Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksUw Situatie > Bewind > Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

Bij bewind regelt een bewindvoerder de geldzaken van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan onder bewind staan.

U vraagt bewindvoering aan bij de kantonrechter. Een advocaat is niet verplicht.

Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen

Bewind vraagt u aan bij de kantonrechter. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

 Bewind aanvragen / afwezigheidsbewind aanvragen

>Alles uitklappen
 • De persoon die de aanvraag voor bewind indient is de verzoeker. De persoon voor wie de beschermingsmaatregel bewind is bedoeld, is de betrokkene. De volgende personen of instellingen mogen een aanvraag tot bewind indienen:

  • de betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familieleden tot in de 4e graad; dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten
  • degene die het gezag uitoefent; bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder
  • de curator als er een curatele loopt of de mentor als er een mentorschap voor betrokkene is ingesteld
  • de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • de officier van justitie
  • het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd


  Als de betrokkene geen burgerservicenummer heeft, kan de rechtbank met de geboortedatum van de betrokkene het verzoek om bewindvoering in behandeling nemen.

 • Niet-professionele betekent dat de bewindvoerder een bekende van de betrokkene is. Een niet-professionele bewindvoerder moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon of rechtspersoon (zoals een stichting) moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn
  • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
  • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan
  • in staat van faillissement verkeren
  • onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) vallen
  • de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn


  Professionele bewindvoerders moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen.

 • De verzoeker start de procedure door een aanvraagformulier met bijlagen te sturen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar de betrokkene woont.

  Vraagt u bewind voor uzelf aan, dan bent u zowel verzoeker als betrokkene. Dit kunt u in het formulier aangeven. Onderstaande uitleg is geschreven voor de verzoeker. Daar waar staat ‘betrokkene’, kunt u dan ‘uzelf’ lezen.

  Aanvraag bewind

  Met het formulier Verzoek tot onderbewindstelling (pdf, 751,5 KB) vraagt u bewind aan en meldt u de reden. Lees de toelichting (pdf, 190,6 KB) voor het invullen.

  Bewind is ter bescherming van de financiële belangen van de betrokkene. Geef aan of alle goederen van de betrokkene onder het bewind moeten vallen of alleen bepaalde goederen, bijvoorbeeld alleen een woning. Voeg, indien mogelijk, bewijsstukken toe die de reden voor bewind aantonen. Als u een (zorg)instelling bent, geeft u aan waarom de familie het verzoek niet indient. Het aanvraagformulier voor bewind moet u volledig invullen; verwijzing naar bijlagen is onvoldoende.

  Wilt u naast bewind ook mentorschap aanvragen, dan kunt u dit in het formulier aangeven. Mentorschap vraagt u aan als u wenst dat ook de niet-financiële belangen van de betrokkene worden beschermd.

  Huisbezoek

  Is het voor de betrokkene niet mogelijk om naar de zitting te komen, dan kan de kantonrechter hem thuis of in de instelling horen. Geef dit aan op het aanvraagformulier of neem hierover contact op met de griffie. Leg daarbij wel uit waarom de betrokkene niet kan komen.

  Bijlage verklaring arts/behandelaar

  Bij bewind wegens een lichamelijke of geestelijke toestand is het handig als u een verklaring van een arts of behandelaar over de medische en psychische conditie van de betrokkene kunt bijvoegen. Een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg of een verklaring van een verslavingskliniek kunt u eventueel ook bijvoegen. Heeft u zo’n verklaring niet, dan kunt u het verzoek toch indienen. Bij bewind wegens verkwisting of problematische schulden is het handig als u een (voorlopige) schuldenlijst kunt bijvoegen.

  Bijlage bereidverklaring

  Op het aanvraagformulier voor bewind geeft u aan wie u voorstelt als bewindvoerder. In het algemeen volgt de kantonrechter de voorkeur van de betrokkene. De voorgestelde bewindvoerder vult ook een verklaring in dat hij bereid is de taak te vervullen. U voegt deze ondertekende bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) bij het aanvraagformulier voor bewind.

