Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo'n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van bewind.

Beschermingsbewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen. De aanvraag- of wijzigingsprocedure voor bewind valt onder het burgerlijk recht (civiel recht). U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

Bewind vraagt u aan bij de kantonrechter. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 De procedure bestaat uit de volgende stappen

>Alles uitklappen
 • De volgende personen of instellingen kunnen de aanvraag indienen:

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder
  • de curator als er een curatele loopt of de mentor als er een mentorschap voor betrokkene is ingesteld
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd

  U kunt bewind aanvragen voor iemand die geen burgerservicenummer heeft. Met de geboortedatum van de betrokkene kan de rechtbank het verzoek om bewindvoering in behandeling nemen.

 • De term familiair is spreektaal, u vindt deze term niet terug in de wet. Familiair betekent dat de bewindvoerder een bekende van de betrokkene is.
  Een familiair bewindvoerder moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon of rechtspersoon (zoals een stichting) moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:
    

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn
  • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
  • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan
  • in staat van faillissement verkeren
  • onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) vallen
  • de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn

  Professionele bewindvoerders moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen.

 • U start de procedure door een aanvraagformulier met bijlagen te sturen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U bent de verzoeker.

  Aanvraag bewind

  Met het formulier Verzoek tot onderbewindstelling (pdf, 751,5 KB) vraagt u bewind aan en meldt u de reden. Lees de toelichting (pdf, 190,6 KB) voor het invullen. Bewind is ter bescherming van de financiële belangen van de betrokkene. Geef aan of alle goederen van de betrokkene onder het bewind moeten vallen of alleen bepaalde goederen, bijvoorbeeld alleen een woning. Voeg, indien mogelijk, bewijsstukken toe die de reden voor bewind aantonen. Als u een (zorg)instelling bent, geeft u aan waarom de familie het verzoek niet indient. Het aanvraagformulier voor bewind moet u volledig invullen; verwijzing naar bijlagen is onvoldoende.

  Tegelijk bewind en mentorschap aanvragen kan ook. Dit doet u als u de financiële en niet-financiële belangen wilt beschermen.

  Bijlage verklaring arts/behandelaar

  Bij bewind wegens een lichamelijke of geestelijke toestand is het handig als u een verklaring van een arts of behandelaar over de medische en psychische conditie van de betrokkene kunt bijvoegen. Een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg of een verklaring van een verslavingskliniek kunt u eventueel ook bijvoegen. Heeft u zo’n verklaring niet, dan kunt u het verzoek toch indienen. Bij bewind wegens verkwisting of problematische schulden is het handig als u een (voorlopige) schuldenlijst kunt bijvoegen.

  Bijlage bereidverklaring

  Op het aanvraagformulier voor bewind geeft u aan wie u voorstelt als bewindvoerder. In het algemeen volgt de kantonrechter de voorkeur van de betrokkene (dat is dus altijd de verzoeker). De voorgestelde bewindvoerder vult ook een verklaring in dat hij bereid is de taak te vervullen. U voegt deze ondertekende bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) bij het aanvraagformulier voor bewind.

  Bijlage akkoordverklaring

  Op het aanvraagformulier geeft u aan of er en wie de belanghebbende familieleden zijn:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn
  • ouders of, als die er niet zijn
  • meerderjarige broers en zussen


  Als zij het eens zijn met de aanvraag, vraagt u hen een akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) te tekenen. Hierdoor stemmen zij in met de maatregel en met de voorgestelde bewindvoerder. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen. Als zij het niet eens zijn, kunnen zij hun reactie mondeling geven tijdens de zitting of schriftelijk voor de zitting.


  Formulier en bijlagen opsturen

  U stuurt het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van deze rechtbank.

  Aanvraag afwezigheidsbewind

  Wordt de betrokkene vermist, of is hij vertrokken zonder dat hij voldoende orde op zaken heeft gesteld? Met dit formulier kunt u de kantonrechter vragen een bewindvoerder bij afwezigheid te benoemen (afwezigheidsbewind).

