Laden...

Hoger beroep belastingen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksNaar de rechter > Hoger beroep > Hoger beroep belastingen

Bent u het niet eens met de uitspraak in uw belastingzaak? Het gerechtshof kan uw zaak in hoger beroep behandelen. Een hogere rechter beoordeelt dan uw belastingzaak opnieuw. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hoger beroep kan volledig digitaal via Mijn Rechtspraak

 Het hoger beroep bij belastingzaken bestaat uit de volgende stappen:

>Alles uitklappen

 • U gaat in hoger beroep door een hogerberoepschrift in te dienen bij het Team Belastingrecht van het gerechtshof dat in de uitspraak van de rechtbank vermeld staat. U bent de belanghebbende. De belastingrechter in hoger beroep bij het gerechtshof wordt raadsheer genoemd.

  Juridisch advies

  Voordat u een procedure start, kunt u juridisch advies over uw situatie inwinnen. Op de pagina juridisch advies leest u bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt. U kunt de hulp van een advocaat of gemachtigde inschakelen, maar dit is niet verplicht. Hieronder leest u hoe de procedure bij de belastingrechter eruit ziet.  Digitaal of per post indienen

  Dien uw hogerberoepschrift in bij het gerechtshof binnen 6 weken na de uitspraak van de belastingrechter van de rechtbank. Dit kan digitaal of per post.

  Digitaal indienen

  U kunt hoger beroep indienen via Mijn Rechtspraak. Alle communicatie met het gerechtshof gaat dan digitaal. In Mijn Rechtspraak kunt u ook stap voor stap uw hogerberoepschrift maken en direct digitaal versturen. Of u uploadt uw eigen hogerberoepschrift als pdf.

  Wilt u als gemachtigde namens uw cliënt hoger beroep indienen? Of namens uw besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) of organisatie zoals een stichting of vereniging? Lees hoe digitaal hoger beroep belastingen werkt voor advocaten, andere professionals en organisaties

  Per post indienen

  U kunt zelf een hogerberoepschrift opstellen en per post indienen. Vermeld hierin: 

  • uw naam en adres
  • het besluit waartegen u in beroep gaat
  • waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank
  • wat de beslissing volgens u moet zijn

  Voeg de datum toe en onderteken het hogerberoepschrift.

  Versturen

  Stuur het hogerberoepschrift en onderstaande documenten naar het gerechtshof. Het adres staat in de uitspraak die u, uw advocaat of gemachtigde heeft ontvangen.

   

  Mee te sturen documenten

  Stuur de documenten die belangrijk zijn voor het gerechtshof mee met het hogerberoepschrift. In elk geval:

  • de uitspraak van de rechtbank waartegen u in hoger beroep komt
  • als u deze heeft: documenten en foto’s waarmee u uw standpunt kunt onderbouwen
  • een schriftelijke machtiging, als u gebruik maakt van een gemachtigde

  Extra documenten organisatie (onderneming, stichting of vereniging)

  Wilt u als organisatie in hoger beroep gaan? Stuurt u dan ook mee:
  • een uittreksel uit het handelsregister (en als er bovenliggende rechtspersonen zijn, voegt u ook hiervan de uittreksels toe). Uit deze uittreksels moet blijken wie als (uiteindelijk) bevoegd bestuurder het recht heeft (gerechtigd is) om beroep in te stellen. Een uittreksel mag niet ouder dan één jaar zijn.
  • een kopie van de statuten
  • een uittreksel van de holding (niet ouder dan één jaar).

  Tegenpartij informeren

  Het gerechtshof informeert de overheidsorganisatie (Belastingdienst, gemeente, provincie of waterschap) dat u in hoger beroep bent gegaan.
   

  Procesreglement

 • Als de overheidsorganisatie hoger beroep heeft ingesteld, stuurt het gerechtshof u daarvan een kopie. Ook krijgt u een uitnodiging om een verweerschrift in te dienen.

  Digitaal procederen

  U kunt uw verweerschrift indienen via Mijn Rechtspraak. U meldt zich dan eerst aan in een lopende zaak. Als het gerechtshof uw aanmelding heeft verwerkt. Krijgt u een e-mail. U ziet dan in Mijn Rechtspraak de zaak staan bij Mijn dossier. De verdere procedure voert u volledig digitaal.