  Bijlage akkoordverklaring

  Op het aanvraagformulier geeft u aan of er en wie de belanghebbende familieleden zijn:

  • partner en meerderjarige kinderen of, als die er niet zijn
  • ouders of, als die er niet zijn
  • meerderjarige broers en zussen


  Als zij het eens zijn met de aanvraag, vraagt u hen een akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) te tekenen. Hierdoor stemmen zij in met de maatregel en met de voorgestelde bewindvoerder. Zij hoeven dan niet naar de zitting te komen. Als zij het niet eens zijn, kunnen zij hun reactie mondeling geven tijdens de zitting of schriftelijk voor de zitting.

  Aanvraag afwezigheidsbewind

  Wordt de betrokkene vermist, of is hij vertrokken zonder dat hij voldoende orde op zaken heeft gesteld? Met het formulier Verzoek tot instelling van afwezigheidsbewind (pdf, 659,8 KB) kunt u de kantonrechter vragen een bewindvoerder bij afwezigheid te benoemen (afwezigheidsbewind). Stuur met het formulier ook een bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) en een akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) van de belanghebbenden mee.


  Formulier en bijlagen opsturen

  U stuurt het ingevulde aanvraagformulier voor bewind of afwezigheidsbewind en de bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van deze rechtbank.

 • De griffie van de rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting aan de:

  • verzoeker
  • betrokkene
  • voorgestelde bewindvoerder
  • belanghebbenden (tenzij de betrokkene heeft vermeld dat hij niet wil dat de belanghebbenden worden uitgenodigd)


  Het kan ook zijn dat de rechtbank de getuigen uitnodigt die op het aanvraagformulier staan vermeld. In de uitnodiging staan de datum en locatie van de zitting.

  Andere datum

  Heeft u een uitnodiging ontvangen en bent u verhinderd, dan kunt u contact opnemen met de griffie. Wanneer de verzoeker en/of de betrokkene - zonder een reden door te geven - niet bij de zitting aanwezig is, dan kan de rechter het verzoek afwijzen.

 • Wilt u op het verzoek reageren? U kunt uw mening schriftelijk geven, maar dat hoeft niet. U kunt uw reactie ook mondeling geven tijdens de zitting.

  Schriftelijk reageren

  U kunt bijvoorbeeld een akkoordverklaring invullen en ondertekenen. Geeft u liever per brief uw mening dan moet in de brief staan:

  • uw naam, adres en de datum van ondertekening
  • het nummer dat in de uitnodiging voor de zitting staat
  • uw reactie op het verzoekschrift, met argumenten


  Reactie opsturen

  Stuur uw ondertekende schriftelijke reactie of akkoordverklaring - met eventuele bijlagen ter ondersteuning van uw verhaal - naar de rechter. Het adres staat vermeld in de uitnodiging voor de zitting. U kunt de stukken ook afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

 • Tijdens de zitting vraagt de kantonrechter aan de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder en aanwezige belanghebbenden om hun mening over het verzoek. De rechter stelt ook andere vragen, bijvoorbeeld over de reden voor het verzoek.

  Aanwezigen zitting

  De zitting is niet openbaar. Alleen de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder en de belanghebbenden die een uitnodiging voor de zitting hebben ontvangen mogen bij de zitting aanwezig zijn. De betrokkene kan aan de rechter vragen of anderen aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling.

 • De kantonrechter beoordeelt of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen.

  Beschikking

  De uitspraak heet een beschikking. Bij de benoeming van een bewindvoerder volgt de kantonrechter over het algemeen de voorkeur van de betrokkene. Wijkt hij daarvan af, dan vermeldt hij de reden in de beschikking. De verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder en belanghebbende(n) krijgen de beschikking zo snel mogelijk na de zitting toegestuurd.

  Toewijzing bewind

  Als de kantonrechter de aanvraag toewijst, gaat het bewind in op de dag na verzending van de uitspraak. Vanaf dat moment mag de betrokkene niet meer zelf beslissen over zijn financiën en de onder bewind gestelde goederen.