  Verzoek tot instelling van afwezigheidsbewind (pdf, 659,8 KB)


  Bewindvoerder wijzigen of tweede bewindvoerder benoemen

  Het is mogelijk om van bewindvoerder te wijzigen of een tweede bewindvoerder te laten benoemen. Hiervoor schrijft u een brief/verzoekschrift aan de kantonrechter. Hierin moet staan:

  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de huidige bewindvoerder
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de persoon die onder bewind is gesteld
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)


  Stuur de brief/verzoekschrift naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. Stuur met het verzoekschrift de bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) van de voorgestelde nieuwe (of tweede) bewindvoerder en de akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) van de belanghebbende(n) mee. Als de huidige bewindvoerder een professionele bewindvoerder is, stuurt u ook zijn reactie op het verzoek mee.

  Omzetting bewind

  Is er al bewind maar geeft dit te weinig bescherming? U kunt de kantonrechter vragen de maatregel om te zetten naar de zwaardere maatregel curatele. Curatele mag niet worden uitgesproken als de lichtere maatregelen van bewind en/of mentorschap voldoende zijn.

  Formulier Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap (pdf, 730 KB)

  Stuur het formulier naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld.

 • In de uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting. De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de:

  • verzoeker
  • betrokkene
  • voorgestelde bewindvoerder
  • belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij dat niet wil)


  Het kan ook zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het aanvraagformulier staan vermeld.

  Andere datum

  Bent u verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Wanneer u als verzoeker - zonder een reden door te geven - niet bij de zitting aanwezig bent, dan kan uw verzoek worden afgewezen.

 • Is een afschrift van het verzoek aan u toegestuurd en wilt u daarop reageren? U kunt uw mening schriftelijk geven, maar dat hoeft niet. U kunt uw reactie ook mondeling geven tijdens de zitting.

  In uw schriftelijke reactie moet staan:

  • uw naam, adres en de datum van ondertekening
  • het nummer dat in de uitnodiging voor de zitting staat
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten


  Reactie opsturen

  U stuurt het ondertekende verzoekschrift - met eventuele bijlagen ter ondersteuning van uw verhaal - naar de rechter. Het adres staat in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter aan de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen, bijvoorbeeld over de reden voor het verzoek.

  Huisbezoek

  Is het voor de betrokkene onmogelijk om naar de zitting te komen, dan kan de kantonrechter hem thuis of in de instelling horen. Geef dit aan op het aanvraagformulier of neem hierover contact op met de griffie. Leg daarbij wel uit waarom de betrokkene niet kan komen.

  Aanwezigen zitting

  De zitting is niet openbaar. Alleen alle belanghebbenden mogen bij de zitting aanwezig zijn. De betrokkene kan aan de rechter vragen of anderen aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling.

 • Beschikking

  De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen.

  De uitspraak heet een beschikking. Bij de benoeming van een bewindvoerder volgt de kantonrechter over het algemeen de voorkeur van de betrokkene (dat hoeft dus niet verzoeker te zijn). Wijkt hij daarvan af, dan vermeldt hij de reden in de beschikking. De verzoeker en de betrokkene krijgen de beschikking zo snel mogelijk na de zitting toegestuurd. 

  Toewijzing bewind

  Als de kantonrechter de aanvraag toewijst, gaat het bewind in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment mag de betrokkene niet meer zelf beslissen over zijn financiën en de onder bewind gestelde goederen.

  De rechter stelt de goederen van de betrokkene, of een deel daarvan, onder bewind (bijvoorbeeld geld, loon, auto, huis). Hij benoemt een bewindvoerder die de financiële zaken van de betrokkene regelt en zijn goederen beheert.

  Tijdelijke maatregel

  De kantonrechter kan beslissen dat bewind slechts voor een bepaalde periode geldt. De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan ook verlenging van de opgelegde periode vragen.

  Beloning

  Als de bewindvoerder een vergoeding vraagt voor zijn werkzaamheden, dan stelt de kantonrechter deze vergoeding vast op basis van de wettelijke regeling (Overheid.nl).

  Publicatie bewind

  De bewindvoerder zorgt voor een aantekening van het bewind in de openbare registers zoals het kadaster en het handelsregister. De griffie van de rechtbank zorgt voor publicatie van de beschikking in het openbare  Curatele- en bewindregister als:

  • het bewind is uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden
  • de kantonrechter dit beslist bij bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand


  Publicatie biedt bescherming tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten, zowel aan betrokkene als aan een contractspartij. Want door de publicatie weet een contractspartij (of kan hij weten) dat bewind is uitgesproken over de goederen van betrokkene. Als de contractspartij voor het sluiten van de overeenkomst niet de toestemming van de bewindvoerder vraagt , dan kan de bewindvoerder zeggen dat betrokkene het contract niet nakomt.