  Bent u de hogerberoepsprocedure gestart? Dan mag de overheidsorganisatie een verweerschrift indienen.

 • Procedeert u digitaal, dan ontvangt u via Mijn Rechtspraak een bericht dat de overheidsorganisatie documenten heeft ingediend. U kunt deze documenten in het digitaal dossier bekijken en downloaden. U kunt via Mijn Rechtspraak ook aanvullende documenten indienen. Zoals een reactie op het verweerschrift.

  Als u op papier procedeert, stuurt u aanvullende documenten per post. Zo krijgt u ook kopieën van de documenten die de overheidsorganisatie heeft ingediend

  U kunt tot 10 dagen vóór de zitting nieuwe documenten bij het gerechtshof indienen. Zo hebben de rechter en andere partij(en) voldoende tijd om de documenten te lezen. Als documenten korter dan 10 dagen voor de zitting worden ingediend, kan de rechter besluiten die niet toe te laten als dat nadelig is voor de tegenpartij.

   

   

 • Behandeling zonder zitting

  De rechter behandelt uw hogerberoepszaak over het algemeen op een zitting. Dat is anders als:

  • de belastingrechter van mening is dat de documenten zo duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling op een zitting geen toegevoegde waarde heeft én alle partijen aangeven dat ze geen zitting willen. De rechter doet na de toestemming van partijen zonder zitting uitspraak. Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u in cassatie gaan (lees hieronder verder bij stap 6).
  • de rechter kiest voor een vereenvoudigde behandeling. Bijvoorbeeld omdat:
   • de belastingrechter niet de juiste rechter is om een zaak te behandelen (de rechter is kennelijk onbevoegd)
   • de rechtsvraag, documenten of jurisprudentie zo overduidelijk zijn dat verdere mondelinge behandeling niet nodig is (dit heet ‘kennelijk gegrond of ongegrond’)
   • het hogerberoepschrift te laat is ingediend (het beroepschrift is ‘kennelijk niet-ontvankelijk’)

  Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet (lees hieronder verder bij stap 6).

  Behandeling met zitting

  Alle partijen ontvangen van tevoren een uitnodiging voor de zitting. Hierin staat wanneer (datum) en waar (locatie) de mondelinge behandeling plaatsvindt.

  Aanwezigen zitting

  U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, tenzij u opgeroepen bent. Komt u wel, dan krijgt u de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook kunt u vragen van de rechter beantwoorden. Hetzelfde geldt voor de overheidsorganisatie.

  Openbaarheid belastingzaken
  • Belastingzaken zijn niet openbaar. Er mag geen publiek tijdens de zitting aanwezig zijn.
  • De behandeling van een fiscale boete is wel openbaar. Is de boete onderdeel van een bredere belastingzaak? Dan is alleen het gedeelte van de behandeling van de boete openbaar.
  Getuigen en deskundigen

  Als u een getuige of deskundige wilt oproepen of meebrengen, moet u dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting schriftelijk laten weten aan de rechter en de verweerder. De rechter is niet verplicht om de door u meegebrachte getuige(n) of deskundige(n) te horen.

  De mondelinge behandeling

  De rechter leidt de mondelinge behandeling. Hij stelt vragen en bespreekt de punten waarover de partijen het niet eens zijn. Als beide partijen ervoor open staan, kan het zijn dat zij samen alsnog tot een oplossing kunnen komen:

  Schikken 

  De mogelijkheid bestaat dat beide partijen er alsnog op de zitting samen uitkomen. De schikking is een bindende afspraak. Dit betekent dat de partijen de afspraken moeten nakomen.

  Mediation naast rechtspraak

  Hierbij proberen partijen buiten de rechtspraak om, met hulp van een externe bemiddelaar, er samen uit te komen.

  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict. Met mediation naast rechtspraak zoekt u samen met de andere partij(en) naar een oplossing voor alle aspecten van het conflict. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

   

  Uitspraak van de rechter

  Staan de partijen niet open voor een onderlinge oplossing? Of leent het conflict zich hier niet voor? Dan kunnen de partijen hun standpunten verder toelichten en vragen van de rechter beantwoorden.

  Belastingrechters proberen over het algemeen om zelf de beslissing te nemen. In een enkel geval kan het voorkomen dat een tussenuitspraak wordt gedaan.

 • Het gerechtshof doet binnen 6 weken na de zitting een uitspraak. Heeft het gerechtshof meer tijd nodig, dan hoort u dat tijdig. U krijgt bericht dat de uitspraak in Mijn Rechtspraak staat. Of u krijgt deze toegestuurd als u op papier procedeert. Als u een advocaat of belastingadviseur heeft ingeschakeld, ontvangt deze bericht over de uitspraak.

  De hogerberoepsrechter kan verschillende uitspraken doen:

  Gegrond

  De rechter stelt u in het gelijk en verklaart het hoger beroep gegrond. Dit betekent meestal dat de belastingaanslag of boete omlaag gaat. De rechter vernietigt dan de uitspraak van de rechtbank geheel of voor een deel. De rechter kan dan:

  • bepalen dat zijn uitspraak in de plaats komt van het besluit of van de uitspraak van de rechtbank. Dit betekent dat er nieuwe rechtsgevolgen kunnen ontstaan.
  • de overheidsorganisatie de opdracht geven het bezwaar opnieuw te behandelen aan de hand van zijn aanwijzingen. En dan een nieuw besluit te nemen. Mocht u het met dit nieuwe besluit niet eens zijn, dan kunt u hiertegen opnieuw bezwaar indienen en vervolgens eventueel beroep. De hogerberoepsrechter kan ook bepalen dat tegen het nieuwe besluit van het bestuursorgaan direct beroep kan worden ingesteld bij de hogerberoepsrechter.
  • bepalen dat het besluit inhoudelijk niet in stand blijft (wordt vernietigd), maar de rechtsgevolgen van het besluit wel in stand kunnen blijven. De redenen daarvoor staan in de uitspraak.
  • De zaak terugwijzen naar de rechtbank om het beroep opnieuw te behandelen.

  Ongegrond

  De rechter geeft u geen gelijk en bevestigt de uitspraak van de rechtbank. De belastingaanslag of boete blijft gehandhaafd.

 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter?

  Verzet – na uitspraak met vereenvoudigde behandeling

  Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter nadat uw zaak vereenvoudigd is behandeld? Dan kunt u tegen deze uitspraak in verzet. Dit doet u door een brief naar het gerechtshof te sturen: het verzetschrift. Dit moet u binnen 6 weken doen. Oordeelt het gerechtshof positief over uw verzetschrift, dan vindt er alsnog een zitting plaats.

  Uitspraak op verzet

  Als u het niet eens bent met de uitspraak op verzet van het gerechtshof kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. Het beroep in cassatie dient u binnen 6 weken na de uitspraak op verzet in te dienen.

  In cassatie

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. U doet dan een verzoek aan de Hoge Raad om de uitspraak van het gerechtshof te vernietigen. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over, maar toetst of het recht en de procesregels goed zijn uitgelegd en toegepast.

Komt u door de uitspraak van de rechter direct in de problemen? U kunt de voorzieningenrechter van het gerechtshof vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Zie ook:

Relevante onderwerpen:

Juridisch advies

Een advocaat of andere juridisch adviseur kan u adviseren over uw situatie, documenten voor u maken en het woord doen tijdens een zitting bijvoorbeeld.

Rechters en anderen bij de Rechtspraak zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u informeren, maar niet adviseren.

 


Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Algemene vraag

Algemene vragen over de rechtspraak, vragen over bewind(voering) en ondersteuning bij het digitaal werken in Mijn Rechtspraak en Mijn CBM (was Mijn Bewind):

 • Maandag t/m donderdag: 8:00 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur

Financiële vraag

Vragen over griffierecht, saldo-opgave, uitstel van betaling aanvragen/betalingsregeling, kopie van de nota en leverancierszaken:

088 361 10 01

rsc.financieel@rechtspraak.nl

 • Maandag t/m vrijdag: 8:00 tot 17:30 uur

Vraag over rechtszaak of dossier

Vraag over een lopende procedure: neem contact op met de rechtbank, het gerechtshof of het bijzonder college die de zaak behandelt.

Contact