  De rechter stelt de goederen van de betrokkene, of een deel daarvan, onder bewind (bijvoorbeeld geld, loon, auto, huis). Hij benoemt een bewindvoerder die de financiële zaken van de betrokkene regelt en zijn goederen beheert.

  Tijdelijke maatregel

  De kantonrechter kan beslissen dat bewind slechts voor een bepaalde periode geldt. De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan ook verlenging van de opgelegde periode vragen.

  Beloning

  Als de bewindvoerder een vergoeding vraagt voor zijn werkzaamheden, dan stelt de kantonrechter deze vergoeding vast op basis van de wettelijke regeling (Overheid.nl).

  Publicatie bewind

  De bewindvoerder zorgt voor een aantekening van het bewind in de openbare registers zoals het kadaster en het handelsregister. De griffie van de rechtbank zorgt voor publicatie van de beschikking in het openbare Centraal Curatele- en bewindregister als:

  • het bewind is uitgesproken op grond van verkwisting of problematische schulden
  • de kantonrechter dit beslist bij bewind op grond van een geestelijke of lichamelijke toestand


  Publicatie biedt bescherming tegen het aangaan van ongewenste overeenkomsten, zowel aan betrokkene als aan een contractspartij. Want door de publicatie weet een contractspartij (of kan hij weten) dat bewind is uitgesproken over de goederen van betrokkene. Als de contractspartij voor het sluiten van de overeenkomst niet de toestemming van de bewindvoerder vraagt , dan kan de bewindvoerder zeggen dat betrokkene het contract niet nakomt.

  Niet eens met de uitspraak

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter en u bent verzoeker, betrokkene of belanghebbende, dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 Wijzigen bewindvoerder / benoemen tweede bewindvoerder

>Alles uitklappen
 • Het is mogelijk om van bewindvoerder te veranderen of een tweede bewindvoerder te laten benoemen. De bewindvoerder of de betrokkene kan hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter.

 • Om een verzoek in te dienen schrijft u een brief (verzoekschrift) aan de kantonrechter. Hierin moet staan:

  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de huidige bewindvoerder
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de persoon die onder bewind is gesteld
  • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  • wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)


  Stuur de brief/verzoekschrift naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. Stuur met het verzoekschrift de bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) van de voorgestelde nieuwe (of tweede) bewindvoerder en de akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) van de belanghebbende(n) mee. Als de huidige bewindvoerder een professionele bewindvoerder is, stuurt u ook zijn reactie op het verzoek mee.

 • De nieuwe of tweede niet-professionele bewindvoerder moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Niet-professionele betekent dat de bewindvoerder een bekende van de betrokkene is. Een niet-professionele bewindvoerder moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De persoon of rechtspersoon (zoals een stichting) moet handelingsbekwaam zijn en mag niet:

  • een direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn
  • behoren tot de leiding of het personeel van de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
  • organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling
  • zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan
  • in staat van faillissement verkeren
  • onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) vallen
  • de Wsnp-bewindvoerder van de betrokkene zijn


  Professionele bewindvoerders moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen.

 • Heeft de bewindvoerder het wijzigingsverzoek ingediend? Dan vraagt de griffie van de rechtbank schriftelijk naar de mening van de betrokkene. Is juist de betrokkene de verzoeker? Dan wordt de mening van de bewindvoerder gevraagd.

  Soms besluit de rechter dat een zitting nodig is om tot een beslissing te komen. De griffie van de rechtbank stuurt dan een uitnodiging naar de betrokkene, de huidige bewindvoerder en de voorgestelde nieuwe bewindvoerder/te benoemen tweede bewindvoerder.

 • De kantonrechter kan het verzoek toewijzen of afwijzen. De uitspraak van de rechter heet een beschikking. De oude bewindvoerder, de nieuwe bewindvoerder/te benoemen tweede bewindvoerder en de betrokkene ontvangen de beschikking per post.

  Toewijzing van het verzoek

  Als de kantonrechter het verzoek toewijst, gaat de wijziging in het verzoek in op de dag na verzending van de beschikking.