  Niet eens met de uitspraak

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter en u bent verzoeker, betrokkene of belanghebbende, dan kunt u in beroep gaan.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 • Beëindigingsverzoek

  De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan de kantonrechter om opheffing van de maatregel vragen. Bijvoorbeeld als de betrokkene zijn eigen belangen weer kan behartigen of als voortzetting van de maatregel niet zinvol is. Vermeld in uw brief aan de kantonrechter:

  • uw voornamen, naam, adres en woonplaats
  • de datum waarop u het opheffingsverzoek schrijft
  • dat u vraagt om beëindiging van bewind en waarom (verzoek en gronden)
  • de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van de bewindvoerder
  • uw handtekening

  De kantonrechter kan ook zelf aan de bewindvoerder en de betrokkene voorstellen de maatregel te beëindigen. Zij kunnen zeggen wat ze van het voorstel vinden en er wel of niet mee instemmen.

  Zitting en beslissing

  U dient een schriftelijk verzoek in. In het algemeen roept de kantonrechter verzoeker, de betrokkene, de bewindvoerder en eventuele andere belanghebbenden op voor een zitting. Hierna beslist hij of hij de maatregel opheft en of hij een andere maatregel instelt. Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter dan kunt u in hoger beroep gaan.

  Automatische beëindiging

  De maatregel eindigt automatisch:

  • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
  • door het overlijden van de betrokkene; de bewindvoerder dient de kantonrechter zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over het overlijden van de betrokkene en eindrekening en verantwoording af te leggen


  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister 
  Het Centraal Curatele- en bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie een curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en de registratie verwijderd uit het register.

Kosten procedure bewind

Voor het aanvragen, een verzoek tot het instellen, van bewind betaalt u griffierechten. Als u het bewind wenst te beëindigen of wilt wijzigen in de maatregel mentorschap of curatele, bent u eveneens griffierechten verschuldigd. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Voor het aanvragen van afwezigheidsbewind betaalt u geen griffierechten.

Ook voor het verzoek tot ontslag en benoeming van een bewindvoerder betaalt u geen griffierechten. Let wel: de benoeming van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Doorlooptijd aanvraagprocedure

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.


 Veelgestelde vragen: aanvragen bewind

>Alles uitklappen
 • Bewind kunt u aanvragen als:

  • betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)
  • professional, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt, de officier van justitie of het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene (als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd)
 • U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de bijlagen naar de kantonrechter van de woonplaats van degene voor wie u de maatregel vraagt. Meer over de aanvraagprocedure.

 • U stuurt het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van deze rechtbank.
  Contactgegevens rechtbanken

 • U krijgt zo snel mogelijk bericht van de kantonrechter over uw aanvraag of over uw verzoek om beëindiging van bewind met een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Als het bericht voor uw gevoel erg lang uitblijft, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank waarnaar u uw aanvraag of verzoek heeft verzonden.
 • Dit verschilt sterk per zaak. Het hangt af van de procedure en of de formulieren volledig en juist zijn ingevuld. Lees meer over de doorlooptijd.

 • Voor het verzoek tot het instellen van de maatregel betaalt u griffierecht. U kunt een proefberekening van het te betalen griffierecht maken (het te betalen griffierecht voor het aanvragen is hetzelfde als voor het wijzigen of beëindigen van bewind). Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt (het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van bewind).
 • U betaalt griffierecht voor het aanvragen van de maatregel bewind. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt (het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van bewind of het verzoek tot benoeming als beschermingsbewindvoerder). U betaalt geen griffierecht voor de benoeming tot beschermingsbewindvoerder (deze kosten zijn bij de aanvraag van bewind inbegrepen) of voor een procedure tot ontslag van een bewindvoerder en daarna het opnieuw benoemen van een beschermingsbewindvoerder.

 Veelgestelde vragen: wijzigen bewind

>Alles uitklappen

 Veelgestelde vragen: beëindigen bewind

>Alles uitklappen

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum