of niet op tijd, schriftelijk gereageerd? De rechter bepaalt direct dat hij uiterlijk 2 weken later uitspraak doet.

  Verstekvonnis

  Heeft u als gedaagde verstek laten gaan in de erfrechtelijke procedure, dan heet de uitspraak een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Hij veroordeelt de gedaagde ook om de proceskosten van de eiser te betalen, vaak zijn dit de griffierechten en kosten voor de gerechtsdeurwaarder.

  Alsnog reageren

  Na de zitting krijgt u als gedaagde een brief met de datum voor het verstekvonnis. Meldt u zich via uw advocaat vóór die datum alsnog bij de rechtbank? Dan ‘zuivert’ u het verstek en wordt de procedure toch voortgezet. 

  Gang van zaken

  Tijdens de rolzitting worden alle zaken opgenoemd die op de agenda (rol) staan. Hoort u uw naam, dan roept u ‘ja’ en loopt u naar de rechter. U vertelt kort uw verhaal en overhandigt eventueel (kopieën van) bewijsstukken, zoals een testament, een verklaring van erfrecht, een samenlevingscontract of correspondentie met de erfgenamen. Soms vraagt de rechter u uw verhaal toch op papier te zetten en dat op te sturen naar de rechtbank.

  Openbaar

  Op de rolzitting behandelt de rechter veel zaken achter elkaar. Er zijn dus ook andere mensen aanwezig. Bovendien is de zitting openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen.
  Zitting bijwonen

  Verdere procedure

  Doet de rechter niet direct einduitspraak over de verdeling van de nalatenschap, dan bepaalt hij hoe de procedure verder gaat: er volgt een schriftelijke ronde of een zitting.

 • Reactie eiser

  In een erfrechtelijke procedure mag u als eiser als eerste reageren op de reactie (het verweer) van de gedaagde. Dit doet u door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Uw brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Reactie gedaagde

  Als gedaagde kunt u in een brief aan de kantonrechter weer reageren op het stuk van eiser. Hiervoor heeft u 4 weken de tijd. Uw brief heet een conclusie van dupliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

  Verdere procedure

  Er zijn nu 3 mogelijkheden in de erfrechtzaak. De rechter:

  • geeft een tussenvonnis waarin hij vraagt om extra bewijs (schriftelijk bewijs of het horen van getuigen of deskundigen)
  • nodigt u en de tegenpartij uit voor een zitting
  • doet einduitspraak (eindvonnis)
 • Als de rechter een zitting nodig vindt, ontvangen partijen een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting over het verdelen van de erfenis plaatsvindt. Schikt de datum niet, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Informatie hierover vindt u in de brief.

  Schriftelijke informatie

  Wilt u nieuwe schriftelijke informatie tijdens de zitting bespreken? Stuurt u deze stukken dan naar de kantonrechter en naar de tegenpartij. Dit moet minimaal 1 week voor de zitting binnen zijn.

  Aanwezigen zitting

  In een erfrechtelijke procedure is het niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

  Volmacht

  Laat u zich op de zitting vertegenwoordigen door een juridisch adviseur of iemand anders die op de hoogte is van de zaak? Geef deze dan een schriftelijke volmacht mee.
  Gemachtigde civiel recht

  Getuige

  Tijdens de zitting worden gewoonlijk geen getuigen gehoord. De rechter beslist of hij getuigen wil horen en in welke fase van de procedure.
  Getuige

  Openbaar

  In het erfrecht is de zitting in beginsel openbaar. Dit betekent dat iedereen de zitting mag bijwonen. De rechter kan in bepaalde situaties beslissen dat de zitting (deels) achter gesloten deuren plaatsvindt.
  Zitting bijwonen


  Conflictoplossing

  Tijdens de zitting onderzoekt de rechter met beide partijen welke oplossingsmethode het beste past bij het verdelen van de erfenis: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter.

  Schikking

  De rechter kan tijdens de zitting een voorlopig oordeel over de zaak geven. Hij vertelt hoe hij tegen de erfeniskwestie aankijkt. Vaak stelt hij dan de partijen in de gelegenheid om samen tot een oplossing (schikking) te komen. Als beide partijen dat willen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting. Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), proberen partijen er samen uit te komen.

  Op de afgesproken tijd komt u weer terug in de rechtszaal. Heeft u samen een oplossing gevonden over de verdeling van de nalatenschap, dan wordt deze schikking op papier gezet, in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit. Een kopie van het proces-verbaal krijgt u thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten deze afspraak over de erfenis nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing over de verdeling van de nalatenschap. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u de erfeniskwestie via mediation wilt oplossen.
  Mediation naast rechtspraak

 • Geen uitspraak

  De erfrechtrechtszaak eindigt zonder uitspraak

  • als de eiser de procedure intrekt
  • als partijen via mediation een akkoord bereiken
  • wanneer partijen een schikking treffen


  Hebben partijen een akkoord bereikt, dan kan de rechter de gemaakte afspraken over de verdeling van de nalatenschap eventueel ook vastleggen in een uitspraak.

  Wel uitspraak

  Aan het einde van de zitting zegt de rechter wanneer de uitspraak volgt (vonnis). Meestal is dat 4 weken na de zitting. Het vonnis krijgt u toegestuurd. Heeft u een advocaat of gemachtigde, dan ontvangt deze het vonnis.

  Oordeel

  Als de kantonrechter in een erfrechtelijke procedure de vordering toewijst, staat in het vonnis waarom hij tot dat oordeel is gekomen. Ook als de kantonrechter de vordering afwijst, leest u in het vonnis wat daarvoor de reden is.

  Kosten tegenpartij betalen

  De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld het griffierecht, de kosten van een deurwaarder en eventueel de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag.
  Kostenveroordeling

 • Verzet

  Heeft de rechter een verstekvonnis uitgesproken omdat u als gedaagde niet reageerde in de procedure? U kunt in verzet tegen dit vonnis. Dit doet u door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen. In de verzetdagvaarding neemt u uw bezwaren op. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk.

  Hoger beroep

  Bent u het niet eens met het vonnis van de kantonrechter en gaat uw zaak over een bedrag van meer dan € 1.750? U kunt in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak over de verdeling van de nalatenschap voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.
  Hoger beroep

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak over de verdeling van de erfenis van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.
  Meer over cassatie


Kosten erfenis verdelen

Aan een procedure over het verdelen van een erfenis zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door een rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Doorlooptijd erfenis verdelen

Een uitgebreide procedure erfenis verdelen (bodemprocedure) duurt minimaal 3 maanden. Een spoedprocedure (kort geding) duurt minimaal 4 weken.

Vraag en antwoord

Mag ik als erfgenaam enkele dierbare spullen uit het huis van de overledene meenemen?

Door dit te doen, loopt u het risico dat uw handelen wordt aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding en dat u dus aansprakelijk bent voor alle schulden uit de erfenis.

Ik heb de erfenis verworpen. Kan ik terugkomen op deze beslissing?

Nee, dat is niet mogelijk. Een verklaring van verwerping kan niet worden terug gedraaid.

Ik wil een verdelingsprocedure starten. Kan ik een spoedprocedure voeren zonder de uitgebreide procedure?

Ja. Als u een spoedprocedure (kort geding) start, is het niet verplicht daarna ook de uitgebreide procedure te voeren.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar u kunt altijd een advocaat of andere juridisch adviseur inschakelen.

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.