  Beloning

  Als de nieuwe of tweede bewindvoerder een vergoeding vraagt voor zijn werkzaamheden, dan stelt de kantonrechter deze vergoeding vast op basis van de wettelijke regeling (Overheid.nl).

  Afwijzing van het verzoek

  Wijst de rechter het verzoek af, dan vermeldt hij de reden in de beschikking.

  Publicatie bewind

  De bewindvoerder zorgt voor een aantekening van de toegewezen wijziging in de openbare registers zoals het kadaster en het handelsregister. Is het bewind gepubliceerd in het Centraal Curatele- en bewindregister, dan verwerkt de griffie de wijziging van bewindvoerder/benoeming tweede bewindvoerder in het register.

  Niet eens met de uitspraak

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter kunt u bij het gerechtshof in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 Maatregel bewind aanvullen, omzetten of tijdelijk bewind verlengen

>Alles uitklappen
 • Kan de betrokkene ook niet meer zelf beslissen over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding? De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan de kantonrechter ook vragen om de maatregel bewind aan te vullen met mentorschap. Kijk op de pagina mentorschap voor meer informatie over de aanvraagprocedure.

 • Is er bewind, maar geeft dit te weinig bescherming? De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan de kantonrechter ook vragen om de maatregel bewind om te zetten naar de zwaardere maatregel curatele. De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere maatregelen van bewind en/of mentorschap onvoldoende zijn.

  Verzoek indienen

  Met het Formulier Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap (pdf, 856 KB) vraagt u de kantonrechter om de maatregel bewind en/of mentorschap om te zetten in curatele. Meer informatie over de bijlagen die u moet meesturen, de voorwaarden en de aanvraagprocedure curatele, vindt u op de procedurepagina curatele.

 • Heeft de kantonrechter het bewind voor een bepaalde periode uitgesproken? De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan ook verlenging van de opgelegde periode vragen.

  Verzoek indienen

  Stuur een brief/verzoekschrift naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. Stuur met het verzoekschrift de bereidverklaring (pdf, 930,1 KB) van de bewindvoerder en de akkoordverklaring (pdf, 622,2 KB) van de betrokkene en de belanghebbende(n) mee. Geef in uw brief aan waarom u de periode wilt verlengen.

  Schriftelijke ronde

  Afhankelijk van wie het verzoekschrift heeft ingediend, vraagt de rechter de bewindvoerder, betrokkene of belanghebbende(n) om schriftelijk een mening te geven over het verlengingsverzoek. Soms besluit de rechter dat een zitting nodig is om tot een beslissing te komen.

  Uitspraak

  De kantonrechter beoordeelt of verlenging van het bewind noodzakelijk is. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen. De uitspraak heet een beschikking. De verzoeker, de betrokkene, de bewindvoerder en belanghebbende(n) krijgen de beschikking toegestuurd.

  Niet eens met de uitspraak

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter en u bent verzoeker, betrokkene of belanghebbende, dan kunt u in hoger beroep gaan.

  Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

 Bewind beëindigen

>Alles uitklappen
 • Automatische beëindiging

  De maatregel eindigt automatisch:

  • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
  • door het overlijden van de betrokkene; de bewindvoerder dient de kantonrechter zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over het overlijden van de betrokkene
  • door ondercuratelestelling van betrokkene

  De bewindvoerder legt bij het einde van bewind eindrekening en verantwoording af. Eindigt het bewind door overlijden, dan is hier een speciaal formulier voor. Lees meer over eindrekening en verantwoording.

  Opheffing via de kantonrechter

  Eindigt het bewind niet automatisch? Dan is opheffing alleen mogelijk via een procedure bij de kantonrechter.

 • De bewindvoerder, de betrokkene en iedereen die een aanvraag voor bewind kan indienen, kan de kantonrechter om opheffing van de maatregel vragen. Bijvoorbeeld als de betrokkene zijn eigen belangen weer kan behartigen of als voortzetting van de maatregel niet zinvol is. De persoon die het opheffingsverzoek indient is de verzoeker.

 • In een opheffingsverzoek vraagt u aan de kantonrechter het bewind stop te zetten. U schrijft een brief aan de kantonrechter. Hierin vermeldt u:

   • uw voornamen, naam, adres en woonplaats
   • de datum waarop u het opheffingsverzoek schrijft
   • dat u vraagt om beëindiging van bewind en waarom (verzoek en gronden)
   • de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van de bewindvoerder
   • uw handtekening  Stuur het opheffingsverzoek naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld.

  De kantonrechter kan ook zelf aan de bewindvoerder en de betrokkene voorstellen de maatregel te beëindigen. Zij kunnen zeggen wat ze van het voorstel vinden en er wel of niet mee instemmen.

 • De kantonrechter roept de verzoeker, de betrokkene, de bewindvoerder en eventuele andere belanghebbenden op voor een zitting. Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter het verzoek met alle aanwezigen. Hierna beslist hij of hij de maatregel opheft.

  Beschikking

  De uitspraak heet een beschikking. De verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder en belanghebbende(n) krijgen de beschikking zo snel mogelijk na de zitting toegestuurd.

  Niet eens met de uitspraak

  Bent u het als verzoeker, betrokkene of belanghebbende niet eens met de beslissing van de kantonrechter, dan kunt u in hoger beroep gaan.

 • Hoger beroep

  In hoger beroep legt u de zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

  Cassatie

  Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 3 maanden in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

  Verwijdering uit Centraal Curatele- en bewindregister

  Het Centraal Curatele- en bewindregister bevat een overzicht van de personen voor wie een curatele is uitgesproken en personen van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Als de curatele of het bewind wordt opgeheven, dan wordt dit gepubliceerd en wordt de registratie verwijderd uit het register.

Kosten procedure bewind

Voor het aanvragen, een verzoek tot het instellen, van bewind betaalt u griffierechten. Als u het bewind wenst te beëindigen of wilt wijzigen in de maatregel mentorschap of curatele, bent u eveneens griffierechten verschuldigd. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de kantonrechter. Daarnaast betaalt u voor een advocaat als u deze inschakelt.

Voor het aanvragen van afwezigheidsbewind betaalt u geen griffierechten.

Ook voor het verzoek tot ontslag en benoeming van een bewindvoerder betaalt u geen griffierechten. Let wel: de benoeming van een bewindvoerder is niet hetzelfde als het aanvragen van bewind. Voor het aanvragen betaalt u wél griffierechten.

Doorlooptijd aanvraagprocedure

Over het algemeen vindt de zitting binnen 2 maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt zo snel mogelijk daarna.


Vraag en antwoord

Bij welke rechtbank dien ik de aanvraag voor bewind in?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de bijlagen naar de rechtbank (sector kanton) in het gebied waar degene woont voor wie de maatregel is bedoeld. Of geef de stukken af bij de centrale balie van deze rechtbank.

Wat kost de aanvraagprocedure?

U betaalt de kosten voor de rechter: de griffierechten.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik bewind aan?

U vult het aanvraagformulier in en stuurt dit met de bijlagen naar de kantonrechter van de woonplaats van degene voor wie u de maatregel vraagt. Meer over de aanvraagprocedure.

Wie kan professioneel bewindvoerder worden?

U kunt als natuurlijk persoon, rechtspersoon of eenmanszaak een verzoek indienen om professioneel beschermingsbewindvoerder te worden. Bekijk ook de veelgestelde vragen van professioneel beschermingsbewindvoerders.

Hoelang duurt de aanvraagprocedure?

In het algemeen vindt de zitting plaats binnen 2 maanden na het verzoekschrift. De uitspraak volgt zo snel mogelijk.

 

Juridisch advies

Wilt u persoonlijk advies over uw situatie? Hulp bij het opstellen van de stukken of bijstand tijdens de zitting? Een advocaat is in deze procedure niet verplicht, maar het kan verstandig zijn deskundig advies te vragen aan een advocaat of andere juridisch adviseur.

 

 

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via
Stel uw vraag via

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum